- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak zadbać o planetę? Dobre...

Jak zadbać o planetę? Dobre pomysły do naśladowania

Europejskie Centrum Konsumenckie przed­sta­wia prak­ty­ki zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju z całe­go kon­ty­nen­tu euro­pej­skie­go. Naprawa sprzę­tu, sie­ciów­ki secon­dhand, uży­tecz­ne eco apli­ka­cje, dar­mo­wy trans­port publicz­ny – war­to spraw­dzić roz­wią­za­nia, któ­re pod­bi­ja­ją rynek. 

Unia Europejska posta­wi­ła sobie za cel, by Europa sta­ła się pierw­szym kon­ty­nen­tem neu­tral­nym dla kli­ma­tu do 2050 roku. Stąd pakiet dzia­łań o nazwie Europejski Zielony Ład. Ambicje te znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie w kon­kret­nych ini­cja­ty­wach. Istnieją tak­że licz­ne dzia­ła­nia kra­jo­we, lokal­ne, ini­cja­ty­wy pry­wat­nych przed­się­biorstw na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Niektóre z nich reali­zu­ją wyjąt­ko­wo inno­wa­cyj­ne podej­ścia. Listę przed­sta­wia Europejskie Centrum Konsumenckie, dzia­ła­ją­ce przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 


Austria

Kraj ten wal­czy z tona­mi odpa­dów elek­tro­nicz­nych za pomo­cą bonów napraw­czych. Bony te pokry­wa­ją poło­wę kosz­tów napra­wy dla kon­su­men­tów do mak­sy­mal­nej kwo­ty 200 euro. W ten spo­sób zachę­ca oby­wa­te­li do inwe­sto­wa­nia w napra­wy zamiast wyrzu­ca­nia zepsu­tych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych i kupo­wa­nia nowych. Program odniósł wiel­ki suk­ces w Wiedniu, dla­te­go w 2022 roku został roz­sze­rzo­ny na cały kraj.

Belgia

W Belgii moż­na zna­leźć skle­py z uży­wa­ną odzie­żą zwa­ne „De Kringwinkel“ lub „Les Petits Riens“, któ­re znaj­du­ją się w całym kra­ju. Każdy może oddać do nich meble, przy­bo­ry kuchen­ne i inne przed­mio­ty, któ­rych już nie potrze­bu­je. Można je póź­niej nabyć po oka­zyj­nej cenie.

Bułgaria

Międzynarodowa fir­ma odzie­żo­wa dzia­ła­ją­ca w Bułgarii zachę­ca kon­su­men­tów do odda­wa­nia zuży­tych ubrań do swo­ich skle­pów. Ubrania są przyj­mo­wa­ne na miej­scu, a przed­się­bior­ca dba o to, by zosta­ły ponow­nie wyko­rzy­sta­ne lub pod­da­ne recy­klin­go­wi. Oddając sta­re ubra­nia w skle­pie, klien­ci otrzy­mu­ją kupon, któ­ry mogą zre­ali­zo­wać przy następ­nych zakupach.

Chorwacja

Chorwacka plat­for­ma inter­ne­to­wa „Burza otpa­da“ (wymia­na odpa­dów) pro­mu­je wymia­nę infor­ma­cji na temat poda­ży i popy­tu na surow­ce wtór­ne powsta­ją­ce w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych lub w wyni­ku pro­ce­sów gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi. Projekt ten został uru­cho­mio­ny w 2017 r., i ma pośred­ni wpływ na kon­su­men­tów, ponie­waż jego celem jest ogra­ni­cze­nie skła­do­wa­nia odpa­dów i zrów­no­wa­żo­ne podej­ście do zarzą­dza­nia zaso­ba­mi pierwotnymi.

Cypr

Cypr pro­mu­je spon­so­ring moty­wa­cyj­ny na zakup nowe­go rowe­ru oraz dota­cję na napra­wę i kon­ser­wa­cję roweru.

Czechy

W ostat­nich latach w Czechach jest coraz wię­cej skle­pów spo­żyw­czych, w któ­rych kon­su­men­ci mogą kupić np. ryż, maka­ron, kawę czy her­ba­tę i popro­sić o zapa­ko­wa­nie towa­ru do przy­nie­sio­nych przez sie­bie pojemników.

Dania

„Too Good To Go“ to apli­ka­cja mobil­na opra­co­wa­na w Danii w 2015 r. w celu wal­ki z mar­no­wa­niem żyw­no­ści. Restauracje lub skle­py zamiesz­cza­ją w niej nie­sprze­da­ne reszt­ki jedze­nia lub posił­ki, któ­re w prze­ciw­nym razie by wyrzu­ci­ły. Klienci mogą spraw­dzić w apli­ka­cji, co jest dostęp­ne w ich oko­li­cy i ode­brać jedze­nie w prze­waż­nie bar­dzo przy­stęp­nych cenach. Jest to sytu­acja, w któ­rej zysku­ją zarów­no kon­su­men­ci, restau­ra­cje, jak i środowisko.

Francja

Francja zachę­ca kon­su­men­tów do wybo­ru napra­wy zamiast wymia­ny na nowy pro­dukt. Na przy­kład poprzez zawie­sze­nie rękoj­mi na czas napra­wy pro­duk­tu. Albo poprzez przy­zna­nie sze­ścio­mie­sięcz­ne­go prze­dłu­że­nia rękoj­mi, jeśli kon­su­ment zwró­ci się do przed­się­bior­cy o napra­wę produktu.

Niemcy

Dzięki nowe­li­za­cji nie­miec­kiej usta­wy o gospo­dar­ce cyr­ku­lar­nej kraj ten chce poło­żyć kres nad­pro­duk­cji, nisz­cze­niu nowych towa­rów i nie­po­trzeb­nym zwro­tom. Do tej pory, zwłasz­cza sprzęt elek­tro­nicz­ny i odzież, czę­sto tra­fia­ły do kosza na śmie­ci, mimo że były  jak nowe. W przy­szło­ści pro­du­cen­ci i sprze­daw­cy deta­licz­ni będą pono­sić więk­szą odpo­wie­dzial­ność. Będą musie­li doku­men­to­wać, co robią z nie­sprze­da­ny­mi towa­ra­mi, np. czy odda­ją je w for­mie daro­wi­zny lub odsprze­da­ją po niż­szej cenie.

Włochy

Włoska plat­for­ma NeXt-​Nuova Economia per tut­ti zapew­nia prze­gląd naj­lep­szych prak­tyk zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w całym kra­ju. Niezależnie od tego, czy są one reali­zo­wa­ne przez fir­my, szko­ły, gmi­ny czy start-​upy. Za pomo­cą narzę­dzia „Głosuj na swój port­fel“ zachę­ca­ją kon­su­men­tów do wzię­cia odpo­wie­dzial­no­ści i doko­ny­wa­nia świa­do­mych wybo­rów przy zakupie.

Łotwa

Kilka łotew­skich sta­cji ben­zy­no­wych zachę­ca kon­su­men­tów do przy­no­sze­nia wła­snych kub­ków do kawy wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. Jedna z naj­więk­szych sie­ci deta­licz­nych, posia­da­ją­ca set­ki punk­tów sprze­da­ży, rów­nież sto­su­je tę prak­ty­kę. Klienci, któ­rzy przy­no­szą swój kubek, otrzy­mu­ją od 10 do 15 proc. zniż­ki na kawę. Ma to na celu zmniej­sze­nie ilo­ści zuży­tych kub­ków w kraju.

Luksemburg

Luksemburg jest pierw­szym kra­jem na świe­cie, któ­ry ofe­ru­je bez­płat­ny trans­port publicz­ny. Od 2020 roku zarów­no miesz­kań­cy, jak i tury­ści mogą po pro­stu wsko­czyć do pocią­gu, tram­wa­ju lub auto­bu­su bez koniecz­no­ści kupo­wa­nia bile­tu. Celem jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści w zakre­sie mobil­no­ści przy­ja­znej dla środowiska.

Malta

Tak zwa­ny pro­gram refun­da­cji opa­ko­wań po napo­jach zachę­ca do zwro­tu jed­no­ra­zo­wych opa­ko­wań poprzez sto­so­wa­nie zwrot­nej kau­cji w wyso­ko­ści 0,10 euro. System refun­da­cji zosta­nie wdro­żo­ny na Malcie od 1 kwiet­nia 2022 roku. Ponadto na całej Malcie i w Gozo kon­su­men­ci będą mie­li do dys­po­zy­cji sieć auto­ma­tów zwrot­nych, w któ­rych będzie moż­na zwra­cać opa­ko­wa­nia po napojach.

Holandia

Pieter Pot“ z sie­dzi­bą w Rotterdamie to pierw­szy w Holandii okręż­ny super­mar­ket inter­ne­to­wy bez opa­ko­wań. Konsumenci kupu­ją pro­duk­ty luzem i otrzy­mu­ją je w szkla­nych sło­ikach za kau­cją. Zużyte sło­iki moż­na zwró­cić kie­row­cy, aby je umył i ponow­nie napeł­nił. Forbes poda­je, że super­mar­ke­ty bez opa­ko­wań mogą zaosz­czę­dzić do 20 kg pla­sti­ku na oso­bę rocznie.

Norwegia

W Norwegii ist­nie­je sys­tem kau­cji za butel­ki i pusz­ki nada­ją­ce się do recy­klin­gu. Urządzenia do recy­klin­gu znaj­du­ją się przy wej­ściu do wszyst­kich super­mar­ke­tów w Norwegii, a użyt­kow­nik otrzy­mu­je zwrot kau­cji, któ­rą zapła­cił przy zaku­pie butel­ki lub pusz­ki. W ubie­głym roku ponad 92% wszyst­kich bute­lek i puszek w Norwegii zosta­ło pod­da­nych recyklingowi.

Polska

Pracownia archi­tek­to­nicz­na z Wrocławia stwo­rzy­ła pro­jekt mobil­ne­go hote­lu zbu­do­wa­ne­go z izo­ter­micz­nej cię­ża­rów­ki chłod­ni. W pro­jek­cie wyko­rzy­sta­no nacze­py cię­ża­ró­wek, któ­re zwy­kle widu­je­my na dro­gach i któ­re do tej pory słu­ży­ły do trans­por­tu żyw­no­ści, dzię­ki cze­mu mają odpo­wied­nie wła­ści­wo­ści pozwa­la­ją­ce na utrzy­ma­nie okre­ślo­nej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz. Projekt zakła­da upcy­kling, czy­li zwięk­sze­nie war­to­ści mate­ria­łu i prze­kształ­ce­nie cię­ża­ró­wek chłod­ni w poko­je hotelowe.

Czytaj tak­że: Zupełnie inne nowe domy i miesz­ka­nia na wynajem

Portugalia

Rząd Portugalii uru­cho­mił pro­gram wal­ki z ubó­stwem ener­ge­tycz­nym. W ramach pro­gra­mu dofi­nan­so­wy­wa­ne są pra­ce przy domach, dzię­ki któ­rym sta­ją się one bar­dziej ener­go­osz­częd­ne. Na przy­kład izo­la­cja budyn­ku, zrów­no­wa­żo­ne ogrze­wa­nie lub popra­wa jako­ści okien i drzwi.

Słowenia

W Słowenii Centrum Ponownego Wykorzystania, orga­ni­za­cja non-​profit, pro­wa­dzi dzia­ła­nia na rzecz zrów­no­wa­żo­nej kon­sump­cji w myśl zasa­dy: redu­kuj, napra­wiaj, ponow­nie wyko­rzy­stuj. Przykładowo kon­su­men­ci bio­rą udział w napra­wie pro­duk­tu i otrzy­mu­ją infor­ma­cje nt. ich pra­wi­dło­wej konserwacji.

Szwecja

Szwecja obni­ży­ła staw­kę VAT z 25 proc. do 12 proc., jeśli cho­dzi o usłu­gi napra­wy rowe­rów, butów, wyro­bów skó­rza­nych, odzie­ży i bie­li­zny domo­wej. Rzemieślnicy mogą ofe­ro­wać napra­wy dużych urzą­dzeń elek­trycz­nych po cenach do 50 proc. niż­szych od rze­czy­wi­stych kosz­tów – róż­ni­cę pokry­wa państwo.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...