- reklama -
Strona głównaEcoRaportZaciągamy dług ekologiczny. Ecoraport tygodnia

Zaciągamy dług ekologiczny. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Światowy Dzień Długu Ekologicznego w 2022 r. wypadł 28 lip­ca. Do tego dnia ludz­kość wyko­rzy­sta­ła całą pulę zaso­bów, jakie Ziemia może odbu­do­wać w cią­gu roku. Po tej dacie zaczy­na­my zacią­gać dług ekologiczny.

Jako glo­bal­na popu­la­cja zaczę­li­śmy życie na kre­dyt, ponie­waż wyko­rzy­sta­li­śmy rocz­ny budżet odna­wial­nych zaso­bów naszej pla­ne­ty. Przez resz­tę roku 2022 będzie­my czer­pać z pla­ne­tar­nych rezerw słod­kiej wody, żyznych gleb, lasów oraz łowisk, tak jak­by były nie­wy­czer­py­wal­ne. Zapominamy, że Ziemia jest jed­na, i że tem­po korzy­sta­nia z ziem­skich zaso­bów musi być zestro­jo­ne z tem­pem ich regeneracji.

Światowy Dzień Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day), co roku obra­zu­je nasz dług eko­lo­gicz­ny wobec pla­ne­ty. Od tego dnia do koń­ca roku żyje­my „na kre­dyt“ zacią­ga­ny u przy­szłych poko­leń. Do obli­cze­nia tej daty, wyko­rzy­sty­wa­ne są m.in. spra­woz­da­nia ONZ, zawie­ra­ją­ce sze­reg danych na temat sta­nu środowiska.

Nie dzie­dzi­czy­my Ziemi po naszych przod­kach, ale poży­cza­my ją od naszych dzieci

Antoine de Saint-Exupéry
Rok Granica rege­ne­ra­cji Ziemi 
1990 11 paź­dzier­ni­ka 
1995 4 paź­dzier­ni­ka 
2000 23 wrze­śnia 
2005 25 sierp­nia 
2010 7 sierp­nia 
2015 5 sierp­nia 
2016 5 sierp­nia 
2017 1 sierp­nia 
2018 29 lip­ca 
2019 29 lip­ca 
2020 22 sierp­nia 
2021 29 lip­ca 
2022 28 lip­ca 
Kiedy przy­pa­dał Dzień Długu Ekologicznego

Dług eko­lo­gicz­ny w Polsce zaczy­na­my zacią­gać już w maju, w 2022 roku jest to już 2 maja. 

Oszczędzamy energię przez podwyżki

Jak wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie Columbus Energy, 58 proc. Polaków odczu­wa nie­po­kój o przy­szłość, zwią­za­ny z kolej­ny­mi pod­wyż­ka­mi cen ener­gii. Wśród wła­ści­cie­li insta­la­cji PV odse­tek osób wyra­ża­ją­cych oba­wy jest mniej­szy i wyno­si 51 proc. W tej gru­pie jest też wię­cej bada­nych, któ­rzy nie zgła­sza­ją obaw o pod­wyż­ki – 16 proc. 

Aż 48 proc. osób zade­kla­ro­wa­ło, że wydat­ki na ener­gię elek­trycz­ną i ciepl­ną prze­kra­cza­ją 10 proc. ich domo­we­go budżetu.

Dwie głów­ne stra­te­gie radze­nia sobie z pod­wyż­ka­mi cen ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej, któ­re sto­su­ją Polacy, to oszczę­dza­nie ener­gii oraz ogra­ni­cza­nie innych wydat­ków. Prawie poło­wa bada­nych sta­ra się zmniej­szyć zuży­cie prą­du i ogrze­wa­nia. Co trze­cia oso­ba mini­ma­li­zu­je wydat­ki na inne pro­duk­ty i usłu­gi, aby star­czy­ło na pokry­cie rachun­ków za prąd i cie­pło. Energię oszczę­dza 48 proc. osób nie­po­sia­da­ją­cych foto­wol­ta­iki, a wśród wła­ści­cie­li PV robi to ok. 10 proc. mniej badanych. 

Badanie zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne meto­dą CATI, w ter­mi­nie 2 mar­ca – 6 kwiet­nia 2022 r. na pró­bie 1031 doro­słych Polaków.

Miodobranie na Warmii

Zakładanie pasiek jest bar­dzo popu­lar­ne w fir­mach. Vessman w 2021 roku roz­po­czął współ­pra­cę z fun­da­cją Pszczoła Musi Być, któ­ra pomo­gła zało­żyć fir­mie pasie­kę na Warmii. W pierw­szym mio­do­bra­niu Viessmann uda­ło się uzy­skać 23 kilo­gra­my mio­du, któ­ry dosta­ną pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy na uro­czy­sto­ściach z oka­zji 30 lecia firmy.

Pasieka pro­wa­dzo­na jest w spo­sób eks­ten­syw­ny. Oznacza to, że kon­cen­tru­je­my się na roz­mna­ża­niu psz­czół i two­rze­niu kolej­nych rodzin psz­cze­lich, nie na komer­cyj­nym pozy­ski­wa­niu mio­du. Mimo wszyst­ko jed­nak, bez szko­dy dla psz­czół, może­my im go tro­chę podebrać.

Jakub Sobeczek, psz­cze­larz z Fundacji Pszczoła Musi Być.

Elektryczna Scania na testach w Żabce

Sieć Żabka nawią­zu­jąc współ­pra­cę z kolej­nym pro­du­cen­tem aut elek­trycz­nych. Od 26 lip­ca roz­po­czę­ła testy elek­trycz­ne­go pojaz­du cię­ża­ro­we­go Scania 25P na tere­nie Warszawy i okolic.

Scania 25P B4X2NB to elek­trycz­ny pojazd cię­ża­ro­wy o mak­sy­mal­nej dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej do 19 ton. Zeroemisyjny napęd elek­trycz­ny pozwa­la na poko­na­nie jed­no­ra­zo­wo do 250 km. Samochód posia­da pakiet 9 bate­rii o cał­ko­wi­tej pojem­no­ści 300 kWh, któ­rych nała­do­wa­nie zaj­mu­je mniej niż 100 minut. Ponadto bate­rie są łado­wa­ne pod­czas jaz­dy w wyni­ku reku­pe­ra­cji. Pojazd pra­cu­je zarów­no ciszej, jak i w spo­sób bar­dziej przy­ja­zny śro­do­wi­sku niż typo­we pojaz­dy cię­ża­ro­we. Dzięki temu może być użyt­ko­wa­ny m.in. w tzw. zie­lo­nych stre­fach, a tak­że wyko­ny­wać wię­cej ope­ra­cji trans­por­to­wych w nocy.

Wraz z pojaz­dem Żabka otrzy­ma tak­że od Scania mobil­ną łado­war­kę DC Plug Charger Go, opra­co­wa­ną przez fir­mę Ekoenergetyka-​Polska S.A. Ładowarka może być wyko­rzy­sty­wa­na do łado­wa­nia wszyst­kich pojaz­dów elek­trycz­nych (150–1000V) i posia­da funk­cję regu­la­cji mocy ładowania.

Deklaracje ESG pod lupą 

Analiza rapor­tów ESG za ten rok poka­że, na ile zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w fir­mach posłu­żył do real­nej zmia­ny w mode­lu biz­ne­so­wym fir­my, a na ile oka­zał się jedy­nie zabie­giem mar­ke­tin­go­wym – uwa­ża Radosław Jodko, eks­pert ds. inwe­sty­cji RRJ Group. Dyrektywa ESG (ang. envi­ron­men­tal, social respon­si­bi­li­ty and cor­po­ra­te gover­nan­ce, czy­li śro­do­wi­sko natu­ral­ne, spo­łecz­na odpo­wie­dzial­ność i ład kor­po­ra­cyj­ny) nie wpro­wa­dza twar­dych wskaź­ni­ków. „Wiemy, że prak­ty­ka zwy­kle jest taka, że fir­my będą rapor­to­wa­ły tyl­ko tyle, ile muszą. Oczywiście nasu­wa się tu pyta­nie, jak okre­ślić net zero w nie­ru­cho­mo­ściach? W dyrek­ty­wie unij­nej nie znaj­dzie­my pre­cy­zyj­nej defi­ni­cji“ – stwier­dza Radosław Jodko.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...