- reklama -
Strona głównaEcoRaportZaciągamy dług ekologiczny. Ecoraport tygodnia

Zaciągamy dług ekologiczny. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Światowy Dzień Długu Ekologicznego w 2022 r. wypadł 28 lip­ca. Do tego dnia ludz­kość wyko­rzy­sta­ła całą pulę zaso­bów, jakie Ziemia może odbu­do­wać w cią­gu roku. Po tej dacie zaczy­na­my zacią­gać dług ekologiczny.

Jako glo­bal­na popu­la­cja zaczę­li­śmy życie na kre­dyt, ponie­waż wyko­rzy­sta­li­śmy rocz­ny budżet odna­wial­nych zaso­bów naszej pla­ne­ty. Przez resz­tę roku 2022 będzie­my czer­pać z pla­ne­tar­nych rezerw słod­kiej wody, żyznych gleb, lasów oraz łowisk, tak jak­by były nie­wy­czer­py­wal­ne. Zapominamy, że Ziemia jest jed­na, i że tem­po korzy­sta­nia z ziem­skich zaso­bów musi być zestro­jo­ne z tem­pem ich regeneracji.

Światowy Dzień Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day), co roku obra­zu­je nasz dług eko­lo­gicz­ny wobec pla­ne­ty. Od tego dnia do koń­ca roku żyje­my „na kre­dyt“ zacią­ga­ny u przy­szłych poko­leń. Do obli­cze­nia tej daty, wyko­rzy­sty­wa­ne są m.in. spra­woz­da­nia ONZ, zawie­ra­ją­ce sze­reg danych na temat sta­nu środowiska.

Nie dzie­dzi­czy­my Ziemi po naszych przod­kach, ale poży­cza­my ją od naszych dzieci

Antoine de Saint-Exupéry
Rok Granica rege­ne­ra­cji Ziemi 
1990 11 paź­dzier­ni­ka 
1995 4 paź­dzier­ni­ka 
2000 23 wrze­śnia 
2005 25 sierp­nia 
2010 7 sierp­nia 
2015 5 sierp­nia 
2016 5 sierp­nia 
2017 1 sierp­nia 
2018 29 lip­ca 
2019 29 lip­ca 
2020 22 sierp­nia 
2021 29 lip­ca 
2022 28 lip­ca 
Kiedy przy­pa­dał Dzień Długu Ekologicznego

Dług eko­lo­gicz­ny w Polsce zaczy­na­my zacią­gać już w maju, w 2022 roku jest to już 2 maja. 

Oszczędzamy energię przez podwyżki

Jak wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie Columbus Energy, 58 proc. Polaków odczu­wa nie­po­kój o przy­szłość, zwią­za­ny z kolej­ny­mi pod­wyż­ka­mi cen ener­gii. Wśród wła­ści­cie­li insta­la­cji PV odse­tek osób wyra­ża­ją­cych oba­wy jest mniej­szy i wyno­si 51 proc. W tej gru­pie jest też wię­cej bada­nych, któ­rzy nie zgła­sza­ją obaw o pod­wyż­ki – 16 proc. 

Aż 48 proc. osób zade­kla­ro­wa­ło, że wydat­ki na ener­gię elek­trycz­ną i ciepl­ną prze­kra­cza­ją 10 proc. ich domo­we­go budżetu.

Dwie głów­ne stra­te­gie radze­nia sobie z pod­wyż­ka­mi cen ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej, któ­re sto­su­ją Polacy, to oszczę­dza­nie ener­gii oraz ogra­ni­cza­nie innych wydat­ków. Prawie poło­wa bada­nych sta­ra się zmniej­szyć zuży­cie prą­du i ogrze­wa­nia. Co trze­cia oso­ba mini­ma­li­zu­je wydat­ki na inne pro­duk­ty i usłu­gi, aby star­czy­ło na pokry­cie rachun­ków za prąd i cie­pło. Energię oszczę­dza 48 proc. osób nie­po­sia­da­ją­cych foto­wol­ta­iki, a wśród wła­ści­cie­li PV robi to ok. 10 proc. mniej badanych. 

Badanie zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne meto­dą CATI, w ter­mi­nie 2 mar­ca – 6 kwiet­nia 2022 r. na pró­bie 1031 doro­słych Polaków.

Miodobranie na Warmii

Zakładanie pasiek jest bar­dzo popu­lar­ne w fir­mach. Vessman w 2021 roku roz­po­czął współ­pra­cę z fun­da­cją Pszczoła Musi Być, któ­ra pomo­gła zało­żyć fir­mie pasie­kę na Warmii. W pierw­szym mio­do­bra­niu Viessmann uda­ło się uzy­skać 23 kilo­gra­my mio­du, któ­ry dosta­ną pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy na uro­czy­sto­ściach z oka­zji 30 lecia firmy.

Pasieka pro­wa­dzo­na jest w spo­sób eks­ten­syw­ny. Oznacza to, że kon­cen­tru­je­my się na roz­mna­ża­niu psz­czół i two­rze­niu kolej­nych rodzin psz­cze­lich, nie na komer­cyj­nym pozy­ski­wa­niu mio­du. Mimo wszyst­ko jed­nak, bez szko­dy dla psz­czół, może­my im go tro­chę podebrać.

Jakub Sobeczek, psz­cze­larz z Fundacji Pszczoła Musi Być.

Elektryczna Scania na testach w Żabce

Sieć Żabka nawią­zu­jąc współ­pra­cę z kolej­nym pro­du­cen­tem aut elek­trycz­nych. Od 26 lip­ca roz­po­czę­ła testy elek­trycz­ne­go pojaz­du cię­ża­ro­we­go Scania 25P na tere­nie Warszawy i okolic.

Scania 25P B4X2NB to elek­trycz­ny pojazd cię­ża­ro­wy o mak­sy­mal­nej dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej do 19 ton. Zeroemisyjny napęd elek­trycz­ny pozwa­la na poko­na­nie jed­no­ra­zo­wo do 250 km. Samochód posia­da pakiet 9 bate­rii o cał­ko­wi­tej pojem­no­ści 300 kWh, któ­rych nała­do­wa­nie zaj­mu­je mniej niż 100 minut. Ponadto bate­rie są łado­wa­ne pod­czas jaz­dy w wyni­ku reku­pe­ra­cji. Pojazd pra­cu­je zarów­no ciszej, jak i w spo­sób bar­dziej przy­ja­zny śro­do­wi­sku niż typo­we pojaz­dy cię­ża­ro­we. Dzięki temu może być użyt­ko­wa­ny m.in. w tzw. zie­lo­nych stre­fach, a tak­że wyko­ny­wać wię­cej ope­ra­cji trans­por­to­wych w nocy.

Wraz z pojaz­dem Żabka otrzy­ma tak­że od Scania mobil­ną łado­war­kę DC Plug Charger Go, opra­co­wa­ną przez fir­mę Ekoenergetyka-​Polska S.A. Ładowarka może być wyko­rzy­sty­wa­na do łado­wa­nia wszyst­kich pojaz­dów elek­trycz­nych (150–1000V) i posia­da funk­cję regu­la­cji mocy ładowania.

Deklaracje ESG pod lupą 

Analiza rapor­tów ESG za ten rok poka­że, na ile zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w fir­mach posłu­żył do real­nej zmia­ny w mode­lu biz­ne­so­wym fir­my, a na ile oka­zał się jedy­nie zabie­giem mar­ke­tin­go­wym – uwa­ża Radosław Jodko, eks­pert ds. inwe­sty­cji RRJ Group. Dyrektywa ESG (ang. envi­ron­men­tal, social respon­si­bi­li­ty and cor­po­ra­te gover­nan­ce, czy­li śro­do­wi­sko natu­ral­ne, spo­łecz­na odpo­wie­dzial­ność i ład kor­po­ra­cyj­ny) nie wpro­wa­dza twar­dych wskaź­ni­ków. „Wiemy, że prak­ty­ka zwy­kle jest taka, że fir­my będą rapor­to­wa­ły tyl­ko tyle, ile muszą. Oczywiście nasu­wa się tu pyta­nie, jak okre­ślić net zero w nie­ru­cho­mo­ściach? W dyrek­ty­wie unij­nej nie znaj­dzie­my pre­cy­zyj­nej defi­ni­cji“ – stwier­dza Radosław Jodko.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...