- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePierwszy projekt wychwytywania CO2 w...

Pierwszy projekt wychwytywania CO2 w Polsce

CCS czy­li wychwy­ty­wa­nie i skła­do­wa­nie dwu­tlen­ku węgla to jeden ze spo­so­bów na ogra­ni­cze­nie szko­dli­wej dla kli­ma­tu emi­sji. Jako pierw­sza w Polsce ma szan­sę zasto­so­wać tę tech­no­lo­gię Cementownia Górażdże na Opolszczyźnie. 

W cemen­tow­ni powsta­je insta­la­cja wychwy­ce­nia CO2 z gazów spa­li­no­wych po pro­ce­sie spa­la­nia. Inwestycja jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu. Właściciel – kon­cern HeidelbergCement – ma już podob­ną insta­la­cję w Hanowerze w Niemczech. Docelowo CO2 z Europy kon­ty­nen­tal­nej zamie­rza trans­por­to­wać do skła­do­wisk na Morzu Północnym.

Ten mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt o skró­cie ACCSESS dostał 15 mln euro dofi­nan­so­wa­nia z unij­ne­go pro­gra­mu Horyzont 2020.W sumie zaan­ga­żo­wa­ło się w nie­go 18 pod­mio­tów, w tym fir­my naf­to­we i gazo­we Equinor, Shell i TotalEnergies. Projekt ACCSESS ma zakoń­czyć się w kwiet­niu 2025 roku.

Udział w pro­jek­cie ACCSEES oraz testy pro­wa­dzo­ne w ramach insta­la­cji, któ­ra powsta­nie na tere­nie cemen­tow­ni Górażdże, pomo­że stać się HeidelbergCement  lide­rem w pro­ce­sie reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla do atmos­fe­ry oraz dostar­czy waż­nych infor­ma­cji na temat efek­tyw­no­ści pro­ce­su prze­chwy­ty­wa­nia – dr Dominik von Achten, pre­zes HeidelbergCement. 

Zielona energia w firmie

W tym roku Cementownia Gorażdże pod­pi­sa­ła umo­wę o zaku­pie ener­gii z far­my foto­wol­ta­icz­nej nie­miec­kie­go dewe­lo­pe­ra ByWa r.e. Elektrownia sło­necz­na w Witnicy będzie jed­ną z naj­więk­szych w Polsce – jej moc zain­sta­lo­wa­na wynie­sie 64,6 MW. To pierw­sza w Polsce tak duża elek­trow­nia foto­wol­ta­icz­na, któ­ra posta­ła bez sub­sy­diów. Cementownia zawar­ła PPA czy­li dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę na zakup energii.

Gorażdże Cement jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem cemen­tu w kraju. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...