- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePierwszy projekt wychwytywania CO2 w...

Pierwszy projekt wychwytywania CO2 w Polsce

CCS czy­li wychwy­ty­wa­nie i skła­do­wa­nie dwu­tlen­ku węgla to jeden ze spo­so­bów na ogra­ni­cze­nie szko­dli­wej dla kli­ma­tu emi­sji. Jako pierw­sza w Polsce ma szan­sę zasto­so­wać tę tech­no­lo­gię Cementownia Górażdże na Opolszczyźnie. 

W cemen­tow­ni powsta­je insta­la­cja wychwy­ce­nia CO2 z gazów spa­li­no­wych po pro­ce­sie spa­la­nia. Inwestycja jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu. Właściciel – kon­cern HeidelbergCement – ma już podob­ną insta­la­cję w Hanowerze w Niemczech. Docelowo CO2 z Europy kon­ty­nen­tal­nej zamie­rza trans­por­to­wać do skła­do­wisk na Morzu Północnym.

Ten mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt o skró­cie ACCSESS dostał 15 mln euro dofi­nan­so­wa­nia z unij­ne­go pro­gra­mu Horyzont 2020.W sumie zaan­ga­żo­wa­ło się w nie­go 18 pod­mio­tów, w tym fir­my naf­to­we i gazo­we Equinor, Shell i TotalEnergies. Projekt ACCSESS ma zakoń­czyć się w kwiet­niu 2025 roku.

Udział w pro­jek­cie ACCSEES oraz testy pro­wa­dzo­ne w ramach insta­la­cji, któ­ra powsta­nie na tere­nie cemen­tow­ni Górażdże, pomo­że stać się HeidelbergCement  lide­rem w pro­ce­sie reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla do atmos­fe­ry oraz dostar­czy waż­nych infor­ma­cji na temat efek­tyw­no­ści pro­ce­su prze­chwy­ty­wa­nia – dr Dominik von Achten, pre­zes HeidelbergCement. 

Zielona energia w firmie

W tym roku Cementownia Gorażdże pod­pi­sa­ła umo­wę o zaku­pie ener­gii z far­my foto­wol­ta­icz­nej nie­miec­kie­go dewe­lo­pe­ra ByWa r.e. Elektrownia sło­necz­na w Witnicy będzie jed­ną z naj­więk­szych w Polsce – jej moc zain­sta­lo­wa­na wynie­sie 64,6 MW. To pierw­sza w Polsce tak duża elek­trow­nia foto­wol­ta­icz­na, któ­ra posta­ła bez sub­sy­diów. Cementownia zawar­ła PPA czy­li dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę na zakup energii.

Gorażdże Cement jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem cemen­tu w kraju. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł