- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePierwszy projekt wychwytywania CO2 w...

Pierwszy projekt wychwytywania CO2 w Polsce

CCS czy­li wychwy­ty­wa­nie i skła­do­wa­nie dwu­tlen­ku węgla to jeden ze spo­so­bów na ogra­ni­cze­nie szko­dli­wej dla kli­ma­tu emi­sji. Jako pierw­sza w Polsce ma szan­sę zasto­so­wać tę tech­no­lo­gię Cementownia Górażdże na Opolszczyźnie. 

W cemen­tow­ni powsta­je insta­la­cja wychwy­ce­nia CO2 z gazów spa­li­no­wych po pro­ce­sie spa­la­nia. Inwestycja jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu. Właściciel – kon­cern HeidelbergCement – ma już podob­ną insta­la­cję w Hanowerze w Niemczech. Docelowo CO2 z Europy kon­ty­nen­tal­nej zamie­rza trans­por­to­wać do skła­do­wisk na Morzu Północnym.

Ten mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt o skró­cie ACCSESS dostał 15 mln euro dofi­nan­so­wa­nia z unij­ne­go pro­gra­mu Horyzont 2020.W sumie zaan­ga­żo­wa­ło się w nie­go 18 pod­mio­tów, w tym fir­my naf­to­we i gazo­we Equinor, Shell i TotalEnergies. Projekt ACCSESS ma zakoń­czyć się w kwiet­niu 2025 roku.

Udział w pro­jek­cie ACCSEES oraz testy pro­wa­dzo­ne w ramach insta­la­cji, któ­ra powsta­nie na tere­nie cemen­tow­ni Górażdże, pomo­że stać się HeidelbergCement  lide­rem w pro­ce­sie reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla do atmos­fe­ry oraz dostar­czy waż­nych infor­ma­cji na temat efek­tyw­no­ści pro­ce­su prze­chwy­ty­wa­nia – dr Dominik von Achten, pre­zes HeidelbergCement. 

Zielona energia w firmie

W tym roku Cementownia Gorażdże pod­pi­sa­ła umo­wę o zaku­pie ener­gii z far­my foto­wol­ta­icz­nej nie­miec­kie­go dewe­lo­pe­ra ByWa r.e. Elektrownia sło­necz­na w Witnicy będzie jed­ną z naj­więk­szych w Polsce – jej moc zain­sta­lo­wa­na wynie­sie 64,6 MW. To pierw­sza w Polsce tak duża elek­trow­nia foto­wol­ta­icz­na, któ­ra posta­ła bez sub­sy­diów. Cementownia zawar­ła PPA czy­li dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę na zakup energii.

Gorażdże Cement jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem cemen­tu w kraju. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
A jeszcze lepsze jest to...