- reklama -
Strona głównaTechnologieNie każdego emaila i SMS-a...

Nie każdego emaila i SMS‑a trzeba otwierać

Pandemia przy­czy­ni­ła się do tego, ze czę­ściej korzy­sta­my z inter­ne­tu. Tak jest też bar­dziej eko­lo­gicz­nie, bo do roz­li­cza­nia się za prąd czy gaz nie potrze­ba papie­ro­we­go rachun­ku. Oszczędzamy papier i czas. Czy każ­dy mail trze­ba jed­nak otworzyć? 

Ataki phi­shin­go­we sta­ły się pre­fe­ro­wa­ną prak­ty­ką cyber­prze­stęp­ców, więc powin­ni­śmy uwa­żać, jak korzy­sta­my z inter­ne­tu. Wystarczy prze­strze­gać kil­ku zasad.

Jak poznać, że to haker?

Phishing obej­mu­je naj­czę­ściej pod­szy­wa­nie się pod nazwy użyt­kow­ni­ków, pod zna­ne dome­ny oraz ata­ki ze spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­ny­mi załącz­ni­ka­mi. Powszechną prak­ty­ką phi­shin­go­wą jest kra­dzież danych uwie­rzy­tel­nia­ją­cych kon­ta za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail. Potem takie zha­ko­wa­ne kon­to może być wyko­rzy­sta­ne do wysy­ła­nia wia­do­mo­ści phi­shin­go­wych do kon­tak­tów wymie­nio­nych na tym kon­cie. Takie ata­ki mogą nara­zić zarów­no wła­ści­cie­la kon­ta, jak i jego znajomych.

Na co jesz­cze war­to zwró­cić uwa­gę? Ataki phi­shin­go­we wyko­rzy­stu­ją tak­ty­ki zastra­sza­nia, takie jak pośpiech i obo­wią­zek, aby nakło­nić do pod­ję­cia natych­mia­sto­wych dzia­łań. Inna tak­ty­ka to atak „na nagro­dę“. Jeśli brzmi to zbyt pięk­nie, aby mogło być praw­dzi­we, praw­do­po­dob­nie tak jest – wska­zu­je spe­cja­li­zu­ją­ca się w bez­pie­czeń­stwie fir­ma SecurityHQ. Ataki phi­shin­go­we wyko­rzy­stu­ją fał­szy­we nagro­dy, aby skło­nić do pod­ję­cia dzia­ła­nia, np. klik­nię­cia w link czy otwo­rze­nia załącznika. 

Czytaj: Popularna apli­ka­cja walu­to­wa ogra­ni­czy ślad węglowy

E‑maile i SMS‑y z proś­bą o udo­stęp­nie­nie danych oso­bo­wych lub doko­na­nie trans­ak­cji gotów­ko­wych są zawsze podej­rza­ne. Cyberprzestępcy potra­fią mię­dzy inny­mi pod­szy­wać się pod fir­my ener­ge­tycz­ne, kurie­rów czy banki.

Bezpieczny internet dla seniorów

Strach przed oszu­sta­mi, wycie­kiem danych, wiru­sa­mi w Internecie czę­sto odstra­sza star­sze oso­by od korzy­sta­nia z wygod­nych firm komu­ni­ka­cji i płat­no­ści przez Internet. Tauron przy­go­to­wał więc porad­nik dla senio­rów, jak roz­po­znać fał­szy­we maile i SMS‑y. Przypomina, by odru­cho­wo nie kli­kać w lin­ki w SMS-​ach i mailach, a nade wszyst­ko naj­pierw spraw­dzić dokład­nie nadaw­cę. „Jeśli coś wzbu­dzi Twoje podej­rze­nia, skon­tak­tuj się z fir­mą, pod któ­ra pod­szy­wa się nadaw­ca“ – poda­je Tauron.

Z rapor­tu Taurona wyni­ka, że senio­rzy chęt­nie się­ga­ją po nowe tech­no­lo­gie i korzy­sta­ją z inter­ne­tu. Jednocześnie nowe czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne przez Internet bywa­ją dla nich pro­ble­ma­tycz­ne. Ponad poło­wa z ankie­to­wa­nych senio­rów przy­zna­ła, że boi się pła­cić onli­ne, korzy­stać z nowych apli­ka­cji, gdy są im nie­zna­ne. Natomiast dla 46 proc. respon­den­tów Internet to miej­sce bez­piecz­ne. Ci użyt­kow­ni­cy posia­da­ją sto­sow­ne zabez­pie­cze­nia anty­wi­ru­so­we i bez­piecz­ne hasła. Deklarują, że są świa­do­mi zagro­żeń, ale też wie­dzą, jak sku­tecz­nie się przed nimi uchronić.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...