- reklama -
Strona głównaTechnologieNie każdego emaila i SMS-a...

Nie każdego emaila i SMS‑a trzeba otwierać

Pandemia przy­czy­ni­ła się do tego, ze czę­ściej korzy­sta­my z inter­ne­tu. Tak jest też bar­dziej eko­lo­gicz­nie, bo do roz­li­cza­nia się za prąd czy gaz nie potrze­ba papie­ro­we­go rachun­ku. Oszczędzamy papier i czas. Czy każ­dy mail trze­ba jed­nak otworzyć? 

Ataki phi­shin­go­we sta­ły się pre­fe­ro­wa­ną prak­ty­ką cyber­prze­stęp­ców, więc powin­ni­śmy uwa­żać, jak korzy­sta­my z inter­ne­tu. Wystarczy prze­strze­gać kil­ku zasad.

Jak poznać, że to haker?

Phishing obej­mu­je naj­czę­ściej pod­szy­wa­nie się pod nazwy użyt­kow­ni­ków, pod zna­ne dome­ny oraz ata­ki ze spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­ny­mi załącz­ni­ka­mi. Powszechną prak­ty­ką phi­shin­go­wą jest kra­dzież danych uwie­rzy­tel­nia­ją­cych kon­ta za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail. Potem takie zha­ko­wa­ne kon­to może być wyko­rzy­sta­ne do wysy­ła­nia wia­do­mo­ści phi­shin­go­wych do kon­tak­tów wymie­nio­nych na tym kon­cie. Takie ata­ki mogą nara­zić zarów­no wła­ści­cie­la kon­ta, jak i jego znajomych.

Na co jesz­cze war­to zwró­cić uwa­gę? Ataki phi­shin­go­we wyko­rzy­stu­ją tak­ty­ki zastra­sza­nia, takie jak pośpiech i obo­wią­zek, aby nakło­nić do pod­ję­cia natych­mia­sto­wych dzia­łań. Inna tak­ty­ka to atak „na nagro­dę“. Jeśli brzmi to zbyt pięk­nie, aby mogło być praw­dzi­we, praw­do­po­dob­nie tak jest – wska­zu­je spe­cja­li­zu­ją­ca się w bez­pie­czeń­stwie fir­ma SecurityHQ. Ataki phi­shin­go­we wyko­rzy­stu­ją fał­szy­we nagro­dy, aby skło­nić do pod­ję­cia dzia­ła­nia, np. klik­nię­cia w link czy otwo­rze­nia załącznika. 

Czytaj: Popularna apli­ka­cja walu­to­wa ogra­ni­czy ślad węglowy

E‑maile i SMS‑y z proś­bą o udo­stęp­nie­nie danych oso­bo­wych lub doko­na­nie trans­ak­cji gotów­ko­wych są zawsze podej­rza­ne. Cyberprzestępcy potra­fią mię­dzy inny­mi pod­szy­wać się pod fir­my ener­ge­tycz­ne, kurie­rów czy banki.

Bezpieczny internet dla seniorów

Strach przed oszu­sta­mi, wycie­kiem danych, wiru­sa­mi w Internecie czę­sto odstra­sza star­sze oso­by od korzy­sta­nia z wygod­nych firm komu­ni­ka­cji i płat­no­ści przez Internet. Tauron przy­go­to­wał więc porad­nik dla senio­rów, jak roz­po­znać fał­szy­we maile i SMS‑y. Przypomina, by odru­cho­wo nie kli­kać w lin­ki w SMS-​ach i mailach, a nade wszyst­ko naj­pierw spraw­dzić dokład­nie nadaw­cę. „Jeśli coś wzbu­dzi Twoje podej­rze­nia, skon­tak­tuj się z fir­mą, pod któ­ra pod­szy­wa się nadaw­ca“ – poda­je Tauron.

Z rapor­tu Taurona wyni­ka, że senio­rzy chęt­nie się­ga­ją po nowe tech­no­lo­gie i korzy­sta­ją z inter­ne­tu. Jednocześnie nowe czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne przez Internet bywa­ją dla nich pro­ble­ma­tycz­ne. Ponad poło­wa z ankie­to­wa­nych senio­rów przy­zna­ła, że boi się pła­cić onli­ne, korzy­stać z nowych apli­ka­cji, gdy są im nie­zna­ne. Natomiast dla 46 proc. respon­den­tów Internet to miej­sce bez­piecz­ne. Ci użyt­kow­ni­cy posia­da­ją sto­sow­ne zabez­pie­cze­nia anty­wi­ru­so­we i bez­piecz­ne hasła. Deklarują, że są świa­do­mi zagro­żeń, ale też wie­dzą, jak sku­tecz­nie się przed nimi uchronić.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...