- reklama -
Strona głównaTechnologieNie każdego emaila i SMS-a...

Nie każdego emaila i SMS-​a trzeba otwierać

Pandemia przy­czy­ni­ła się do tego, ze czę­ściej korzy­sta­my z inter­ne­tu. Tak jest też bar­dziej eko­lo­gicz­nie, bo do roz­li­cza­nia się za prąd czy gaz nie potrze­ba papie­ro­we­go rachun­ku. Oszczędzamy papier i czas. Czy każ­dy mail trze­ba jed­nak otworzyć? 

Ataki phi­shin­go­we sta­ły się pre­fe­ro­wa­ną prak­ty­ką cyber­prze­stęp­ców, więc powin­ni­śmy uwa­żać, jak korzy­sta­my z inter­ne­tu. Wystarczy prze­strze­gać kil­ku zasad.

Jak poznać, że to haker?

Phishing obej­mu­je naj­czę­ściej pod­szy­wa­nie się pod nazwy użyt­kow­ni­ków, pod zna­ne dome­ny oraz ata­ki ze spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­ny­mi załącz­ni­ka­mi. Powszechną prak­ty­ką phi­shin­go­wą jest kra­dzież danych uwie­rzy­tel­nia­ją­cych kon­ta za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e-​mail. Potem takie zha­ko­wa­ne kon­to może być wyko­rzy­sta­ne do wysy­ła­nia wia­do­mo­ści phi­shin­go­wych do kon­tak­tów wymie­nio­nych na tym kon­cie. Takie ata­ki mogą nara­zić zarów­no wła­ści­cie­la kon­ta, jak i jego znajomych.

Na co jesz­cze war­to zwró­cić uwa­gę? Ataki phi­shin­go­we wyko­rzy­stu­ją tak­ty­ki zastra­sza­nia, takie jak pośpiech i obo­wią­zek, aby nakło­nić do pod­ję­cia natych­mia­sto­wych dzia­łań. Inna tak­ty­ka to atak “na nagro­dę”. Jeśli brzmi to zbyt pięk­nie, aby mogło być praw­dzi­we, praw­do­po­dob­nie tak jest – wska­zu­je spe­cja­li­zu­ją­ca się w bez­pie­czeń­stwie fir­ma SecurityHQ. Ataki phi­shin­go­we wyko­rzy­stu­ją fał­szy­we nagro­dy, aby skło­nić do pod­ję­cia dzia­ła­nia, np. klik­nię­cia w link czy otwo­rze­nia załącznika. 

Czytaj: Popularna apli­ka­cja walu­to­wa ogra­ni­czy ślad węglowy

E-​maile i SMS-​y z proś­bą o udo­stęp­nie­nie danych oso­bo­wych lub doko­na­nie trans­ak­cji gotów­ko­wych są zawsze podej­rza­ne. Cyberprzestępcy potra­fią mię­dzy inny­mi pod­szy­wać się pod fir­my ener­ge­tycz­ne, kurie­rów czy banki.

Bezpieczny internet dla seniorów

Strach przed oszu­sta­mi, wycie­kiem danych, wiru­sa­mi w Internecie czę­sto odstra­sza star­sze oso­by od korzy­sta­nia z wygod­nych firm komu­ni­ka­cji i płat­no­ści przez Internet. Tauron przy­go­to­wał więc porad­nik dla senio­rów, jak roz­po­znać fał­szy­we maile i SMS-​y. Przypomina, by odru­cho­wo nie kli­kać w lin­ki w SMS-​ach i mailach, a nade wszyst­ko naj­pierw spraw­dzić dokład­nie nadaw­cę. “Jeśli coś wzbu­dzi Twoje podej­rze­nia, skon­tak­tuj się z fir­mą, pod któ­ra pod­szy­wa się nadaw­ca” – poda­je Tauron.

Z rapor­tu Taurona wyni­ka, że senio­rzy chęt­nie się­ga­ją po nowe tech­no­lo­gie i korzy­sta­ją z inter­ne­tu. Jednocześnie nowe czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne przez Internet bywa­ją dla nich pro­ble­ma­tycz­ne. Ponad poło­wa z ankie­to­wa­nych senio­rów przy­zna­ła, że boi się pła­cić onli­ne, korzy­stać z nowych apli­ka­cji, gdy są im nie­zna­ne. Natomiast dla 46 proc. respon­den­tów Internet to miej­sce bez­piecz­ne. Ci użyt­kow­ni­cy posia­da­ją sto­sow­ne zabez­pie­cze­nia anty­wi­ru­so­we i bez­piecz­ne hasła. Deklarują, że są świa­do­mi zagro­żeń, ale też wie­dzą, jak sku­tecz­nie się przed nimi uchronić.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł