- reklama -
Strona głównaEcoLifeNocleg na dziko w lesie...

Nocleg na dziko w lesie z własną kuchenką gazową

Źródło:Lasy Państwowe

Lasy Państwowe wyzna­czą w każ­dym z 429 nad­le­śnictw obsza­ry, gdzie będzie moż­na zostać na noc­leg. Miejsca te będą do dys­po­zy­cji odwie­dza­ją­cych od 1 maja tego roku. Dodatkowym uła­twie­niem jest moż­li­wość uży­wa­nia kuche­nek gazowych.

Nocleg na dwie noce

Nocleg w udo­stęp­nio­nym miej­scu będzie moż­li­wy dla dzie­wię­ciu osób na dwie noce. W tym przy­pad­ku zgło­sze­nie nie jest wyma­ga­ne. Nie trze­ba mieć przy sobie spe­cjal­nych pism lub doku­men­tów. Natomiast ze wzglę­du na nagłe sytu­acje, np. w razie wypad­ku, war­to zawsze mieć przy sobie doku­ment, któ­ry pozwo­li ratow­ni­kom na skon­tak­to­wa­nie się z rodzi­ną czy bliskimi.

Z kolei noc­leg powy­żej dzie­wię­ciu osób i/​lub dwie noce nale­ży zgło­sić mailo­wo na adres dane­go nad­le­śnic­twa, nie póź­niej niż dwa dni robo­cze przed pla­no­wa­nym noc­le­giem. Potwierdzenie mailo­we nad­le­śnic­twa jest for­mal­nym wyra­że­niem zgo­dy na pobyt. 

Czytaj wię­cej: Jak zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odradzać 

Biwakujący będą musie­li potem przy­wró­cić miej­sce do sta­nu wyj­ścio­we­go. Przede wszyst­kim będą musie­li posprzą­tać po sobie – zgod­nie z zasa­dą leave no tra­ce (z ang. nie zosta­wiaj po sobie śladów).

Lasy przyciągają

Osób chęt­nych do noco­wa­nia na dzi­ko w lesie sta­le przy­by­wa. Szacuje się, że spo­łecz­ność zwią­za­na z bush­cra­ftem i survi­va­lem liczy w Polsce ponad 40 tys. osób. 

Lasy Państwowe w 2019 r. wypra­co­wa­ły roz­wią­za­nie, któ­re pole­ga­ło na wyzna­cze­niu pilo­ta­żo­wych obsza­rów obej­mu­ją­cych ponad 65 tys. ha lasów.

Ustawa o lasach z 1991 r. w art. 30 zabra­nia biwa­ko­wa­nia poza miej­sca­mi wyzna­czo­ny­mi przez wła­ści­cie­la lasu lub nad­le­śni­cze­go. Leśnicy sko­rzy­sta­li w tym wypad­ku z opi­nii praw­nej, według któ­rej sko­ro usta­wo­daw­ca nie okre­śla dokład­nie spo­so­bu wyzna­cze­nia przez nad­le­śni­cze­go miejsc biwa­ko­wa­nia, to moż­na wska­zać nie tyl­ko kon­kret­ne, punk­to­we miej­sce, ale rów­nież cały duży teren o pre­cy­zyj­nie okre­ślo­nych granicach.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł