- reklama -
Strona głównaEcoLifeNocleg na dziko w lesie...

Nocleg na dziko w lesie z własną kuchenką gazową

Źródło:Lasy Państwowe

Lasy Państwowe wyzna­czą w każ­dym z 429 nad­le­śnictw obsza­ry, gdzie będzie moż­na zostać na noc­leg. Miejsca te będą do dys­po­zy­cji odwie­dza­ją­cych od 1 maja tego roku. Dodatkowym uła­twie­niem jest moż­li­wość uży­wa­nia kuche­nek gazowych.

Nocleg na dwie noce

Nocleg w udo­stęp­nio­nym miej­scu będzie moż­li­wy dla dzie­wię­ciu osób na dwie noce. W tym przy­pad­ku zgło­sze­nie nie jest wyma­ga­ne. Nie trze­ba mieć przy sobie spe­cjal­nych pism lub doku­men­tów. Natomiast ze wzglę­du na nagłe sytu­acje, np. w razie wypad­ku, war­to zawsze mieć przy sobie doku­ment, któ­ry pozwo­li ratow­ni­kom na skon­tak­to­wa­nie się z rodzi­ną czy bliskimi.

Z kolei noc­leg powy­żej dzie­wię­ciu osób i/​lub dwie noce nale­ży zgło­sić mailo­wo na adres dane­go nad­le­śnic­twa, nie póź­niej niż dwa dni robo­cze przed pla­no­wa­nym noc­le­giem. Potwierdzenie mailo­we nad­le­śnic­twa jest for­mal­nym wyra­że­niem zgo­dy na pobyt. 

Czytaj wię­cej: Jak zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odradzać 

Biwakujący będą musie­li potem przy­wró­cić miej­sce do sta­nu wyj­ścio­we­go. Przede wszyst­kim będą musie­li posprzą­tać po sobie – zgod­nie z zasa­dą leave no tra­ce (z ang. nie zosta­wiaj po sobie śladów).

Lasy przyciągają

Osób chęt­nych do noco­wa­nia na dzi­ko w lesie sta­le przy­by­wa. Szacuje się, że spo­łecz­ność zwią­za­na z bush­cra­ftem i survi­va­lem liczy w Polsce ponad 40 tys. osób. 

Lasy Państwowe w 2019 r. wypra­co­wa­ły roz­wią­za­nie, któ­re pole­ga­ło na wyzna­cze­niu pilo­ta­żo­wych obsza­rów obej­mu­ją­cych ponad 65 tys. ha lasów.

Ustawa o lasach z 1991 r. w art. 30 zabra­nia biwa­ko­wa­nia poza miej­sca­mi wyzna­czo­ny­mi przez wła­ści­cie­la lasu lub nad­le­śni­cze­go. Leśnicy sko­rzy­sta­li w tym wypad­ku z opi­nii praw­nej, według któ­rej sko­ro usta­wo­daw­ca nie okre­śla dokład­nie spo­so­bu wyzna­cze­nia przez nad­le­śni­cze­go miejsc biwa­ko­wa­nia, to moż­na wska­zać nie tyl­ko kon­kret­ne, punk­to­we miej­sce, ale rów­nież cały duży teren o pre­cy­zyj­nie okre­ślo­nych granicach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...