- reklama -
Strona głównaŚwiatPopularna aplikacja walutowa ograniczy ślad...

Popularna aplikacja walutowa ograniczy ślad węglowy

Popularna apli­ka­cja finan­so­wa Revolut będzie bar­dziej eko­lo­gicz­na. Pomoże jej w tym lider w two­rze­niu opro­gra­mo­wa­nia, któ­re zmniej­sza ślad węglo­wy. Kupując, pła­cąc czy wymie­nia­jąc walu­ty przez plat­for­mę klien­ci będą więc mogli prze­stać mar­twić się o eko­lo­gocz­ny efekt takich transakcji.

Z Revoluta korzy­sta 16 milio­nów klien­tów, któ­rzy mie­sięcz­nie wyko­nu­ją 150 mln trans­ak­cji. Jest to wygod­na apli­ka­cja do pła­ce­nia, wymia­ny walut czy prze­le­wów. Zaczęła dzia­łać w 2015 roku i szyb­ko odnio­sła suk­ces dzię­ki pro­sto­cie apli­ka­cji. Teraz bry­tyj­ska spół­ka podej­mu­je kro­ki, by stać się bar­dziej zrów­no­wa­żo­na jeśli cho­dzi o dwój ślad węglo­wy. Przede wszyst­kim, zmie­rzy dokład­nie swo­je emi­sje w cza­sie rze­czy­wi­stym i jed­no­cze­śnie zaj­mie się ich kontrolą. 

Czytaj tak­że: Milion gatun­ków zagrożonych

Partnerem w tym przed­się­wzię­ciu jest Watershed. To opro­gra­mo­wa­nie, któ­re poma­ga fir­mom zre­du­ko­wać emi­sje CO2. Korzystają z nie­go zna­ne plat­for­my, m.in. Airbnb, a wspie­ra­ją fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne i pry­wat­ni inwestorzy.

Revolut bardziej ekologiczny

Naszym celem jest przy­spie­sze­nie wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi poprzez two­rze­nie narzę­dzi, któ­rych nowo­cze­sne orga­ni­za­cje, takie jak Revolut, potrze­bu­ją, by szyb­ko osią­gnąć zero­wy bilans emi­sji dwu­tlen­ku węgla – Taylor Francis, współ­za­ło­ży­ciel Watershed.

Klienci sta­ją się coraz bar­dziej świa­do­mi kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go. Do tej pory klien­ci Revolut za pomo­cą plat­for­my prze­ka­za­li na orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne i eko­lo­gią, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem i kli­ma­tem ponad 7 milio­nów zł. Brytyjska fir­ma od lat współ­pra­cu­je już z eko­lo­gicz­ny­mi i cha­ry­ta­tyw­nym orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, m.in. WWF, Rainforest Alliance i Otwarte Klatki.

Coraz wię­cej ludzi zda­je sobie spra­wę, że łączy ich odpo­wie­dzial­ność wobec pla­ne­ty i obo­wią­zek tro­ski o nią, jako miej­sca w któ­rym żyje­my – wyja­śnia Alan Chang, Chief Revenue Officer w Revolut.

Niedawno Revolut dołą­czył też do ini­cja­ty­wy Tech Zero. Nalezą do niej fir­my tech­no­lo­gicz­ne, któ­re wal­czą ze zmia­na­mi kli­ma­tu za pomo­cą tech­no­lo­gii, danych i nauki. - autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł