- reklama -
Strona głównaŚwiatPopularna aplikacja walutowa ograniczy ślad...

Popularna aplikacja walutowa ograniczy ślad węglowy

Popularna apli­ka­cja finan­so­wa Revolut będzie bar­dziej eko­lo­gicz­na. Pomoże jej w tym lider w two­rze­niu opro­gra­mo­wa­nia, któ­re zmniej­sza ślad węglo­wy. Kupując, pła­cąc czy wymie­nia­jąc walu­ty przez plat­for­mę klien­ci będą więc mogli prze­stać mar­twić się o eko­lo­gocz­ny efekt takich transakcji.

Z Revoluta korzy­sta 16 milio­nów klien­tów, któ­rzy mie­sięcz­nie wyko­nu­ją 150 mln trans­ak­cji. Jest to wygod­na apli­ka­cja do pła­ce­nia, wymia­ny walut czy prze­le­wów. Zaczęła dzia­łać w 2015 roku i szyb­ko odnio­sła suk­ces dzię­ki pro­sto­cie apli­ka­cji. Teraz bry­tyj­ska spół­ka podej­mu­je kro­ki, by stać się bar­dziej zrów­no­wa­żo­na jeśli cho­dzi o dwój ślad węglo­wy. Przede wszyst­kim, zmie­rzy dokład­nie swo­je emi­sje w cza­sie rze­czy­wi­stym i jed­no­cze­śnie zaj­mie się ich kontrolą. 

Czytaj tak­że: Milion gatun­ków zagrożonych

Partnerem w tym przed­się­wzię­ciu jest Watershed. To opro­gra­mo­wa­nie, któ­re poma­ga fir­mom zre­du­ko­wać emi­sje CO2. Korzystają z nie­go zna­ne plat­for­my, m.in. Airbnb, a wspie­ra­ją fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne i pry­wat­ni inwestorzy.

Revolut bardziej ekologiczny

Naszym celem jest przy­spie­sze­nie wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi poprzez two­rze­nie narzę­dzi, któ­rych nowo­cze­sne orga­ni­za­cje, takie jak Revolut, potrze­bu­ją, by szyb­ko osią­gnąć zero­wy bilans emi­sji dwu­tlen­ku węgla – Taylor Francis, współ­za­ło­ży­ciel Watershed.

Klienci sta­ją się coraz bar­dziej świa­do­mi kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go. Do tej pory klien­ci Revolut za pomo­cą plat­for­my prze­ka­za­li na orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne i eko­lo­gią, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem i kli­ma­tem ponad 7 milio­nów zł. Brytyjska fir­ma od lat współ­pra­cu­je już z eko­lo­gicz­ny­mi i cha­ry­ta­tyw­nym orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, m.in. WWF, Rainforest Alliance i Otwarte Klatki.

Coraz wię­cej ludzi zda­je sobie spra­wę, że łączy ich odpo­wie­dzial­ność wobec pla­ne­ty i obo­wią­zek tro­ski o nią, jako miej­sca w któ­rym żyje­my – wyja­śnia Alan Chang, Chief Revenue Officer w Revolut.

Niedawno Revolut dołą­czył też do ini­cja­ty­wy Tech Zero. Nalezą do niej fir­my tech­no­lo­gicz­ne, któ­re wal­czą ze zmia­na­mi kli­ma­tu za pomo­cą tech­no­lo­gii, danych i nauki. - autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...