- reklama -
Strona głównaEcoLifeMiasta, gdzie najlepiej wypożyczyć rower...

Miasta, gdzie najlepiej wypożyczyć rower i hulajnogę

Organizacja Clean Cities przy­go­to­wa­ła ran­king miast euro­pej­skich. Zbadała, jak wypa­da infra­struk­tu­ra zwią­za­na z rowe­ra­mi i hulaj­no­ga­mi elek­trycz­ny­mi, któ­re moż­na wypo­ży­czyć. Wzięła rów­nież pod uwa­gę rowe­ry elek­trycz­ne, samo­cho­dy elek­trycz­ne, zero­emi­syj­ny trans­port publicz­ny oraz punk­ty łado­wa­nia pojaz­dów elektrycznych.

Organizacja Clean Cities wyty­po­wa­ła 42 miast w Europie i zba­da­ła ich w 4 kategoriach:

  • wypo­ży­cza­nia rowe­rów (zwy­kłych i elek­trycz­nych) oraz hulaj­nóg (licz­ba na 1 tys. mieszkańców)
  • samo­cho­dów elek­trycz­nych do wypo­ży­cze­nia ( na 1 tys. mieszkańców)
  • udzia­łu auto­bu­sów zero­emi­syj­nych we flo­cie (w proc.)
  • publicz­nych sta­cji łado­wa­nia (na 1 tys. mieszkańców).

Informacje zbie­ra­no w pierw­szym kwar­ta­le tego roku, są więc bar­dzo aktu­al­ne. Najlepiej wypa­dły, co nie jest zasko­cze­niem, mia­sta pół­no­cy Europy: Kopenhaga i Oslo, na trze­cim miej­scu zna­lazł się Paryż. 

Polskie mia­sta zna­la­zły się tro­chę poni­żej środ­ka ran­kin­gu: Trójmiasto na 23 . miej­scu, Kraków na 26., Warszawa na 27. 

Gdzie najłatwiej wypożyczyć rower i hulajnogę

Raport poka­zał znacz­ne róż­ni­ce mię­dzy mia­sta­mi pod wzglę­dem licz­by dostęp­nych do wypo­ży­cze­nia rowe­rów, e‑rowerów i e‑hulajnóg.

Paryż, Kopenhaga i Mediolan mają naj­wię­cej udo­stęp­nia­nych rowe­rów na miesz­kań­ca. W Paryżu do wypo­ży­cze­nia jest ponad 11 tys. rowe­rów, w Kopenhadze – 1,5 tys. a w Mediolanie 4,3 tys. Dane na ten temat dostar­czył serwis 

Polskie mia­sta wypa­dły bar­dzo sła­bo, bo – według ran­kin­gu – w Krakowie i Trójmieście nie ma wypo­ży­czal­ni rowe­rów miej­skich. Jak się oka­zu­je, w Trójmieści trwa­ją pra­ce nad mia­ną sys­te­mu, z nowy­mi rowe­ra­mi Mevo. Rowery miej­skie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni oraz kil­ku­na­stu pod­miej­skich gmi­nach, mają ruszyć w sierp­niu tego roku. Natomiast w Warszawie dzia­ła sys­tem wypo­ży­cza­nia rowe­rów, któ­rych jest ponad 4,4 tys. 

Pod wzglę­dem dostęp­no­ści e‑hulajnóg do wypo­ży­cze­nia naj­le­piej wypa­da­ją Helsinki, Lizbona i Bruksela. Edynburg był jedy­nym mia­stem w ran­kin­gu, w któ­rym obec­nie nie ma wspól­nych rowe­rów ani e‑hulajnóg.

Czytaj tak­że: Tesla wśród rowerów

Trolejbusy nadal jeżdżą w Gdyni 

Polskie mia­sta naj­wyż­sze wyni­ki odno­to­wa­ły w obsza­rze eko­lo­gicz­ne­go trans­por­tu publicz­ne­go. Trójmiasto zaję­ło 7. miej­sce w ran­kin­gu auto­bu­sów o zero­wej emi­sji. To mię­dzy inny­mi dla­te­go, że w Gdyni, utrzy­ma­no tro­lej­bu­sy, przez co 23 proc. flo­ty Trójmiasta zali­cza­na jest do pojaz­dów elektrycznych.

W Krakowie 12,5% flo­ty sta­no­wią pojaz­dy o zero­wej emi­sji (w tym elek­trycz­ne i wodo­ro­we auto­bu­sy), a w Warszawie 8,9%.

Ładowarki do elektryków w miastach 

W ran­kin­gu o wie­le sła­biej wypa­dli­śmy, jeśli cho­dzi o punk­ty łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych: Kraków ma zain­sta­lo­wa­ne 6,3 kW łado­wa­nia na 1000 miesz­kań­ców, a Warszawa 6,4 kW, pod­czas gdy w Amsterdamie jest to aż 147,3 kW. Trójmiasto zaję­ło w tej kate­go­rii 37 miej­sce, Warszawa ‑40., Kraków – 41. Gorzej z łado­war­ka­mi do łado­wa­nia aut elek­trycz­nych jest tyl­ko w Bukareszcie. 

Amsterdam i Oslo moc­no zdy­stan­so­wa­ły w tej kate­go­rii inne mia­sta euro­pej­skie. W Oslo ma pra­wie o poło­wę więk­szą moc łado­wa­nia na oso­bę niż trze­cia Kopenhaga. Autorzy rapor­tu zauwa­ża­ją, że mia­sta w kra­jach sil­nie zmo­to­ry­zo­wa­nych, jak Polska, Hiszpania i Włochy, pozo­sta­ją w tyle pod wzglę­dem infra­struk­tu­ry dla pojaz­dów elektrycznych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...