- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajnowocześniejsza fabryka chipsów i nachosów...

Najnowocześniejsza fabryka chipsów i nachosów stanie w Polsce

Budowa fabry­ki pro­duk­cji chip­sów pochło­nie miliard zło­tych. Nowy zakład, kie­dy zosta­nie ukoń­czo­ny w 2025 roku, będzie naj­więk­szym i naj­bar­dziej zrów­no­wa­żo­nym śro­do­wi­sko­wo obiek­tem PepsiCo w Europie. Ma wyko­rzy­sty­wać zie­lo­ną ener­gię i oszczę­dzać wodę. Jednak dopie­ro deka­dę potem, czy­li w 2035 roku, fabry­ka zyska neu­tral­ność klimatyczną.

PepsiCo chce zwięk­szyć pro­duk­cję chip­sów ziem­nia­cza­nych i nacho­sów kuku­ry­dzia­nych. W tym celu budu­je nowo­cze­sną fabry­kę w miej­sco­wo­ści Święte na Dolnym Śląsku. Ma to być pod wzglę­dem zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju „mode­lo­wy obiekt„w całej Europie. 

Teraz PepsiCo korzy­sta z ener­gii wia­tro­wej do zasi­la­nia czte­rech zakła­dów pro­duk­cyj­nych i swo­jej cen­tra­li w Polsce. Ponadto w wybra­nych obiek­tach, np. w zakła­dzie pro­duk­cji napo­jów w Michrowie i maga­zy­nie cen­tral­nym w Mszczonowie, kon­cern zain­sta­lo­wał pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Nowy zakład na Dolnym Śląsku ma być jesz­cze bar­dziej nowoczesny.

Rozwój musi odby­wać się w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny – zale­ży nam na tym, aby nasze zakła­dy były naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny­mi obiek­ta­mi nie tyl­ko w Europie, ale i na całym świe­cie. W Środzie Śląskiej two­rzy­my przy­szłość pro­duk­cji żyw­no­ści. Chcemy zbu­do­wać obiekt – Silviu Popovici, pre­zes PepsiCo na Europę.

Energia ze słońca i obierek ziemniaczanych

Na czym ma pole­gać wyjąt­ko­wość tej fabry­ki? Oprócz niskie­go zuży­cia mediów, zakład uzy­ska peł­ną samo­wy­star­czal­ność ener­ge­tycz­ną. W tym celu wyko­rzy­sta ener­gię z wła­snych pane­li sło­necz­nych, a w przy­szło­ści z wła­snej far­my foto­wol­ta­icz­nej. Ogrzewanie, chło­dze­nie i woda będą wyko­rzy­sty­wa­ne w obie­gach zamknię­tych. Dodatkowo zbie­ra­na desz­czów­ka tra­fi do zasto­so­wań technologicznych. 

Czytaj tak­że: Producent chip­sów odmie­ni pol­skie upra­wy ziem­nia­ków

Obierki ziem­nia­cza­ne powsta­łe pod­czas pro­duk­cji chip­sów wyko­rzy­sta się jako bio­ma­sę. Najpierw przy­czy­nią się do wytwo­rze­nia dodat­ko­wej ener­gii dla zakła­du, a następ­nie zosta­ną prze­two­rzo­ne na nisko­wę­glo­wy nawóz. Ten z kolei ma tra­fić potem do rolników.

PepsiCo współ­pra­cu­je bez­po­śred­nio z 80 gospo­dar­stwa­mi z całej Polski, skąd kupu­je 230 tys. ton ziem­nia­ków. Koncern zapew­nia, że pol­scy rol­ni­cy upra­wia­ją ziem­nia­ki „wyłącz­nie w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny“. Szacuje się, że w związ­ku z uru­cho­mie­niem nowe­go zakła­du licz­ba rol­ni­ków zro­śnie do 100, a ziem­nia­ków – do 290 tys. ton. Dodatkowo fir­ma nawią­że współ­pra­cę z pro­du­cen­ta­mi kukurydzy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
A jeszcze lepsze jest to...