- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajnowocześniejsza fabryka chipsów i nachosów...

Najnowocześniejsza fabryka chipsów i nachosów stanie w Polsce

Budowa fabry­ki pro­duk­cji chip­sów pochło­nie miliard zło­tych. Nowy zakład, kie­dy zosta­nie ukoń­czo­ny w 2025 roku, będzie naj­więk­szym i naj­bar­dziej zrów­no­wa­żo­nym śro­do­wi­sko­wo obiek­tem PepsiCo w Europie. Ma wyko­rzy­sty­wać zie­lo­ną ener­gię i oszczę­dzać wodę. Jednak dopie­ro deka­dę potem, czy­li w 2035 roku, fabry­ka zyska neu­tral­ność klimatyczną.

PepsiCo chce zwięk­szyć pro­duk­cję chip­sów ziem­nia­cza­nych i nacho­sów kuku­ry­dzia­nych. W tym celu budu­je nowo­cze­sną fabry­kę w miej­sco­wo­ści Święte na Dolnym Śląsku. Ma to być pod wzglę­dem zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju “mode­lo­wy obiekt”w całej Europie. 

Teraz PepsiCo korzy­sta z ener­gii wia­tro­wej do zasi­la­nia czte­rech zakła­dów pro­duk­cyj­nych i swo­jej cen­tra­li w Polsce. Ponadto w wybra­nych obiek­tach, np. w zakła­dzie pro­duk­cji napo­jów w Michrowie i maga­zy­nie cen­tral­nym w Mszczonowie, kon­cern zain­sta­lo­wał pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Nowy zakład na Dolnym Śląsku ma być jesz­cze bar­dziej nowoczesny.

Rozwój musi odby­wać się w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny – zale­ży nam na tym, aby nasze zakła­dy były naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny­mi obiek­ta­mi nie tyl­ko w Europie, ale i na całym świe­cie. W Środzie Śląskiej two­rzy­my przy­szłość pro­duk­cji żyw­no­ści. Chcemy zbu­do­wać obiekt – Silviu Popovici, pre­zes PepsiCo na Europę.

Energia ze słońca i obierek ziemniaczanych

Na czym ma pole­gać wyjąt­ko­wość tej fabry­ki? Oprócz niskie­go zuży­cia mediów, zakład uzy­ska peł­ną samo­wy­star­czal­ność ener­ge­tycz­ną. W tym celu wyko­rzy­sta ener­gię z wła­snych pane­li sło­necz­nych, a w przy­szło­ści z wła­snej far­my foto­wol­ta­icz­nej. Ogrzewanie, chło­dze­nie i woda będą wyko­rzy­sty­wa­ne w obie­gach zamknię­tych. Dodatkowo zbie­ra­na desz­czów­ka tra­fi do zasto­so­wań technologicznych. 

Czytaj tak­że: Producent chip­sów odmie­ni pol­skie upra­wy ziem­nia­ków

Obierki ziem­nia­cza­ne powsta­łe pod­czas pro­duk­cji chip­sów wyko­rzy­sta się jako bio­ma­sę. Najpierw przy­czy­nią się do wytwo­rze­nia dodat­ko­wej ener­gii dla zakła­du, a następ­nie zosta­ną prze­two­rzo­ne na nisko­wę­glo­wy nawóz. Ten z kolei ma tra­fić potem do rolników.

PepsiCo współ­pra­cu­je bez­po­śred­nio z 80 gospo­dar­stwa­mi z całej Polski, skąd kupu­je 230 tys. ton ziem­nia­ków. Koncern zapew­nia, że pol­scy rol­ni­cy upra­wia­ją ziem­nia­ki “wyłącz­nie w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny”. Szacuje się, że w związ­ku z uru­cho­mie­niem nowe­go zakła­du licz­ba rol­ni­ków zro­śnie do 100, a ziem­nia­ków – do 290 tys. ton. Dodatkowo fir­ma nawią­że współ­pra­cę z pro­du­cen­ta­mi kukurydzy.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł