- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajnowocześniejsza fabryka chipsów i nachosów...

Najnowocześniejsza fabryka chipsów i nachosów stanie w Polsce

Budowa fabry­ki pro­duk­cji chip­sów pochło­nie miliard zło­tych. Nowy zakład, kie­dy zosta­nie ukoń­czo­ny w 2025 roku, będzie naj­więk­szym i naj­bar­dziej zrów­no­wa­żo­nym śro­do­wi­sko­wo obiek­tem PepsiCo w Europie. Ma wyko­rzy­sty­wać zie­lo­ną ener­gię i oszczę­dzać wodę. Jednak dopie­ro deka­dę potem, czy­li w 2035 roku, fabry­ka zyska neu­tral­ność klimatyczną.

PepsiCo chce zwięk­szyć pro­duk­cję chip­sów ziem­nia­cza­nych i nacho­sów kuku­ry­dzia­nych. W tym celu budu­je nowo­cze­sną fabry­kę w miej­sco­wo­ści Święte na Dolnym Śląsku. Ma to być pod wzglę­dem zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju „mode­lo­wy obiekt„w całej Europie. 

Teraz PepsiCo korzy­sta z ener­gii wia­tro­wej do zasi­la­nia czte­rech zakła­dów pro­duk­cyj­nych i swo­jej cen­tra­li w Polsce. Ponadto w wybra­nych obiek­tach, np. w zakła­dzie pro­duk­cji napo­jów w Michrowie i maga­zy­nie cen­tral­nym w Mszczonowie, kon­cern zain­sta­lo­wał pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Nowy zakład na Dolnym Śląsku ma być jesz­cze bar­dziej nowoczesny.

Rozwój musi odby­wać się w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny – zale­ży nam na tym, aby nasze zakła­dy były naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny­mi obiek­ta­mi nie tyl­ko w Europie, ale i na całym świe­cie. W Środzie Śląskiej two­rzy­my przy­szłość pro­duk­cji żyw­no­ści. Chcemy zbu­do­wać obiekt – Silviu Popovici, pre­zes PepsiCo na Europę.

Energia ze słońca i obierek ziemniaczanych

Na czym ma pole­gać wyjąt­ko­wość tej fabry­ki? Oprócz niskie­go zuży­cia mediów, zakład uzy­ska peł­ną samo­wy­star­czal­ność ener­ge­tycz­ną. W tym celu wyko­rzy­sta ener­gię z wła­snych pane­li sło­necz­nych, a w przy­szło­ści z wła­snej far­my foto­wol­ta­icz­nej. Ogrzewanie, chło­dze­nie i woda będą wyko­rzy­sty­wa­ne w obie­gach zamknię­tych. Dodatkowo zbie­ra­na desz­czów­ka tra­fi do zasto­so­wań technologicznych. 

Czytaj tak­że: Producent chip­sów odmie­ni pol­skie upra­wy ziem­nia­ków

Obierki ziem­nia­cza­ne powsta­łe pod­czas pro­duk­cji chip­sów wyko­rzy­sta się jako bio­ma­sę. Najpierw przy­czy­nią się do wytwo­rze­nia dodat­ko­wej ener­gii dla zakła­du, a następ­nie zosta­ną prze­two­rzo­ne na nisko­wę­glo­wy nawóz. Ten z kolei ma tra­fić potem do rolników.

PepsiCo współ­pra­cu­je bez­po­śred­nio z 80 gospo­dar­stwa­mi z całej Polski, skąd kupu­je 230 tys. ton ziem­nia­ków. Koncern zapew­nia, że pol­scy rol­ni­cy upra­wia­ją ziem­nia­ki „wyłącz­nie w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny“. Szacuje się, że w związ­ku z uru­cho­mie­niem nowe­go zakła­du licz­ba rol­ni­ków zro­śnie do 100, a ziem­nia­ków – do 290 tys. ton. Dodatkowo fir­ma nawią­że współ­pra­cę z pro­du­cen­ta­mi kukurydzy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...