- reklama -
Strona głównaŚwiatExtreme E - wyścigi, jakich...

Extreme E – wyścigi, jakich dotąd nie widzieliście

Extreme E to cał­ko­wi­cie nowa for­mu­ła wyści­gów. To mię­dzy­na­ro­do­wy, inter­kon­ty­nen­tal­ny wyścig samo­cho­dów tere­no­wych. Nie byle jakich, nie byle gdzie i nie z byle kim.

Zupełnie nowe, a przede wszyst­kim inne emo­cje, do któ­rych zosta­li­śmy przy­zwy­cza­je­ni przez lata oglą­da­nia WRC, Rajdu Polski, Rajdu Dakar czy raj­du Baja Poland (teraz Wysoka Grzęda Baja Poland, poczy­taj­cie czy eko­lo­gicz­ne jaj­ka mogą spon­so­ro­wać wyści­gi aut tere­no­wych). Zasadniczo cho­dzi o to, aby pierw­szym doje­chać do mety i tu róż­nic nie ma. Cała resz­ta jest inna, extre­mal­nie inna.

Elektryczna odyseja

Po pierw­sze, wszyst­kie auta to elek­trycz­ny­me SUVy – Spark Odyssey 21 i wszyst­kie wypro­du­ko­wa­ła jed­na fir­ma – „Spark Racing Technology“. Tak, to ci sami, któ­rzy „wymy­śli­li“ auta Formuły E (elek­trycz­na Formuła 1). 

Baterie do wszyst­kich aut rów­nież pro­du­ku­je jed­na fir­ma i rów­nież zwią­za­na z wyści­ga­mi Formuły 1 – Williams Advanced Engineering. Moc sil­ni­ka – 550 KM, waga aut – 1650 kg, opo­ny to udo­sko­na­lo­ne popu­lar­ne tere­nów­ki Continental CrossContact LX, rama auta oraz klat­ka bez­pie­czeń­stwa wyko­na­na jest z nio­bu – wyjąt­ko­wo odpor­ne­go metalu.

Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA), zespół X44, Odyssey 21, fot. Extreme E

Po dru­gie, auta łado­wa­ne są prą­dem uzy­ska­nym z wodo­ru. Odpowiada za to fir­ma AFC Energy, któ­ra zapro­jek­to­wa­ła i stwo­rzy­ła mobil­ne gene­ra­to­ry z wodo­ro­wy­mi ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi (40kW na ogni­wo). Te wła­snie gene­ra­to­ry towa­rzysz­szą raj­dow­com w tra­sie, scho­wa­ne w minikontenery.

AFC Energy fot. John McLellan

Po trze­cie wszyst­kie eki­py prze­miesz­cza­ją się mię­dzy kon­ty­nen­ta­mi nie samo­lo­ta­mi, a stat­kiem RMS St Helena. To opcja trans­por­tu o naj­mniej­szym śla­dzie węglo­wym. Po prze­bu­do­wo­wie sil­ni­ków i gene­ra­to­rów ten 30-​letni okręt bry­tyj­skiej pocz­ty zasi­la­ny jest mor­skim die­slem czy­li ole­jem napę­do­wym o niskiej zawar­to­ści siarki.

St Helena, fot. Extreme E

Po czwar­te, wyści­gi odby­wa­ją się w miej­scach szcze­gól­nych – miej­scach już znisz­czo­nych przez zmia­ny kli­ma­tycz­ne. Harmonogram na 2021 rok to: 

Pustynia – Al-​Ula, Arabia Saudyjska          34 kwiet­nia
Ocean – Dakar, Senegal                            2930 maja
Arktyka – Kangerlussuaq, Grenlandi          2829 sierp­nia
Amazonia – Santarem, Brazylia                2324 paź­dzier­ni­ka
Lodowiec – Ushuaia, Kraina Ognia           1112 grudnia

Ekipom towa­rzy­szą ucze­ni, ponie­waż Extreme E chce nagło­śnić spo­łecz­ne i śro­do­wi­sko­we zagro­że­nia zwią­za­ne ze zmia­na­mi klimatu. 

Grenlandia fot. Extreme E

Po pią­te w Extreme E star­tu­ją kobie­ty i męż­czy­zni. W każ­dym zespo­le, obo­je, na zmia­nę pro­wa­dzą auto. 

Carlos Sainz i Laia Sanz z eki­py LAIA SANZ – ACCIONA | SAINZ XE TEAM fot. THECROWNCREATORS

Po szó­ste nagro­dy i podium są … bio­de­gra­do­wal­ne. Tego nie wie­my na pew­no, ale czyż może być ina­czej? W tym wyści­gu wszyst­ko jest eco!

Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E, 2 miej­sce, Molly Taylor (AUS)/Johan Kristoffersson (SWE), Rosberg X Racing, pierw­sze miej­sce, Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA), X44, 3 miej­sce Nico Rosberg, foun­der and CEO, Rosberg X Racing, na podium

Czy wyści­gi bez ryku sil­ni­ków, bez zapa­chu palo­nej ben­zy­ny się przyj­mą? To złe pyta­nie. Przecież Extreme E to spor­to­wa rywa­li­za­cja w świe­cie, któ­ry za chwi­lę prze­sta­nie ist­nieć, war­to to oglądać.

Transmisje na żywo i wszyst­kie inne informacje:

https://​twit​ter​.com/​e​x​t​r​e​m​e​e​l​ive

https://​www​.face​bo​ok​.com/​E​x​t​r​e​m​e​E​L​i​ve/

https://www.extreme‑e.com

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...
A jeszcze lepsze jest to...