- reklama -
Strona głównaŚwiatExtreme E - wyścigi, jakich...

Extreme E – wyścigi, jakich dotąd nie widzieliście

- reklama -

Extreme E to cał­ko­wi­cie nowa for­mu­ła wyści­gów. To mię­dzy­na­ro­do­wy, inter­kon­ty­nen­tal­ny wyścig samo­cho­dów tere­no­wych. Nie byle jakich, nie byle gdzie i nie z byle kim.

Zupełnie nowe, a przede wszyst­kim inne emo­cje, do któ­rych zosta­li­śmy przy­zwy­cza­je­ni przez lata oglą­da­nia WRC, Rajdu Polski, Rajdu Dakar czy raj­du Baja Poland (teraz Wysoka Grzęda Baja Poland, poczy­taj­cie czy eko­lo­gicz­ne jaj­ka mogą spon­so­ro­wać wyści­gi aut tere­no­wych). Zasadniczo cho­dzi o to, aby pierw­szym doje­chać do mety i tu róż­nic nie ma. Cała resz­ta jest inna, extre­mal­nie inna.

Elektryczna odyseja

Po pierw­sze, wszyst­kie auta to elek­trycz­ny­me SUVy – Spark Odyssey 21 i wszyst­kie wypro­du­ko­wa­ła jed­na fir­ma – “Spark Racing Technology”. Tak, to ci sami, któ­rzy “wymy­śli­li” auta Formuły E (elek­trycz­na Formuła 1). 

Baterie do wszyst­kich aut rów­nież pro­du­ku­je jed­na fir­ma i rów­nież zwią­za­na z wyści­ga­mi Formuły 1 – Williams Advanced Engineering. Moc sil­ni­ka – 550 KM, waga aut – 1650 kg, opo­ny to udo­sko­na­lo­ne popu­lar­ne tere­nów­ki Continental CrossContact LX, rama auta oraz klat­ka bez­pie­czeń­stwa wyko­na­na jest z nio­bu – wyjąt­ko­wo odpor­ne­go metalu.

Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA), zespół X44, Odyssey 21, fot. Extreme E

Po dru­gie, auta łado­wa­ne są prą­dem uzy­ska­nym z wodo­ru. Odpowiada za to fir­ma AFC Energy, któ­ra zapro­jek­to­wa­ła i stwo­rzy­ła mobil­ne gene­ra­to­ry z wodo­ro­wy­mi ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi (40kW na ogni­wo). Te wła­snie gene­ra­to­ry towa­rzysz­szą raj­dow­com w tra­sie, scho­wa­ne w minikontenery.

AFC Energy fot. John McLellan

Po trze­cie wszyst­kie eki­py prze­miesz­cza­ją się mię­dzy kon­ty­nen­ta­mi nie samo­lo­ta­mi, a stat­kiem RMS St Helena. To opcja trans­por­tu o naj­mniej­szym śla­dzie węglo­wym. Po prze­bu­do­wo­wie sil­ni­ków i gene­ra­to­rów ten 30-​letni okręt bry­tyj­skiej pocz­ty zasi­la­ny jest mor­skim die­slem czy­li ole­jem napę­do­wym o niskiej zawar­to­ści siarki.

St Helena, fot. Extreme E

Po czwar­te, wyści­gi odby­wa­ją się w miej­scach szcze­gól­nych – miej­scach już znisz­czo­nych przez zmia­ny kli­ma­tycz­ne. Harmonogram na 2021 rok to: 

Pustynia – Al-​Ula, Arabia Saudyjska          3/​4 kwiet­nia
Ocean – Dakar, Senegal                            29/​30 maja
Arktyka – Kangerlussuaq, Grenlandi          28/​29 sierp­nia
Amazonia – Santarem, Brazylia                23/​24 paź­dzier­ni­ka
Lodowiec – Ushuaia, Kraina Ognia           11/​12 grudnia

Ekipom towa­rzy­szą ucze­ni, ponie­waż Extreme E chce nagło­śnić spo­łecz­ne i śro­do­wi­sko­we zagro­że­nia zwią­za­ne ze zmia­na­mi klimatu. 

Grenlandia fot. Extreme E

Po pią­te w Extreme E star­tu­ją kobie­ty i męż­czy­zni. W każ­dym zespo­le, obo­je, na zmia­nę pro­wa­dzą auto. 

Carlos Sainz i Laia Sanz z eki­py LAIA SANZ – ACCIONA | SAINZ XE TEAM fot. THECROWNCREATORS

Po szó­ste nagro­dy i podium są … bio­de­gra­do­wal­ne. Tego nie wie­my na pew­no, ale czyż może być ina­czej? W tym wyści­gu wszyst­ko jest eco!

Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E, 2 miej­sce, Molly Taylor (AUS)/Johan Kristoffersson (SWE), Rosberg X Racing, pierw­sze miej­sce, Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA), X44, 3 miej­sce Nico Rosberg, foun­der and CEO, Rosberg X Racing, na podium

Czy wyści­gi bez ryku sil­ni­ków, bez zapa­chu palo­nej ben­zy­ny się przyj­mą? To złe pyta­nie. Przecież Extreme E to spor­to­wa rywa­li­za­cja w świe­cie, któ­ry za chwi­lę prze­sta­nie ist­nieć, war­to to oglądać.

Transmisje na żywo i wszyst­kie inne informacje:

https://​twit​ter​.com/​e​x​t​r​e​m​e​e​l​ive

https://​www​.face​bo​ok​.com/​E​x​t​r​e​m​e​E​L​i​ve/

https://www​.extre​me​-​e​.com

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
A jeszcze lepsze jest to...