- reklama -
Strona głównaWeekendBociany w 2022 roku jeszcze...

Bociany w 2022 roku jeszcze nie dotarły z Afryki do Polski

Bociany zwia­stu­ją wcze­sną wio­snę, jed­nak czy tak będzie w roku 2022? Bociany zaczę­ły odwie­dzać swo­je gniaz­da, ale – jak się oka­zu­je – wca­le nie wró­ci­ły z Afryki. Firma ener­ge­tycz­na Tauron zało­ży­ła moni­to­ring sta­da bocia­nów i na bie­żą­co obser­wu­je, jakie są ich losy. 

Bocian bia­ły pod­le­ga ochro­nie ści­słej, a więc nie wol­no go chwy­tać, pło­szyć, nie­po­ko­ić i nie wol­no zabi­jać. Bociany wyla­tu­ją z Polski przede wszyst­kim za poży­wie­niem. Zmierzają do Afryki, gdzie jest go pod dostat­kiem. Z ostat­nich odczy­tów loka­li­za­to­rów Taurona wia­do­mo, że bocia­ny w 2022 roku jesz­cze nie wyru­szy­ły w powrot­ną dro­gę do Polski. 

Docierają do nas poje­dyn­cze infor­ma­cje, że bocia­ny wró­ci­ły już do Polski. Wiemy jed­nak, że tak nie jest, ponie­waż co roku wspól­nie z orni­to­lo­ga­mi mon­tu­je­my gru­pie bocia­nów spe­cjal­ne loka­li­za­to­ry GPS/​GSM, któ­re umoż­li­wia­ją pre­cy­zyj­ny odczyt ich miej­sca pobytu. 

Ewa Groń, rzecz­nik pra­so­wa TAURON Dystrybucja.

Pierwszy bocian 2022

Skąd więc lokal­ne infor­ma­cje o tym, że już widzia­no bocia­ny? Takie donie­sie­nia mogą świad­czyć o tym, że bocia­ny w Polsce przezimowały. 

Zdaniem dr Kazimierza Walasza, pre­ze­sa Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, zimo­wa­nie bocia­nów w Polsce może mieć zwią­zek ze zmia­na­mi klimatu. 

Przypadki zanie­cha­nia migra­cji mogą mieć zwią­zek ze zmia­ną kli­ma­tu. Zimy w Polsce są coraz łagod­niej­sze, śnie­gu jest mniej, a ujem­ne tem­pe­ra­tu­ry nie utrzy­mu­ją się zbyt długo.

dr Kazimierz Walasz

Dieta bocia­nów jest bar­dzo uroz­ma­ico­na i nawet zimą znaj­du­ją odpo­wied­ni dla sie­bie pokarm. Poza tym pta­kom chłód nie jest strasz­ny, gdyż posia­da­ją jed­ną z naj­lep­szych w świe­cie zwie­rząt war­stwę izo­la­cyj­ną – zapew­nia dr Kazimierz Walasz. 

Czy więc jeśli zoba­czy­my bocia­na teraz, w lutym, to nale­ży mu pomóc, sko­ro jesz­cze nie zaczę­ła się wio­sna 2022 r? Bociany pora­dzą sobie same, ponie­waż nale­żą do pta­ków, któ­re chęt­nie się­ga­ją po wszel­kie dostęp­ne źró­dła pokar­mu i znaj­du­ją go na wysy­pi­skach śmie­ci, w odpa­dach z rol­nic­twa czy ubojni. 

Czytaj tak­że: Silny wiatr w Polsce. Ile far­my wia­tro­we pro­du­ku­ją energii?

Jakiekolwiek pró­by zła­pa­nia bocia­na mogą spo­wo­do­wać, że odle­ci z miej­sca, w któ­rym na co dzień znaj­do­wał pokarm. W efek­cie będzie miał potem trud­no­ści ze zdo­by­ciem poży­wie­nia w innym miej­scu. Jeśli nato­miast bocian uty­ka, na obwi­słe skrzy­dło, czy jest ran­ny i krwa­wi, to z wezwa­niem pomo­cy nie nale­ży zwle­kać. Te ozna­ki świad­czą o tym, że bocian jest ran­ny lub cho­ry. O cho­ro­bie lub osła­bie­niu może świad­czyć tak­że wyraź­ne oso­wie­nie, prze­sia­dy­wa­nie dłu­gi czas w jed­nym miej­scu i nie­uda­ne pró­by pode­rwa­nia do lotu.

Aktualizacja 20.03.2022. Dziś pierw­szy dzień wio­sny astro­no­micz­nej i dziś został zauwa­żo­ny pierw­szy bocian w Polsce. Gniazdo do któ­re­go przy­le­ciał, znaj­du­je się w doli­nie Narwi, na tere­nie „Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi“. Można go zoba­czyć na żywo, jego gniaz­do posia­da kame­rę video. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Dwie wieże

Są na tym...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...
A jeszcze lepsze jest to...