- reklama -
Strona głównaWeekendBociany w 2022 roku jeszcze...

Bociany w 2022 roku jeszcze nie dotarły z Afryki do Polski

Bociany zwia­stu­ją wcze­sną wio­snę, jed­nak czy tak będzie w roku 2022? Bociany zaczę­ły odwie­dzać swo­je gniaz­da, ale – jak się oka­zu­je – wca­le nie wró­ci­ły z Afryki. Firma ener­ge­tycz­na Tauron zało­ży­ła moni­to­ring sta­da bocia­nów i na bie­żą­co obser­wu­je, jakie są ich losy. 

Bocian bia­ły pod­le­ga ochro­nie ści­słej, a więc nie wol­no go chwy­tać, pło­szyć, nie­po­ko­ić i nie wol­no zabi­jać. Bociany wyla­tu­ją z Polski przede wszyst­kim za poży­wie­niem. Zmierzają do Afryki, gdzie jest go pod dostat­kiem. Z ostat­nich odczy­tów loka­li­za­to­rów Taurona wia­do­mo, że bocia­ny w 2022 roku jesz­cze nie wyru­szy­ły w powrot­ną dro­gę do Polski. 

Docierają do nas poje­dyn­cze infor­ma­cje, że bocia­ny wró­ci­ły już do Polski. Wiemy jed­nak, że tak nie jest, ponie­waż co roku wspól­nie z orni­to­lo­ga­mi mon­tu­je­my gru­pie bocia­nów spe­cjal­ne loka­li­za­to­ry GPS/​GSM, któ­re umoż­li­wia­ją pre­cy­zyj­ny odczyt ich miej­sca pobytu. 

Ewa Groń, rzecz­nik pra­so­wa TAURON Dystrybucja.

Pierwszy bocian 2022

Skąd więc lokal­ne infor­ma­cje o tym, że już widzia­no bocia­ny? Takie donie­sie­nia mogą świad­czyć o tym, że bocia­ny w Polsce przezimowały. 

Zdaniem dr Kazimierza Walasza, pre­ze­sa Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, zimo­wa­nie bocia­nów w Polsce może mieć zwią­zek ze zmia­na­mi klimatu. 

Przypadki zanie­cha­nia migra­cji mogą mieć zwią­zek ze zmia­ną kli­ma­tu. Zimy w Polsce są coraz łagod­niej­sze, śnie­gu jest mniej, a ujem­ne tem­pe­ra­tu­ry nie utrzy­mu­ją się zbyt długo.

dr Kazimierz Walasz

Dieta bocia­nów jest bar­dzo uroz­ma­ico­na i nawet zimą znaj­du­ją odpo­wied­ni dla sie­bie pokarm. Poza tym pta­kom chłód nie jest strasz­ny, gdyż posia­da­ją jed­ną z naj­lep­szych w świe­cie zwie­rząt war­stwę izo­la­cyj­ną – zapew­nia dr Kazimierz Walasz. 

Czy więc jeśli zoba­czy­my bocia­na teraz, w lutym, to nale­ży mu pomóc, sko­ro jesz­cze nie zaczę­ła się wio­sna 2022 r? Bociany pora­dzą sobie same, ponie­waż nale­żą do pta­ków, któ­re chęt­nie się­ga­ją po wszel­kie dostęp­ne źró­dła pokar­mu i znaj­du­ją go na wysy­pi­skach śmie­ci, w odpa­dach z rol­nic­twa czy ubojni. 

Czytaj tak­że: Silny wiatr w Polsce. Ile far­my wia­tro­we pro­du­ku­ją energii?

Jakiekolwiek pró­by zła­pa­nia bocia­na mogą spo­wo­do­wać, że odle­ci z miej­sca, w któ­rym na co dzień znaj­do­wał pokarm. W efek­cie będzie miał potem trud­no­ści ze zdo­by­ciem poży­wie­nia w innym miej­scu. Jeśli nato­miast bocian uty­ka, na obwi­słe skrzy­dło, czy jest ran­ny i krwa­wi, to z wezwa­niem pomo­cy nie nale­ży zwle­kać. Te ozna­ki świad­czą o tym, że bocian jest ran­ny lub cho­ry. O cho­ro­bie lub osła­bie­niu może świad­czyć tak­że wyraź­ne oso­wie­nie, prze­sia­dy­wa­nie dłu­gi czas w jed­nym miej­scu i nie­uda­ne pró­by pode­rwa­nia do lotu.

Aktualizacja 20.03.2022. Dziś pierw­szy dzień wio­sny astro­no­micz­nej i dziś został zauwa­żo­ny pierw­szy bocian w Polsce. Gniazdo do któ­re­go przy­le­ciał, znaj­du­je się w doli­nie Narwi, na tere­nie „Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi“. Można go zoba­czyć na żywo, jego gniaz­do posia­da kame­rę video. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
A jeszcze lepsze jest to...