- reklama -
Strona głównaEcoLifeKto zapłaci wysokie kary za...

Kto zapłaci wysokie kary za brak segregacji śmieci

Mieszkańcy blo­ków mogą teraz spo­koj­nie spać, jeśli nie segre­gu­ją odpa­dów, choć tak dekla­ro­wa­li. Resort kli­ma­tu szy­ku­je już jed­nak zmia­nę prze­pi­sów, by takie oso­by moż­na było uka­rać grzyw­ną. Projekt budzi kon­tro­wer­sje. Kary za brak segre­ga­cji już prze­cież są – pła­ci się wyż­sze staw­ki za śmie­ci. Zamiast karać lepiej edu­ko­wać – pro­po­nu­je zrze­sze­nie przed­się­bior­ców Konfederacja Lewiatan. 

Popieramy odej­ście od odpo­wie­dzial­no­ści zbio­ro­wej wła­ści­cie­li miesz­kań w blo­kach za oso­by, któ­re nie prze­strze­ga­ją selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów. Nie popie­ra­my dra­stycz­ne­go zaostrze­nia sank­cji czy dwu­krot­ne­go kara­nia wytwór­ców odpa­dów komu­nal­nych, któ­rzy nie pro­wa­dzą segre­ga­cji zgod­nie z wyma­ga­nia­mi – napi­sa­ła Konfederacja Lewiatan. O co chodzi? 

Opłaty za śmieci – jak jest

Teraz obo­wią­zek segre­ga­cji odpa­dów doty­czy wszyst­kich. Ci, któ­rzy nie segre­gu­ją odpa­dów na czte­ry frak­cje, pła­cą co naj­mniej podwój­ną a mak­sy­mal­nie poczwór­ną staw­kę za śmieci. 

Czytaj: Za śmie­ci zapła­ci­my wię­cej czy mniej?

W blo­ku, gdzie wszy­scy korzy­sta­ją ze wspól­nych pojem­ni­ków na śmie­ci, namie­rze­nie kto segre­gu­je, a kto nie, jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we. Jeśli ktoś pła­cić miał­by karę – to cały blok. Po zmia­nie prze­pi­sów grzyw­nę (a prze­cież to teo­re­tycz­nie nawet 5 tys. zł, choć w prak­ty­ce to po pro­stu man­dat) będzie moż­na już nało­żyć na kon­kret­ne osoby. 

Nie popie­ra­my dra­stycz­ne­go zaostrze­nia prze­wi­dzia­nych w pro­jek­cie usta­wy sank­cji kar­nych czy dwu­krot­ne­go kara­nia wytwór­ców odpa­dów komu­nal­nych, któ­rzy nie pro­wa­dzą segre­ga­cji zgod­nie z wyma­ga­nia­mi. Obecnie sto­so­wa­na jest już sank­cja za brak segre­ga­cji odpa­dów w posta­ci nali­cze­nia tzw. opła­ty pod­wyż­szo­nej (wg staw­ki sta­no­wią­cej wie­lo­krot­ność opła­ty za odbiór zmie­sza­nych odpa­dów komu­nal­nych) – Katarzyna Balcerowicz, Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan pro­po­nu­je nato­miast pod­nie­sie­nie mak­sy­mal­nej staw­ki opła­ty w przy­pad­ku nie­ru­cho­mo­ści nie­za­miesz­ka­nych. Zaproponowana wyso­kość staw­ki (23 zł za worek 120 l) nie pokry­je nawet kosz­tów odbio­ru i zago­spo­da­ro­wa­nia odpadów.

Worki będą znakowane?

Jak usta­lić, czy­je to są śmie­ci? W budo­wie jed­no­ro­dzin­nej jest to pro­ste, ale nie w kamie­ni­cach i blo­kach. Dlatego w pro­jek­cie usta­wy o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach, któ­ry tra­fił do kon­sul­ta­cji, doda­no prze­pi­sy umoż­li­wia­ją­ce ozna­ko­wa­nia wor­ków do zbie­ra­nia śmie­ci. Wtedy moż­li­wa będzie iden­ty­fi­ka­cja gospo­darstw domo­wych oraz spo­so­bu reali­za­cji przez nie obo­wiąz­ków selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów – czy­ta­my w uza­sad­nie­niu pro­jek­tu.

Decyzję, czy zna­ko­wać wor­ki ma podej­mo­wać gmi­na. Taki sys­tem to jed­nak dodat­ko­we obo­wiąz­ki dla firm odbie­ra­ją­cych śmie­ci. Czy więc opła­ty nie będą przez to wyż­sze? Tego już z pro­jek­tu się nie dowiemy. 

Co zrobić ze śmieciami?

A cały pro­blem przez recy­kling. Słabo nam idzie, co osta­tecz­nie może skoń­czyć się kara­mi z Brukseli. Firmy nie palą się do recy­klin­gu śmie­ci, któ­re są źle pose­gre­go­wa­ne. Wolą iść na skró­ty – czy­li oddać na skła­do­wi­sko czy do spa­lar­ni i mieć to z gło­wy. To jed­nak już nie dzia­ła, takich śmie­ci jest za dużo, a staw­ki za ich zago­spo­da­ro­wa­nie rosną. 

Lewiatan pro­po­nu­je, by gmi­ny w prze­tar­gach na odbie­ra­nie odpa­dów wyma­ga­ły od przed­się­bior­ców zapew­nie­nia odpo­wied­niej hie­rar­chii okre­ślo­nej w unij­nej dyrek­ty­wie oraz usta­wie o odpa­dach. To ozna­cza, naj­pierw przy­go­to­wa­nie do ponow­ne­go uży­cia odpa­dów, recy­kling i inne meto­dy. Dopiero w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści recy­klin­gu lub ponow­ne­go uży­cia dopusz­czo­ne powin­no być np. spa­la­nie odpa­dów w spalarniach. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł