- reklama -
Strona głównaEcoLifeKto zapłaci wysokie kary za...

Kto zapłaci wysokie kary za brak segregacji śmieci

Mieszkańcy blo­ków mogą teraz spo­koj­nie spać, jeśli nie segre­gu­ją odpa­dów, choć tak dekla­ro­wa­li. Resort kli­ma­tu szy­ku­je już jed­nak zmia­nę prze­pi­sów, by takie oso­by moż­na było uka­rać grzyw­ną. Projekt budzi kon­tro­wer­sje. Kary za brak segre­ga­cji już prze­cież są – pła­ci się wyż­sze staw­ki za śmie­ci. Zamiast karać lepiej edu­ko­wać – pro­po­nu­je zrze­sze­nie przed­się­bior­ców Konfederacja Lewiatan. 

Popieramy odej­ście od odpo­wie­dzial­no­ści zbio­ro­wej wła­ści­cie­li miesz­kań w blo­kach za oso­by, któ­re nie prze­strze­ga­ją selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów. Nie popie­ra­my dra­stycz­ne­go zaostrze­nia sank­cji czy dwu­krot­ne­go kara­nia wytwór­ców odpa­dów komu­nal­nych, któ­rzy nie pro­wa­dzą segre­ga­cji zgod­nie z wyma­ga­nia­mi – napi­sa­ła Konfederacja Lewiatan. O co chodzi? 

Opłaty za śmieci – jak jest

Teraz obo­wią­zek segre­ga­cji odpa­dów doty­czy wszyst­kich. Ci, któ­rzy nie segre­gu­ją odpa­dów na czte­ry frak­cje, pła­cą co naj­mniej podwój­ną a mak­sy­mal­nie poczwór­ną staw­kę za śmieci. 

Czytaj: Za śmie­ci zapła­ci­my wię­cej czy mniej?

W blo­ku, gdzie wszy­scy korzy­sta­ją ze wspól­nych pojem­ni­ków na śmie­ci, namie­rze­nie kto segre­gu­je, a kto nie, jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we. Jeśli ktoś pła­cić miał­by karę – to cały blok. Po zmia­nie prze­pi­sów grzyw­nę (a prze­cież to teo­re­tycz­nie nawet 5 tys. zł, choć w prak­ty­ce to po pro­stu man­dat) będzie moż­na już nało­żyć na kon­kret­ne osoby. 

Nie popie­ra­my dra­stycz­ne­go zaostrze­nia prze­wi­dzia­nych w pro­jek­cie usta­wy sank­cji kar­nych czy dwu­krot­ne­go kara­nia wytwór­ców odpa­dów komu­nal­nych, któ­rzy nie pro­wa­dzą segre­ga­cji zgod­nie z wyma­ga­nia­mi. Obecnie sto­so­wa­na jest już sank­cja za brak segre­ga­cji odpa­dów w posta­ci nali­cze­nia tzw. opła­ty pod­wyż­szo­nej (wg staw­ki sta­no­wią­cej wie­lo­krot­ność opła­ty za odbiór zmie­sza­nych odpa­dów komu­nal­nych) – Katarzyna Balcerowicz, Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan pro­po­nu­je nato­miast pod­nie­sie­nie mak­sy­mal­nej staw­ki opła­ty w przy­pad­ku nie­ru­cho­mo­ści nie­za­miesz­ka­nych. Zaproponowana wyso­kość staw­ki (23 zł za worek 120 l) nie pokry­je nawet kosz­tów odbio­ru i zago­spo­da­ro­wa­nia odpadów.

Worki będą znakowane?

Jak usta­lić, czy­je to są śmie­ci? W budo­wie jed­no­ro­dzin­nej jest to pro­ste, ale nie w kamie­ni­cach i blo­kach. Dlatego w pro­jek­cie usta­wy o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach, któ­ry tra­fił do kon­sul­ta­cji, doda­no prze­pi­sy umoż­li­wia­ją­ce ozna­ko­wa­nia wor­ków do zbie­ra­nia śmie­ci. Wtedy moż­li­wa będzie iden­ty­fi­ka­cja gospo­darstw domo­wych oraz spo­so­bu reali­za­cji przez nie obo­wiąz­ków selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów – czy­ta­my w uza­sad­nie­niu pro­jek­tu.

Decyzję, czy zna­ko­wać wor­ki ma podej­mo­wać gmi­na. Taki sys­tem to jed­nak dodat­ko­we obo­wiąz­ki dla firm odbie­ra­ją­cych śmie­ci. Czy więc opła­ty nie będą przez to wyż­sze? Tego już z pro­jek­tu się nie dowiemy. 

Co zrobić ze śmieciami?

A cały pro­blem przez recy­kling. Słabo nam idzie, co osta­tecz­nie może skoń­czyć się kara­mi z Brukseli. Firmy nie palą się do recy­klin­gu śmie­ci, któ­re są źle pose­gre­go­wa­ne. Wolą iść na skró­ty – czy­li oddać na skła­do­wi­sko czy do spa­lar­ni i mieć to z gło­wy. To jed­nak już nie dzia­ła, takich śmie­ci jest za dużo, a staw­ki za ich zago­spo­da­ro­wa­nie rosną. 

Lewiatan pro­po­nu­je, by gmi­ny w prze­tar­gach na odbie­ra­nie odpa­dów wyma­ga­ły od przed­się­bior­ców zapew­nie­nia odpo­wied­niej hie­rar­chii okre­ślo­nej w unij­nej dyrek­ty­wie oraz usta­wie o odpa­dach. To ozna­cza, naj­pierw przy­go­to­wa­nie do ponow­ne­go uży­cia odpa­dów, recy­kling i inne meto­dy. Dopiero w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści recy­klin­gu lub ponow­ne­go uży­cia dopusz­czo­ne powin­no być np. spa­la­nie odpa­dów w spalarniach. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
A jeszcze lepsze jest to...