- reklama -
Strona głównaKlimatUziemieni. Nie tylko górnicy chcą...

Uziemieni. Nie tylko górnicy chcą sprawiedliwej transformacji

Ogłoszone w pią­tek roz­mro­że­nie kil­ku branż spra­wia, że myśli­my o tym, czy wró­ci­my do świa­ta sprzed pan­de­mii COVID-​19? W lot­nic­twie odpo­wiedź brzmi: nie. Loty spa­dły o kil­ka­dzie­siąt pro­cent i nic nie wska­zu­je na to, by nagle mia­ły odbić.

Branża jest w głę­bo­kim kry­zy­sie, a przy­szły wzrost w tym sek­to­rze stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia ze wzglę­du na roz­wój wide­okon­fe­ren­cji i rosną­cy nie­po­kój zwią­za­ny z kry­zy­sem klimatycznym. 

Ta zmia­na pole­ga na tym, że pan­de­mia COVID-​19 zatrzy­ma­ła loty biz­ne­so­we, któ­re typo­wo gene­ro­wa­ły 60–70 proc. przy­cho­dów linii lot­ni­czych (choć tyl­ko 12 proc. pasa­że­rów). Biznes zaadap­to­wał się do spo­tkań onli­ne, a tak­że jest chęt­ny do cię­cia kosz­tów. Bill Gates prze­wi­du­je, że znik­nie ponad poło­wa ruchu biz­ne­so­we­go.

Co robią związki zawodowe 

Rządy wyda­ły w zeszłym roku miliar­dy na wspar­cie linii lot­ni­czych i są pod pre­sją, aby dać jesz­cze wię­cej w tym roku – choć rów­no­cze­śnie linie lot­ni­cze zwal­nia­ją tysią­ce pra­cow­ni­ków. W tym kon­tek­ście, związ­ki zawo­do­we łączą siły z akty­wi­sta­mi kli­ma­tycz­ny­mi. Domagają się, aby wszy­scy zwol­nie­ni pra­cow­ni­cy lot­nic­twa mie­li zapew­nio­ne miej­sca pra­cy, w któ­rych wyko­rzy­sta­ją swo­je umie­jęt­no­ści w sek­to­rach nisko­emi­syj­nych. Chcą, aby prio­ry­te­tem dla rzą­dów sta­ło się two­rze­nie miejsc pra­cy w bar­dziej zrów­no­wa­żo­nym sek­to­rze podró­ży i tury­sty­ki, a nie tyl­ko rato­wa­nie udzia­łow­ców obec­ne­go, nie­zrów­no­wa­żo­ne­go mode­lu biznesowego.

Model spra­wie­dli­wej trans­for­ma­cji, któ­ry obec­nie wyku­wa się w pol­skich regio­nach węglo­wych, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści sta­nie się punk­tem odnie­sie­nia dla innych wyso­ko­emi­syj­nych sek­to­rów sto­ją­cych przed wiel­ką zmia­ną, w tym dla lot­nic­twa – Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć.

Doświadczenia górników

Z doświad­czeń regio­nów węglo­wych moż­na już teraz wycią­gnąć kil­ka wnio­sków dla lot­nic­twa. – Po pierw­sze: im wcze­śniej uświa­do­mi­my sobie nie­uchron­ność zmia­ny, tym wię­cej będzie cza­su na jej dobre przy­go­to­wa­nie i więk­sze będą szan­se, że uda się ten pro­ces prze­pro­wa­dzić bez więk­szych tur­bu­len­cji. Po dru­gie: tak fun­da­men­tal­nych zmian nie da się ani zade­kre­to­wać z góry, ani zosta­wić ich wła­snej oddol­nej dyna­mi­ce, licząc, że z cha­osu coś się w koń­cu wyło­ni – mówi Zygmunt.

Koniec z emi­sja­mi. Przykład, jak to moż­na zrobić

Jak doda­je, potrzeb­na jest zarów­no jasna i reali­stycz­na stra­te­gicz­na wizja przy­szłe­go kształ­tu i roli lot­nic­twa w gospo­dar­ce, w tym roli naro­do­we­go prze­woź­ni­ka. Do tego otwar­ty dia­log z pra­cow­ni­ka­mi sek­to­ra, jego pod­do­staw­ca­mi i przed­sta­wi­cie­la­mi innych branż obec­nie zależ­nych od lot­nic­twa, takich jak tury­sty­ka. W ten dia­log muszą być rów­nież zaan­ga­żo­wa­ni przed­sta­wi­cie­le branż, któ­re przej­mą dotych­cza­so­we funk­cje lot­nic­twa – i część jego pra­cow­ni­ków. W Polsce ozna­cza to przede wszyst­kim przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra kolejowego.

Przyszłość bez emisji

Zakłada, że jakąś część lot­nic­twa uda się prze­sta­wić na napęd zero­emi­syj­ny, wyko­rzy­stu­ją­cy wodór lub pali­wa syn­te­tycz­ne pro­du­ko­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem ener­gii z odna­wial­nych źró­deł. Do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej to zde­cy­do­wa­nie nie wystarczy. 

Priorytetem musi być głę­bo­kie ogra­ni­cze­nie licz­by lotów, a samo­lo­tów też powin­no po pro­stu być mniej. Ostatni rok nauczył nas, że w więk­szo­ści przy­pad­ków spo­tka­nia służ­bo­we z ludź­mi z całe­go świa­ta może­my odby­wać onli­ne. Wypoczywać też może­my bli­żej domu – Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna.

Według paneu­ro­pej­skie­go son­da­żu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 74 proc. Europejczyków mówi, że po pan­de­mii COVID-​19 będą latać mniej .

Loty w tarapatach

Sektor lot­ni­czy jest jed­nym z naj­bar­dziej dotknię­tych pan­de­mią COVID-​19. W 2020 r licz­ba pasa­że­rów linii lot­ni­czych glo­bal­nie spa­dła o ponad 60 proc. Oznacza to ogrom­ne kło­po­ty finan­so­we dla więk­szo­ści ope­ra­to­rów, w tym tak­że nasze­go naro­do­we­go prze­woź­ni­ka – LOT‑u – któ­ry w zeszłym roku odno­to­wał spa­dek licz­by pasa­że­rów rzę­du 80 proc. 

LOT w grud­niu 2020 roku otrzy­mał on 2,8 mld zł pomo­cy publicz­nej. To kolej­na pomoc ze środ­ków publicz­nych na prze­strze­ni ostat­nich lat. Prawdopodobnie tak­że nie ostat­nia, bio­rąc pod uwa­gę fakt, iż według dostęp­nych pro­gnoz odbu­do­wa licz­by prze­wo­zów pasa­żer­skich w sek­to­rze lot­ni­czym potrwa co naj­mniej kil­ka lat – dr Jakub Zawieska WiseEuropa.

Jak doda­je, jed­no­cze­śnie trze­ba mieć świa­do­mość, że LOT i spół­ki zależ­ne peł­nią istot­ną rolę w pol­skiej gospo­dar­ce. Sektor lot­ni­czy zatrud­nia bez­po­śred­nio 67 tysię­cy osób (pośred­nio pra­wie 180 tysię­cy). Jego pra­cow­ni­cy powin­ni móc liczyć na pomoc w cza­sach pan­de­mii COVID-​19, podob­nie jak przed­sta­wi­cie­le innych branż. 

Ile emisji generują loty

Lotnictwo, jeże­li by było pań­stwem, mie­ści­ło­by się w gro­nie 10 naj­więk­szych emi­ten­tów CO2 – z emi­sja­mi rocz­ny­mi powy­żej 900 mln ton CO2 rocz­nie (2018) i rosły przed pan­de­mią o 5.7 proc rocz­nie.

Odpowiedzialność za emi­sje z lot­nic­twa pono­si nie­wiel­ka gru­pa zamoż­nych ludzi – 1% popu­la­cji świa­ta odpo­wia­da za poło­wę emi­sji z lot­nic­twa. 80 proc. lud­no­ści świa­ta nigdy nie lecia­ło samolotem.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...