- reklama -
Strona głównaEcoLifeOddaj ubrania do recyklingu w...

Oddaj ubrania do recyklingu w sklepie

- reklama -

Producenci ubrań na serio zaczy­na­ją dbać o recy­kling. Zyskują na tym klien­ci skle­pów. Można dostać zniż­ki i pie­nią­dze za uży­wa­ne ubra­nia. Jest to lep­sze niż wyrzu­ca­nia sta­rych ciu­chów do kontenerów.

Zużyte ubra­nia moż­na pozo­sta­wić w skle­pach z odzie­żą. Sieć KappAhl wyda­je swo­im klien­tom, któ­rzy zde­cy­du­ją się na przy­nie­sie­nie tor­by wypeł­nio­nej ubra­nia­mi, voucher w wyso­ko­ści 20 zł, któ­ry potem moż­na wydać na zaku­py w tej wła­śnie szwedz­kiej sie­ci. Trzeba naj­pierw speł­nić kil­ka warunków:

  • ubra­nia, akce­so­ria, buty nie mogą być bar­dzo znisz­czo­ne ani brudne
  • trze­ba wypeł­nić w cało­ści przy­naj­mniej jed­ną tor­bę o wymia­rach nie mniej­szych niż 38 cm x 44 cm
  • tor­bę z ubra­nia­mi przy­no­si­my do sklepu.

Nie muszą to więc być ubra­nia tej kon­kret­nej mar­ki. Akcję KappAhl pro­wa­dzi akcję razem z nor­we­ską fir­mą Fretex International, któ­ra sprze­da­je uży­wa­ną odzież, buty i akce­so­ria na lokal­nym ryn­ku. Fretex International obsłu­gu­je klien­tów w całej Europie, Afryce i Azji. 

Pojemniki na zużyte ubrania

W grud­niu akcję przyj­mo­wa­nia sta­rych ubrań roz­sze­rzy­ła sieć skle­pów 4F. Teraz klien­ci mogą oddać swo­je uży­wa­ne ubra­nia w 233 skle­pach tej fir­my, w któ­rych sto­ją zie­lo­ne pudeł­ka do zbiór­ki. Każdy kilo­gram prze­ka­za­nej odzie­ży zasi­la zło­tów­ką kon­to Fundacji 4F Pomaga. Dodatkowo za każ­de 10 kg klien­ci dosta­ną 10 proc. zniż­ki na ubra­nia mar­ki 4F.

Podobną stra­te­gię ma Butik Cyrkularny.

Czytaj tak­że: Naprawiaj ubra­nia, nie wyrzucaj

Jak wydłużyć życie ubrań

Firmy w Europie będą musia­ły lepiej zadbać o recy­kling. Teraz tyl­ko 1 proc. mate­ria­łów jest w ten spo­sób odzy­ski­wa­ne. Nowelizacja unij­nej dyrek­ty­wy ramo­wej w spra­wie odpa­dów wyma­ga od kra­jów UE usta­no­wie­nia sys­te­mów selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów tek­styl­nych do 1 stycz­nia 2025 r. Teraz nie ma jed­no­li­tych regu­la­cji, pozio­mów obo­wiąz­ko­we­go recy­klin­gu, choć nie któ­re kra­je, np. Francja, zadba­ły już daw­no o roz­sze­rzo­na odpo­wie­dzial­ność pro­du­cen­ta. W Polsce to nadal nie istnieje.

Przeciętny Europejczyk wyrzu­ca co roku 11 kg wyro­bów włó­kien­ni­czych. Na całym świe­cie co sekun­dę skła­du­je się lub spa­la cię­ża­rów­kę wyro­bów włókienniczych.

Komisja Europejska

Recykling ubrań to za mało, dla­te­go UE przy­ję­ła stra­te­gię na rzecz zrów­no­wa­żo­nych wyro­bów włó­kien­ni­czych o obie­gu zamknię­tym. Chodzi o to, by ubra­nia nosić dłu­żej i aby były wyko­na­ne z lep­szych dla śro­do­wi­ska mate­ria­łów. Przykładem jest mikro­pla­stik uwal­nia­ny pod­czas pra­nia, ponie­waż sza­cu­je się, że pro­du­cen­ci ubrań odpo­wia­da­ją za ponad jed­ną trze­cią mikro­pa­sti­ku w wodzie. 

Co moż­na zro­bić ze zuży­ty­mi ubraniami:

  • oddać w sklepie 
  • oddać do orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cej się odzie­żą uży­wa­ną (PCK prze­zna­cza więk­szość zebra­nych w kon­te­ne­rach tek­sty­liów na cele przemysłowe)
  • kom­po­sto­wać – muszą jed­nak mieć spe­cjal­ny cer­ty­fi­kat.

Przede wszyst­kim trze­ba ubra­nia sza­no­wać i napra­wiać. Niepotrzebne, cał­kiem dobre ubra­nia, naj­le­piej jest sprze­dać w sieci.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...