- reklama -
Strona głównaEcoLifeOddaj ubrania do recyklingu w...

Oddaj ubrania do recyklingu w sklepie

Producenci ubrań na serio zaczy­na­ją dbać o recy­kling. Zyskują na tym klien­ci skle­pów. Można dostać zniż­ki i pie­nią­dze za uży­wa­ne ubra­nia. Jest to lep­sze niż wyrzu­ca­nia sta­rych ciu­chów do kontenerów.

Zużyte ubra­nia moż­na pozo­sta­wić w skle­pach z odzie­żą. Sieć KappAhl wyda­je swo­im klien­tom, któ­rzy zde­cy­du­ją się na przy­nie­sie­nie tor­by wypeł­nio­nej ubra­nia­mi, voucher w wyso­ko­ści 20 zł, któ­ry potem moż­na wydać na zaku­py w tej wła­śnie szwedz­kiej sie­ci. Trzeba naj­pierw speł­nić kil­ka warunków:

  • ubra­nia, akce­so­ria, buty nie mogą być bar­dzo znisz­czo­ne ani brudne
  • trze­ba wypeł­nić w cało­ści przy­naj­mniej jed­ną tor­bę o wymia­rach nie mniej­szych niż 38 cm x 44 cm
  • tor­bę z ubra­nia­mi przy­no­si­my do sklepu.

Nie muszą to więc być ubra­nia tej kon­kret­nej mar­ki. Akcję KappAhl pro­wa­dzi akcję razem z nor­we­ską fir­mą Fretex International, któ­ra sprze­da­je uży­wa­ną odzież, buty i akce­so­ria na lokal­nym ryn­ku. Fretex International obsłu­gu­je klien­tów w całej Europie, Afryce i Azji. 

Pojemniki na zużyte ubrania

W grud­niu akcję przyj­mo­wa­nia sta­rych ubrań roz­sze­rzy­ła sieć skle­pów 4F. Teraz klien­ci mogą oddać swo­je uży­wa­ne ubra­nia w 233 skle­pach tej fir­my, w któ­rych sto­ją zie­lo­ne pudeł­ka do zbiór­ki. Każdy kilo­gram prze­ka­za­nej odzie­ży zasi­la zło­tów­ką kon­to Fundacji 4F Pomaga. Dodatkowo za każ­de 10 kg klien­ci dosta­ną 10 proc. zniż­ki na ubra­nia mar­ki 4F.

Podobną stra­te­gię ma Butik Cyrkularny.

Czytaj tak­że: Naprawiaj ubra­nia, nie wyrzucaj

Jak wydłużyć życie ubrań

Firmy w Europie będą musia­ły lepiej zadbać o recy­kling. Teraz tyl­ko 1 proc. mate­ria­łów jest w ten spo­sób odzy­ski­wa­ne. Nowelizacja unij­nej dyrek­ty­wy ramo­wej w spra­wie odpa­dów wyma­ga od kra­jów UE usta­no­wie­nia sys­te­mów selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów tek­styl­nych do 1 stycz­nia 2025 r. Teraz nie ma jed­no­li­tych regu­la­cji, pozio­mów obo­wiąz­ko­we­go recy­klin­gu, choć nie któ­re kra­je, np. Francja, zadba­ły już daw­no o roz­sze­rzo­na odpo­wie­dzial­ność pro­du­cen­ta. W Polsce to nadal nie istnieje.

Przeciętny Europejczyk wyrzu­ca co roku 11 kg wyro­bów włó­kien­ni­czych. Na całym świe­cie co sekun­dę skła­du­je się lub spa­la cię­ża­rów­kę wyro­bów włókienniczych.

Komisja Europejska

Recykling ubrań to za mało, dla­te­go UE przy­ję­ła stra­te­gię na rzecz zrów­no­wa­żo­nych wyro­bów włó­kien­ni­czych o obie­gu zamknię­tym. Chodzi o to, by ubra­nia nosić dłu­żej i aby były wyko­na­ne z lep­szych dla śro­do­wi­ska mate­ria­łów. Przykładem jest mikro­pla­stik uwal­nia­ny pod­czas pra­nia, ponie­waż sza­cu­je się, że pro­du­cen­ci ubrań odpo­wia­da­ją za ponad jed­ną trze­cią mikro­pa­sti­ku w wodzie. 

Co moż­na zro­bić ze zuży­ty­mi ubraniami:

  • oddać w sklepie 
  • oddać do orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cej się odzie­żą uży­wa­ną (PCK prze­zna­cza więk­szość zebra­nych w kon­te­ne­rach tek­sty­liów na cele przemysłowe)
  • kom­po­sto­wać – muszą jed­nak mieć spe­cjal­ny cer­ty­fi­kat.

Przede wszyst­kim trze­ba ubra­nia sza­no­wać i napra­wiać. Niepotrzebne, cał­kiem dobre ubra­nia, naj­le­piej jest sprze­dać w sieci.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
A jeszcze lepsze jest to...