- reklama -
Strona głównaEcoLifeDobry na wszystko, z czego...

Dobry na wszystko, z czego robi się hummus?

Hummus to popu­lar­na pasta przy­go­to­wy­wa­na z goto­wa­nej cie­cie­rzy­cy (naj­czę­ściej), pasty seza­mo­wej tahi­ni, soku z cytry­ny, czosn­ku, oli­wy z oli­wek i róż­nych przy­praw. Oto kil­ka powo­dów, dla któ­rych hum­mus jest uwa­ża­ny za zdrowy:

 • Ciecierzyca, głów­ny skład­nik hum­mu­su, jest boga­ta w biał­ko roślin­ne, któ­re jest nie­zbęd­ne do budo­wy i napra­wy tka­nek w organizmie.
 • Zdrowe tłusz­cze nie­na­sy­co­ne, głów­nie pocho­dzą­ce z tahi­ni i oli­wy z oli­wek, korzyst­nie wpły­wa­ją na ser­ce i ogól­ną kondycję.
 • Ciecierzyca i inne skład­ni­ki hum­mu­su zawie­ra­ją błon­nik, któ­ry poma­ga w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­we­go tra­wie­nia, regu­lu­je poziom cukru we krwi i daje uczu­cie sytości.
 • Dostarcza rów­nież wita­min i mine­ra­łów, takich jak: wita­mi­na C, żela­zo, magnez, fos­for, potas i wita­mi­ny z gru­py B.
 • Zawiera zni­ko­me ilo­ści cho­le­ste­ro­lu i nasy­co­nych tłusz­czów, przez co co przy­czy­nia się do utrzy­ma­nia zdro­we­go pro­fi­lu lipi­do­we­go we krwi.

Jak bardzo stary jest przepis na hummus

Najstarsze zna­ne wzmian­ki doty­czą­ce potra­wy przy­po­mi­na­ją­cej hum­mus pocho­dzą z XIII-​wiecznego Egiptu. Wówczas arab­scy podróż­ni­cy i pisa­rze opi­sy­wa­li dania podob­ne do współ­cze­sne­go hummusu.

Jednym z naj­bar­dziej zna­nych przy­kła­dów jest książ­ka kuchar­ska z XIII wie­ku zaty­tu­ło­wa­na „Kitab Wasf al-​Atima al-​Mutada“ autor­stwa Ibn al-​Mujawira, któ­ra zawie­ra prze­pis na danie o nazwie „hum­mus kasa“. Wśród skład­ni­ków tego dania, zna­nych nam dziś, bra­ku­je jed­nak: czosn­ku czy soku z cytry­ny. Inny prze­pis z syryj­skiej śre­dnio­wiecz­nej książ­ki kuchar­skiej Kitāb al-​Wusla ilā l‑habīb (rów­nież z XIII wie­ku), zawie­ra tyl­ko purée z cie­cie­rzy­cy i sok cytryn, nie wspo­mi­na­jąc o czosn­ku i paście tahi­ni. Te bra­ku­ją­ce skład­ni­ki dołą­czy­ły na sta­łe do prze­pi­su dopie­ro w XVIII wie­ku, w oko­li­cach dzi­siej­sze­go Damaszku. 

Należy jed­nak pamię­tać, że wspo­mnia­ne tek­sty nie uży­wa­ły dokład­nie ter­mi­nu „hum­mus“, któ­ry jest sło­wem arab­skim ozna­cza­ją­cym „cie­cie­rzy­cę“. Termin „hum­mus“, jako nazwa dla kon­kret­ne­go dania, stał się powszech­nie uży­wa­ny w póź­niej­szych czasach.

Popularna przystawka

Często hum­mus jest koja­rzo­ny z kuch­nią Libanu, Izraela i Palestyny. W tych regio­nach jest to popu­lar­ne danie, poda­wa­ne jako przy­staw­ka, doda­tek do dań głów­nych lub skład­nik kanapek.

Choć hum­mus ma korze­nie bli­skow­schod­nie, zyskał rów­nież popu­lar­ność na całym świe­cie i jest obec­nie dostęp­ny w wie­lu róż­nych warian­tach i sma­kach. Produkowany komer­cyj­nie i eks­por­to­wa­ny do wie­lu kra­jów stał się powszech­nie dostęp­ny, tak­że w Polsce. Można więc go kupić w pusz­kach albo w pla­sti­ko­wych opa­ko­wa­niach, z dodat­kiem przy­praw i róż­nych warzyw czy owo­ców, np. man­go, bura­kiem, chi­li czy papryką. 

Hummus przepis oryginalny

Niestety taki prze­pis nie ist­nie­je, a ten zna­ny nam od oko­ło 300 lat zawie­ra wie­le zmian. Lepiej pole­gać nie na prze­pi­sie, ale na tym, co nam naj­bar­dziej sma­ku­je. Podstawy są pro­ste – pasta z ugo­to­wa­nej cie­cie­rzy­cy z seza­mem i czosnkiem. 

 • pusz­ka cie­cie­rzy­cy (400g) lub oko­ło 250 gra­mów ugo­to­wa­nej
  Mieszać w blen­de­rze z odro­bi­ną wody z zale­wy aż do uzy­ska­nia gład­kiej masy, dodając:
 • 5 łyżek pasty tahi­ni (upra­żo­ne ziar­na sezamu)
 • łyżecz­kę soku z cytryny
 • ząbek czosn­ku
 • łyżecz­kę mie­lo­ne­go kumi­nu czy­li kmi­nu rzymskiego
 • łyż­kę oli­wy z oliwek

Oczywiście, nie każ­dy z nas ma pod ręką pra­żo­ne ziar­na seza­mu. W takiej sytu­acji pole­ca­my zakup goto­wych pro­duk­tów, zwłasz­cza, że jest teraz oka­zja: 13 maja to ofi­cjal­ny dzień hummusu.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...