- reklama -
Strona głównaEnergiaInteligentne liczniki skończą z prognozą...

Inteligentne liczniki skończą z prognozą rachunków za prąd

A gdy­by tak z pozio­mu apli­ka­cji na smart­fo­nie zoba­czyć bie­żą­ce zuży­cie prą­du. To już jest dostęp­ne, ale dla nie­licz­nych odbior­ców. Dopiero inte­li­gent­ne licz­ni­ki ener­gii pozwo­lą nam lepiej śle­dzić rze­czy­wi­ste wyko­rzy­sta­nie energii. 

Za ener­gię elek­trycz­ną powin­ni­śmy pła­cić tyle, ile ona dokład­nie kosz­tu­je. Teraz naj­czę­ściej rachun­ki są pro­gno­zo­wa­ne, a potem trze­ba roz­li­czyć nad­pła­tę lub nie­do­pła­tę za prąd. O zniż­ki, któ­re powin­ny przy­słu­gi­wać za prze­rwy w dosta­wach ener­gii, w prak­ty­ce trze­ba się sta­rać. Wszystko to mają zmie­nić inte­li­gent­ne licz­ni­ki. Ile przyj­dzie nam na nie poczekać?

Prognoza zużycia prądu

Z koń­cem roku przy­szedł rachu­nek za prąd. Wysoki, a w dodat­ku z pro­gno­zą wyso­kich rachun­ków na kolej­ne mie­sią­ce. Wszystko przez to, że przez jakiś czas rodzi­na korzy­sta­ła z auta elek­trycz­ne­go. Ładowanie z gniazd­ka było bar­dzo wygod­ne, ale przy­szło za to zapła­cić kil­ka mie­się­cy póź­niej, ponie­waż wybra­li­śmy rachun­ki wysta­wia­ne co pół roku. Auta elek­trycz­ne­go już nie mie­li­śmy, ale zakład ener­ge­tycz­ny o tym “nie wie­dział”. Wystawił pro­gno­zę wyso­kie­go zuży­cia energii. 

Inteligentny licz­nik ener­gii pozwo­lił­by nam od razu zoba­czyć, ile kosz­tu­je łado­wa­nie auta elek­trycz­ne­go. A sprze­daw­ca prą­du mógł­by od razu zain­ka­so­wać pie­nią­dze za pobra­ną ener­gię. I nie wysta­wiać pro­gnoz. Kiedy tego się doczekamy?

Czytaj: Pseudointeligent

Czas na inteligentne liczniki

Wprowadzenie licz­ni­ków zdal­ne­go odczy­tu zaj­mie w Polsce kil­ka lat. Do koń­ca 2028 roku inte­li­gent­ne licz­ni­ki mają być u 80 proc. odbior­ców u każ­de­go ope­ra­to­ra. To ope­ra­to­rzy sie­ci pokry­ją kosz­ty. A ponie­waż będzie to kil­ka miliar­dów zło­tych, bo każ­dy taki licz­nik jest wydat­kiem kil­ku­set zło­tych, pro­ces roz­ło­żo­no na lata. 

Nowelizacja pra­wa ener­ge­tycz­ne­go, któ­rą zaj­mu­je się teraz par­la­ment, pro­wa­dza nastę­pu­ją­cy har­mo­no­gram insta­la­cji inte­li­gent­nych licz­ni­ków u odbior­ców końcowych:

2023 r. – co naj­mniej 15 proc. 

2025 r. − co naj­mniej 35 proc.,

2027 r. − co naj­mniej 65 proc.

2028 r. – 80 proc.

Projekt prze­cze­kał dwa lata, zanim tra­fił do Sejmu. Gdy rząd zajął się nim wcze­śniej, w 2026 roku mie­li­by­śmy 80 proc. odbior­ców z inte­li­gent­ny­mi licznikami. 

Co daje inteligentny licznik?

Dostępne są róż­ne rodza­je licz­ni­ków zdal­ne­go odczy­tu ener­gii elek­trycz­nej. Mają moż­li­wość odczy­ty­wa­nia pomia­rów i funk­cję zdal­ne­go prze­łą­cza­nia try­bu kre­dy­to­we­go na przed­pła­to­wy. To umoż­li­wia świa­do­me pla­no­wa­nie zuży­cia prądu. 

W naszej usłu­dze prą­du na kar­tę, z któ­rej od sierp­nia ubie­głe­go roku mogą korzy­stać wro­cła­wia­nie, z pozio­mu apli­ka­cji na smart­fo­nie może­my zoba­czyć bie­żą­ce zuży­cie prą­du, wyra­żo­ne zarów­no w kilo­wa­to­go­dzi­nach, jak i w zło­tów­kach. Nie mniej istot­ny jest tu tak­że model roz­li­czeń na zasa­dzie pre­pa­id – zamiast rachun­ku, któ­ry otrzy­mu­je­my po okre­sie zuży­cia, może­my na bie­żą­co obser­wo­wać, ile jesz­cze zosta­ło „limi­tu na kar­cie”. Tym samym, dużo łatwiej oce­nić, czy nasze zuży­cie wzglę­dem ostat­nie­go mie­sią­ca nie jest więk­sze – wystar­czy zorien­to­wać się, czy środ­ki na kar­cie na prąd koń­czą  się stan­dar­do­wo, oko­ło 30-​tego dnia mie­sią­ca, czy podej­rza­nie szyb­ciej – Jacek Ławrecki, Fortum.

Dynamiczne taryfy za prąd

Inteligentne licz­ni­ki posia­da­ją jesz­cze jed­ną zale­tę, a mia­no­wi­cie pozwa­la­ją na wdro­że­nie sys­te­mu opar­te­go na bie­żą­cych cenach gieł­do­wych ener­gii elek­trycz­nej. Pozwalają pre­cy­zyj­nie usta­lić, kie­dy użyt­kow­nik pobrał ener­gię, a to z kolei pozwa­la okre­ślić, jaka była wów­czas cena ener­gii na giełdzie.

W rezul­ta­cie, roz­wi­ną się nowe ofer­ty tary­fo­we, w tym tary­fy dyna­micz­ne, zależ­ne od aktu­al­nej ceny ener­gii na giełdzie.

Energia dar­mo­wa ale nie za darmo

Zmienne ceny ener­gii mogą skła­niać odbior­ców do pobie­ra­nia ener­gii w tań­szych godzi­nach, czy­li na przy­kład nocą, kie­dy obcią­że­nie sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go jest naj­mniej­sze. To pozwa­la na bar­dziej rów­no­mier­ne obcią­ża­nie sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go. Dzięki temu, ryzy­ko blackout’ów może maleć – Jacek Ławrecki.

W rapor­cie przy­go­to­wa­nym dla Komisji Europejskiej zapy­ta­no w Europie ope­ra­to­rów, któ­rzy mają zain­sta­lo­wa­ny jakiś inte­li­gent­ny licz­nik, jak kon­su­men­ci mogą uzy­skać dostęp do swo­ich danych doty­czą­cych zuży­cia. Prawie 70 proc. wspo­mnia­ło o opcji bez­po­śred­nie­go dostę­pu, czy­li za pomo­cą urzą­dzeń domo­wych. Jak będzie w Polsce? Rynek dopie­ro się tworzy.

Kto ma, a kto nie ma

Energa Operator infor­mo­wa­ła nie­daw­no, że poło­wa jej klien­tów będzie mia­ła w tym roku inte­li­gent­ne licz­ni­ki – w sumie 1,5 mln odbior­ców prą­du. Z kolei Tauron, dru­gi naj­więk­szy sprze­daw­ca ener­gii elek­trycz­nej w Polsce, infor­mo­wał o 400 tys. klien­tach z inte­li­gent­ny­mi licz­ni­ka­mi na tere­nie Wrocławia. Do 2028 roku licz­ba ta ma wzro­snąć do pra­wie 4,5 mln.

Pozostali ope­ra­to­rzy mają znacz­nie odbior­ców z inte­li­gent­ny­mi licz­ni­ka­mi i nie afi­szu­ją się z liczbami.

Jak poda­je resort kli­ma­tu, inte­li­gent­ne licz­ni­ki ma ok. 1,9 mln odbior­ców koń­co­wych. Docelowa,  łącz­na licz­ba odbior­ców koń­co­wych sza­co­wa­na jest na ok. 16,3 mln. Do wymia­ny pozo­sta­ło więc ok. 14.4 mln tych liczników.

Co zrobić z wysoką prognozą? 

Ostatecznie już teraz ist­nie­ją meto­dy, by ure­al­nić rachun­ki zawy­żo­ne pro­gno­zą. Można skró­cić okre­sy roz­li­czeń – zamiast sze­ścio­mie­sięcz­nych czy rocz­nych wybrać mie­sięcz­ne czy dwu­mie­sięcz­ne. Opłata abo­na­men­to­wa jest wów­czas wyż­sza, jed­nak róż­ni­ce nie muszą oka­zać się drastyczne. 

Z kolei np. inno­gy wpro­wa­dzi­ło tzw. “e-​odczyt”. “Samodzielnie co mie­siąc poda­jesz odczyt licz­ni­ka i pła­cisz za real­ne zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej” – poda­je war­szaw­ski ope­ra­tor.

Dopóki nie ma inte­li­gent­nych licz­ni­ków przyj­dzie nam wła­śnie tak sobie radzić. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Dwie wieże

Są na tym...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł