- reklama -
Strona głównaEcoRaportPrzyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Europejski rynek infra­struk­tu­ry do łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych wzro­śnie nie­mal sied­mio­krot­nie do koń­ca tej deka­dy, wyni­ka z ana­liz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia.

Eksperci fir­my dorad­czej Bain & Company spo­dzie­wa­ją się, że w Europie przy­cho­dy firm zwią­za­nych z ryn­kiem łado­wa­nia aut elek­trycz­nych wzro­sną łącz­nie do 40–55 mld euro w 2030 roku wobec 7–8 mld euro w 2021 roku. Jak wyni­ka z sza­cun­ków, do roku 2030 oko­ło 55 proc. sprze­da­wa­nych aut w Europe będzie napę­dza­na w peł­ni elektrycznie.

Wiodące kon­cer­ny prze­cho­dzą na pro­duk­cję samo­cho­dów elek­trycz­nych, a roz­wój sil­ni­ków spa­li­no­wych będzie wyga­sza­ny. Ponadto, wbrew powszech­nym oba­wom, jak pro­ble­my z zasię­giem, infra­struk­tu­rą czy też użyt­ko­wa­niem w porze zimo­wej, akcep­ta­cja aut elek­trycz­nych przez kon­su­men­tów w prak­ty­ce oka­zu­je się bar­dzo duża

Roch Baranowski, Partner Bain & Company.

Według eks­per­tów Bain & Company, jed­na trze­cia zysków sek­to­ra gene­ro­wa­na będzie przez inte­li­gent­ne usłu­gi nowej gene­ra­cji. Coraz wię­cej prą­du będzie pocho­dzić z wia­tru i słoń­ca, a auta elek­trycz­ne mogą maga­zy­no­wać nad­wyż­ki ener­gii i odda­wać ją do sie­ci. Mogą więc być odpo­wie­dzią na wyzwa­nia zwią­za­ne z rów­no­wa­że­niem popy­tu na ener­gię z poda­żą w czasie.

Elektryki w Polsce 

Rynek infra­struk­tu­ry i usług dla pojaz­dów elek­trycz­nych two­rzą pro­du­cen­ci samo­cho­dów, fir­my pali­wo­we, dostaw­cy ener­gii. Do tego docho­dzą pro­du­cen­ci sprzę­tu, fir­my infor­ma­tycz­ne, ope­ra­to­rzy punk­tów łado­wa­nia, sie­ci han­dlo­we, fun­du­sze infra­struk­tu­ral­ne i star­tu­py. Te pod­mio­ty zawie­ra­ją mie­dzy sobą part­ner­stwa. Wiodący gra­cze wal­czą o zaję­cie naj­lep­szych loka­li­za­cji wzdłuż głów­nych szla­ków tranzytowych.

W Polsce lide­rem ryn­ku jest sło­wac­ki GreenWay. Natomiast PKN Orlen, któ­ry roz­wi­ja swo­ją sieć sta­cji we współ­pra­cy z dostaw­ca­mi łado­wa­rek – szwaj­car­skim ABB, por­tu­gal­skim Efacec i pol­ską Ekoenergetyką. W roz­wój infra­struk­tu­ry inwe­stu­ją tak­że inne kon­cer­ny elek­tro­ener­ge­tycz­ne – Tauron Polska Energia, Grupa PGE oraz Innogy.

Jak wska­zu­ją eks­per­ci Bain & Company pol­ski rynek aut z napę­dem elek­trycz­nym jest wciąż na wcze­snym eta­pie roz­wo­ju, jed­nak jego przy­spie­sze­nie jest nie­unik­nio­ne. Szacuje się, że łącz­na licz­ba aut elek­trycz­nych wyno­si oko­ło 50 tys. w porów­na­niu do ponad pię­ciu milio­nów w całej Europie.

Mniej znaczy więcej

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste ruszy­ło 3 paź­dzier­ni­ka z akcją edu­ka­cyj­ną „Mniej Znaczy Więcej!“. To pro­jekt skie­ro­wa­ny do szkół pod­sta­wo­wych, któ­ry potrwa 50 dni. J

ego celem będzie inspi­ro­wa­nie uczest­ni­ków do życia w duchu zero waste. Materiały lek­cyj­ne dla nauczy­cie­li i rodzi­ców doty­czą codzien­ne­go, sys­te­ma­tycz­ne­go ogra­ni­cza­nia zbęd­nych odpa­dów, ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia rze­czy, nie­mar­no­wa­nia żyw­no­ści, zamia­ny przed­mio­tów i opa­ko­wań z jed­no­ra­zo­we­go pla­sti­ku na wie­lo­ra­zo­we odpo­wied­ni­ki. Akcji towa­rzy­szy kon­kurs z nagrodami.

Ubrania

Viamoda Szkoła Wyższa i 4 F roz­po­czy­na­ją wspól­ny pro­jekt zawo­do­wy. Studenci zaj­mą się wyko­rzy­sta­niem zno­szo­nej i uszko­dzo­nej odzie­ży. Zespół UPCYCLE skon­cen­tru­je się na nowych pro­jek­tach za pomo­cą tech­nik dekon­struk­cji, RECYCLE – pra­cą z mate­ria­łem, a REPAIR – kre­atyw­ną napra­wą ubrań. Projekt roz­pocz­ną warsz­ta­ty w sie­dzi­bie OTCF , wła­ści­cie­la m.in. mar­ki 4F w Krakowie. Studenci bio­rą­cy udział w pro­jek­cie odbę­dą prak­ty­ki zawo­do­we, a naj­lep­si uczest­ni­cy pro­jek­tu otrzy­ma­ją w nagro­dę płat­ne waka­cyj­ne 3‑miesięczne staże.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...