- reklama -
Strona głównaEcoRaportPrzyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Europejski rynek infra­struk­tu­ry do łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych wzro­śnie nie­mal sied­mio­krot­nie do koń­ca tej deka­dy, wyni­ka z ana­liz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia.

Eksperci fir­my dorad­czej Bain & Company spo­dzie­wa­ją się, że w Europie przy­cho­dy firm zwią­za­nych z ryn­kiem łado­wa­nia aut elek­trycz­nych wzro­sną łącz­nie do 40–55 mld euro w 2030 roku wobec 7–8 mld euro w 2021 roku. Jak wyni­ka z sza­cun­ków, do roku 2030 oko­ło 55 proc. sprze­da­wa­nych aut w Europe będzie napę­dza­na w peł­ni elektrycznie.

Wiodące kon­cer­ny prze­cho­dzą na pro­duk­cję samo­cho­dów elek­trycz­nych, a roz­wój sil­ni­ków spa­li­no­wych będzie wyga­sza­ny. Ponadto, wbrew powszech­nym oba­wom, jak pro­ble­my z zasię­giem, infra­struk­tu­rą czy też użyt­ko­wa­niem w porze zimo­wej, akcep­ta­cja aut elek­trycz­nych przez kon­su­men­tów w prak­ty­ce oka­zu­je się bar­dzo duża

Roch Baranowski, Partner Bain & Company.

Według eks­per­tów Bain & Company, jed­na trze­cia zysków sek­to­ra gene­ro­wa­na będzie przez inte­li­gent­ne usłu­gi nowej gene­ra­cji. Coraz wię­cej prą­du będzie pocho­dzić z wia­tru i słoń­ca, a auta elek­trycz­ne mogą maga­zy­no­wać nad­wyż­ki ener­gii i odda­wać ją do sie­ci. Mogą więc być odpo­wie­dzią na wyzwa­nia zwią­za­ne z rów­no­wa­że­niem popy­tu na ener­gię z poda­żą w czasie.

Elektryki w Polsce 

Rynek infra­struk­tu­ry i usług dla pojaz­dów elek­trycz­nych two­rzą pro­du­cen­ci samo­cho­dów, fir­my pali­wo­we, dostaw­cy ener­gii. Do tego docho­dzą pro­du­cen­ci sprzę­tu, fir­my infor­ma­tycz­ne, ope­ra­to­rzy punk­tów łado­wa­nia, sie­ci han­dlo­we, fun­du­sze infra­struk­tu­ral­ne i star­tu­py. Te pod­mio­ty zawie­ra­ją mie­dzy sobą part­ner­stwa. Wiodący gra­cze wal­czą o zaję­cie naj­lep­szych loka­li­za­cji wzdłuż głów­nych szla­ków tranzytowych.

W Polsce lide­rem ryn­ku jest sło­wac­ki GreenWay. Natomiast PKN Orlen, któ­ry roz­wi­ja swo­ją sieć sta­cji we współ­pra­cy z dostaw­ca­mi łado­wa­rek – szwaj­car­skim ABB, por­tu­gal­skim Efacec i pol­ską Ekoenergetyką. W roz­wój infra­struk­tu­ry inwe­stu­ją tak­że inne kon­cer­ny elek­tro­ener­ge­tycz­ne – Tauron Polska Energia, Grupa PGE oraz Innogy.

Jak wska­zu­ją eks­per­ci Bain & Company pol­ski rynek aut z napę­dem elek­trycz­nym jest wciąż na wcze­snym eta­pie roz­wo­ju, jed­nak jego przy­spie­sze­nie jest nie­unik­nio­ne. Szacuje się, że łącz­na licz­ba aut elek­trycz­nych wyno­si oko­ło 50 tys. w porów­na­niu do ponad pię­ciu milio­nów w całej Europie.

Mniej znaczy więcej

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste ruszy­ło 3 paź­dzier­ni­ka z akcją edu­ka­cyj­ną „Mniej Znaczy Więcej!“. To pro­jekt skie­ro­wa­ny do szkół pod­sta­wo­wych, któ­ry potrwa 50 dni. J

ego celem będzie inspi­ro­wa­nie uczest­ni­ków do życia w duchu zero waste. Materiały lek­cyj­ne dla nauczy­cie­li i rodzi­ców doty­czą codzien­ne­go, sys­te­ma­tycz­ne­go ogra­ni­cza­nia zbęd­nych odpa­dów, ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia rze­czy, nie­mar­no­wa­nia żyw­no­ści, zamia­ny przed­mio­tów i opa­ko­wań z jed­no­ra­zo­we­go pla­sti­ku na wie­lo­ra­zo­we odpo­wied­ni­ki. Akcji towa­rzy­szy kon­kurs z nagrodami.

Ubrania

Viamoda Szkoła Wyższa i 4 F roz­po­czy­na­ją wspól­ny pro­jekt zawo­do­wy. Studenci zaj­mą się wyko­rzy­sta­niem zno­szo­nej i uszko­dzo­nej odzie­ży. Zespół UPCYCLE skon­cen­tru­je się na nowych pro­jek­tach za pomo­cą tech­nik dekon­struk­cji, RECYCLE – pra­cą z mate­ria­łem, a REPAIR – kre­atyw­ną napra­wą ubrań. Projekt roz­pocz­ną warsz­ta­ty w sie­dzi­bie OTCF , wła­ści­cie­la m.in. mar­ki 4F w Krakowie. Studenci bio­rą­cy udział w pro­jek­cie odbę­dą prak­ty­ki zawo­do­we, a naj­lep­si uczest­ni­cy pro­jek­tu otrzy­ma­ją w nagro­dę płat­ne waka­cyj­ne 3‑miesięczne staże.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...