Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

- autopromocja -

Elektrownia Niedzica przy­cią­ga tury­stów. Malowniczo poło­żo­na przy zapo­rze i Zbiorniku Czorsztyńskim jest otwar­ta do zwie­dza­nia z prze­wod­ni­kiem. Można zwie­dzić pomiesz­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne elek­trow­ni wraz z urzą­dze­nia­mi do pro­duk­cji prą­du, a tak­że pod­ziem­ny tunel 50 metrów pod wodą i nasy­pem zapory.

Niedzica jest elek­trow­nią prze­pły­wo­wą, szczytowo-​pompową, co ozna­cza, że w godzi­nach noc­nych, kie­dy ener­gia jest tania i jest jej dużo, woda pom­po­wa­na jest z dol­ne­go zbior­ni­ka do gór­ne­go, a następ­nie jest wyko­rzy­sty­wa­na do napę­dza­nia tur­bin o łącz­nej mocy 92 MW. Elektrownia odda­je ener­gię elek­trycz­ną do sie­ci w godzi­nach naj­więk­sze­go zapo­trze­bo­wa­nia. Cechą elek­trow­ni szczy­to­wych jest bar­dzo krót­ki czas uru­cho­mie­nia, któ­ry wyno­si 3–4 min. 

Na Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica skła­da­ją się tak­że mniej­sze elek­trow­nie wodne:

  • Sromowce Wyżne (2 MW)
  • Smolice (2 MW)
  • Łączany (2,5 MW).

Czytaj tak­że: Elektrownia Wrocław przej­dzie odnowę

Założycielem spół­ki i jej jedy­nym akcjo­na­riu­szem jest Skarb Państwa. Teraz to może się jed­nak zmie­nić, ponie­waż Grupa Azoty zamie­rza włą­czyć ZEW Niedzica do swo­jej gru­py. Czy nadal będzie moż­na wów­czas zwie­dzać elek­trow­nię wod­ną? Zmiany budzą oba­wy i prze­ciw­ne są nim mało­pol­skie samo­rzą­dy. Jak pod­kre­śla­ją ZEW Niedzica jest nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ny z regionem.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem