- reklama -
Strona głównaEnergiaEnergia z kogeneracji z certyfikatem...

Energia z kogeneracji z certyfikatem dla firm

Nie tyl­ko zie­lo­na ener­gia inte­re­su­je przed­się­bior­ców. Jak się oka­zu­je, tak­że ener­gia z koge­ne­ra­cji sta­ła się pro­duk­tem, któ­ry chęt­nie kupu­ją firmy.

TAURON podał, że na 2022 rok ener­gię pocho­dzą­cą z koge­ne­ra­cji zakon­trak­to­wa­ło, w ramach pro­duk­tu EKO Biznes, ponad pół tysią­ca dużych przed­się­biorstw. Jak obli­cza spół­ka, zakup każ­dej MWh umoż­li­wia spa­dek emi­sji CO2 do atmos­fe­ry o ponad 55 proc. w porów­na­niu do emi­sji CO2 dla ener­gii wytwa­rza­nej z węgla kamiennego.

Kogeneracja jest efektywniejsza

W przy­pad­ku pol­skiej ener­gii elek­trycz­nej wytwa­rza­nej z węgla wskaź­nik emi­syj­no­ści dwu­tlen­ku węgla dla odbior­ców koń­co­wych wyno­si 719 kg CO2/​MWh – poda­je Krajowy Ośrodek Zarządzania i Bilansowania Emisji. Każde więc dzia­ła­nia, by ogra­ni­czyć emi­sje CO2 z zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej, sprzy­ja­ją środowisku.

Kogeneracja to nic inne­go jak łącz­na pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej w tym samym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym. Dzięki temu wytwa­rza­nie ener­gii jest efek­tyw­niej­sze niż w kon­wen­cjo­nal­nej pro­duk­cji. W elek­trow­ni sil­nik prze­kształ­ca cie­pło na ener­gię elek­trycz­ną, jed­nak oko­ło poło­wy mocy ciepl­nej nie zosta­je wyko­rzy­sta­ne. Natomiast elek­tro­cie­płow­nia prze­chwy­tu­je cie­pło i rów­nież wyko­rzy­stu­je je do pro­duk­cji ener­gii. Energia ciepl­na może być wyko­rzy­sta­na do ogrze­wa­nia budyn­ków, wody, a tak­że do celów prze­my­sło­wych. Elektrociepłownia zuży­wa mniej pali­wa, wytwa­rza­jąc taką samą ilość ener­gii, co tra­dy­cyj­na elektrownia.

Energia z certyfikatem

Certyfikacja ener­gii elek­trycz­nej pozwa­la fir­mom na obni­że­nie ich emi­sji CO2. W przy­pad­ku ofer­ty TAURONA EKO Biznes, klient otrzy­mu­je tzw. Certyfikat Akcesyjny, wyda­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Jest cer­ty­fi­kat odpo­wia­da ener­gii, któ­rą rze­czy­wi­ście fir­ma wykorzystała. 

W Polsce od daw­na funk­cjo­nu­je sys­tem gwa­ran­cji pocho­dze­nia zie­lo­nej ener­gii. W ten spo­sób wytwór­ca cer­ty­fi­ku­je każ­dą MWh ener­gii pocho­dzą­ca z jego źró­dła OZE, a gwa­ran­cja­mi może obra­cać na Towarowej Giełdzie Energii. Podobnie od kil­ku lat jest tak­że moż­li­wość wystą­pie­nia o gwa­ran­cje pocho­dze­nia ener­gii z koge­ne­ra­cji, jed­nak tu ska­la wyda­wa­nych gwa­ran­cji jest jak na razie znacz­nie w mniejsza.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...