- reklama -
Strona głównaEnergiaEnergia z kogeneracji z certyfikatem...

Energia z kogeneracji z certyfikatem dla firm

Nie tyl­ko zie­lo­na ener­gia inte­re­su­je przed­się­bior­ców. Jak się oka­zu­je, tak­że ener­gia z koge­ne­ra­cji sta­ła się pro­duk­tem, któ­ry chęt­nie kupu­ją firmy.

TAURON podał, że na 2022 rok ener­gię pocho­dzą­cą z koge­ne­ra­cji zakon­trak­to­wa­ło, w ramach pro­duk­tu EKO Biznes, ponad pół tysią­ca dużych przed­się­biorstw. Jak obli­cza spół­ka, zakup każ­dej MWh umoż­li­wia spa­dek emi­sji CO2 do atmos­fe­ry o ponad 55 proc. w porów­na­niu do emi­sji CO2 dla ener­gii wytwa­rza­nej z węgla kamiennego.

Kogeneracja jest efektywniejsza

W przy­pad­ku pol­skiej ener­gii elek­trycz­nej wytwa­rza­nej z węgla wskaź­nik emi­syj­no­ści dwu­tlen­ku węgla dla odbior­ców koń­co­wych wyno­si 719 kg CO2/​MWh – poda­je Krajowy Ośrodek Zarządzania i Bilansowania Emisji. Każde więc dzia­ła­nia, by ogra­ni­czyć emi­sje CO2 z zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej, sprzy­ja­ją środowisku.

Kogeneracja to nic inne­go jak łącz­na pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej w tym samym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym. Dzięki temu wytwa­rza­nie ener­gii jest efek­tyw­niej­sze niż w kon­wen­cjo­nal­nej pro­duk­cji. W elek­trow­ni sil­nik prze­kształ­ca cie­pło na ener­gię elek­trycz­ną, jed­nak oko­ło poło­wy mocy ciepl­nej nie zosta­je wyko­rzy­sta­ne. Natomiast elek­tro­cie­płow­nia prze­chwy­tu­je cie­pło i rów­nież wyko­rzy­stu­je je do pro­duk­cji ener­gii. Energia ciepl­na może być wyko­rzy­sta­na do ogrze­wa­nia budyn­ków, wody, a tak­że do celów prze­my­sło­wych. Elektrociepłownia zuży­wa mniej pali­wa, wytwa­rza­jąc taką samą ilość ener­gii, co tra­dy­cyj­na elektrownia.

Energia z certyfikatem

Certyfikacja ener­gii elek­trycz­nej pozwa­la fir­mom na obni­że­nie ich emi­sji CO2. W przy­pad­ku ofer­ty TAURONA EKO Biznes, klient otrzy­mu­je tzw. Certyfikat Akcesyjny, wyda­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Jest cer­ty­fi­kat odpo­wia­da ener­gii, któ­rą rze­czy­wi­ście fir­ma wykorzystała. 

W Polsce od daw­na funk­cjo­nu­je sys­tem gwa­ran­cji pocho­dze­nia zie­lo­nej ener­gii. W ten spo­sób wytwór­ca cer­ty­fi­ku­je każ­dą MWh ener­gii pocho­dzą­ca z jego źró­dła OZE, a gwa­ran­cja­mi może obra­cać na Towarowej Giełdzie Energii. Podobnie od kil­ku lat jest tak­że moż­li­wość wystą­pie­nia o gwa­ran­cje pocho­dze­nia ener­gii z koge­ne­ra­cji, jed­nak tu ska­la wyda­wa­nych gwa­ran­cji jest jak na razie znacz­nie w mniejsza.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Nad morzem

Nad morzem jest...
A jeszcze lepsze jest to...