- reklama -
Strona głównaEnergiaNajwiększa farma wiatrowa na polskim...

Największa farma wiatrowa na polskim Bałtyku zaczyna nabierać kształtów

To będzie naj­więk­szy kom­pleks tur­bin wia­tro­wych w pol­skiej czę­ści Morza Bałtyckiego. Inwestycję Baltica o mocy 2,5 GW pro­wa­dzą wspól­ne PGE i duń­ski Orsted. Teraz zapa­da­ją decy­zje o tym, kto ją wybu­du­je i za jaką cenę. Jednocześnie trwa­ją przy­go­to­wa­nia do trze­cie­go eta­pu badań geo­tech­nicz­nych, któ­re szcze­gó­ło­wo spraw­dzą warun­ki dna morskiego.

Pierwszy prąd z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica popły­nie w 2026 roku. Projekt podzie­lo­ny jest na dwie czę­ści, któ­re mają odręb­ne pozwo­le­nia loka­li­za­cyj­ne: Baltica 2 o mocy 1,5 GW i Baltica 3 o mocy 1045 MW. Przetargi na bada­nia i wyko­na­nie tych farm są pro­wa­dzo­ne wspól­nie, a PGE i Orsted mówią o jed­nym pro­jek­cie Baltica. 

Największa farma wiatrowej na Morzu Bałtyckim w budowie

Trwają prze­tar­gi na wyło­nie­nie wyko­naw­ców tej naj­więk­szej inwe­sty­cji wia­tro­wej w pol­skiej czę­ści Bałtyku. We wrze­śniu 2021 roku zaczął się naj­waż­niej­szy prze­targ na dostaw­cę tur­bin wia­tro­wych. W stycz­niu poja­wi­ło się ogło­sze­nie doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia pro­jek­tów pozwo­leń na budo­wę. Nie cho­dzi tyl­ko o wia­tra­ki, ale też o mor­skie sta­cje i linie elek­tro­ener­ge­tycz­ne i tele­tech­nicz­ne. Jednocześnie PGE i Orsted szu­ka­ją part­ne­ra, któ­ry dostar­czy stat­ków insta­la­cyj­nych. Najnowszy ogło­szo­ny prze­targ doty­czy zaś bada­nia geo­tech­nicz­ne. Uzyskane dane pozwo­lą na pre­cy­zyj­ne zlo­ka­li­zo­wa­nie i zapro­jek­to­wa­nie fun­da­men­tów wiatraków.

O ska­li przed­się­wzię­cia świad­czą licz­by: powierzch­nia Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (320 km²) jest więk­sza niż powierzch­nia Gdańska. Na takim obsza­rze zosta­nie umiesz­czo­nych oko­ło 200 tur­bin wiatrowych.

Søren Westergaard Jensen, dyrek­tor ds. roz­wo­ju MFW Baltica z ramie­nia Ørsted

W tym roku part­ne­rzy pro­jek­tu spo­dzie­wa­ją się otrzy­ma­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej dla czę­ści prze­sy­ło­wej na lądzie. Wtedy roz­pocz­ną też pra­ce nad pozy­ska­niem final­ne­go pozwo­le­nia na budowę. 

Turbiny wiatrowe na morzu

Według pla­nu do 2030 roku moc wia­tra­ków w pol­skiej czę­ści Morza Bałtyckiego wynie­sie 5,9 GW. Morskie far­my wia­tro­we sta­wia nie tyl­ko PGE i Orsted, ale tak­że PKN Orlen i Northland Power, Polenergia z Equinorem, RWE i Ocena Winds. W sumie zain­we­stu­ją 50- 60 mld zł. 

Ustalona w roz­po­rzą­dze­niu cena refe­ren­cyj­na dla tej ener­gii wyno­si 319,5 zł/​ MWh. To ponad dwu­krot­nie mniej, niż wyno­szą obec­ne ceny ener­gii hur­to­we ener­gii na giełdzie. 

Morskie far­my wia­tro­we w Polsce przy­czy­nią się do sta­bi­li­zo­wa­nia pra­cy sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej, zapew­nia­jąc wyż­szą sta­bil­ność gene­ra­cji ener­gii w porów­na­niu do innych typów insta­la­cji OZE, takich jak foto­wol­ta­ika, czy lądo­we far­my wiatrowe.

Krajowy Plan Odbudowy

Morskie far­my wia­tro­we w 2030 r. będą – według pla­nów – dostar­czać do 13,3 proc. ener­gii elek­trycz­nej w Polsce. Do 2040 roku ich moc prze­kro­czyć ma już 10 GW, i dostar­czą nawet 19,3 proc. cał­ko­wi­tej pro­duk­cji energii.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...