- reklama -
Strona głównaEnergiaNajwiększa farma wiatrowa na polskim...

Największa farma wiatrowa na polskim Bałtyku zaczyna nabierać kształtów

To będzie naj­więk­szy kom­pleks tur­bin wia­tro­wych w pol­skiej czę­ści Morza Bałtyckiego. Inwestycję Baltica o mocy 2,5 GW pro­wa­dzą wspól­ne PGE i duń­ski Orsted. Teraz zapa­da­ją decy­zje o tym, kto ją wybu­du­je i za jaką cenę. Jednocześnie trwa­ją przy­go­to­wa­nia do trze­cie­go eta­pu badań geo­tech­nicz­nych, któ­re szcze­gó­ło­wo spraw­dzą warun­ki dna morskiego.

Pierwszy prąd z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica popły­nie w 2026 roku. Projekt podzie­lo­ny jest na dwie czę­ści, któ­re mają odręb­ne pozwo­le­nia loka­li­za­cyj­ne: Baltica 2 o mocy 1,5 GW i Baltica 3 o mocy 1045 MW. Przetargi na bada­nia i wyko­na­nie tych farm są pro­wa­dzo­ne wspól­nie, a PGE i Orsted mówią o jed­nym pro­jek­cie Baltica. 

Największa farma wiatrowej na Morzu Bałtyckim w budowie

Trwają prze­tar­gi na wyło­nie­nie wyko­naw­ców tej naj­więk­szej inwe­sty­cji wia­tro­wej w pol­skiej czę­ści Bałtyku. We wrze­śniu 2021 roku zaczął się naj­waż­niej­szy prze­targ na dostaw­cę tur­bin wia­tro­wych. W stycz­niu poja­wi­ło się ogło­sze­nie doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia pro­jek­tów pozwo­leń na budo­wę. Nie cho­dzi tyl­ko o wia­tra­ki, ale też o mor­skie sta­cje i linie elek­tro­ener­ge­tycz­ne i tele­tech­nicz­ne. Jednocześnie PGE i Orsted szu­ka­ją part­ne­ra, któ­ry dostar­czy stat­ków insta­la­cyj­nych. Najnowszy ogło­szo­ny prze­targ doty­czy zaś bada­nia geo­tech­nicz­ne. Uzyskane dane pozwo­lą na pre­cy­zyj­ne zlo­ka­li­zo­wa­nie i zapro­jek­to­wa­nie fun­da­men­tów wiatraków.

O ska­li przed­się­wzię­cia świad­czą licz­by: powierzch­nia Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (320 km2) jest więk­sza niż powierzch­nia Gdańska. Na takim obsza­rze zosta­nie umiesz­czo­nych oko­ło 200 tur­bin wiatrowych.

Søren Westergaard Jensen, dyrek­tor ds. roz­wo­ju MFW Baltica z ramie­nia Ørsted

W tym roku part­ne­rzy pro­jek­tu spo­dzie­wa­ją się otrzy­ma­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej dla czę­ści prze­sy­ło­wej na lądzie. Wtedy roz­pocz­ną też pra­ce nad pozy­ska­niem final­ne­go pozwo­le­nia na budowę. 

Turbiny wiatrowe na morzu

Według pla­nu do 2030 roku moc wia­tra­ków w pol­skiej czę­ści Morza Bałtyckiego wynie­sie 5,9 GW. Morskie far­my wia­tro­we sta­wia nie tyl­ko PGE i Orsted, ale tak­że PKN Orlen i Northland Power, Polenergia z Equinorem, RWE i Ocena Winds. W sumie zain­we­stu­ją 50- 60 mld zł. 

Ustalona w roz­po­rzą­dze­niu cena refe­ren­cyj­na dla tej ener­gii wyno­si 319,5 zł/​ MWh. To ponad dwu­krot­nie mniej, niż wyno­szą obec­ne ceny ener­gii hur­to­we ener­gii na giełdzie. 

Morskie far­my wia­tro­we w Polsce przy­czy­nią się do sta­bi­li­zo­wa­nia pra­cy sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej, zapew­nia­jąc wyż­szą sta­bil­ność gene­ra­cji ener­gii w porów­na­niu do innych typów insta­la­cji OZE, takich jak foto­wol­ta­ika, czy lądo­we far­my wiatrowe.

Krajowy Plan Odbudowy

Morskie far­my wia­tro­we w 2030 r. będą – według pla­nów – dostar­czać do 13,3 proc. ener­gii elek­trycz­nej w Polsce. Do 2040 roku ich moc prze­kro­czyć ma już 10 GW, i dostar­czą nawet 19,3 proc. cał­ko­wi­tej pro­duk­cji energii.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł