- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolski system sprawdzi pole elektromagnetyczne...

Polski system sprawdzi pole elektromagnetyczne w otoczeniu

System, dzię­ki któ­re­mu będzie moż­na same­mu spraw­dzić pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne z dokład­no­ścią do kil­ku metrów, ruszy w lip­cu. Minister Cyfryzacji pod­pi­sał i opu­bli­ko­wał komu­ni­kat w tej spra­wie. Powszechnie dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej dane mogą roz­wiać część obaw o tzw. elektrosmog.

Dostęp do danych

Wszyscy zain­te­re­so­wa­ni spraw­dzą za dar­mo roz­kład pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go (PEM) w swo­im oto­cze­niu. Operatorzy tele­fo­nii komór­ko­wej będą mogli efek­tyw­niej pla­no­wać budo­wę sie­ci, ponie­waż dzię­ki dokład­nym danym unik­ną prze­kro­czeń norm.

Pomysł na budo­wę SI2PEM i stwo­rze­nia pierw­sze­go w Polsce sys­te­mu kom­plek­so­we­go zbie­ra­nia danych o PEM naro­dził się jesz­cze w 2017 r. Prace ruszy­ły w lutym 2019 r.

Co sprawdzisz w SI2PEM?

System infor­ma­tycz­ny SI2PEM zgro­ma­dzi i zapre­zen­tu­je w jed­no­li­tej i upo­rząd­ko­wa­nej for­mie wyni­ki pomia­rów z akre­dy­to­wa­nych labo­ra­to­riów. Badają one cią­głe roz­kła­dy PEM o czę­sto­tli­wo­ściach radio­wych, następ­nie pomia­ry wery­fi­ko­wa­ne są w tere­nie. W efek­cie umoż­li­wi to spraw­dze­nie pozio­mu PEM w dowol­nym miej­scu w Polsce z dokład­no­ścią do poje­dyn­czych metrów.

Z sys­te­mu SI2PEM sko­rzy­sta­my przez stro­nę inter­ne­to­wą. Prosty inter­fejs oraz mapa Polski ze szcze­gó­ło­wy­mi dany­mi pozwo­lą sprawdzić:

  • pod­sta­wo­we infor­ma­cje o insta­la­cjach wytwa­rza­ją­cych pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne, m.in. z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • dane z akre­dy­to­wa­nych labo­ra­to­riów w oto­cze­niu źró­deł PEM, takich jak sta­cje bazo­we tele­fo­nii komórkowej,
  • wyni­ki pomia­rów PEM pro­wa­dzo­nych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  • roz­kład PEM o czę­sto­tli­wo­ściach radio­wych na tere­nie całe­go kraju.

Dane doty­czą­ce wyni­ków pomia­rów PEM będzie moż­na pobrać w for­mie rapor­tu. Projekt pro­wa­dzi Instytut Łączności, któ­ry dostał na to unij­ne dofinansowanie.

Pole elektromagnetyczne czy elektrosmog?

Pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne (PEM) jest ukła­dem powią­za­nych ze sobą pól – elek­trycz­ne­go i magne­tycz­ne­go. Może być wyni­kiem dzia­ła­nia sił natu­ral­nych lub być wytwo­rzo­ne przez czło­wie­ka. Źródłami PEM są wszel­kie urzą­dze­nia elek­trycz­ne, radio, tele­wi­zja, oświe­tle­nie LED.

Ile zaosz­czę­dzi­my na wymia­nie oświetlenia 

Czasami moż­na spo­tkać okre­śle­nie elek­tro­smog, ponie­waż poziom pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go to dzia­łal­ność czło­wie­ka, w dodat­ku nie­wi­docz­na gołym okiem. Nie ma się jed­nak cze­go oba­wiać, ponie­waż poziom pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go pod­le­ga nor­mom. Na temat jego wpły­wu na zdro­wie czło­wie­ka powsta­ło bar­dzo dużo opra­co­wań, kto się tym inte­re­su­je może wię­cej poczy­tać na rzą­do­wej stronie.

Od 2020 roku prze­pi­sy pozwa­la­ją na insta­la­cję więk­szej licz­by nadaj­ni­ków małej mocy (podob­nych do route­rów WiFi), wbu­do­wa­nych w ele­men­ty małej archi­tek­tu­ry miej­skiej (latar­nie, przy­stan­ki). Natomiast wcze­śniej sta­cje tele­fo­nii komór­ko­wej z ante­na­mi mon­to­wa­no na wyso­kich masz­tach lub na dachach budynków.

Co war­to pod­kre­ślić, tzw. elek­tro­smog nie wpły­wa na zdro­wie jak praw­dzi­wy smog, gdzie w Polsce nor­my zanie­czysz­czeń powie­trza są w sezo­nie grzew­czym dra­stycz­nie przekraczane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...