- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolski system sprawdzi pole elektromagnetyczne...

Polski system sprawdzi pole elektromagnetyczne w otoczeniu

- reklama -

System, dzię­ki któ­re­mu będzie moż­na same­mu spraw­dzić pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne z dokład­no­ścią do kil­ku metrów, ruszy w lip­cu. Minister Cyfryzacji pod­pi­sał i opu­bli­ko­wał komu­ni­kat w tej spra­wie. Powszechnie dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej dane mogą roz­wiać część obaw o tzw. elektrosmog.

Dostęp do danych

Wszyscy zain­te­re­so­wa­ni spraw­dzą za dar­mo roz­kład pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go (PEM) w swo­im oto­cze­niu. Operatorzy tele­fo­nii komór­ko­wej będą mogli efek­tyw­niej pla­no­wać budo­wę sie­ci, ponie­waż dzię­ki dokład­nym danym unik­ną prze­kro­czeń norm.

Pomysł na budo­wę SI2PEM i stwo­rze­nia pierw­sze­go w Polsce sys­te­mu kom­plek­so­we­go zbie­ra­nia danych o PEM naro­dził się jesz­cze w 2017 r. Prace ruszy­ły w lutym 2019 r.

Co sprawdzisz w SI2PEM?

System infor­ma­tycz­ny SI2PEM zgro­ma­dzi i zapre­zen­tu­je w jed­no­li­tej i upo­rząd­ko­wa­nej for­mie wyni­ki pomia­rów z akre­dy­to­wa­nych labo­ra­to­riów. Badają one cią­głe roz­kła­dy PEM o czę­sto­tli­wo­ściach radio­wych, następ­nie pomia­ry wery­fi­ko­wa­ne są w tere­nie. W efek­cie umoż­li­wi to spraw­dze­nie pozio­mu PEM w dowol­nym miej­scu w Polsce z dokład­no­ścią do poje­dyn­czych metrów.

Z sys­te­mu SI2PEM sko­rzy­sta­my przez stro­nę inter­ne­to­wą. Prosty inter­fejs oraz mapa Polski ze szcze­gó­ło­wy­mi dany­mi pozwo­lą sprawdzić:

  • pod­sta­wo­we infor­ma­cje o insta­la­cjach wytwa­rza­ją­cych pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne, m.in. z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • dane z akre­dy­to­wa­nych labo­ra­to­riów w oto­cze­niu źró­deł PEM, takich jak sta­cje bazo­we tele­fo­nii komórkowej,
  • wyni­ki pomia­rów PEM pro­wa­dzo­nych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  • roz­kład PEM o czę­sto­tli­wo­ściach radio­wych na tere­nie całe­go kraju.

Dane doty­czą­ce wyni­ków pomia­rów PEM będzie moż­na pobrać w for­mie rapor­tu. Projekt pro­wa­dzi Instytut Łączności, któ­ry dostał na to unij­ne dofinansowanie.

Pole elektromagnetyczne czy elektrosmog?

Pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne (PEM) jest ukła­dem powią­za­nych ze sobą pól – elek­trycz­ne­go i magne­tycz­ne­go. Może być wyni­kiem dzia­ła­nia sił natu­ral­nych lub być wytwo­rzo­ne przez czło­wie­ka. Źródłami PEM są wszel­kie urzą­dze­nia elek­trycz­ne, radio, tele­wi­zja, oświe­tle­nie LED.

Ile zaosz­czę­dzi­my na wymia­nie oświetlenia 

Czasami moż­na spo­tkać okre­śle­nie elek­tro­smog, ponie­waż poziom pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go to dzia­łal­ność czło­wie­ka, w dodat­ku nie­wi­docz­na gołym okiem. Nie ma się jed­nak cze­go oba­wiać, ponie­waż poziom pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go pod­le­ga nor­mom. Na temat jego wpły­wu na zdro­wie czło­wie­ka powsta­ło bar­dzo dużo opra­co­wań, kto się tym inte­re­su­je może wię­cej poczy­tać na rzą­do­wej stronie.

Od 2020 roku prze­pi­sy pozwa­la­ją na insta­la­cję więk­szej licz­by nadaj­ni­ków małej mocy (podob­nych do route­rów WiFi), wbu­do­wa­nych w ele­men­ty małej archi­tek­tu­ry miej­skiej (latar­nie, przy­stan­ki). Natomiast wcze­śniej sta­cje tele­fo­nii komór­ko­wej z ante­na­mi mon­to­wa­no na wyso­kich masz­tach lub na dachach budynków.

Co war­to pod­kre­ślić, tzw. elek­tro­smog nie wpły­wa na zdro­wie jak praw­dzi­wy smog, gdzie w Polsce nor­my zanie­czysz­czeń powie­trza są w sezo­nie grzew­czym dra­stycz­nie przekraczane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...