- reklama -
Strona głównaKlimatDzień na składanie klimatycznych zobowiązań

Dzień na składanie klimatycznych zobowiązań

Każdy dzień jest dobry na to, by ogło­sić stra­te­gię neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej, plan ogra­ni­cze­nia emi­sji dwu­tlen­ku węgla czy przej­ścia na odna­wial­ne źró­dła ener­gii. We wrze­śniu pol­skie fir­my będą mia­ły spe­cjal­ną do tego oka­zję. Zmiany kli­ma­tycz­ne to też pro­blem przedsiębiorców. 

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że przed­się­bior­cy mogą pomóc prze­ciw­dzia­łać nie­od­wra­cal­nym zmia­nom na Ziemi. Każdy więc może roz­po­cząć odpo­wied­nie dzia­ła­nia i wpro­wa­dzić je w życie. „Dlatego zapra­sza­my fir­my do skła­da­nia zobo­wią­zań, któ­re zosta­ną speł­nio­ne do 2030 roku“ – zachę­ca Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa. Ta wła­śnie orga­ni­za­cja będzie 16 wrze­śnia 2021 świę­to­wa­ła swo­je 30 lat dzia­łal­no­ści w Polsce. Symbolicznym momen­tem pod­czas zapla­no­wa­ne­go w war­szaw­skim Wilanowie wyda­rze­nia będzie zamknię­cie w „kap­su­le dla kli­ma­tu“ dekla­ra­cji zło­żo­nych przez przed­sta­wi­cie­li firm. Ważne jest, by te zobo­wią­za­nia były powią­za­ne z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju i by moż­na było je zmie­rzyć. Są to cele nie tyl­ko zwią­za­ne z kli­ma­tem, ale też jako­ścią życia, edu­ka­cją, inno­wa­cja­mi czy rów­no­ścią społeczną. 

UNEP/​GRID-​Warszawa jest jed­nym z pię­ciu ośrod­ków glo­bal­nej sie­ci GRID Global Resource Information Database – świa­to­wa baza danych o zaso­bach Ziemi. Organizacja powsta­ła 17 wrze­śnia 1991 roku na mocy poro­zu­mie­nia mię­dzy Programem ONZ ds. Środowiska (UNEP) a Rządem Polskim repre­zen­to­wa­nym przez Ministerstwo Środowiska. 

Jak zaplanować neutralność klimatyczną?

Zmiany kli­ma­tu nara­sta­ją, a neu­tral­ność kli­ma­tycz­na ogła­sza­na jest przez duże przed­się­bior­stwa mię­dzy­na­ro­do­we, kon­cer­ny pali­wo­we i ener­ge­tycz­ne. Firmy ogła­sza­ją pla­ny osią­gnię­cia emi­sji dwu­tlen­ku węgla na pozio­mie zero, jed­nak nie ma jed­ne­go sche­ma­tu, jak wypra­co­wać taką stra­te­gię. Tymczasem przy­da­ły­by się dokład­ne wytycz­ne jak mie­rzyć ślad węglo­wy firm i ich pro­duk­tów. Inaczej łatwo moż­na wpaść w „gre­en­wa­shing“ czy­li mydle­nie oczu nie­ja­sny­mi deklaracjami. 

Jednocześnie nie bra­ku­je orga­ni­za­cji, któ­re fir­mom poma­ga­ją i dora­dza­ją, jak redu­ko­wać emi­sje. Jedną z takich orga­ni­za­cji jest Inicjatywa Science Based Targets, któ­ra umoż­li­wia fir­mom wyzna­cza­nie opar­tych na nauce celów reduk­cji emi­sji. SBTi poda­je, że już ponad 1700 firm na świe­cie pod­ję­ło dzia­ła­nia dla klimatu. 

Czytaj tak­że: Koniec z emisjami

W poro­zu­mie­niu pary­skim z 2015 r. rzą­dy państw zobo­wią­za­ły się do ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry znacz­nie poni­żej 2°C pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej i pod­ję­cia wysił­ków by było to w gra­ni­cach 1,5°C. To pozwo­li unik­nąć kata­stro­fal­nych skut­ków zmian kli­ma­tu. Aby jed­nak to osią­gnąć, emi­sje gazów cie­plar­nia­nych muszą zmniej­szyć się o poło­wę do 2030 r. – i spaść do zera net­to do 2050 r. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...