- reklama -
Strona głównaKlimatDzień na składanie klimatycznych zobowiązań

Dzień na składanie klimatycznych zobowiązań

Każdy dzień jest dobry na to, by ogło­sić stra­te­gię neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej, plan ogra­ni­cze­nia emi­sji dwu­tlen­ku węgla czy przej­ścia na odna­wial­ne źró­dła ener­gii. We wrze­śniu pol­skie fir­my będą mia­ły spe­cjal­ną do tego oka­zję. Zmiany kli­ma­tycz­ne to też pro­blem przedsiębiorców. 

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że przed­się­bior­cy mogą pomóc prze­ciw­dzia­łać nie­od­wra­cal­nym zmia­nom na Ziemi. Każdy więc może roz­po­cząć odpo­wied­nie dzia­ła­nia i wpro­wa­dzić je w życie. „Dlatego zapra­sza­my fir­my do skła­da­nia zobo­wią­zań, któ­re zosta­ną speł­nio­ne do 2030 roku“ – zachę­ca Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa. Ta wła­śnie orga­ni­za­cja będzie 16 wrze­śnia 2021 świę­to­wa­ła swo­je 30 lat dzia­łal­no­ści w Polsce. Symbolicznym momen­tem pod­czas zapla­no­wa­ne­go w war­szaw­skim Wilanowie wyda­rze­nia będzie zamknię­cie w „kap­su­le dla kli­ma­tu“ dekla­ra­cji zło­żo­nych przez przed­sta­wi­cie­li firm. Ważne jest, by te zobo­wią­za­nia były powią­za­ne z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju i by moż­na było je zmie­rzyć. Są to cele nie tyl­ko zwią­za­ne z kli­ma­tem, ale też jako­ścią życia, edu­ka­cją, inno­wa­cja­mi czy rów­no­ścią społeczną. 

UNEP/​GRID-​Warszawa jest jed­nym z pię­ciu ośrod­ków glo­bal­nej sie­ci GRID Global Resource Information Database – świa­to­wa baza danych o zaso­bach Ziemi. Organizacja powsta­ła 17 wrze­śnia 1991 roku na mocy poro­zu­mie­nia mię­dzy Programem ONZ ds. Środowiska (UNEP) a Rządem Polskim repre­zen­to­wa­nym przez Ministerstwo Środowiska. 

Jak zaplanować neutralność klimatyczną?

Zmiany kli­ma­tu nara­sta­ją, a neu­tral­ność kli­ma­tycz­na ogła­sza­na jest przez duże przed­się­bior­stwa mię­dzy­na­ro­do­we, kon­cer­ny pali­wo­we i ener­ge­tycz­ne. Firmy ogła­sza­ją pla­ny osią­gnię­cia emi­sji dwu­tlen­ku węgla na pozio­mie zero, jed­nak nie ma jed­ne­go sche­ma­tu, jak wypra­co­wać taką stra­te­gię. Tymczasem przy­da­ły­by się dokład­ne wytycz­ne jak mie­rzyć ślad węglo­wy firm i ich pro­duk­tów. Inaczej łatwo moż­na wpaść w „gre­en­wa­shing“ czy­li mydle­nie oczu nie­ja­sny­mi deklaracjami. 

Jednocześnie nie bra­ku­je orga­ni­za­cji, któ­re fir­mom poma­ga­ją i dora­dza­ją, jak redu­ko­wać emi­sje. Jedną z takich orga­ni­za­cji jest Inicjatywa Science Based Targets, któ­ra umoż­li­wia fir­mom wyzna­cza­nie opar­tych na nauce celów reduk­cji emi­sji. SBTi poda­je, że już ponad 1700 firm na świe­cie pod­ję­ło dzia­ła­nia dla klimatu. 

Czytaj tak­że: Koniec z emisjami

W poro­zu­mie­niu pary­skim z 2015 r. rzą­dy państw zobo­wią­za­ły się do ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry znacz­nie poni­żej 2°C pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej i pod­ję­cia wysił­ków by było to w gra­ni­cach 1,5°C. To pozwo­li unik­nąć kata­stro­fal­nych skut­ków zmian kli­ma­tu. Aby jed­nak to osią­gnąć, emi­sje gazów cie­plar­nia­nych muszą zmniej­szyć się o poło­wę do 2030 r. – i spaść do zera net­to do 2050 r. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...