- reklama -
Strona głównaKlimatDzień na składanie klimatycznych zobowiązań

Dzień na składanie klimatycznych zobowiązań

Każdy dzień jest dobry na to, by ogło­sić stra­te­gię neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej, plan ogra­ni­cze­nia emi­sji dwu­tlen­ku węgla czy przej­ścia na odna­wial­ne źró­dła ener­gii. We wrze­śniu pol­skie fir­my będą mia­ły spe­cjal­ną do tego oka­zję. Zmiany kli­ma­tycz­ne to też pro­blem przedsiębiorców. 

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że przed­się­bior­cy mogą pomóc prze­ciw­dzia­łać nie­od­wra­cal­nym zmia­nom na Ziemi. Każdy więc może roz­po­cząć odpo­wied­nie dzia­ła­nia i wpro­wa­dzić je w życie. “Dlatego zapra­sza­my fir­my do skła­da­nia zobo­wią­zań, któ­re zosta­ną speł­nio­ne do 2030 roku” – zachę­ca Centrum UNEP/​GRID-​Warszawa. Ta wła­śnie orga­ni­za­cja będzie 16 wrze­śnia 2021 świę­to­wa­ła swo­je 30 lat dzia­łal­no­ści w Polsce. Symbolicznym momen­tem pod­czas zapla­no­wa­ne­go w war­szaw­skim Wilanowie wyda­rze­nia będzie zamknię­cie w “kap­su­le dla kli­ma­tu” dekla­ra­cji zło­żo­nych przez przed­sta­wi­cie­li firm. Ważne jest, by te zobo­wią­za­nia były powią­za­ne z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju i by moż­na było je zmie­rzyć. Są to cele nie tyl­ko zwią­za­ne z kli­ma­tem, ale też jako­ścią życia, edu­ka­cją, inno­wa­cja­mi czy rów­no­ścią społeczną. 

UNEP/​GRID-​Warszawa jest jed­nym z pię­ciu ośrod­ków glo­bal­nej sie­ci GRID Global Resource Information Database – świa­to­wa baza danych o zaso­bach Ziemi. Organizacja powsta­ła 17 wrze­śnia 1991 roku na mocy poro­zu­mie­nia mię­dzy Programem ONZ ds. Środowiska (UNEP) a Rządem Polskim repre­zen­to­wa­nym przez Ministerstwo Środowiska. 

Jak zaplanować neutralność klimatyczną?

Zmiany kli­ma­tu nara­sta­ją, a neu­tral­ność kli­ma­tycz­na ogła­sza­na jest przez duże przed­się­bior­stwa mię­dzy­na­ro­do­we, kon­cer­ny pali­wo­we i ener­ge­tycz­ne. Firmy ogła­sza­ją pla­ny osią­gnię­cia emi­sji dwu­tlen­ku węgla na pozio­mie zero, jed­nak nie ma jed­ne­go sche­ma­tu, jak wypra­co­wać taką stra­te­gię. Tymczasem przy­da­ły­by się dokład­ne wytycz­ne jak mie­rzyć ślad węglo­wy firm i ich pro­duk­tów. Inaczej łatwo moż­na wpaść w “gre­en­wa­shing” czy­li mydle­nie oczu nie­ja­sny­mi deklaracjami. 

Jednocześnie nie bra­ku­je orga­ni­za­cji, któ­re fir­mom poma­ga­ją i dora­dza­ją, jak redu­ko­wać emi­sje. Jedną z takich orga­ni­za­cji jest Inicjatywa Science Based Targets, któ­ra umoż­li­wia fir­mom wyzna­cza­nie opar­tych na nauce celów reduk­cji emi­sji. SBTi poda­je, że już ponad 1700 firm na świe­cie pod­ję­ło dzia­ła­nia dla klimatu. 

Czytaj tak­że: Koniec z emisjami

W poro­zu­mie­niu pary­skim z 2015 r. rzą­dy państw zobo­wią­za­ły się do ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry znacz­nie poni­żej 2°C pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej i pod­ję­cia wysił­ków by było to w gra­ni­cach 1,5°C. To pozwo­li unik­nąć kata­stro­fal­nych skut­ków zmian kli­ma­tu. Aby jed­nak to osią­gnąć, emi­sje gazów cie­plar­nia­nych muszą zmniej­szyć się o poło­wę do 2030 r. – i spaść do zera net­to do 2050 r. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

2022

Bądź zmianą, którą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł