- reklama -
Strona głównaEnergiaZielone obligacje sfinansują elektrownie słoneczne

Zielone obligacje sfinansują elektrownie słoneczne

Źródło:Columbus, GPW

Kilka tygo­dni po wypusz­cze­niu pierw­szej tran­szy zie­lo­nych obli­ga­cji na kwo­tę 75 mln zł, Columbus ogło­sił pro­gram emi­sji kolej­nych papie­rów dłuż­nych. Według zało­żeń pro­gra­mu, zie­lo­ne obli­ga­cje będą emi­to­wa­ne w jed­nej lub kil­ku seriach. 

Zielone obligacje

Wartość nomi­nal­na pierw­szej serii będzie nie mniej­sza niż 30 mln zł. Łączna war­tość wszyst­kich wyemi­to­wa­nych papie­rów dłuż­nych nie prze­kro­czy 200 mln zł. Emisje prze­pro­wa­dza Bank BOŚ.

Obligacje zosta­ną zaofe­ro­wa­ne inwe­sto­rom kwa­li­fi­ko­wa­nym czy­li insty­tu­cjom finan­so­wym i innym oso­bom upraw­nio­nym do dzia­ła­nia na ryn­kach finan­so­wych. To np. domy makler­skie, ban­ki, zagra­nicz­ne fir­my inwe­sty­cyj­ne, fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne, towa­rzy­stwa fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych, fun­du­sze eme­ry­tal­ne, oso­by fizycz­ne wpi­sa­ne na listę inwe­sto­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych, pro­wa­dzo­ną przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

- Zgodnie z zapo­wie­dzia­mi z począt­ku grud­nia 2020 r., w pierw­szym kwar­ta­le 2021 r. chce­my prze­pro­wa­dzić kolej­ne emi­sje Zielonych Obligacji – twier­dzi Janusz Sterna, wice­pre­zes Zarządu Columbus Energy S.A. – Wszystkie te dzia­ła­nia mają na celu pozy­ska­nie finan­so­wa­nia dla naszych pro­jek­tów farmowych.

Farmy słoneczne

Warto pod­kre­ślić, że w grud­niu 2020 r. 25 pro­jek­tów farm foto­wol­ta­icz­nych reali­zo­wa­nych przez spół­ki Grupy Kapitałowej Columbus wygra­ło aukcje na sprze­daż ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych o łącz­nej mocy bli­sko 30 MW. Projekty farm, któ­re będą reali­zo­wa­ne w ramach wygra­nych aukcji oraz kolej­ne, zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne wła­śnie z emi­sji zie­lo­nych obligacji.

Obecnie war­tość farm wybu­do­wa­nych przez Columbus wyno­si ok. 45 mln zł. Kolejne pro­jek­ty są w reali­za­cji, a całość port­fe­la, jaki Grupa ma w posia­da­niu, to już ponad 1000 MW, o war­to­ści ryn­ko­wej ponad 3 mld zł. Spółka wciąż aktyw­nie poszu­ku­je nowych pro­jek­tów pod kolej­ne akwi­zy­cje, na każ­dym eta­pie – od wcze­snej fazy dewe­lo­per­skiej, aż po uru­cho­mio­ne i dzia­ła­ją­ce już farmy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
A jeszcze lepsze jest to...