- reklama -
Strona głównaEnergiaZielone obligacje sfinansują elektrownie słoneczne

Zielone obligacje sfinansują elektrownie słoneczne

Źródło:Columbus, GPW

Kilka tygo­dni po wypusz­cze­niu pierw­szej tran­szy zie­lo­nych obli­ga­cji na kwo­tę 75 mln zł, Columbus ogło­sił pro­gram emi­sji kolej­nych papie­rów dłuż­nych. Według zało­żeń pro­gra­mu, zie­lo­ne obli­ga­cje będą emi­to­wa­ne w jed­nej lub kil­ku seriach. 

Zielone obligacje

Wartość nomi­nal­na pierw­szej serii będzie nie mniej­sza niż 30 mln zł. Łączna war­tość wszyst­kich wyemi­to­wa­nych papie­rów dłuż­nych nie prze­kro­czy 200 mln zł. Emisje prze­pro­wa­dza Bank BOŚ.

Obligacje zosta­ną zaofe­ro­wa­ne inwe­sto­rom kwa­li­fi­ko­wa­nym czy­li insty­tu­cjom finan­so­wym i innym oso­bom upraw­nio­nym do dzia­ła­nia na ryn­kach finan­so­wych. To np. domy makler­skie, ban­ki, zagra­nicz­ne fir­my inwe­sty­cyj­ne, fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne, towa­rzy­stwa fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych, fun­du­sze eme­ry­tal­ne, oso­by fizycz­ne wpi­sa­ne na listę inwe­sto­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych, pro­wa­dzo­ną przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

– Zgodnie z zapo­wie­dzia­mi z począt­ku grud­nia 2020 r., w pierw­szym kwar­ta­le 2021 r. chce­my prze­pro­wa­dzić kolej­ne emi­sje Zielonych Obligacji – twier­dzi Janusz Sterna, wice­pre­zes Zarządu Columbus Energy S.A. – Wszystkie te dzia­ła­nia mają na celu pozy­ska­nie finan­so­wa­nia dla naszych pro­jek­tów farmowych.

Farmy słoneczne

Warto pod­kre­ślić, że w grud­niu 2020 r. 25 pro­jek­tów farm foto­wol­ta­icz­nych reali­zo­wa­nych przez spół­ki Grupy Kapitałowej Columbus wygra­ło aukcje na sprze­daż ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych o łącz­nej mocy bli­sko 30 MW. Projekty farm, któ­re będą reali­zo­wa­ne w ramach wygra­nych aukcji oraz kolej­ne, zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne wła­śnie z emi­sji zie­lo­nych obligacji.

Obecnie war­tość farm wybu­do­wa­nych przez Columbus wyno­si ok. 45 mln zł. Kolejne pro­jek­ty są w reali­za­cji, a całość port­fe­la, jaki Grupa ma w posia­da­niu, to już ponad 1000 MW, o war­to­ści ryn­ko­wej ponad 3 mld zł. Spółka wciąż aktyw­nie poszu­ku­je nowych pro­jek­tów pod kolej­ne akwi­zy­cje, na każ­dym eta­pie – od wcze­snej fazy dewe­lo­per­skiej, aż po uru­cho­mio­ne i dzia­ła­ją­ce już farmy.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z ołowiem nie ma żartów - rapuje Malik Montana. Ołów może zabijać, ale nie chodzi tu tylko o kule - wskazują uczeni. Szkodliwość...

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł