- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnySpecjalny poradnik dla seniorów od...

Specjalny poradnik dla seniorów od TAURONA

Co dru­gi senior w sytu­acji awa­rii sprzę­tów domo­wych pomo­cy szu­ka u człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny. TAURON przy­go­to­wał porad­nik, w któ­rym wyja­śnia, jak radzić sobie w przy­pad­kach domo­wych awa­rii czy bez­piecz­nie korzy­stać z Internetu. Publikacja dostęp­na jest na stro­nie tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy.

Z badań prze­pro­wa­dzo­nych na zle­ce­nie TAURONA wyni­ka, że 48 proc. senio­rów w sytu­acji awa­rii domo­wych sprzę­tów w pierw­szej kolej­no­ści szu­ka pomo­cy u człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny. Równie chęt­nie senio­rzy szu­ka­ją fachow­ców w inter­ne­cie. 46 proc. ankie­to­wa­nych przy­zna­je jed­nak, że nie ufa ser­wi­san­tom zna­le­zio­nym w ten sposób.

By wyjść naprze­ciw potrze­bom naj­star­szych osób, TAURON przy­go­to­wał w porad­ni­ku zesta­wie­nie naj­waż­niej­szych infor­ma­cji doty­czą­cych opła­cal­no­ści napra­wy sprzę­tu, a tak­że pora­dy doty­czą­ce tego, jak zapew­nić sobie pomoc spraw­dzo­ne­go fachow­ca i gdzie szu­kać pomo­cy w przy­pad­ku awa­rii w domu.

– Kampania Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” to pro­jekt skie­ro­wa­ny do tych osób, któ­re potrze­bu­ją wspar­cia młod­szych gene­ra­cji, aby odna­leźć się w szyb­ko zmie­nia­ją­cym się świe­cie – mówi Łukasz Zimnoch, rzecz­nik Grupy TAURON. – Od lat kon­se­kwent­nie pro­wa­dzi­my akcje chro­nią­ce tę gru­pę klien­tów przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi han­dlo­wy­mi. Nasza wie­lo­let­nia akcja „TAURON nie cho­dzi po domach” ma na celu popra­wę bez­pie­czeń­stwa klien­tów.  – wyja­śnia rzecz­nik TAURONA.

Aż 80 proc. bada­nych przy­zna­je, że nowe tech­no­lo­gie są przy­dat­ne w codzien­nym życiu. Seniorzy naj­chęt­niej korzy­sta­ją ze smart­fo­nów, dzwo­niąc do naj­bliż­szych osób. Technologii uży­wa­ją tak­że do spraw­dza­nia pod­sta­wo­wych infor­ma­cji, takich jak roz­kład jaz­dy auto­bu­sów czy pro­gno­za pogo­dy. 53 proc. bada­nych przy­zna­je rów­no­cze­śnie, że korzy­sta­nie ze smart­fo­nów nastrę­cza im jed­nak trudności.

– Poradnik, któ­ry teraz odda­je­my w ręce senio­rów i ich bli­skich ma na celu dostar­cze­nie wie­dzy, któ­ra zapew­ni bez­pie­czeń­stwo w Internecie i poza nim W e-​booku eks­per­ci TAURONA przy­go­to­wa­li pro­ste instruk­cje, jak łatwo i bez­piecz­nie korzy­stać z Internetu oraz na co zwra­cać uwa­gę, by nie dać się oszu­kać – mówi Łukasz Zimnoch.

W porad­ni­ku nie bra­ku­je rów­nież wska­zó­wek, któ­re dostar­czą wie­dzy na temat zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa na co dzień – poza Internetem. Eksperci TAURONA przy­go­to­wa­li infor­ma­cje o naj­bar­dziej popu­lar­nych meto­dach oszustw, któ­rych ofia­ra­mi są naj­czę­ściej wła­śnie seniorzy.

TAURON od lat nie tyl­ko kon­se­kwent­nie roz­wi­ja ofer­tę dla wszyst­kich grup klien­tów, ale w ramach spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su pro­wa­dzi też dzia­ła­nia, któ­re mają na celu m.in. edu­ka­cję klien­tów w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa w Internecie i poza nim. Wśród nich wymie­nić nale­ży kam­pa­nię „TAURON nie cho­dzi po domach, aby sprze­da­wać prąd lub gaz”, któ­ra ma na celu zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa kon­su­men­tów na ryn­ku ener­gii i ochro­nę przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi sprzedażowymi.

Poradnik dla senio­rów moż­na bez­płat­nie pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy. To kolej­na odsło­na pro­jek­tu edukacyjno-​informacyjnego Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsuło”.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł