- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnySpecjalny poradnik dla seniorów od...

Specjalny poradnik dla seniorów od TAURONA

Co dru­gi senior w sytu­acji awa­rii sprzę­tów domo­wych pomo­cy szu­ka u człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny. TAURON przy­go­to­wał porad­nik, w któ­rym wyja­śnia, jak radzić sobie w przy­pad­kach domo­wych awa­rii czy bez­piecz­nie korzy­stać z Internetu. Publikacja dostęp­na jest na stro­nie tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy.

Z badań prze­pro­wa­dzo­nych na zle­ce­nie TAURONA wyni­ka, że 48 proc. senio­rów w sytu­acji awa­rii domo­wych sprzę­tów w pierw­szej kolej­no­ści szu­ka pomo­cy u człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny. Równie chęt­nie senio­rzy szu­ka­ją fachow­ców w inter­ne­cie. 46 proc. ankie­to­wa­nych przy­zna­je jed­nak, że nie ufa ser­wi­san­tom zna­le­zio­nym w ten sposób.

By wyjść naprze­ciw potrze­bom naj­star­szych osób, TAURON przy­go­to­wał w porad­ni­ku zesta­wie­nie naj­waż­niej­szych infor­ma­cji doty­czą­cych opła­cal­no­ści napra­wy sprzę­tu, a tak­że pora­dy doty­czą­ce tego, jak zapew­nić sobie pomoc spraw­dzo­ne­go fachow­ca i gdzie szu­kać pomo­cy w przy­pad­ku awa­rii w domu.

– Kampania Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło” to pro­jekt skie­ro­wa­ny do tych osób, któ­re potrze­bu­ją wspar­cia młod­szych gene­ra­cji, aby odna­leźć się w szyb­ko zmie­nia­ją­cym się świe­cie – mówi Łukasz Zimnoch, rzecz­nik Grupy TAURON. – Od lat kon­se­kwent­nie pro­wa­dzi­my akcje chro­nią­ce tę gru­pę klien­tów przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi han­dlo­wy­mi. Nasza wie­lo­let­nia akcja „TAURON nie cho­dzi po domach” ma na celu popra­wę bez­pie­czeń­stwa klien­tów.  – wyja­śnia rzecz­nik TAURONA.

Aż 80 proc. bada­nych przy­zna­je, że nowe tech­no­lo­gie są przy­dat­ne w codzien­nym życiu. Seniorzy naj­chęt­niej korzy­sta­ją ze smart­fo­nów, dzwo­niąc do naj­bliż­szych osób. Technologii uży­wa­ją tak­że do spraw­dza­nia pod­sta­wo­wych infor­ma­cji, takich jak roz­kład jaz­dy auto­bu­sów czy pro­gno­za pogo­dy. 53 proc. bada­nych przy­zna­je rów­no­cze­śnie, że korzy­sta­nie ze smart­fo­nów nastrę­cza im jed­nak trudności.

- Poradnik, któ­ry teraz odda­je­my w ręce senio­rów i ich bli­skich ma na celu dostar­cze­nie wie­dzy, któ­ra zapew­ni bez­pie­czeń­stwo w Internecie i poza nim W e‑booku eks­per­ci TAURONA przy­go­to­wa­li pro­ste instruk­cje, jak łatwo i bez­piecz­nie korzy­stać z Internetu oraz na co zwra­cać uwa­gę, by nie dać się oszu­kać – mówi Łukasz Zimnoch.

W porad­ni­ku nie bra­ku­je rów­nież wska­zó­wek, któ­re dostar­czą wie­dzy na temat zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa na co dzień – poza Internetem. Eksperci TAURONA przy­go­to­wa­li infor­ma­cje o naj­bar­dziej popu­lar­nych meto­dach oszustw, któ­rych ofia­ra­mi są naj­czę­ściej wła­śnie seniorzy.

TAURON od lat nie tyl­ko kon­se­kwent­nie roz­wi­ja ofer­tę dla wszyst­kich grup klien­tów, ale w ramach spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su pro­wa­dzi też dzia­ła­nia, któ­re mają na celu m.in. edu­ka­cję klien­tów w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa w Internecie i poza nim. Wśród nich wymie­nić nale­ży kam­pa­nię „TAURON nie cho­dzi po domach, aby sprze­da­wać prąd lub gaz”, któ­ra ma na celu zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa kon­su­men­tów na ryn­ku ener­gii i ochro­nę przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi sprzedażowymi.

Poradnik dla senio­rów moż­na bez­płat­nie pobrać ze stro­ny tau​ron​.pl/​s​e​n​i​o​rzy. To kolej­na odsło­na pro­jek­tu edukacyjno-​informacyjnego Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsuło”.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
A jeszcze lepsze jest to...