- reklama -
Strona głównaŚwiatIKEA zaczyna sprzedaż energii

IKEA zaczyna sprzedaż energii

Szwedzka IKEA roz­po­czy­na we wrze­śniu nową dzia­łal­ność – sprze­daż ener­gii klien­tom. Ta naj­więk­sza na świe­cie sieć skle­pów meblo­wych zamie­rza prze­ko­nać klien­tów do zie­lo­nej energii.

Szwedzkie gospo­dar­stwa domo­we będą mogły kupić w skle­pie IKEA odna­wial­ną ener­gię z farm sło­necz­nych i wia­tro­wych. To nowy pomysł na biz­nes, któ­ry ma ruszyć we wrze­śniu. Warto przy­po­mnieć, że od daw­na w skle­pach IKEA w 11 kra­jach, w tym w Polsce, moż­na kupić pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Teraz szwedz­ka gru­pa dokła­da kolej­ną usługę.

Szwedzi będą mogli zamó­wić abo­na­ment na ener­gię elek­trycz­ną w IKEA. A klien­ci, któ­rzy kupi­li wcze­śniej w IKEA pane­le foto­wol­ta­icz­ne, dosta­ną przez apli­ka­cję moż­li­wość śle­dze­nia wła­snej pro­duk­cji i sprze­da­ży ener­gii, któ­rej sami nie zuży­wa­ją. Partnerem IKEA na szwedz­kim ryn­ku jest fir­ma Svea Solar, któ­ra dostar­cza też do skle­pów pane­le sło­necz­ne. Będzie też zaj­mo­wa­ła się kup­nem odpo­wied­niej ilo­ści zie­lo­nej ener­gii na gieł­dzie. Klienci oprócz ceny za prąd zależ­nej od gieł­do­wych noto­wań, zapła­cą dodat­ko­wą, sta­łą opłatę. 

Wierzymy, że przy­szłość ener­gii jest odna­wial­na i chce­my, aby ener­gia elek­trycz­na ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł była bar­dziej dostęp­na i przy­stęp­na ceno­wo dla wszyst­kich – Jan Gardberg, New Retail Business Manager, Ingka Group.

Agencja Reuters dono­si, że IKEA ma nadzie­ję na wpro­wa­dze­nie nowej ofer­ty ener­gii odna­wial­nej oraz pane­li sło­necz­nych na wszyst­kich ryn­kach. Na razie nic nie sły­chać o tym, by było to w Polsce. Partnerem IKEA w sprze­da­ży pane­li foto­wol­ta­icz­nych na pol­skim ryn­ku jest Foton Technik, z gru­py innogy. 

Zieloni klienci poprawią węglowy ślad

Strategia IKEA zakła­da dąże­nie do tego, by kon­cern stał się „pozy­tyw­ny dla kli­ma­tu”. W skró­cie ozna­cza to redu­ku­ję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o wię­cej, niż jest to zwią­za­ne z całym łań­cu­chem dostaw i pro­duk­tów IKEA, czy­li od pro­duk­cji surow­ców aż do uty­li­za­cji mebli przez klientów. 

Czytaj tak­że: Nowe pane­le foto­wol­ta­icz­ne kupisz przez inter­net w IKEA

Energia odna­wial­na w domach klien­tów przy­czy­ni się do tego celu, a dodat­ko­wo da nowe docho­dy fir­mie. Szacuje się, że klien­ci odpo­wia­da­ją za oko­ło jed­ną pią­tą cał­ko­wi­te­go śla­du kli­ma­tycz­ne­go IKEA, ponie­waż korzy­sta­ją z urzą­dzeń elek­trycz­nych i oświe­tle­nia kupo­wa­ne­go w sklepach. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
A jeszcze lepsze jest to...