- reklama -
Strona głównaŚwiatIKEA zaczyna sprzedaż energii

IKEA zaczyna sprzedaż energii

Szwedzka IKEA roz­po­czy­na we wrze­śniu nową dzia­łal­ność – sprze­daż ener­gii klien­tom. Ta naj­więk­sza na świe­cie sieć skle­pów meblo­wych zamie­rza prze­ko­nać klien­tów do zie­lo­nej energii.

Szwedzkie gospo­dar­stwa domo­we będą mogły kupić w skle­pie IKEA odna­wial­ną ener­gię z farm sło­necz­nych i wia­tro­wych. To nowy pomysł na biz­nes, któ­ry ma ruszyć we wrze­śniu. Warto przy­po­mnieć, że od daw­na w skle­pach IKEA w 11 kra­jach, w tym w Polsce, moż­na kupić pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Teraz szwedz­ka gru­pa dokła­da kolej­ną usługę.

Szwedzi będą mogli zamó­wić abo­na­ment na ener­gię elek­trycz­ną w IKEA. A klien­ci, któ­rzy kupi­li wcze­śniej w IKEA pane­le foto­wol­ta­icz­ne, dosta­ną przez apli­ka­cję moż­li­wość śle­dze­nia wła­snej pro­duk­cji i sprze­da­ży ener­gii, któ­rej sami nie zuży­wa­ją. Partnerem IKEA na szwedz­kim ryn­ku jest fir­ma Svea Solar, któ­ra dostar­cza też do skle­pów pane­le sło­necz­ne. Będzie też zaj­mo­wa­ła się kup­nem odpo­wied­niej ilo­ści zie­lo­nej ener­gii na gieł­dzie. Klienci oprócz ceny za prąd zależ­nej od gieł­do­wych noto­wań, zapła­cą dodat­ko­wą, sta­łą opłatę. 

Wierzymy, że przy­szłość ener­gii jest odna­wial­na i chce­my, aby ener­gia elek­trycz­na ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł była bar­dziej dostęp­na i przy­stęp­na ceno­wo dla wszyst­kich – Jan Gardberg, New Retail Business Manager, Ingka Group.

Agencja Reuters dono­si, że IKEA ma nadzie­ję na wpro­wa­dze­nie nowej ofer­ty ener­gii odna­wial­nej oraz pane­li sło­necz­nych na wszyst­kich ryn­kach. Na razie nic nie sły­chać o tym, by było to w Polsce. Partnerem IKEA w sprze­da­ży pane­li foto­wol­ta­icz­nych na pol­skim ryn­ku jest Foton Technik, z gru­py innogy. 

Zieloni klienci poprawią węglowy ślad

Strategia IKEA zakła­da dąże­nie do tego, by kon­cern stał się „pozy­tyw­ny dla kli­ma­tu”. W skró­cie ozna­cza to redu­ku­ję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o wię­cej, niż jest to zwią­za­ne z całym łań­cu­chem dostaw i pro­duk­tów IKEA, czy­li od pro­duk­cji surow­ców aż do uty­li­za­cji mebli przez klientów. 

Czytaj tak­że: Nowe pane­le foto­wol­ta­icz­ne kupisz przez inter­net w IKEA

Energia odna­wial­na w domach klien­tów przy­czy­ni się do tego celu, a dodat­ko­wo da nowe docho­dy fir­mie. Szacuje się, że klien­ci odpo­wia­da­ją za oko­ło jed­ną pią­tą cał­ko­wi­te­go śla­du kli­ma­tycz­ne­go IKEA, ponie­waż korzy­sta­ją z urzą­dzeń elek­trycz­nych i oświe­tle­nia kupo­wa­ne­go w sklepach. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł