- reklama -
Strona głównaŚwiatIKEA zaczyna sprzedaż energii

IKEA zaczyna sprzedaż energii

Szwedzka IKEA roz­po­czy­na we wrze­śniu nową dzia­łal­ność – sprze­daż ener­gii klien­tom. Ta naj­więk­sza na świe­cie sieć skle­pów meblo­wych zamie­rza prze­ko­nać klien­tów do zie­lo­nej energii.

Szwedzkie gospo­dar­stwa domo­we będą mogły kupić w skle­pie IKEA odna­wial­ną ener­gię z farm sło­necz­nych i wia­tro­wych. To nowy pomysł na biz­nes, któ­ry ma ruszyć we wrze­śniu. Warto przy­po­mnieć, że od daw­na w skle­pach IKEA w 11 kra­jach, w tym w Polsce, moż­na kupić pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Teraz szwedz­ka gru­pa dokła­da kolej­ną usługę.

Szwedzi będą mogli zamó­wić abo­na­ment na ener­gię elek­trycz­ną w IKEA. A klien­ci, któ­rzy kupi­li wcze­śniej w IKEA pane­le foto­wol­ta­icz­ne, dosta­ną przez apli­ka­cję moż­li­wość śle­dze­nia wła­snej pro­duk­cji i sprze­da­ży ener­gii, któ­rej sami nie zuży­wa­ją. Partnerem IKEA na szwedz­kim ryn­ku jest fir­ma Svea Solar, któ­ra dostar­cza też do skle­pów pane­le sło­necz­ne. Będzie też zaj­mo­wa­ła się kup­nem odpo­wied­niej ilo­ści zie­lo­nej ener­gii na gieł­dzie. Klienci oprócz ceny za prąd zależ­nej od gieł­do­wych noto­wań, zapła­cą dodat­ko­wą, sta­łą opłatę. 

Wierzymy, że przy­szłość ener­gii jest odna­wial­na i chce­my, aby ener­gia elek­trycz­na ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł była bar­dziej dostęp­na i przy­stęp­na ceno­wo dla wszyst­kich – Jan Gardberg, New Retail Business Manager, Ingka Group.

Agencja Reuters dono­si, że IKEA ma nadzie­ję na wpro­wa­dze­nie nowej ofer­ty ener­gii odna­wial­nej oraz pane­li sło­necz­nych na wszyst­kich ryn­kach. Na razie nic nie sły­chać o tym, by było to w Polsce. Partnerem IKEA w sprze­da­ży pane­li foto­wol­ta­icz­nych na pol­skim ryn­ku jest Foton Technik, z gru­py innogy. 

Zieloni klienci poprawią węglowy ślad

Strategia IKEA zakła­da dąże­nie do tego, by kon­cern stał się „pozy­tyw­ny dla kli­ma­tu”. W skró­cie ozna­cza to redu­ku­ję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o wię­cej, niż jest to zwią­za­ne z całym łań­cu­chem dostaw i pro­duk­tów IKEA, czy­li od pro­duk­cji surow­ców aż do uty­li­za­cji mebli przez klientów. 

Czytaj tak­że: Nowe pane­le foto­wol­ta­icz­ne kupisz przez inter­net w IKEA

Energia odna­wial­na w domach klien­tów przy­czy­ni się do tego celu, a dodat­ko­wo da nowe docho­dy fir­mie. Szacuje się, że klien­ci odpo­wia­da­ją za oko­ło jed­ną pią­tą cał­ko­wi­te­go śla­du kli­ma­tycz­ne­go IKEA, ponie­waż korzy­sta­ją z urzą­dzeń elek­trycz­nych i oświe­tle­nia kupo­wa­ne­go w sklepach. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
A jeszcze lepsze jest to...