- reklama -
Strona głównaTechnologieEkologiczna strona internetowa. Przykład, jak...

Ekologiczna strona internetowa. Przykład, jak to zrobić

Pierwsza fir­ma w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym posta­no­wi­ła zmie­nić zarzą­dza­nie zaso­ba­mi cyfro­wy­mi i zmniej­szyć w ten spo­sób swój wpływ na śro­do­wi­sko. Dalkia Polska wpro­wa­dzi­ła nową stro­nę inter­ne­to­wą, któ­ra jest bar­dziej eko­lo­gicz­na. Zużywa mniej ener­gii, przez co ma mniej­szy wpływ na klimat. 

Aktywność cyfro­wa odpo­wia­da za 4 proc. glo­bal­nej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a to oko­ło dwa razy wię­cej niż podró­że lot­ni­cze. Jest więc o co się sta­rać, by stro­ny inter­ne­to­we nie poże­ra­ły za dużo ener­gii i szyb­ko przy­no­si­ły potrzeb­ne informacje.

Ekologiczna strona internetowa

Dalkia Polska wymie­nia, dla­cze­go jej stro­na inter­ne­to­wa jest ekologiczna:

  • Ograniczenie pale­ty barw i zacho­wa­nie dwu­to­nu spra­wi­ły, że zdję­cia umiesz­czo­ne na stro­nie mają nie­wiel­ką wagę.
  • Zdecydowano się tak­że na zna­czą­cą reduk­cję uży­cia kolo­ru bia­łe­go, dzię­ki cze­mu moni­to­ry zuży­wa­ją mniej ener­gii, by wyświe­tlić treści. 
  • Czterokrotnie popra­wio­no szyb­kość łado­wa­nia ser­wi­su, dzię­ki sil­nej kom­pre­sji wszyst­kich ele­men­tów zawar­tych na stronie. 
  • Zrezygnowano z auto­od­twa­rza­nia, więc użyt­kow­nik sam decy­du­je, któ­re mate­ria­ły chce zobaczyć. 

Dalkia pomaga w dekarbonizacji

Dalkia jest spół­ką zależ­ną fran­cu­skie­go EDF. Wspiera swo­ich klien­tów w trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej i cyfro­wej poprzez dwie linie biz­ne­so­we: roz­wój lokal­nych odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz oszczęd­ność ener­gii. Na stro­nie umiesz­cza kil­ka przy­kła­dów swo­jej dzia­łal­no­ści, na przy­kład w Polsce to budo­wa kotłow­ni paro­wej dla fir­my DPE. 

Dalkia utwo­rzy­ła w Polsce swo­ją spół­kę zależ­ną w 2014 roku, rok póź­niej do gru­py dołą­czy­ła spół­ka Dalkia Polska Energia, czy­li ope­ra­tor zaj­mu­ją­cy się zarzą­dza­niem, opty­ma­li­za­cją i roz­wo­jem miej­skich sie­ci cie­płow­ni­czych, a tak­że pro­duk­cją cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej. W 2017 roku Dalkia pozy­ska­ła spół­kę Dalkia Polska Solutions wyspe­cja­li­zo­wa­ną w inży­nie­rii sani­tar­nej, elek­trycz­nej i auto­ma­ty­ce. Dalkia Polska i jej dwie spół­ki zależ­ne zatrud­nia­ją w Polsce oko­ło 400 pra­cow­ni­ków i wypra­co­wu­ją obro­ty na pozio­mie 180 mln zło­tych rocznie

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...