- reklama -
Strona głównaTechnologieEkologiczna strona internetowa. Przykład, jak...

Ekologiczna strona internetowa. Przykład, jak to zrobić

- reklama -

Pierwsza fir­ma w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym posta­no­wi­ła zmie­nić zarzą­dza­nie zaso­ba­mi cyfro­wy­mi i zmniej­szyć w ten spo­sób swój wpływ na śro­do­wi­sko. Dalkia Polska wpro­wa­dzi­ła nową stro­nę inter­ne­to­wą, któ­ra jest bar­dziej eko­lo­gicz­na. Zużywa mniej ener­gii, przez co ma mniej­szy wpływ na klimat. 

Aktywność cyfro­wa odpo­wia­da za 4 proc. glo­bal­nej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a to oko­ło dwa razy wię­cej niż podró­że lot­ni­cze. Jest więc o co się sta­rać, by stro­ny inter­ne­to­we nie poże­ra­ły za dużo ener­gii i szyb­ko przy­no­si­ły potrzeb­ne informacje.

Ekologiczna strona internetowa

Dalkia Polska wymie­nia, dla­cze­go jej stro­na inter­ne­to­wa jest ekologiczna:

  • Ograniczenie pale­ty barw i zacho­wa­nie dwu­to­nu spra­wi­ły, że zdję­cia umiesz­czo­ne na stro­nie mają nie­wiel­ką wagę.
  • Zdecydowano się tak­że na zna­czą­cą reduk­cję uży­cia kolo­ru bia­łe­go, dzię­ki cze­mu moni­to­ry zuży­wa­ją mniej ener­gii, by wyświe­tlić treści. 
  • Czterokrotnie popra­wio­no szyb­kość łado­wa­nia ser­wi­su, dzię­ki sil­nej kom­pre­sji wszyst­kich ele­men­tów zawar­tych na stronie. 
  • Zrezygnowano z auto­od­twa­rza­nia, więc użyt­kow­nik sam decy­du­je, któ­re mate­ria­ły chce zobaczyć. 

Dalkia pomaga w dekarbonizacji

Dalkia jest spół­ką zależ­ną fran­cu­skie­go EDF. Wspiera swo­ich klien­tów w trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej i cyfro­wej poprzez dwie linie biz­ne­so­we: roz­wój lokal­nych odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz oszczęd­ność ener­gii. Na stro­nie umiesz­cza kil­ka przy­kła­dów swo­jej dzia­łal­no­ści, na przy­kład w Polsce to budo­wa kotłow­ni paro­wej dla fir­my DPE. 

Dalkia utwo­rzy­ła w Polsce swo­ją spół­kę zależ­ną w 2014 roku, rok póź­niej do gru­py dołą­czy­ła spół­ka Dalkia Polska Energia, czy­li ope­ra­tor zaj­mu­ją­cy się zarzą­dza­niem, opty­ma­li­za­cją i roz­wo­jem miej­skich sie­ci cie­płow­ni­czych, a tak­że pro­duk­cją cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej. W 2017 roku Dalkia pozy­ska­ła spół­kę Dalkia Polska Solutions wyspe­cja­li­zo­wa­ną w inży­nie­rii sani­tar­nej, elek­trycz­nej i auto­ma­ty­ce. Dalkia Polska i jej dwie spół­ki zależ­ne zatrud­nia­ją w Polsce oko­ło 400 pra­cow­ni­ków i wypra­co­wu­ją obro­ty na pozio­mie 180 mln zło­tych rocznie

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
A jeszcze lepsze jest to...