- reklama -
Strona głównaKlimatCo, jeśli wszystkie kraje zdecydują...

Co, jeśli wszystkie kraje zdecydują się na zerowe emisje

- reklama -

Gdyby uda­ło się zatrzy­mać wzrost tem­pe­ra­tu­ry glo­bal­nej na pozio­mie 1,5 st. C, glo­bal­ny PKB spo­wol­nił­by o ok. 0,04 proc. To jest cena za zero­we emi­sje. Teraz jed­nak nic nie wska­zu­je na to, by świat szedł w stro­nę ogra­ni­cze­nia kon­sump­cji i kata­stro­fy klimatycznej. 

Raport Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, sta­no­wi trze­cią część szó­ste­go rapor­tu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Zespół ten – w któ­re­go skład wcho­dzą naukow­cy nie­mal z 300 kra­jów – został powo­ła­ny w 1988 roku przez ONZ dla oce­ny przy­czyn i skut­ków zmian kli­ma­tu. Swoje rapor­ty IPCC przed­sta­wia co 5-​7 lat.

Szósty raport IPCC

Nad szó­stym rapor­tem pra­co­wa­ły trzy gru­py robo­cze. Pierwsza z nich sku­pia­ła się na ana­li­zie lite­ra­tu­ry nauko­wej doty­czą­cej pod­staw nauko­wych: Physical Science Basis. Ta gru­pa opu­bli­ko­wa­ła naj­now­sze usta­le­nia w sierp­niu 2021 r. Druga gru­pa robo­cza sku­pia­ła się na kon­se­kwen­cjach zmian kli­ma­tu, adap­ta­cji i zagro­że­niach: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Wyniki prac tego zespo­łu zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne 28 lute­go 2022 r. Trzecia gru­pa robo­cza opra­co­wa­ła mate­ria­ły doty­czą­ce spo­so­bów ogra­ni­cza­nia zmian kli­ma­tu: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Praca tej gru­py zosta­ła opu­bli­ko­wa­na 4 kwietnia.

Bez natych­mia­sto­we­go i głę­bo­kie­go cię­cia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, obej­mu­ją­ce­go wszyst­kie sek­to­ry gospo­dar­ki, ogra­ni­cze­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia do 1,5 st. C jest poza zasięgiem

prof. Jim Skea z Imperial College London, prze­wod­ni­czą­cy III gru­py roboczej.

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej prof. Skea zazna­czył, że nad publi­ka­cją pra­co­wa­ło w for­mie wolon­ta­ria­tu 278 auto­rów z 65 kra­jów. W trak­cie pra­cy naukow­cy udzie­li­li odpo­wie­dzi na 60 000 komentarzy.Naukowiec omó­wił naj­waż­niej­sze usta­le­nia. Wynika z nich, że w latach 2010-​2019 śred­nia, rocz­na emi­sja gazów cie­plar­nia­nych osią­gnę­ła naj­wyż­szy poziom w histo­rii. Emisja gazów w 2019 r. była o 12 proc. wyż­sza niż w roku 2010 i 54 proc. wyż­sza niż w 1919 r.

Daleko od celu

Zdecydowanie nie jeste­śmy na ścież­ce ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go ocie­ple­nia do pozio­mu 1,5 st. C 

prof. Jim Skea

Prof. Skea zazna­czył rów­nież, że zauwa­żal­ny jest wzrost ini­cja­tyw poszcze­gól­nych państw i miast w kie­run­ku wal­ki ze skut­ka­mi zmian kli­ma­tu. Do tej pory 826 miast i 103 regio­ny usta­li­ły daty trans­for­ma­cji w kie­run­ku gospo­dar­ki zero­emi­syj­nej i wal­ki z defo­re­sta­cją. 56 kra­jów wpro­wa­dzi­ło roz­wią­za­nia praw­ne mają­ce na celu reduk­cję lub unik­nię­cie emi­sji gazów, co prze­kła­da się na pokry­cie poło­wy glo­bal­nej emi­sji gazów. Jednak prof. Skea zazna­czył, że dzia­ła­nia te są cią­gle niewystarczające.

Czytaj tak­że: Raport IPCC: 4 rze­czy, któ­re musisz wiedzieć 

Ocenił, że nie­kwe­stio­no­wa­nym suk­ce­sem w kie­run­ku ochro­ny pla­ne­ty przed skut­ka­mi zmian kli­ma­tu jest spa­dek ceny zasto­so­wa­nia ener­gii odna­wial­nej (ener­gii sło­necz­nej, wia­tro­wej i baterii).

Jak zerowe emisje wpłyną na PKB

Na spo­tka­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym w Warszawie, przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, dr Jan Witajewski-​Baltvilks, kie­row­nik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej UW i jeden z auto­rów III czę­ści rapor­tu powie­dział, że zgro­ma­dzo­na lite­ra­tu­ra nauko­wa pozwo­li­ła na obli­cze­nie mate­ma­tycz­ne doty­czą­ce spad­ku pozio­mu gospo­dar­cze­go, jeśli wszyst­kie kra­je zde­cy­du­ją się na trans­fer gospo­da­rek w kie­run­ku zeroemisyjnym.

Dekarbonizacja nie będzie wią­za­ła się ze wzro­stem gospo­dar­czym. Będzie to raczej nie­wiel­kie spo­wol­nie­nie. Szacujemy, że gdy­by uda­ło się zatrzy­mać wzrost tem­pe­ra­tu­ry glo­bal­nej na pozio­mie 1,5 st. C, skut­ko­wa­ło­by to spo­wol­nie­niem gospo­dar­czym na pozio­mie 0,04 proc. 

Dr Witajewski-​Baltvilks

Dr Witajewski-​Baltvilks był odpo­wie­dzial­ny za pra­cę nad 16. roz­dzia­łem III czę­ści rapor­tu: Innovation, tech­no­lo­gy, deve­lop­ment and transfer.

Nowoczesne technologie

Przedstawił przy tym trzy rodza­je nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, któ­re pomo­gą gospo­dar­kom wal­czyć z emi­sja­mi gazów, ale mają też swo­je skut­ki ubocz­ne: LVC (Local Value Creation) – ina­czej zale­sia­nie; BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) – pole­ga na upra­wie roślin ener­ge­tycz­nych i wychwy­ty­wa­niu oraz zago­spo­da­ro­wy­wa­niu CO2; DAC (Direct Air Capture) – to urzą­dze­nia mają­ce zdol­ność wychwy­ty­wa­nia CO2 z atmosfery.

Jak oce­nił, zarów­no zale­sia­nie, jak i upra­wa roślin ener­ge­tycz­nych, wyma­ga bar­dzo dużo prze­strze­ni. W rezul­ta­cie ogra­ni­cza­my miej­sce na upra­wy, z któ­rych powsta­je jedze­nie. To ozna­cza wzrost cen żyw­no­ści w przy­szło­ści. Technologia DAC zuży­wa nato­miast bar­dzo dużo ener­gii elek­trycz­nej, co może skut­ko­wać wzro­stem cen ener­gii elek­trycz­nej – ostrzegł nauko­wiec i dodał, że da się ogra­ni­czyć skut­ki ubocz­ne nowych tech­no­lo­gii. Ważny jest czas, jaki poświę­ci­my na transformację.

Im póź­niej wyco­fa­my się z paliw kopal­nych, tym bar­dziej uza­leż­ni­my się od nowych tech­no­lo­gii, któ­re nie są niewinne. 

Dr Witajewski-​Baltvilks

Żeby zmniej­szyć uza­leż­nie­nie od wymie­nio­nych tech­no­lo­gii, gospo­dar­ki na całym świe­cie musia­ły­by zre­ali­zo­wać stra­te­gię zero­emi­syj­ną do 2060 r.

Dr Jan Witajewski-​Baltvilks zwró­cił uwa­gę, że nad tek­stem 16 roz­dzia­łu III czę­ści rapor­tu IPCC, pra­co­wa­ła rów­nież dr hab. Karolina Safarzyńska z Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego – choć nie ma jej w ofi­cjal­nym zesta­wie­niu autorów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...