- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzy niszczenie dobrych rzeczy powinno...

Czy niszczenie dobrych rzeczy powinno być zakazane?

Celowe nisz­cze­nie i usu­wa­nie nie­sprze­da­nych lub zwró­co­nych towa­rów powin­no zostać zaka­za­ne – uwa­ża­ją eko­lo­dzy. Zamiast nisz­czyć lepiej jest coś oddać. Niektóre pań­stwa już mają takie prze­pi­sy, ale orga­ni­za­cje ape­lu­ją o wpro­wa­dze­nie jed­no­li­te­go pra­wa na pozio­mie europejskim. 

Elektronika, odzież, zabaw­ki, żyw­ność i leki – to wszyst­ko pro­du­cen­ci potra­fią nisz­czyć, gdy nie uda im się sprze­dać rze­czy albo dosta­ją zwro­ty. Tymczasem takie dzia­ła­nie jest sprzecz­ne z unij­nym Zielonym Ładem i pla­nem dzia­ła­nia na rzecz gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym. Organizacje Ökopol i Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EBB) przy­go­to­wa­ły o tym raport.

Skala problemu

Niesprzedane lub zwró­co­ne tek­sty­lia i elek­tro­ni­ka to naj­częst­sze towa­ry nara­żo­ne na znisz­cze­nie, gdy nie zosta­ną sprze­da­ne. Wraz z roz­wo­jem han­dlu inter­ne­to­we­go i czę­stych zmian kolek­cji, czy­li tzw. fast fashion, trend ten dra­ma­tycz­nie się nasi­la – wyni­ka z rapor­tu organizacji. 

Chociaż ist­nie­ją indy­wi­du­al­ne sza­cun­ki pro­ce­de­ru uty­li­za­cji dobrych rze­czy, to ogól­ny roz­miar znisz­cze­nia pozo­sta­je nie­zna­ny. Nie ma aktu­al­nych sza­cun­ków ilo­ści lub war­to­ści znisz­czo­nych nie­sprze­da­nych towa­rów w UE. Francja sza­cu­je, że co roku nisz­czo­ne są rze­czy o war­to­ści 630 mln euro. W przy­pad­ku Niemiec osza­co­wa­no tę kwo­tę na aż 7 mld euro rocznie.

Organizacje zro­bi­ły więc wła­sne obli­cze­nia. Gdyby wszyst­kie kon­te­ne­ry odzie­ży i elek­tro­ni­ki znisz­czo­nej w Europie w 2020 r. usta­wić jeden po dru­gim, obję­ły­by pół­to­ra raza obwo­du Ziemi – porów­nu­ją. Prognozy poka­zu­ją, że war­tość znisz­czo­nej elek­tro­ni­ki i odzie­ży w UE wynie­sie pra­wie 22 mld euro w przy­szłym roku, czy­li wię­cej niż cały PKB Cypru. Przy obec­nym tem­pie war­tość ta może wzro­snąć do ponad 71 euro mld do 2030 r. Dla porów­na­nia, tyle przy­cho­dów daje cały nie­miec­ki rynek e‑commerce.

Czytaj tak­że: Stary sprzęt moż­na napra­wić, tyl­ko jak?

Co można zrobić, by zatrzymać niszczenie rzeczy?

Belgia, Francja i Niemcy pod­ję­ły kro­ki w celu roz­wią­za­nia pro­ble­mu nisz­cze­nia nie­sprze­da­nych towa­rów. Organizacje poza­rzą­do­we żąda­ją jed­nak ogól­no­eu­ro­pej­skie­go zaka­zu. Co wię­cej, oprócz zaka­zu nisz­cze­nia nie­sprze­da­nych towa­rów chcą też zachęt do utrzy­my­wa­nia pro­duk­tów na ryn­ku oraz pro­mo­wa­nia daro­wizn zamiast nisz­cze­nia. To wszyst­ko mogło­by wejść do ini­cja­ty­wy Komisji na rzecz zrów­no­wa­żo­nych pro­duk­tów, któ­ra ma poja­wić się do koń­ca 2021 r. 

Ekolodzy postu­lu­ją:

  • Od 2022 r. pro­du­cen­ci i deta­li­ści powin­ni zapew­nić, by wszyst­kie pro­duk­ty, któ­re wytwa­rza­ją lub sprze­da­ją, były prze­cho­wy­wa­ne w jak naj­lep­szym sta­nie, bez uszkodzeń
  • Od 2023 roku – praw­ny zakaz umyśl­ne­go nisz­cze­nia lub usu­wa­nia nie­sprze­da­nych nowych i zwra­ca­nych towa­rów, a tak­że pro­du­cen­tom, sprze­daw­com deta­licz­nym i pod­mio­tom trzecim
  • Utylizacja powin­na być dozwo­lo­na tyl­ko w przy­pad­ku pro­duk­tów, któ­re nie są zgod­ne z prze­pi­sa­mi. Produkty te muszą zostać pod­da­ne recyklingowi.
  • Wprowadzenie obniż­ki podat­ku VAT dla pro­du­cen­tów i deta­li­stów, któ­rzy zamiast uty­li­za­cji doko­nu­ją np. darowizny 
  • Uszczelnienie prze­pi­sów doty­czą­cych zagra­nicz­nych daro­wizn, któ­re w rze­czy­wi­sto­ści są eks­por­tem odpadów
  • Wprowadzenie wymo­gu spra­woz­daw­czo­ści i sys­te­mu moni­to­ro­wa­nia w pań­stwie człon­kow­skim losu produktów 

Zniszczenie nie­sprze­da­nych towa­rów wią­że się z nie­zwy­kle wyso­ki­mi kosz­ta­mi dla ludzi i śro­do­wi­ska. To przede wszyst­kim bez­sen­sow­ne wydo­by­cie i zuży­cie zaso­bów natu­ral­nych. Z tym wią­że się emi­sja CO2. Ponadto w trak­cie nisz­cze­nia docho­dzi do emi­sji sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych. Odpady wywie­ra­ją nega­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko. To wszyst­ko doty­czy pro­duk­tów, któ­re rze­czy­wi­ście nigdy nie zosta­ną wykorzystane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...