- reklama -
Strona głównaEcoRaportEkologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

Ekologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

W Dzień Opakowań 15 wrze­śnia insty­tu­cje, fir­my i orga­ni­za­cje przy­po­mnia­ły, że bez recy­klin­gu nie uda się roz­wią­zać pro­ble­mu nad­mia­ru plastiku. 

Zgodnie z sza­cun­ka­mi prze­mysł two­rzyw sztucz­nych do 2040 roku podwoi swo­je zdol­no­ści pro­duk­cyj­ne i potroi się ilość odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych tra­fia­ją­cych rocz­nie do oce­anów. Państwa podej­mu­ją więc ini­cja­ty­wy wymie­rzo­ną w szko­dli­wy dla śro­do­wi­ska pla­stik. Jedną z nich jest End Plastic Pollution, czy­li poro­zu­mie­nie 175 państw, któ­re do koń­ca 2024 roku wypra­cu­ją kon­wen­cję wymie­rzo­ną w zanie­czysz­cze­nia plastikiem.

Czytaj tak­że: Kaucja za butel­ki pla­sti­ko­we i szkla­ne. Są szczegóły

Nad ogra­ni­cza­niem jego wyko­rzy­sta­nia pra­cu­ją inten­syw­nie tak­że pro­du­cen­ci opa­ko­wań. Grupa Carlsberg pra­cu­je nad butel­ką Fibre Bottle, któ­ra skła­da się z wewnętrz­nej wyściół­ki z roślin­ne­go poli­me­ru PEF i zewnętrz­nej obu­do­wy z włók­na drzew­ne­go. Oba mate­ria­ły są pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, więc butel­ka w peł­ni (z wyłą­cze­niem kap­sla) nada­je się do recyklingu. 

fot. Carlsberg

Firma PepsiCo sze­rzy nato­miast wie­dzę na temat pra­wi­dło­wej segre­ga­cji odpa­dów i recy­klin­gu bute­lek PET. Ogłosiła trze­ci kon­kurs „Drużyny SIR PET-​ERA”, skie­ro­wa­ny do uczniów klas I – VIII szkół pod­sta­wo­wych z całej Polski. W pro­gra­mie może wziąć udział oko­ło 200 tys. uczniów. Łącznie aż 1200 pla­có­wek edu­ka­cyj­nych otrzy­ma bez­płat­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne do pro­wa­dze­nia zajęć doty­czą­cych segre­ga­cji odpa­dów. Zgłoszenia są przyj­mo­wa­ne do 30 wrze­śnia.

Co wiemy o strefach czystego transportu

Połowa Polaków sły­sza­ła o stre­fach czy­ste­go trans­por­tu, ale nie wie, jak dzia­ła­ją. Po zapo­zna­niu się z funk­cjo­no­wa­niem stref więk­szość Polaków popie­ra ich wpro­wa­dze­nie – 58 proc. respon­den­tów jest za utwo­rze­niem stre­fy czy­ste­go trans­por­tu w swo­im mie­ście, 22 proc. jest prze­ciw, 20 proc. nie ma zda­nia. – wyni­ka z nowe­go bada­nia zre­ali­zo­wa­ne­go dla Clean Air Fund.

W Krakowie popar­cie dla utwo­rze­nia stref czy­ste­go trans­por­tu wyno­si 54 proc., a Warszawie i Łodzi się­ga 66 proc., a we Wrocławiu – 74 proc. Poparcie dla stref jest więk­sze wśród senio­rów niż u przed­sta­wi­cie­li młod­szych i śred­nich poko­leń oraz nie­co wyż­sze w dużych mia­stach niż na wsi i w małych mia­stecz­kach. W bada­niu tyl­ko 4 proc. bada­nych pra­wi­dło­wo wska­zu­je, że stref w Polsce jesz­cze nie ma i są dopie­ro planowane.

Dobre praktyki raportowania ESG 

Polski Fundusz Rozwoju w ramach Sieci Firm Przyszłości PFR przy­go­to­wa­li­śmy bez­płat­ny kurs „Raportowanie ESG w prak­ty­ce”, któ­ry przy­bli­ża obec­ne stan­dar­dy rapor­to­wa­nia ESG oraz wska­zu­je dobre prak­ty­ki firm w tych obsza­rze. Kurs „Raportowanie ESG w prak­ty­ce” powstał we współ­pra­cy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz pio­nie­ra­mi rapor­to­wa­nia nie­fi­nan­so­we­go wyróż­nia­ny­mi licz­ny­mi nagro­da­mi tj. Allegro, CIECH czy BNP Paribas.

Obowiązkowe rapor­to­wa­nie ESG dla dużych firm sta­je się fak­tem. Oznacza to, że tak­że śred­nie i małe przed­się­bior­stwa, któ­re chcą pozy­ski­wać nowych kon­tra­hen­tów i inwe­sto­rów powin­ny pójść śla­dem duże­go biznesu.

Kolejne firma przystępuje do inicjatywy SBTi

Grupa Raben dołą­czy­ła do mię­dzy­na­ro­do­wej ini­cja­ty­wy Science Based Target („Science Based Target ini­tia­ti­ve”, „SBTi”) i pod­da­ła swo­je cele dekar­bo­ni­za­cyj­ne wery­fi­ka­cji. Finalnie zosta­ły one zatwier­dzo­ne przez spe­cja­li­stów SBTi, a zatem jest to jasny dowód, że ścież­ka reduk­cji CO2, któ­rą wyzna­czy­ła Grupa Raben, jest zgod­na z wie­dzą nauko­wą i real­nie wspie­ra powstrzy­ma­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia na pozio­mie poni­żej 2⁰C w porów­na­niu do epo­ki przedindustrialnej.

Nowe cele Grupy Raben zakła­da­ją reduk­cję emi­sji z zakre­su 1 i 2 o 38,7% do 2030 (w porów­na­niu do pozio­mu emi­sji w tych zakre­sach w roku 2020). Oznacza to ogra­ni­cze­nie emi­sji pocho­dzą­cych zarów­no z trans­por­tu pro­wa­dzo­ne­go przez wła­sną flo­tę Grupy Raben jak i emi­sji zwią­za­nych z utrzy­ma­niem budyn­ków i infra­struk­tu­ry maga­zy­no­wej. Dodatkowo Grupa Raben zobo­wią­za­ła się do 2026 zaan­ga­żo­wać sta­łych prze­woź­ni­ków, odpo­wie­dzial­nych łącz­nie za 77 proc. emi­sji w zakre­sie 3, w dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu i wyzna­cze­nie przez nich celów reduk­cyj­nych zgod­nych z wie­dzą naukową.

Darmowa wypożyczalnia rowerów

Firma IT Intellis uru­cho­mi­ła bez­płat­ną wypo­ży­czal­nię rowe­rów dzie­cię­cych dla pra­cow­ni­ków w kra­kow­skim cen­trum roz­wo­ju. Mogą oni zdo­być rowe­ry dla swo­ich dzie­ci w wie­ku od 2 do 12 lat. Jak argu­men­tu­je fir­ma od począt­ku inwa­zji Rosji na Ukrainę oko­ło 300 spe­cja­li­stów Intellias dotar­ło do Krakowa, gdzie mie­ści się sie­dzi­ba fir­my. Duża część przy­mu­so­wo wysie­dlo­nych kobiet wraz z dzieć­mi ewa­ku­owa­ła się do Polski, ale z oczy­wi­stych wzglę­dów nie mogły zabrać ze sobą rowe­rów dziecięcych.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...