- reklama -
Strona głównaEcoRaportEkologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

Ekologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

W Dzień Opakowań 15 wrze­śnia insty­tu­cje, fir­my i orga­ni­za­cje przy­po­mnia­ły, że bez recy­klin­gu nie uda się roz­wią­zać pro­ble­mu nad­mia­ru plastiku. 

Zgodnie z sza­cun­ka­mi prze­mysł two­rzyw sztucz­nych do 2040 roku podwoi swo­je zdol­no­ści pro­duk­cyj­ne i potroi się ilość odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych tra­fia­ją­cych rocz­nie do oce­anów. Państwa podej­mu­ją więc ini­cja­ty­wy wymie­rzo­ną w szko­dli­wy dla śro­do­wi­ska pla­stik. Jedną z nich jest End Plastic Pollution, czy­li poro­zu­mie­nie 175 państw, któ­re do koń­ca 2024 roku wypra­cu­ją kon­wen­cję wymie­rzo­ną w zanie­czysz­cze­nia plastikiem.

Czytaj tak­że: Kaucja za butel­ki pla­sti­ko­we i szkla­ne. Są szczegóły

Nad ogra­ni­cza­niem jego wyko­rzy­sta­nia pra­cu­ją inten­syw­nie tak­że pro­du­cen­ci opa­ko­wań. Grupa Carlsberg pra­cu­je nad butel­ką Fibre Bottle, któ­ra skła­da się z wewnętrz­nej wyściół­ki z roślin­ne­go poli­me­ru PEF i zewnętrz­nej obu­do­wy z włók­na drzew­ne­go. Oba mate­ria­ły są pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, więc butel­ka w peł­ni (z wyłą­cze­niem kap­sla) nada­je się do recyklingu. 

fot. Carlsberg

Firma PepsiCo sze­rzy nato­miast wie­dzę na temat pra­wi­dło­wej segre­ga­cji odpa­dów i recy­klin­gu bute­lek PET. Ogłosiła trze­ci kon­kurs „Drużyny SIR PET-​ERA”, skie­ro­wa­ny do uczniów klas I – VIII szkół pod­sta­wo­wych z całej Polski. W pro­gra­mie może wziąć udział oko­ło 200 tys. uczniów. Łącznie aż 1200 pla­có­wek edu­ka­cyj­nych otrzy­ma bez­płat­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne do pro­wa­dze­nia zajęć doty­czą­cych segre­ga­cji odpa­dów. Zgłoszenia są przyj­mo­wa­ne do 30 wrze­śnia.

Co wiemy o strefach czystego transportu

Połowa Polaków sły­sza­ła o stre­fach czy­ste­go trans­por­tu, ale nie wie, jak dzia­ła­ją. Po zapo­zna­niu się z funk­cjo­no­wa­niem stref więk­szość Polaków popie­ra ich wpro­wa­dze­nie – 58 proc. respon­den­tów jest za utwo­rze­niem stre­fy czy­ste­go trans­por­tu w swo­im mie­ście, 22 proc. jest prze­ciw, 20 proc. nie ma zda­nia. – wyni­ka z nowe­go bada­nia zre­ali­zo­wa­ne­go dla Clean Air Fund.

W Krakowie popar­cie dla utwo­rze­nia stref czy­ste­go trans­por­tu wyno­si 54 proc., a Warszawie i Łodzi się­ga 66 proc., a we Wrocławiu – 74 proc. Poparcie dla stref jest więk­sze wśród senio­rów niż u przed­sta­wi­cie­li młod­szych i śred­nich poko­leń oraz nie­co wyż­sze w dużych mia­stach niż na wsi i w małych mia­stecz­kach. W bada­niu tyl­ko 4 proc. bada­nych pra­wi­dło­wo wska­zu­je, że stref w Polsce jesz­cze nie ma i są dopie­ro planowane.

Dobre praktyki raportowania ESG 

Polski Fundusz Rozwoju w ramach Sieci Firm Przyszłości PFR przy­go­to­wa­li­śmy bez­płat­ny kurs „Raportowanie ESG w prak­ty­ce”, któ­ry przy­bli­ża obec­ne stan­dar­dy rapor­to­wa­nia ESG oraz wska­zu­je dobre prak­ty­ki firm w tych obsza­rze. Kurs „Raportowanie ESG w prak­ty­ce” powstał we współ­pra­cy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz pio­nie­ra­mi rapor­to­wa­nia nie­fi­nan­so­we­go wyróż­nia­ny­mi licz­ny­mi nagro­da­mi tj. Allegro, CIECH czy BNP Paribas.

Obowiązkowe rapor­to­wa­nie ESG dla dużych firm sta­je się fak­tem. Oznacza to, że tak­że śred­nie i małe przed­się­bior­stwa, któ­re chcą pozy­ski­wać nowych kon­tra­hen­tów i inwe­sto­rów powin­ny pójść śla­dem duże­go biznesu.

Kolejne firma przystępuje do inicjatywy SBTi

Grupa Raben dołą­czy­ła do mię­dzy­na­ro­do­wej ini­cja­ty­wy Science Based Target („Science Based Target ini­tia­ti­ve”, „SBTi”) i pod­da­ła swo­je cele dekar­bo­ni­za­cyj­ne wery­fi­ka­cji. Finalnie zosta­ły one zatwier­dzo­ne przez spe­cja­li­stów SBTi, a zatem jest to jasny dowód, że ścież­ka reduk­cji CO2, któ­rą wyzna­czy­ła Grupa Raben, jest zgod­na z wie­dzą nauko­wą i real­nie wspie­ra powstrzy­ma­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia na pozio­mie poni­żej 2⁰C w porów­na­niu do epo­ki przedindustrialnej.

Nowe cele Grupy Raben zakła­da­ją reduk­cję emi­sji z zakre­su 1 i 2 o 38,7% do 2030 (w porów­na­niu do pozio­mu emi­sji w tych zakre­sach w roku 2020). Oznacza to ogra­ni­cze­nie emi­sji pocho­dzą­cych zarów­no z trans­por­tu pro­wa­dzo­ne­go przez wła­sną flo­tę Grupy Raben jak i emi­sji zwią­za­nych z utrzy­ma­niem budyn­ków i infra­struk­tu­ry maga­zy­no­wej. Dodatkowo Grupa Raben zobo­wią­za­ła się do 2026 zaan­ga­żo­wać sta­łych prze­woź­ni­ków, odpo­wie­dzial­nych łącz­nie za 77 proc. emi­sji w zakre­sie 3, w dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu i wyzna­cze­nie przez nich celów reduk­cyj­nych zgod­nych z wie­dzą naukową.

Darmowa wypożyczalnia rowerów

Firma IT Intellis uru­cho­mi­ła bez­płat­ną wypo­ży­czal­nię rowe­rów dzie­cię­cych dla pra­cow­ni­ków w kra­kow­skim cen­trum roz­wo­ju. Mogą oni zdo­być rowe­ry dla swo­ich dzie­ci w wie­ku od 2 do 12 lat. Jak argu­men­tu­je fir­ma od począt­ku inwa­zji Rosji na Ukrainę oko­ło 300 spe­cja­li­stów Intellias dotar­ło do Krakowa, gdzie mie­ści się sie­dzi­ba fir­my. Duża część przy­mu­so­wo wysie­dlo­nych kobiet wraz z dzieć­mi ewa­ku­owa­ła się do Polski, ale z oczy­wi­stych wzglę­dów nie mogły zabrać ze sobą rowe­rów dziecięcych.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...