- reklama -
Strona głównaStary sprzęt można naprawić. Tylko...

Stary sprzęt można naprawić. Tylko jak?

Usterka sprzę­tu to przy­kra nie­spo­dzian­ka. Sprzęty AGD czy RTV psu­ją się zwy­kle w naj­mniej spo­dzie­wa­nym momen­cie. Czy taniej jest napra­wić sprzęt czy też kupić nowy? To pyta­nie zada­je sobie w przy­pad­ku awa­rii nie­mal każ­dy. Dostępność fachow­ców jest też dużym wyzwa­niem, stąd spół­ki ener­ge­tycz­ne ofe­ru­ją usłu­gi napraw sprzę­tu w pakie­tach razem z energią. 

Polacy co roku kupu­ją nowe sprzę­ty do gospo­dar­stwa domo­we­go: tele­wi­zo­ry, tele­fo­ny, lodów­ki, pral­ki, pie­cy­ki elek­trycz­ne i gazo­we. To spo­re wydat­ki, a jed­ną z przy­czyn są awa­rie sta­rych urządzeń.

Co robimy, gdy zepsuje się nam sprzęt?

Co czwar­ty senior uwa­ża, że war­to napra­wiać sprzę­ty. „To się opła­ca” – przy­zna­ło 24 proc. osób ankie­to­wa­nych przez spół­kę ener­ge­tycz­ną Tauron. W przy­pad­ku awa­rii senio­rzy naj­czę­ściej szu­ka­ją pomo­cy u fachow­ców (49 proc.) lub zwra­ca­ją się o nią bez­po­śred­nio do człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny (48 proc.). Okazuje się, że czę­sto senio­rzy mają solid­ne źró­dło wspar­cia w posta­ci zaprzy­jaź­nio­ne­go fachow­ca, tzw. zło­tej rącz­ki. Zdecydowanie naj­wię­cej ankie­to­wa­nych (46 proc.) zda­je się na opi­nię rodzi­ny i ser­wi­san­tów z jej pole­ce­nia albo z usług fachow­ców, z któ­rych sko­rzy­sta­li już sąsie­dzi (26 proc.)

Fachowca moż­na też pró­bo­wać zna­leźć przez inter­net. Sprawdzamy opi­nię o oso­bach, zanim popro­si­my o ofer­tę. Znalezienie fachow­ca jest jed­nak praw­dzi­wym wyzwa­niem. Opinie w inter­ne­cie nie zawsze odpo­wia­da­ją potem naszym doświad­cze­niom. Co wię­cej, dostęp­ność takich fachow­ców jest z regu­ły ogra­ni­czo­na. Rzadko kie­dy mogą bar­dzo szyb­ko przy­je­chać i napra­wić sprzęt „od ręki“. 

W tej sytu­acji wygod­ne może oka­zać się sko­rzy­sta­nie z ofer­ty na przy­kład sprze­daw­cy prą­du i gazu. Płacąc abo­na­ment za ener­gię w pakie­cie z ser­wi­san­tem, ma się pew­ność otrzy­ma­nia szyb­kiej i pew­nej pomo­cy. Wystarczy zgło­sić awa­rię sprzę­tu na info­li­nii, a spraw­dzo­ny facho­wiec przy­je­dzie w cią­gu 24 godzin – poda­je Tauron. Można sko­rzy­stać z róż­nych fachow­ców, m.in. elek­try­ka, ser­wi­san­ta urzą­dzeń AGD, RTV, PC, hydrau­li­ka, ślu­sa­rza, szklarza.

Nie wyrzucaj starych rzeczy

Elektroniczne odpa­dy to jeden z naj­bar­dziej zło­żo­nych stru­mie­ni odpa­dów na świe­cie. Według Global E‑waste Monitor 2020 świat wytwo­rzył w 2019 roku 53,6 milio­nów ton takich odpa­dów. Co gro­sza, tyl­ko 9,3 mln ton (17 proc.) zare­je­stro­wa­no jako zebra­ne i pod­da­ne recyklingowi. 

E‑odpady zawie­ra­ją cen­ne mate­ria­ły, ale tak­że nie­bez­piecz­ne tok­sy­ny, co spra­wia, że spraw­ny odzysk mate­ria­łów i bez­piecz­ny recy­kling e‑odpadów są nie­zwy­kle waż­ne dla gospo­dar­ki oraz ochro­ny śro­do­wi­ska i zdro­wia ludzi. Różnica mię­dzy ilo­ścią wytwa­rza­nych elek­tro­nicz­nych śmie­ci a ilo­ścią odpa­dów, któ­re są odpo­wied­nio pod­da­wa­ne recy­klin­go­wi, poka­zu­je pil­ną potrze­bę zaję­cia się tym pro­ble­mem przez wszyst­kich pro­du­cen­tów i użytkowników.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...
A jeszcze lepsze jest to...