- reklama -
Strona głównaStary sprzęt można naprawić. Tylko...

Stary sprzęt można naprawić. Tylko jak?

Usterka sprzę­tu to przy­kra nie­spo­dzian­ka. Sprzęty AGD czy RTV psu­ją się zwy­kle w naj­mniej spo­dzie­wa­nym momen­cie. Czy taniej jest napra­wić sprzęt czy też kupić nowy? To pyta­nie zada­je sobie w przy­pad­ku awa­rii nie­mal każ­dy. Dostępność fachow­ców jest też dużym wyzwa­niem, stąd spół­ki ener­ge­tycz­ne ofe­ru­ją usłu­gi napraw sprzę­tu w pakie­tach razem z energią. 

Polacy co roku kupu­ją nowe sprzę­ty do gospo­dar­stwa domo­we­go: tele­wi­zo­ry, tele­fo­ny, lodów­ki, pral­ki, pie­cy­ki elek­trycz­ne i gazo­we. To spo­re wydat­ki, a jed­ną z przy­czyn są awa­rie sta­rych urządzeń.

Co robimy, gdy zepsuje się nam sprzęt?

Co czwar­ty senior uwa­ża, że war­to napra­wiać sprzę­ty. „To się opła­ca” – przy­zna­ło 24 proc. osób ankie­to­wa­nych przez spół­kę ener­ge­tycz­ną Tauron. W przy­pad­ku awa­rii senio­rzy naj­czę­ściej szu­ka­ją pomo­cy u fachow­ców (49 proc.) lub zwra­ca­ją się o nią bez­po­śred­nio do człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny (48 proc.). Okazuje się, że czę­sto senio­rzy mają solid­ne źró­dło wspar­cia w posta­ci zaprzy­jaź­nio­ne­go fachow­ca, tzw. zło­tej rącz­ki. Zdecydowanie naj­wię­cej ankie­to­wa­nych (46 proc.) zda­je się na opi­nię rodzi­ny i ser­wi­san­tów z jej pole­ce­nia albo z usług fachow­ców, z któ­rych sko­rzy­sta­li już sąsie­dzi (26 proc.)

Fachowca moż­na też pró­bo­wać zna­leźć przez inter­net. Sprawdzamy opi­nię o oso­bach, zanim popro­si­my o ofer­tę. Znalezienie fachow­ca jest jed­nak praw­dzi­wym wyzwa­niem. Opinie w inter­ne­cie nie zawsze odpo­wia­da­ją potem naszym doświad­cze­niom. Co wię­cej, dostęp­ność takich fachow­ców jest z regu­ły ogra­ni­czo­na. Rzadko kie­dy mogą bar­dzo szyb­ko przy­je­chać i napra­wić sprzęt „od ręki“. 

W tej sytu­acji wygod­ne może oka­zać się sko­rzy­sta­nie z ofer­ty na przy­kład sprze­daw­cy prą­du i gazu. Płacąc abo­na­ment za ener­gię w pakie­cie z ser­wi­san­tem, ma się pew­ność otrzy­ma­nia szyb­kiej i pew­nej pomo­cy. Wystarczy zgło­sić awa­rię sprzę­tu na info­li­nii, a spraw­dzo­ny facho­wiec przy­je­dzie w cią­gu 24 godzin – poda­je Tauron. Można sko­rzy­stać z róż­nych fachow­ców, m.in. elek­try­ka, ser­wi­san­ta urzą­dzeń AGD, RTV, PC, hydrau­li­ka, ślu­sa­rza, szklarza.

Nie wyrzucaj starych rzeczy

Elektroniczne odpa­dy to jeden z naj­bar­dziej zło­żo­nych stru­mie­ni odpa­dów na świe­cie. Według Global E‑waste Monitor 2020 świat wytwo­rzył w 2019 roku 53,6 milio­nów ton takich odpa­dów. Co gro­sza, tyl­ko 9,3 mln ton (17 proc.) zare­je­stro­wa­no jako zebra­ne i pod­da­ne recyklingowi. 

E‑odpady zawie­ra­ją cen­ne mate­ria­ły, ale tak­że nie­bez­piecz­ne tok­sy­ny, co spra­wia, że spraw­ny odzysk mate­ria­łów i bez­piecz­ny recy­kling e‑odpadów są nie­zwy­kle waż­ne dla gospo­dar­ki oraz ochro­ny śro­do­wi­ska i zdro­wia ludzi. Różnica mię­dzy ilo­ścią wytwa­rza­nych elek­tro­nicz­nych śmie­ci a ilo­ścią odpa­dów, któ­re są odpo­wied­nio pod­da­wa­ne recy­klin­go­wi, poka­zu­je pil­ną potrze­bę zaję­cia się tym pro­ble­mem przez wszyst­kich pro­du­cen­tów i użytkowników.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...