- reklama -
Strona głównaCOP26COP26 w Glasgow w czterech...

COP26 w Glasgow w czterech punktach

Konferencja Narodów Zjednoczonych rusza po raz 26. w Glasgow 31 paź­dzier­ni­ka. Największe kli­ma­tycz­ne spo­tka­nie ONZ zbie­rze dyplo­ma­tów, poli­ty­ków, biz­nes­me­nów, urzęd­ni­ków, naukow­ców i całe gro­no orga­ni­za­cji bran­żo­wych, spo­łecz­nych, poza­rzą­do­wych. Atmosfera wiel­kich tar­gów połą­czo­na z wystę­pa­mi i opo­wia­da­nia­mi o przy­szło­ści nie powin­na odcią­gać od sed­na tego wyda­rze­nia. A jest nim usta­le­nie zobo­wią­zań kli­ma­tycz­nych, któ­re będą na tyle real­ne, by mogły być potem przez wszyst­kich realizowane. 

Oczekiwania doty­czą­ce COP26 są jak zwy­kle ogrom­ne. Covid-​19 otwo­rzył oczy na skut­ki pan­de­mii i ryzy­ko wiel­kich kata­strof kli­ma­tycz­nych. Do tego naj­now­szy raport IPCC nie napa­wa opty­mi­zmem. W wyni­ku pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa poja­wi­ła się szan­sa na zmia­nę tren­du emi­syj­no­ści gospo­da­rek, jed­nak ten rok poka­zu­je, że wra­ca­my na sta­rą ścież­kę kon­sump­cji i dużych emi­sji z paliw kopalnych.

Brytyjska pre­zy­den­cja COP26 mówi o czte­rech obszarach.

Ograniczenie ocieplenia klimatu – mitygacja

Celem COP jest bez­piecz­ne doj­ście do emi­sji zero­wych net­to w ska­li glo­bal­nej do poło­wy wie­ku i utrzy­ma­nie ocie­ple­nia kli­ma­tu w gra­ni­cy 1,5 stop­nia Celsjusza w porów­na­niu z epo­ką prze rewo­lu­cją prze­my­sło­wą. To też usta­lo­no w 2015 roku w poro­zu­mie­niu paryskim.

Kraje są pro­szo­ne o przed­sta­wie­nie ambit­nych pla­nów reduk­cji emi­sji do 2030 r. (Nationally Determined Contributions – NDC), któ­re są zgod­ne z osią­gnię­ciem neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do poło­wy wie­ku. Co cha­rak­te­ry­stycz­ne NDC kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się, wraż­li­wych na zmia­ny kli­ma­tu są ambit­niej­sze niż wie­lu głów­nych emi­ten­tów. Niektóre pań­stwa nie przed­sta­wi­ły jesz­cze nowych pla­nów, albo mają te pla­ny nie­zgod­ne z cela­mi poro­zu­mie­nia paryskiego.

Kraje powin­ny zło­żyć rów­nież odpo­wied­nie dłu­go­ter­mi­no­we stra­te­gie (Long term Strategies) do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu – UNFCCC. W skró­cie ozna­cza to rezy­gna­cję przez boga­te kra­je roz­wi­nię­te do 2030 roku z wyko­rzy­sty­wa­nia węgla. Ponadto potrzeb­ne są inwe­sty­cje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii i zero­emi­syj­ny trans­port oraz ogra­ni­cze­nie wylesiania.

Adaptacja

Zmiany kli­ma­tycz­ne już mają miej­sce, więc potrze­ba pil­nie prak­tycz­nych dzia­łań. Potrzebujemy inno­wa­cji, wie­dzy facho­wej i budo­wa­nia infra­struk­tu­ry bar­dziej odpor­nej na kry­zys klimatyczny. 

Wszystkie kra­je powin­ny przed­sta­wić komu­ni­kat w spra­wie adap­ta­cji przed COP26. 

Podczas gdy naro­dy poczy­ni­ły postę­py w pla­no­wa­niu, nadal ist­nie­ją ogrom­ne luki w finan­so­wa­niu kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się, aby ich pro­jek­ty adap­ta­cyj­ne zapew­ni­ły rze­czy­wi­stą ochro­nę przed skut­ka­mi kli­ma­tycz­ny­mi, taki­mi jak susze, powo­dzie i wzrost pozio­mu morza – UNFCCC.

Finansowanie

Finanse to klu­czo­wy czyn­nik umoż­li­wia­ją­cy przej­ście do neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Pada nawet kon­kret­na, usta­lo­na na 2020 rok suma: 100 mld dola­rów, jakie kra­je roz­wi­nię­te powin­ny prze­zna­czyć na wspar­cie kra­jów uboż­szych, by te dba­ły o kli­mat. W 2018 roku było to pra­wie 79 mld dola­rów, więc pozo­sta­je jesz­cze spo­ra luka finan­so­wa. Dodam od sie­bie, że nie ma COP, na któ­rym kwe­stia ta nie była­by poruszana. 

To nie wszyst­ko, ponie­waż tak­że mię­dzy­na­ro­do­we ban­ki i insty­tu­cje finan­so­we powin­ny wię­cej pie­nię­dzy prze­zna­czać na inwe­sty­cje kli­ma­tycz­ne. Wiadomo, że finan­se publicz­ne nie wystar­czą do osią­gnię­cia celów poro­zu­mie­nia pary­skie­go, dla­te­go sek­tor pry­wat­ny też musi odpo­wied­nio finan­so­wać klimat.

Współpraca

Centralnym punk­tem nego­cja­cji ONZ będą dys­ku­sje nad wypeł­nie­niem luk praw­nych pozo­sta­wio­nych po pod­pi­sa­niu poro­zu­mie­nia pary­skie­go w 2015 roku – szcze­gól­nie wokół sto­so­wa­nia off­se­tów i spra­woz­da­wa­nia emi­sji gazów cieplarnianych. 

Kto śledzi COP26

Ostatnio dosta­łam tele­fon z jed­nej redak­cji z zapy­ta­niem czy śle­dzę COP-​26. Nie, nie śle­dzę i wiem, że jest mnó­stwo osób z orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych goto­wych do komen­to­wa­nia kwe­stii kli­ma­tycz­nych. Gdyby jesz­cze potra­fi­li z zim­ną gło­wą doko­nać rze­tel­nej ana­li­zy tego, co się obec­nie w poli­ty­ce kli­ma­tycz­nej dzie­je, bez powta­rza­nia wytar­tych slo­ga­nów… Natomiast eks­per­tom, któ­rzy z dystan­sem i na spo­koj­nie oce­nia­ją, co jest waż­ne, a co sta­no­wi tyl­ko zasło­nę dym­ną, trud­no się prze­bić ze swo­im głosem.

Uczestniczyłam jako dzien­ni­kar­ka w trzech COP-​ach orga­ni­zo­wa­nych w Polsce i jed­nym za gra­ni­cą. Nie jest to impre­za łatwa do ogar­nię­cia i opi­sa­nia. Przede wszyst­kim spo­ty­ka się mnó­stwo urzęd­ni­ków, któ­rzy spę­dza­ją ogrom­nie dużo cza­su na mister­nym usta­la­niu dro­bia­zgo­wych zapi­sów. Oczywiście, takie zapi­sy nie jest łatwo prze­tłu­ma­czyć na ludz­ki język, ale poma­ga­ją nam – dzien­ni­ka­rzom w tym eks­per­ci. Ci eks­per­ci poświę­ca­ją nie­mal całe swo­je życie zawo­do­we wła­śnie kwe­stiom kli­ma­tycz­nym i to oni są naj­lep­szym źró­dłem infor­ma­cji. Miałam szczę­ście, że pod­czas mojej pra­cy dzien­ni­kar­skiej mogłam roz­ma­wiać z prof. Maciejem Sadowskim.

Niedawno prze­czy­ta­łam, że COP przy­po­mi­na tro­chę cyrk. Coś w tym jest. Nie daj­my się zwieść pozorom. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Dwie wieże

Są na tym...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł