- reklama -
Strona głównaEcoRaportCo zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Zasoby węgla nie są nie­wy­czer­py­wal­ne. Ich koniec przy­spie­sza trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na i prze­sta­wia­nie ener­ge­ty­ki na odna­wial­ne źró­dła. Taka też przy­szłość stoi przed naj­więk­szą w Europie elek­trow­nią na węgiel bru­nat­ny w Bełchatowie – poka­zu­je mię­dzy­na­ro­do­wy raport. 

Lokalne zaso­by węgla bru­nat­ne­go w Bełchatowie praw­do­po­dob­nie wyczer­pią się do 2036 r. Co wte­dy sta­nie się z elek­trow­nią o mocy 5,1 GW, któ­ra dostar­cza jed­ną pią­tą ener­gii elek­trycz­nej w Polsce? 

Produkcja węgla bru­nat­ne­go spad­nie w Polsce o 75–80 proc. w latach 2021–2030 – wyni­ka z bada­nia think tan­ków Forum Energii i Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Raport poka­zu­je róż­ne sce­na­riu­sze, w któ­rych Bełchatów może więk­szość pro­duk­cji ener­gii zastą­pić OZE i tym samym dać przy­kład innym węglo­wym regio­nom całym świecie.

Znaczną część pro­duk­cji w Bełchatowie moż­na zastą­pić nowy­mi moca­mi wytwór­czy­mi przed 2030 r., nawet jeśli nie­któ­re blo­ki na węgiel bru­nat­ny pozo­sta­ną jako moc rezer­wo­wa. Bełchatów znaj­du­je się w cen­tral­nym punk­cie sie­ci prze­sy­ło­wej, ma moc przy­łą­cze­nio­wą, któ­ra przyj­mie 6–11 GW elek­trow­ni wia­tro­wych i sło­necz­nych. Do tego sys­tem uzu­peł­nia­ły­by w przy­szło­ści dys­po­zy­cyj­ne jed­nost­ki, np. gazo­we, bio­ma­so­we, na odpa­dy, wodór czy nawet małe reak­to­ry jądro­we (SMR).

Czytaj tak­że: W małe reak­to­ry jądro­we w Polsce inwe­stu­je naj­bo­gat­szy Polak

Wykorzystanie OZE i maga­zy­nów ener­gii obni­ży­ło­by ogól­ne kosz­ty sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go w woje­wódz­twie łódz­kim, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go – poda­je raport.

Co po węglu?

Instytut Spraw Publicznych tak­że przyj­rzał się temu, jaka przy­szłość stoi przed regio­na­mi węglo­wy­mi. Raport „Co po węglu? Górnicy o kli­ma­cie, trans­for­ma­cji i przy­szło­ści“ przed­sta­wia omó­wie­nie badań prze­pro­wa­dzo­nych wśród 300 gór­ni­ków z Wielkopolski Wschodniej, Górnego Śląska oraz Bełchatowa. 

Jak się oka­zu­je, więk­szość gór­ni­ków widzi koniecz­ność trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej i wal­ki ze zamia­na­mi kli­ma­tu. Jednocześnie gór­ni­cy są zda­nia, że Polska nie jest przy­go­to­wa­na do trans­for­ma­cji, m.in. przez zanie­dba­nia w ener­ge­ty­ce. Dwie trze­cie bada­nych wska­za­ło na nad­mier­nie uza­leż­nie­nie od węgla. Górnicy są też świa­do­mi ich nega­tyw­ne­go wize­run­ku w społeczeństwie.

Elektryki nadal opłacalne

Rząd mro­zi ceny prą­du w przy­szłym roku dla gospo­darstw domo­wych, samo­rzą­dów, insty­tu­cji wraż­li­wych oraz małych i śred­nich firm. W 2023 r. tary­fa dla gospo­darstw domo­wych wzro­śnie tyl­ko przy zuży­ciu powy­żej 2 MWh rocz­nie, 2,6 MWh przy oso­bach nie­peł­no­spraw­nych oraz 3 MWh dla rol­ni­ków i odbior­ców ener­gii z Kartą Dużej Rodziny. Cena ener­gii elek­trycz­nej dla gospo­darstw domo­wych powy­żej tego limi­tu wynie­sie nato­miast 693 zł za 1MWh.

Jak poli­czył ser­wis Carsmile, uśred­nio­ny, rze­czy­wi­sty koszt prze­je­cha­nia 1 km auta­mi Mokka e, Peugeot e208 oraz Citroen e‑C4 na prą­dzie „domo­wym” wynie­sie 17 gro­szy. A w przy­pad­ku aut z sil­ni­ka­mi ben­zy­no­wy­mi o zbli­żo­nej mocy koszt poko­na­nia 1 km jest nie­mal trzy razy większy. 

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Europejski rynek infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wzrośnie niemal siedmiokrotnie do końca tej dekady, wynika z analiz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia. Eksperci firmy...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...