- reklama -
Strona głównaEcoLifeSkandynawska sieć zmienia tekstylia

Skandynawska sieć zmienia tekstylia

Źródło:Jysk Polska

Rezygnacji z mate­ria­łów, któ­re nie są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska zata­cza coraz szer­sze krę­gi. Niedawno Lidl infor­mo­wał, że do koń­ca przy­szłe­go roku chce pozy­ski­wać tyl­ko baweł­nę pro­du­ko­wa­ną w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny. Teraz tak­że JYSK zmie­nia tekstylia. 

Duńska sieć, któ­ra ma 238 skle­pów w Polsce, zamie­rza korzy­stać z baweł­ny, któ­ra w cało­ści pocho­dzi z recy­klin­gu lub ze zrów­no­wa­żo­nych upraw. JYSK daje sobie na to czas do koń­ca 2024 roku.

Lepsza bawełna

Inicjatywa zosta­ła pod­ję­ta, ponie­waż wie­le pro­duk­tów JYSK wyko­na­nych jest z baweł­ny. Bawełna jest prze­cież natu­ral­nym surow­cem posia­da­ją­cym wie­le korzyst­nych cech. Niestety jej pro­duk­cja jest jed­no­cze­śnie bar­dzo kosz­tow­na. Ze wzglę­du na to, że tra­dy­cyj­ne meto­dy upra­wy wyma­ga­ją zuży­cia dużej ilo­ści wody i pesty­cy­dów, to moc­no obcią­ża śro­do­wi­sko. Ale ist­nie­ją lep­sze i bar­dziej eko­lo­gicz­ne dla śro­do­wi­ska spo­so­by uprawy.

JYSK zobo­wią­zu­je się, że przed upły­wem 2024 roku będzie wyko­rzy­sty­wać we wszyst­kich pro­duk­tach tek­styl­nych baweł­nę pocho­dzą­cą w 100 proc. ze zrów­no­wa­żo­nych zaso­bów. Mówiąc o zrów­no­wa­żo­nych zaso­bach mamy na myśli baweł­nę orga­nicz­ną, pocho­dzą­cą z recy­klin­gu lub pozy­ska­ną we współ­pra­cy z orga­ni­za­cją Better Cotton Initiative – Rune Jungberg Pedersen, Dyrektor Komunikacji & CSR JYSK.

Better Cotton Initiative (BCI) jest naj­więk­szą na świe­cie orga­ni­za­cją wspie­ra­ją­cą zrów­no­wa­żo­ne upra­wy baweł­ny. BCI pra­cu­je głów­nie z plan­ta­to­ra­mi. Prowadzi szko­le­niach o tym, jak zmniej­szyć zuży­cie wody i pesty­cy­dów. Do tej pory prze­szko­lo­no ponad dwa milio­ny plan­ta­to­rów baweł­ny. Szkolenia obej­mu­ją rów­nież spo­łecz­ne aspek­ty, takie jak odpo­wied­nie warun­ki pra­cy na plantacjach.

Czytaj: Biedronka zmie­nia kosmetyki

Bawełna z Afryki

Z kolei Lidl w lutym 2020 roku przy­stą­pił do ini­cja­ty­wy „Cotton made in Africa“ (CmiA). Od 2005 r. ta ini­cja­ty­wa jest zaan­ga­żo­wa­na w ochro­nę śro­do­wi­ska i popra­wę warun­ków pra­cy i życia drob­nych rol­ni­ków, pra­cow­ni­ków pra­cow­ni i zakła­dów tek­styl­nych. Ma to na celu popra­wę warun­ków spo­łecz­nych, gospo­dar­czych i eko­lo­gicz­nych pro­duk­cji baweł­ny w Afryce. 

Partnerstwo z fir­ma­mi two­rzy popyt na baweł­nę pro­du­ko­wa­ną w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny. Lidl zapo­wia­da też się­gnie­cie po cer­ty­fi­ka­ty Global Organic Textile Standard (GOTS) i Organic Content Standard (OCS).

Od 25 stycz­nia we skle­pach Lidl w Polsce w sprze­da­ży są ubra­nia z cer­ty­fi­ka­tem CmiA. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
A jeszcze lepsze jest to...