- reklama -
Strona głównaEcoLifeSkandynawska sieć zmienia tekstylia

Skandynawska sieć zmienia tekstylia

Źródło:Jysk Polska

Rezygnacji z mate­ria­łów, któ­re nie są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska zata­cza coraz szer­sze krę­gi. Niedawno Lidl infor­mo­wał, że do koń­ca przy­szłe­go roku chce pozy­ski­wać tyl­ko baweł­nę pro­du­ko­wa­ną w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny. Teraz tak­że JYSK zmie­nia tekstylia. 

Duńska sieć, któ­ra ma 238 skle­pów w Polsce, zamie­rza korzy­stać z baweł­ny, któ­ra w cało­ści pocho­dzi z recy­klin­gu lub ze zrów­no­wa­żo­nych upraw. JYSK daje sobie na to czas do koń­ca 2024 roku.

Lepsza bawełna

Inicjatywa zosta­ła pod­ję­ta, ponie­waż wie­le pro­duk­tów JYSK wyko­na­nych jest z baweł­ny. Bawełna jest prze­cież natu­ral­nym surow­cem posia­da­ją­cym wie­le korzyst­nych cech. Niestety jej pro­duk­cja jest jed­no­cze­śnie bar­dzo kosz­tow­na. Ze wzglę­du na to, że tra­dy­cyj­ne meto­dy upra­wy wyma­ga­ją zuży­cia dużej ilo­ści wody i pesty­cy­dów, to moc­no obcią­ża śro­do­wi­sko. Ale ist­nie­ją lep­sze i bar­dziej eko­lo­gicz­ne dla śro­do­wi­ska spo­so­by uprawy.

JYSK zobo­wią­zu­je się, że przed upły­wem 2024 roku będzie wyko­rzy­sty­wać we wszyst­kich pro­duk­tach tek­styl­nych baweł­nę pocho­dzą­cą w 100 proc. ze zrów­no­wa­żo­nych zaso­bów. Mówiąc o zrów­no­wa­żo­nych zaso­bach mamy na myśli baweł­nę orga­nicz­ną, pocho­dzą­cą z recy­klin­gu lub pozy­ska­ną we współ­pra­cy z orga­ni­za­cją Better Cotton Initiative – Rune Jungberg Pedersen, Dyrektor Komunikacji & CSR JYSK.

Better Cotton Initiative (BCI) jest naj­więk­szą na świe­cie orga­ni­za­cją wspie­ra­ją­cą zrów­no­wa­żo­ne upra­wy baweł­ny. BCI pra­cu­je głów­nie z plan­ta­to­ra­mi. Prowadzi szko­le­niach o tym, jak zmniej­szyć zuży­cie wody i pesty­cy­dów. Do tej pory prze­szko­lo­no ponad dwa milio­ny plan­ta­to­rów baweł­ny. Szkolenia obej­mu­ją rów­nież spo­łecz­ne aspek­ty, takie jak odpo­wied­nie warun­ki pra­cy na plantacjach.

Czytaj: Biedronka zmie­nia kosmetyki

Bawełna z Afryki

Z kolei Lidl w lutym 2020 roku przy­stą­pił do ini­cja­ty­wy “Cotton made in Africa” (CmiA). Od 2005 r. ta ini­cja­ty­wa jest zaan­ga­żo­wa­na w ochro­nę śro­do­wi­ska i popra­wę warun­ków pra­cy i życia drob­nych rol­ni­ków, pra­cow­ni­ków pra­cow­ni i zakła­dów tek­styl­nych. Ma to na celu popra­wę warun­ków spo­łecz­nych, gospo­dar­czych i eko­lo­gicz­nych pro­duk­cji baweł­ny w Afryce. 

Partnerstwo z fir­ma­mi two­rzy popyt na baweł­nę pro­du­ko­wa­ną w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny. Lidl zapo­wia­da też się­gnie­cie po cer­ty­fi­ka­ty Global Organic Textile Standard (GOTS) i Organic Content Standard (OCS).

Od 25 stycz­nia we skle­pach Lidl w Polsce w sprze­da­ży są ubra­nia z cer­ty­fi­ka­tem CmiA. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł