- reklama -
Strona głównaWodórChińskie panele słoneczne o dużej...

Chińskie panele słoneczne o dużej mocy zasilą zakład produkcji wodoru

W Chinach trwa­ją przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia naj­więk­sze­go na świe­cie zakła­du wytwa­rza­ją­ce­go wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych o dużej mocy. Inwestorem jest chiń­ski kon­cern naf­to­wy Sinopec.

Risen Energy, naj­więk­szy w Chinach pro­du­cent pane­li sło­necz­nych, poin­for­mo­wał o wygra­niu prze­tar­gu na dosta­wę modu­łów foto­wol­ta­icz­nych Titan o mocy 650W dla ogrom­ne­go wodo­ro­we­go pro­jek­tu. W okrę­gu Kuqa, w pro­win­cji Xinjiang, będzie mie­ścił się poka­zo­wy zakład Sinopec wytwa­rza­ją­cy eko­lo­gicz­ny wodór. Energia sło­necz­na kie­ro­wa­na będzie do elek­tro­li­ze­ra, w któ­rym woda jest roz­bi­ja­na na czą­stecz­ki tle­nu i wodoru. 

Po ukoń­cze­niu pro­jekt o mocy 361 MW będzie naj­więk­szym na świe­cie zakła­dem wytwa­rza­ją­cym wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych – podał Risen Energy. Firma pla­nu­je spo­pu­la­ry­zo­wa­nie czy­stej ener­gii poprzez nawią­za­nie z Sinopec współpracy.

„Wielkopowierzchniowe modu­ły foto­wol­ta­icz­ne pro­jek­tu­je się z myślą o zwięk­sze­niu wydaj­no­ści i efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, któ­re pozwa­la­ją na obni­że­nie kosztów “

Risen Energy

Sinopec dostar­cza oko­ło 14 proc. cał­ko­wi­tej pro­duk­cji wodo­ru w Chinach. Teraz rocz­na zdol­ność pro­duk­cyj­na kon­cer­nu wyno­si 3,5 milio­na ton. Jest to jed­nak sza­ry wodór, czy­li ubocz­ny pro­dukt z pro­ce­sów w rafinerii.

Natomiast nowy zakład Sinopec wypro­du­ku­je rocz­nie przy uży­ciu modu­łów foto­wol­ta­icz­nych 20 tys. ton czy­ste­go, zie­lo­ne­go wodo­ru. Całość pro­duk­cji tra­fi do zakła­du prze­my­sło­we­go Sinopec Tahe Refining & Chemical. W ten spo­sób „zie­lo­ny“ wodór zastą­pi „sza­ry“, pro­du­ko­wa­ny z gazu ziem­ne­go. Sinopec ma w pla­nach tak­że maga­zyn i spe­cjal­ny ruro­ciąg do trans­por­tu tego trud­ne­go do prze­cho­wy­wa­nia gazu. Z dru­giej stro­ny w Chinach jest duży pro­blem z prze­sy­łem ener­gii mię­dzy regio­na­mi. Magazynowanie więc nad­wy­żek ener­gii sło­necz­nej i wia­tro­wej w posta­ci wodo­ru ma być wygod­niej­szym rozwiązaniem. 

W przy­szło­ści nato­miast czy­sty wodór będzie mógł tra­fić na sta­cje paliw. Sinopec w pla­nach ma budo­wę tysią­ca sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru w Chinach. 

China Hydrogen Alliance, wspie­ra­na przez rząd gru­pa prze­my­sło­wa, prze­wi­du­je, że wodór będzie sta­no­wić co naj­mniej 5 pro­cent kra­jo­we­go mik­su ener­ge­tycz­ne­go do 2030 r.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...