- reklama -
Strona głównaWodórChińskie panele słoneczne o dużej...

Chińskie panele słoneczne o dużej mocy zasilą zakład produkcji wodoru

W Chinach trwa­ją przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia naj­więk­sze­go na świe­cie zakła­du wytwa­rza­ją­ce­go wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych o dużej mocy. Inwestorem jest chiń­ski kon­cern naf­to­wy Sinopec.

Risen Energy, naj­więk­szy w Chinach pro­du­cent pane­li sło­necz­nych, poin­for­mo­wał o wygra­niu prze­tar­gu na dosta­wę modu­łów foto­wol­ta­icz­nych Titan o mocy 650W dla ogrom­ne­go wodo­ro­we­go pro­jek­tu. W okrę­gu Kuqa, w pro­win­cji Xinjiang, będzie mie­ścił się poka­zo­wy zakład Sinopec wytwa­rza­ją­cy eko­lo­gicz­ny wodór. Energia sło­necz­na kie­ro­wa­na będzie do elek­tro­li­ze­ra, w któ­rym woda jest roz­bi­ja­na na czą­stecz­ki tle­nu i wodoru. 

Po ukoń­cze­niu pro­jekt o mocy 361 MW będzie naj­więk­szym na świe­cie zakła­dem wytwa­rza­ją­cym wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych – podał Risen Energy. Firma pla­nu­je spo­pu­la­ry­zo­wa­nie czy­stej ener­gii poprzez nawią­za­nie z Sinopec współpracy.

„Wielkopowierzchniowe modu­ły foto­wol­ta­icz­ne pro­jek­tu­je się z myślą o zwięk­sze­niu wydaj­no­ści i efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, któ­re pozwa­la­ją na obni­że­nie kosztów “

Risen Energy

Sinopec dostar­cza oko­ło 14 proc. cał­ko­wi­tej pro­duk­cji wodo­ru w Chinach. Teraz rocz­na zdol­ność pro­duk­cyj­na kon­cer­nu wyno­si 3,5 milio­na ton. Jest to jed­nak sza­ry wodór, czy­li ubocz­ny pro­dukt z pro­ce­sów w rafinerii.

Natomiast nowy zakład Sinopec wypro­du­ku­je rocz­nie przy uży­ciu modu­łów foto­wol­ta­icz­nych 20 tys. ton czy­ste­go, zie­lo­ne­go wodo­ru. Całość pro­duk­cji tra­fi do zakła­du prze­my­sło­we­go Sinopec Tahe Refining & Chemical. W ten spo­sób “zie­lo­ny” wodór zastą­pi “sza­ry”, pro­du­ko­wa­ny z gazu ziem­ne­go. Sinopec ma w pla­nach tak­że maga­zyn i spe­cjal­ny ruro­ciąg do trans­por­tu tego trud­ne­go do prze­cho­wy­wa­nia gazu. Z dru­giej stro­ny w Chinach jest duży pro­blem z prze­sy­łem ener­gii mię­dzy regio­na­mi. Magazynowanie więc nad­wy­żek ener­gii sło­necz­nej i wia­tro­wej w posta­ci wodo­ru ma być wygod­niej­szym rozwiązaniem. 

W przy­szło­ści nato­miast czy­sty wodór będzie mógł tra­fić na sta­cje paliw. Sinopec w pla­nach ma budo­wę tysią­ca sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru w Chinach. 

China Hydrogen Alliance, wspie­ra­na przez rząd gru­pa prze­my­sło­wa, prze­wi­du­je, że wodór będzie sta­no­wić co naj­mniej 5 pro­cent kra­jo­we­go mik­su ener­ge­tycz­ne­go do 2030 r.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł