- reklama -
Strona głównaWodórChińskie panele słoneczne o dużej...

Chińskie panele słoneczne o dużej mocy zasilą zakład produkcji wodoru

W Chinach trwa­ją przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia naj­więk­sze­go na świe­cie zakła­du wytwa­rza­ją­ce­go wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych o dużej mocy. Inwestorem jest chiń­ski kon­cern naf­to­wy Sinopec.

Risen Energy, naj­więk­szy w Chinach pro­du­cent pane­li sło­necz­nych, poin­for­mo­wał o wygra­niu prze­tar­gu na dosta­wę modu­łów foto­wol­ta­icz­nych Titan o mocy 650W dla ogrom­ne­go wodo­ro­we­go pro­jek­tu. W okrę­gu Kuqa, w pro­win­cji Xinjiang, będzie mie­ścił się poka­zo­wy zakład Sinopec wytwa­rza­ją­cy eko­lo­gicz­ny wodór. Energia sło­necz­na kie­ro­wa­na będzie do elek­tro­li­ze­ra, w któ­rym woda jest roz­bi­ja­na na czą­stecz­ki tle­nu i wodoru. 

Po ukoń­cze­niu pro­jekt o mocy 361 MW będzie naj­więk­szym na świe­cie zakła­dem wytwa­rza­ją­cym wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych – podał Risen Energy. Firma pla­nu­je spo­pu­la­ry­zo­wa­nie czy­stej ener­gii poprzez nawią­za­nie z Sinopec współpracy.

„Wielkopowierzchniowe modu­ły foto­wol­ta­icz­ne pro­jek­tu­je się z myślą o zwięk­sze­niu wydaj­no­ści i efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, któ­re pozwa­la­ją na obni­że­nie kosztów “

Risen Energy

Sinopec dostar­cza oko­ło 14 proc. cał­ko­wi­tej pro­duk­cji wodo­ru w Chinach. Teraz rocz­na zdol­ność pro­duk­cyj­na kon­cer­nu wyno­si 3,5 milio­na ton. Jest to jed­nak sza­ry wodór, czy­li ubocz­ny pro­dukt z pro­ce­sów w rafinerii.

Natomiast nowy zakład Sinopec wypro­du­ku­je rocz­nie przy uży­ciu modu­łów foto­wol­ta­icz­nych 20 tys. ton czy­ste­go, zie­lo­ne­go wodo­ru. Całość pro­duk­cji tra­fi do zakła­du prze­my­sło­we­go Sinopec Tahe Refining & Chemical. W ten spo­sób „zie­lo­ny“ wodór zastą­pi „sza­ry“, pro­du­ko­wa­ny z gazu ziem­ne­go. Sinopec ma w pla­nach tak­że maga­zyn i spe­cjal­ny ruro­ciąg do trans­por­tu tego trud­ne­go do prze­cho­wy­wa­nia gazu. Z dru­giej stro­ny w Chinach jest duży pro­blem z prze­sy­łem ener­gii mię­dzy regio­na­mi. Magazynowanie więc nad­wy­żek ener­gii sło­necz­nej i wia­tro­wej w posta­ci wodo­ru ma być wygod­niej­szym rozwiązaniem. 

W przy­szło­ści nato­miast czy­sty wodór będzie mógł tra­fić na sta­cje paliw. Sinopec w pla­nach ma budo­wę tysią­ca sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru w Chinach. 

China Hydrogen Alliance, wspie­ra­na przez rząd gru­pa prze­my­sło­wa, prze­wi­du­je, że wodór będzie sta­no­wić co naj­mniej 5 pro­cent kra­jo­we­go mik­su ener­ge­tycz­ne­go do 2030 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
A jeszcze lepsze jest to...