- reklama -
Strona głównaŚwiatZakaz dla kotłów na gaz...

Zakaz dla kotłów na gaz w Niemczech w 2028 r.

Niemiecki par­la­ment Bundestag prze­gło­so­wał kon­tro­wer­syj­ne pra­wo doty­czą­ce sto­so­wa­nia ogrze­wa­nia w domach. Najpóźniej w 2028 r. wej­dzie zakaz mon­ta­żu nowych kotłów gazo­wych. Nowe pra­wo budow­la­ne ma jed­nak wyjąt­ki, co skry­ty­ko­wa­li ekolodzy.

Uchwalone prze­pi­sy róż­nią się od począt­ko­wych pro­po­zy­cji, któ­ra wzbu­dzi­ła gorą­cą dys­ku­sję i duży sprze­ciw. Najpierw pro­po­no­wa­no, by już w 2024 r. wpro­wa­dzić obo­wią­zek mon­ta­żu źró­deł cie­pła, któ­re w co naj­mniej 65 proc. korzy­sta­ją z ener­gii odna­wial­nej. W prak­ty­ce ozna­cza­ło to zakaz mon­ta­żu kotłów na gaz ziem­ny i olej opa­ło­wy. Są to wymo­gi doty­czą­ce nowych budyn­ków i grun­tow­nie remontowanych. 

Czytaj tak­że: Zakaz kotłów gazo­wych i na węgiel. Bruksela przed­sta­wia plan

Zakaz kotłów gazowych, ale nie na wodór

Od przy­szłe­go roku obo­wiąz­ki doty­czą­ce sto­so­wa­nia źró­deł cie­pła z 65 proc. zie­lo­nej ener­gii obej­mą nowe inwe­sty­cje deweloperskie. 

Ostatecznie uchwa­lo­ne pra­wo daje wię­cej cza­su na tere­nach już zabu­do­wa­nych i zwięk­sza rolę lokal­nych pla­nów cie­płow­ni­czych. Zakaz dla kotłów na gaz i olej ma być zgo­dy z miej­sco­wy­mi pla­na­mi cie­płow­ni­czy­mi, naj­póź­niej w 2028 r. Duże gmi­ny (powy­żej 100 tys. miesz­kań­ców) muszą je przy­jąć dwa lata wcześniej. 

Co war­to zazna­czyć, już zamon­to­wa­ne kotły gazo­we pozo­sta­ną w uży­ciu. Będzie moż­na z nich korzy­stać i je naprawiać. 

Jednocześnie prze­wi­dzia­no dofi­nan­so­wa­nie wyno­szą­ce 30–70 proc. kosz­tów przy zmia­nie ogrze­wa­nia na ekologiczne.

Ekolodzy wska­zu­ją na istot­ną „dziu­rę“ w tych prze­pi­sach. Przejście na odna­wial­ne źró­dła cie­pła zale­żeć będzie w dużej mie­rze od dota­cji i miej­skich pla­nów cie­płow­ni­czych. Prawo zezwo­li też na insta­lo­wa­nie kotłów na pali­wa kopal­ne ozna­czo­nych jako „goto­we na wodór”.

Ponieważ rola wodo­ru w ogrze­wa­niu jest nadal kwe­stio­no­wa­na – jest on zde­cy­do­wa­nie zbyt kosz­tow­ny – pozo­sta­wie­nie tych kotłów nie­uchron­nie opóź­ni nie­zbęd­ne przej­ście na łatwo dostęp­ne tech­no­lo­gie odna­wial­ne, takie jak pom­py cie­pła.

European Environmental Bureau.

Ostatecznie w 2045 r. ma obo­wią­zy­wać cał­ko­wi­ty zakaz sto­so­wa­nia paliw kopal­nych w cie­płow­nic­twie. W tym roku Niemcy pla­nu­ją osią­gnąć neu­tral­ność klimatyczną.

Ustawa przy­ję­ta przez Bundestag 8 wrze­śnia przej­dzie teraz do zatwier­dze­nia w landach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...