- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneŚcieki z Warszawy popłyną nowym...

Ścieki z Warszawy popłyną nowym kolektorem

W Warszawie powsta­je dłu­gi na 9,5 km kolek­tor, któ­ry zmniej­szy ryzy­ko spusz­cza­nia ście­ków burzo­wych do Wisły. Zadaniem kolek­to­ra jest gro­ma­dze­nie i trans­port wód opa­do­wych, prze­trans­por­tu­je też ście­ki z lewo­brzeż­nej Warszawy. 

Ogromna inwe­sty­cja jest widocz­na gołym okiem pod­czas podró­ży Wisłostradą. To budo­wa­ny meto­dą mikro­tu­ne­lin­gu – czy­li bez wyko­pów – nowy kolek­tor, któ­ry przej­mie wodę i ście­ki z kil­ku innych kolek­to­rów po lewej stro­nie Wisły. Jego pojem­ność wynie­sie 50 tys. m3, co odpo­wia­da ponad 13 base­nom olim­pij­skim. Na tra­sie kolek­to­ra znaj­dzie się oko­ło 70 stud­ni rewi­zyj­nych i 10 komór tech­no­lo­gicz­nych. Całość będzie posa­do­wio­na na głę­bo­ko­ści od 6 do 15 metrów. 

Ogromny kolektor zbierze wodę i ścieki z Warszawy 

Nowy war­szaw­ski kolek­tor, przej­mie wodę i ście­ki z ist­nie­ją­cych kolek­to­rów burzo­wych lewo­brzeż­nej Warszawy. Dzięki tej oraz innym inwe­sty­cjom, reali­zo­wa­nych w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Siecią Kanalizacji, zmniej­szy się ryzy­ko zrzu­tu ście­ków burzo­wych do Wisły. To nie wszyst­ko, nowa inwe­sty­cja ogra­ni­czy ryzy­ko powsta­wa­nia roz­le­wisk i pod­to­pień w trak­cie inten­syw­nych opa­dów desz­czu. Ponadto zwięk­szy bez­pie­czeń­stwo pra­cy oczysz­czal­ni ście­ków i uszczel­nie­ni sieć odbio­ru ścieków.

Projekt jest dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Funduszu Spójności. Inżynierem kon­trak­tu jest fir­ma Safege S.A.S.

Czytaj tak­że: Na Mazowszu zbu­do­wa­li nową elektrociepłownię 

Zmiany klimatu nasilają ulewy i burze 

Zwiększenie pojem­no­ści sie­ci kana­li­za­cyj­nej sta­je się w mia­stach koniecz­no­ścią. Zmiany kli­ma­tycz­ne pro­wa­dzą mię­dzy inny­mi do gwał­tow­nych zmian pogo­dy. Obfite ule­wy i burze powo­du­ją, że gle­ba i sys­tem kana­li­za­cji nie są w sta­nie szyb­ko wchło­nąć ogrom­nej ilo­ści wody. 

Kanalizacja zapo­bie­ga wpro­wa­dza­niu do wód związ­ków bio­gen­nych – azo­tu i fos­fo­ru, któ­re mają duży wpływ na ich eutro­fi­za­cję. Polega to na tym, że w wyni­ku eutro­fi­za­cji zmniej­sza się ilość tle­nu w wodzie, a rośnie ilość glo­nów. Mniejsza ilość tle­nu roz­pusz­czo­ne­go w wodzie wzma­ga dal­sze uwal­nia­nie azo­tu i fos­fo­ru z osa­dów den­nych i zmniej­sza róż­no­rod­ność biologiczną.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
A jeszcze lepsze jest to...