- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneŚcieki z Warszawy popłyną nowym...

Ścieki z Warszawy popłyną nowym kolektorem

W Warszawie powsta­je dłu­gi na 9,5 km kolek­tor, któ­ry zmniej­szy ryzy­ko spusz­cza­nia ście­ków burzo­wych do Wisły. Zadaniem kolek­to­ra jest gro­ma­dze­nie i trans­port wód opa­do­wych, prze­trans­por­tu­je też ście­ki z lewo­brzeż­nej Warszawy. 

Ogromna inwe­sty­cja jest widocz­na gołym okiem pod­czas podró­ży Wisłostradą. To budo­wa­ny meto­dą mikro­tu­ne­lin­gu – czy­li bez wyko­pów – nowy kolek­tor, któ­ry przej­mie wodę i ście­ki z kil­ku innych kolek­to­rów po lewej stro­nie Wisły. Jego pojem­ność wynie­sie 50 tys. m3, co odpo­wia­da ponad 13 base­nom olim­pij­skim. Na tra­sie kolek­to­ra znaj­dzie się oko­ło 70 stud­ni rewi­zyj­nych i 10 komór tech­no­lo­gicz­nych. Całość będzie posa­do­wio­na na głę­bo­ko­ści od 6 do 15 metrów. 

Ogromny kolektor zbierze wodę i ścieki z Warszawy 

Nowy war­szaw­ski kolek­tor, przej­mie wodę i ście­ki z ist­nie­ją­cych kolek­to­rów burzo­wych lewo­brzeż­nej Warszawy. Dzięki tej oraz innym inwe­sty­cjom, reali­zo­wa­nych w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Siecią Kanalizacji, zmniej­szy się ryzy­ko zrzu­tu ście­ków burzo­wych do Wisły. To nie wszyst­ko, nowa inwe­sty­cja ogra­ni­czy ryzy­ko powsta­wa­nia roz­le­wisk i pod­to­pień w trak­cie inten­syw­nych opa­dów desz­czu. Ponadto zwięk­szy bez­pie­czeń­stwo pra­cy oczysz­czal­ni ście­ków i uszczel­nie­ni sieć odbio­ru ścieków.

Projekt jest dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Funduszu Spójności. Inżynierem kon­trak­tu jest fir­ma Safege S.A.S.

Czytaj tak­że: Na Mazowszu zbu­do­wa­li nową elektrociepłownię 

Zmiany klimatu nasilają ulewy i burze 

Zwiększenie pojem­no­ści sie­ci kana­li­za­cyj­nej sta­je się w mia­stach koniecz­no­ścią. Zmiany kli­ma­tycz­ne pro­wa­dzą mię­dzy inny­mi do gwał­tow­nych zmian pogo­dy. Obfite ule­wy i burze powo­du­ją, że gle­ba i sys­tem kana­li­za­cji nie są w sta­nie szyb­ko wchło­nąć ogrom­nej ilo­ści wody. 

Kanalizacja zapo­bie­ga wpro­wa­dza­niu do wód związ­ków bio­gen­nych – azo­tu i fos­fo­ru, któ­re mają duży wpływ na ich eutro­fi­za­cję. Polega to na tym, że w wyni­ku eutro­fi­za­cji zmniej­sza się ilość tle­nu w wodzie, a rośnie ilość glo­nów. Mniejsza ilość tle­nu roz­pusz­czo­ne­go w wodzie wzma­ga dal­sze uwal­nia­nie azo­tu i fos­fo­ru z osa­dów den­nych i zmniej­sza róż­no­rod­ność biologiczną.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...
A jeszcze lepsze jest to...