- reklama -
Strona głównaEcoLifeSposób na pieniądze podczas koronawirusa

Sposób na pieniądze podczas koronawirusa

Pieniądze szczę­ścia nie dają, ale szczę­ściu poma­ga­ją. Czy moż­na mar­twić się bar­dziej o pie­nią­dze niż o zdro­wie? Brzmi to absur­dal­nie, ale przy­kład austriac­kie­go kuror­tu Ischgl poka­zu­je, że tak wła­śnie można.

Wiele osób boi się utra­ty war­to­ści pie­nię­dzy w związ­ku z kry­zy­sem wywo­ła­nym przez epi­de­mię. Chce wydać swo­je oszczęd­no­ści, być może coś kupić: tele­wi­zor, samo­chód, miesz­ka­nie, poli­sę… W roz­mo­wach powra­ca czę­sto pyta­nie: co zro­bić z pie­niędz­mi, co kupić? Odpowiedź jest pro­sta. Chyba.

Po prostu szok

Sprawdziłam, co piszą spe­cja­li­ści. Najchętniej uży­wa­ją słów: wstrząs i szok. Ludzie prze­sta­li kupo­wać, podró­żo­wać, cho­dzić do restau­ra­cji, salo­nów uro­dy, klu­bów.  Tak zała­mał się popyt, czy­li potrze­ba wyda­wa­nia pie­nię­dzy. Ekonomiści mają na to swo­je okre­śle­nie: szok popy­to­wy. Ale jest też „szok poda­żo­wy“ – zamknię­te fabry­ki spra­wia­ją, że nie­któ­rych rze­czy nie ma. Rządzi gotów­ka. Nie jest to dobry czas na wyda­wa­nie pieniędzy.

Specjaliści od szo­ku­ją­cych pro­gnoz z Saxo Banku nie owi­ja­ją w baweł­nę. Ich ana­li­tyk Steen Jakobsen uznał, że cze­ka nas jaz­da bez trzy­man­ki – inny i sło­wy trud­no cokol­wiek prze­wi­dzieć. Hossa z lat 2009–2020, naj­dłuż­sza w histo­rii, wła­śnie zmar­ła z powo­du koro­na­wi­ru­sa – napi­sał. Czas, kie­dy zyski były waż­niej­sze od ryzy­ka, mija.

Ekolodzy napi­sa­li­by tak: mija czas, gdy rzą­dził nie­zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Czas pójść po rozum do gło­wy i wziąć pod uwa­gę inne rze­czy niż tyl­ko zyski.

Największym ryzy­kiem teraz jest oczy­wi­ście koro­na­wi­rus i jego wpływ na każ­dą z naszych dzie­dzin życia. Ale są też inne, o któ­rych od daw­na wie­my: zmia­ny kli­ma­tu, wyczer­py­wa­nie się zaso­bów, nisz­cze­nie pla­ne­ty przez zaśmie­ca­nie pla­sti­kiem. Ich lek­ce­wa­że­nie nie jest już moż­li­we. Ci, któ­rzy inwe­stu­ją odpo­wie­dzial­nie, tra­cą w kry­zy­sie mniej.

Nie daj się nabrać

Ci, któ­rzy boją się o swo­je pie­nią­dze, mówią o infla­cji. Scenariusz, że pań­stwa zaczną dru­ko­wać pie­nią­dze, te więc stra­cą na war­to­ści, jest cał­kiem praw­do­po­dob­ny. Ale nie sta­nie się to tak szybko.

Na fali koro­na­wi­ru­sa kwit­ną teraz ofer­ty inwe­sty­cji w walu­ty, fun­du­sze czy zło­to. Według zapew­nień, mają one gwa­ran­to­wać sta­łe i bez­piecz­ne zyski na wyso­ki procent.

Bądźmy wyczu­le­ni na: spe­cjal­ne ubez­pie­cze­nia od wiru­sa, świet­ne oka­zje eks­tra tanich zaku­pów, ofer­ty inwe­sto­wa­nia na pod­sta­wie nie­przej­rzy­stych, nie­zro­zu­mia­łych dla nas zasad czy regu­la­mi­nów. Pamiętajmy, że „oka­zje” zbyt dobre, aby być praw­dzi­we to naj­czę­ściej oszu­stwo – zamiast zysku może­my stra­cić swo­je oszczęd­no­ści. – prze­strze­ga Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli chcesz wydać z sen­sem pie­nią­dze to zain­we­stuj w swo­ją wie­dzę, w edu­ka­cję dzie­ci, w nowe tech­no­lo­gie, któ­re przy­go­tu­ją Cię na przy­szłość.  A naj­le­piej pocze­kaj i #zostańw­do­mu.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...
A jeszcze lepsze jest to...