- reklama -
Strona głównaEcoLifeSposób na pieniądze podczas koronawirusa

Sposób na pieniądze podczas koronawirusa

Pieniądze szczę­ścia nie dają, ale szczę­ściu poma­ga­ją. Czy moż­na mar­twić się bar­dziej o pie­nią­dze niż o zdro­wie? Brzmi to absur­dal­nie, ale przy­kład austriac­kie­go kuror­tu Ischgl poka­zu­je, że tak wła­śnie można.

Wiele osób boi się utra­ty war­to­ści pie­nię­dzy w związ­ku z kry­zy­sem wywo­ła­nym przez epi­de­mię. Chce wydać swo­je oszczęd­no­ści, być może coś kupić: tele­wi­zor, samo­chód, miesz­ka­nie, poli­sę… W roz­mo­wach powra­ca czę­sto pyta­nie: co zro­bić z pie­niędz­mi, co kupić? Odpowiedź jest pro­sta. Chyba.

Po prostu szok

Sprawdziłam, co piszą spe­cja­li­ści. Najchętniej uży­wa­ją słów: wstrząs i szok. Ludzie prze­sta­li kupo­wać, podró­żo­wać, cho­dzić do restau­ra­cji, salo­nów uro­dy, klu­bów.  Tak zała­mał się popyt, czy­li potrze­ba wyda­wa­nia pie­nię­dzy. Ekonomiści mają na to swo­je okre­śle­nie: szok popy­to­wy. Ale jest też „szok poda­żo­wy“ – zamknię­te fabry­ki spra­wia­ją, że nie­któ­rych rze­czy nie ma. Rządzi gotów­ka. Nie jest to dobry czas na wyda­wa­nie pieniędzy.

Specjaliści od szo­ku­ją­cych pro­gnoz z Saxo Banku nie owi­ja­ją w baweł­nę. Ich ana­li­tyk Steen Jakobsen uznał, że cze­ka nas jaz­da bez trzy­man­ki – inny i sło­wy trud­no cokol­wiek prze­wi­dzieć. Hossa z lat 2009–2020, naj­dłuż­sza w histo­rii, wła­śnie zmar­ła z powo­du koro­na­wi­ru­sa – napi­sał. Czas, kie­dy zyski były waż­niej­sze od ryzy­ka, mija.

Ekolodzy napi­sa­li­by tak: mija czas, gdy rzą­dził nie­zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Czas pójść po rozum do gło­wy i wziąć pod uwa­gę inne rze­czy niż tyl­ko zyski.

Największym ryzy­kiem teraz jest oczy­wi­ście koro­na­wi­rus i jego wpływ na każ­dą z naszych dzie­dzin życia. Ale są też inne, o któ­rych od daw­na wie­my: zmia­ny kli­ma­tu, wyczer­py­wa­nie się zaso­bów, nisz­cze­nie pla­ne­ty przez zaśmie­ca­nie pla­sti­kiem. Ich lek­ce­wa­że­nie nie jest już moż­li­we. Ci, któ­rzy inwe­stu­ją odpo­wie­dzial­nie, tra­cą w kry­zy­sie mniej.

Nie daj się nabrać

Ci, któ­rzy boją się o swo­je pie­nią­dze, mówią o infla­cji. Scenariusz, że pań­stwa zaczną dru­ko­wać pie­nią­dze, te więc stra­cą na war­to­ści, jest cał­kiem praw­do­po­dob­ny. Ale nie sta­nie się to tak szybko.

Na fali koro­na­wi­ru­sa kwit­ną teraz ofer­ty inwe­sty­cji w walu­ty, fun­du­sze czy zło­to. Według zapew­nień, mają one gwa­ran­to­wać sta­łe i bez­piecz­ne zyski na wyso­ki procent.

Bądźmy wyczu­le­ni na: spe­cjal­ne ubez­pie­cze­nia od wiru­sa, świet­ne oka­zje eks­tra tanich zaku­pów, ofer­ty inwe­sto­wa­nia na pod­sta­wie nie­przej­rzy­stych, nie­zro­zu­mia­łych dla nas zasad czy regu­la­mi­nów. Pamiętajmy, że „oka­zje” zbyt dobre, aby być praw­dzi­we to naj­czę­ściej oszu­stwo – zamiast zysku może­my stra­cić swo­je oszczęd­no­ści. – prze­strze­ga Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli chcesz wydać z sen­sem pie­nią­dze to zain­we­stuj w swo­ją wie­dzę, w edu­ka­cję dzie­ci, w nowe tech­no­lo­gie, któ­re przy­go­tu­ją Cię na przy­szłość.  A naj­le­piej pocze­kaj i #zostańw­do­mu.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
A jeszcze lepsze jest to...