- reklama -
Strona głównaEcoLifeSposób na pieniądze podczas koronawirusa

Sposób na pieniądze podczas koronawirusa

Pieniądze szczę­ścia nie dają, ale szczę­ściu poma­ga­ją. Czy moż­na mar­twić się bar­dziej o pie­nią­dze niż o zdro­wie? Brzmi to absur­dal­nie, ale przy­kład austriac­kie­go kuror­tu Ischgl poka­zu­je, że tak wła­śnie można.

Wiele osób boi się utra­ty war­to­ści pie­nię­dzy w związ­ku z kry­zy­sem wywo­ła­nym przez epi­de­mię. Chce wydać swo­je oszczęd­no­ści, być może coś kupić: tele­wi­zor, samo­chód, miesz­ka­nie, poli­sę… W roz­mo­wach powra­ca czę­sto pyta­nie: co zro­bić z pie­niędz­mi, co kupić? Odpowiedź jest pro­sta. Chyba.

Po prostu szok

Sprawdziłam, co piszą spe­cja­li­ści. Najchętniej uży­wa­ją słów: wstrząs i szok. Ludzie prze­sta­li kupo­wać, podró­żo­wać, cho­dzić do restau­ra­cji, salo­nów uro­dy, klu­bów.  Tak zała­mał się popyt, czy­li potrze­ba wyda­wa­nia pie­nię­dzy. Ekonomiści mają na to swo­je okre­śle­nie: szok popy­to­wy. Ale jest też „szok poda­żo­wy“ – zamknię­te fabry­ki spra­wia­ją, że nie­któ­rych rze­czy nie ma. Rządzi gotów­ka. Nie jest to dobry czas na wyda­wa­nie pieniędzy.

Specjaliści od szo­ku­ją­cych pro­gnoz z Saxo Banku nie owi­ja­ją w baweł­nę. Ich ana­li­tyk Steen Jakobsen uznał, że cze­ka nas jaz­da bez trzy­man­ki – inny i sło­wy trud­no cokol­wiek prze­wi­dzieć. Hossa z lat 2009–2020, naj­dłuż­sza w histo­rii, wła­śnie zmar­ła z powo­du koro­na­wi­ru­sa – napi­sał. Czas, kie­dy zyski były waż­niej­sze od ryzy­ka, mija.

Ekolodzy napi­sa­li­by tak: mija czas, gdy rzą­dził nie­zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Czas pójść po rozum do gło­wy i wziąć pod uwa­gę inne rze­czy niż tyl­ko zyski.

Największym ryzy­kiem teraz jest oczy­wi­ście koro­na­wi­rus i jego wpływ na każ­dą z naszych dzie­dzin życia. Ale są też inne, o któ­rych od daw­na wie­my: zmia­ny kli­ma­tu, wyczer­py­wa­nie się zaso­bów, nisz­cze­nie pla­ne­ty przez zaśmie­ca­nie pla­sti­kiem. Ich lek­ce­wa­że­nie nie jest już moż­li­we. Ci, któ­rzy inwe­stu­ją odpo­wie­dzial­nie, tra­cą w kry­zy­sie mniej.

Nie daj się nabrać

Ci, któ­rzy boją się o swo­je pie­nią­dze, mówią o infla­cji. Scenariusz, że pań­stwa zaczną dru­ko­wać pie­nią­dze, te więc stra­cą na war­to­ści, jest cał­kiem praw­do­po­dob­ny. Ale nie sta­nie się to tak szybko.

Na fali koro­na­wi­ru­sa kwit­ną teraz ofer­ty inwe­sty­cji w walu­ty, fun­du­sze czy zło­to. Według zapew­nień, mają one gwa­ran­to­wać sta­łe i bez­piecz­ne zyski na wyso­ki procent.

Bądźmy wyczu­le­ni na: spe­cjal­ne ubez­pie­cze­nia od wiru­sa, świet­ne oka­zje eks­tra tanich zaku­pów, ofer­ty inwe­sto­wa­nia na pod­sta­wie nie­przej­rzy­stych, nie­zro­zu­mia­łych dla nas zasad czy regu­la­mi­nów. Pamiętajmy, że „oka­zje” zbyt dobre, aby być praw­dzi­we to naj­czę­ściej oszu­stwo – zamiast zysku może­my stra­cić swo­je oszczęd­no­ści. – prze­strze­ga Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli chcesz wydać z sen­sem pie­nią­dze to zain­we­stuj w swo­ją wie­dzę, w edu­ka­cję dzie­ci, w nowe tech­no­lo­gie, któ­re przy­go­tu­ją Cię na przy­szłość.  A naj­le­piej pocze­kaj i #zostańw­do­mu.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...