- reklama -
Strona głównaEcoLifeDieta dla planety zyskuje mocne...

Dieta dla planety zyskuje mocne poparcie

Dieta wegań­ska zysku­je nowych orę­dow­ni­ków, a ogra­ni­cze­nie spo­ży­cia nabia­łu i mię­sa przy­no­si korzy­ści dla zdro­wia, dla pla­ne­ty i dla port­fe­la. Przekonuje do tego spo­żyw­czy gigant – Unilever, któ­ry ogło­sił nową ini­cja­ty­wę. W cią­gu naj­bliż­szych 5–7 lat pla­nu­je osią­gnię­cie sprze­da­ży roślin­nych alter­na­tyw mię­sa i nabia­łu na pozio­mie miliar­da euro. Takie podej­ście do jedze­nia zmniej­sza wpływ pro­duk­cji żyw­no­ści na środowisko.

Nie marnuj żywności

Inicjatywa Future Foods ma zachę­cać do wpro­wa­dza­nia do die­ty wię­cej pro­duk­tów roślin­nych i do zmniej­sza­nia spo­ży­cia mię­sa. Do 2025 r. Unilever ma zmniej­szyć o poło­wę ilość odpa­dów żyw­no­ścio­wych. W tym samym cza­sie podwoi liczę pro­duk­tów, zawie­ra­ją­cych zna­czą­ce ilo­ści biał­ka lub mikro­ele­men­tów, np. wita­min, cyn­ku, żela­za i jodu. Jako przy­kład poda­je zastę­po­wa­nie w Knorrach soli zwy­kłej jodo­wa­ną, albo wpro­wa­dze­nie tło­czo­nych na zim­no i nie­pa­ste­ry­zo­wa­nych soków Urban Monkey. Unilevel ogra­ni­czy też kalo­rie, sól i cukier. Właściciel mar­ki Algida do 2025 r. spra­wi, że 95 proc. jego lodów w opa­ko­wa­niach będzie zawie­ra­ło mak­sy­mal­nie 22 g cukru i 250 kcal w jed­nej por­cji. Wcześniej – w 2014 r. wpro­wa­dził limit 110 kcal dla lodów dla dzieci.

Powszechnie uzna­je się, że obec­ny świa­to­wy sys­tem żyw­no­ścio­wy jest nie­spra­wie­dli­wy i nie­efek­tyw­ny. Miliard ludzi na całym świe­cie jest dotknię­ty pro­ble­mem gło­du, a dwa miliar­dy cier­pi na oty­łość lub nad­wa­gę. Jedna trze­cia wypro­du­ko­wa­nej żyw­no­ści jest wyrzu­ca­na, a hodow­la zwie­rząt jest dru­gim co do wiel­ko­ści, zaraz po pali­wach kopal­nych, czyn­ni­kiem przy­czy­nia­ją­cym się do emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Ponadto sta­no­wi głów­ną przy­czy­nę wyle­sia­nia, zanie­czysz­cze­nia wód i powie­trza oraz utra­ty bio­róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej – Hanneke Faber, Dyrektor Foods & Refreshment Division w Unilever.

Do 2023 r. Unilever pla­nu­je osią­gnąć wol­ny od wyle­sia­nia łań­cuch dostaw.

Wegańskie lody, wege w fast-​foodzie i w Żabce

Unilever od kil­ku lat sta­wia na roz­wój pro­duk­tów pocho­dze­nia roślin­ne­go. W 2018 r. prze­jął The Vegetarian Butcher i roz­sze­rzył sprze­daż tej mar­ki na ponad 30 kra­jów. Produkty te są dostęp­ne też w Polsce – Unilever został dostaw­cą Whooperów pocho­dze­nia roślin­ne­go dla sie­ci Burger King oraz roślin­nych nug­get­sów do bur­ge­ra „Wegger” w Żabce. Zapowiada wpro­wa­dze­nie pro­duk­tów The Vegetarian Butcher w skle­pach w całej Polsce. Unilever wpro­wa­dził na rynek wegań­skie lody Magnum. Fundacja PETA uzna­je je za jed­ne z naj­lep­szych w Wielkiej Brytanii.

Inwestycje w zdrową przyszłość

W ubie­głym roku Unilever zain­we­sto­wał 85 mln euro w „The Hive”, cen­trum inno­wa­cji na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Wspiera ono bada­nia nad skład­ni­ka­mi pocho­dze­nia roślin­ne­go i zdro­wą żyw­no­ścią. Firma zain­we­sto­wa­ła miliard euro w fun­dusz na rzecz kli­ma­tu i przy­ro­dy. Zobowiązała się rów­nież do 2025 r. korzy­stać z pla­sti­ko­wych opa­ko­wań nada­ją­cych się do recy­klin­gu, kom­po­sto­wa­nia lub do ponow­ne­go uży­cia. Do 2039 r. osią­gnie zero­we emi­sje net­to we wszyst­kich produktach.

Dieta dobra dla planety

Grono uczo­nych, zebra­nych w komi­te­cie EAT-​Lancet, przy­go­to­wa­ło kom­plek­so­wy raport na temat zdro­we­go odży­wia­nia i koniecz­nych zmian w nawy­kach. Specjaliści od żywie­nia z kil­ku­na­stu kra­jów opra­co­wa­li szcze­gó­ło­we reko­men­da­cje, by zapo­biec degra­da­cji śro­do­wi­ska i wyży­wić 10 miliar­dów ludzi.

Przejście na zdro­wą die­tę do 2050 r. Będzie wyma­ga­ło znacz­nych zmian w spo­so­bie odży­wia­nia. Globalne spo­ży­cie owo­ców, warzyw, orze­chów i roślin strącz­ko­wych będzie musia­ło się podwo­ić. Spożycie żyw­no­ści, takiej jak czer­wo­ne mię­so i cukier, będzie musia­ło zostać zmniej­szo­ne o ponad 50 proc. – prof. Walter Willett MD, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Jeśli chce­cie wię­cej na ten temat poczy­tać, go infor­ma­cje znaj­dzie­cie w rapor­cie EAT-​Lancet z 2019 r.

 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...
A jeszcze lepsze jest to...