- reklama -
Strona głównaEcoLifeDieta dla planety zyskuje mocne...

Dieta dla planety zyskuje mocne poparcie

Dieta wegań­ska zysku­je nowych orę­dow­ni­ków, a ogra­ni­cze­nie spo­ży­cia nabia­łu i mię­sa przy­no­si korzy­ści dla zdro­wia, dla pla­ne­ty i dla port­fe­la. Przekonuje do tego spo­żyw­czy gigant – Unilever, któ­ry ogło­sił nową ini­cja­ty­wę. W cią­gu naj­bliż­szych 5–7 lat pla­nu­je osią­gnię­cie sprze­da­ży roślin­nych alter­na­tyw mię­sa i nabia­łu na pozio­mie miliar­da euro. Takie podej­ście do jedze­nia zmniej­sza wpływ pro­duk­cji żyw­no­ści na środowisko.

Nie marnuj żywności

Inicjatywa Future Foods ma zachę­cać do wpro­wa­dza­nia do die­ty wię­cej pro­duk­tów roślin­nych i do zmniej­sza­nia spo­ży­cia mię­sa. Do 2025 r. Unilever ma zmniej­szyć o poło­wę ilość odpa­dów żyw­no­ścio­wych. W tym samym cza­sie podwoi liczę pro­duk­tów, zawie­ra­ją­cych zna­czą­ce ilo­ści biał­ka lub mikro­ele­men­tów, np. wita­min, cyn­ku, żela­za i jodu. Jako przy­kład poda­je zastę­po­wa­nie w Knorrach soli zwy­kłej jodo­wa­ną, albo wpro­wa­dze­nie tło­czo­nych na zim­no i nie­pa­ste­ry­zo­wa­nych soków Urban Monkey. Unilevel ogra­ni­czy też kalo­rie, sól i cukier. Właściciel mar­ki Algida do 2025 r. spra­wi, że 95 proc. jego lodów w opa­ko­wa­niach będzie zawie­ra­ło mak­sy­mal­nie 22 g cukru i 250 kcal w jed­nej por­cji. Wcześniej – w 2014 r. wpro­wa­dził limit 110 kcal dla lodów dla dzieci.

Powszechnie uzna­je się, że obec­ny świa­to­wy sys­tem żyw­no­ścio­wy jest nie­spra­wie­dli­wy i nie­efek­tyw­ny. Miliard ludzi na całym świe­cie jest dotknię­ty pro­ble­mem gło­du, a dwa miliar­dy cier­pi na oty­łość lub nad­wa­gę. Jedna trze­cia wypro­du­ko­wa­nej żyw­no­ści jest wyrzu­ca­na, a hodow­la zwie­rząt jest dru­gim co do wiel­ko­ści, zaraz po pali­wach kopal­nych, czyn­ni­kiem przy­czy­nia­ją­cym się do emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Ponadto sta­no­wi głów­ną przy­czy­nę wyle­sia­nia, zanie­czysz­cze­nia wód i powie­trza oraz utra­ty bio­róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej – Hanneke Faber, Dyrektor Foods & Refreshment Division w Unilever.

Do 2023 r. Unilever pla­nu­je osią­gnąć wol­ny od wyle­sia­nia łań­cuch dostaw.

Wegańskie lody, wege w fast-​foodzie i w Żabce

Unilever od kil­ku lat sta­wia na roz­wój pro­duk­tów pocho­dze­nia roślin­ne­go. W 2018 r. prze­jął The Vegetarian Butcher i roz­sze­rzył sprze­daż tej mar­ki na ponad 30 kra­jów. Produkty te są dostęp­ne też w Polsce – Unilever został dostaw­cą Whooperów pocho­dze­nia roślin­ne­go dla sie­ci Burger King oraz roślin­nych nug­get­sów do bur­ge­ra „Wegger” w Żabce. Zapowiada wpro­wa­dze­nie pro­duk­tów The Vegetarian Butcher w skle­pach w całej Polsce. Unilever wpro­wa­dził na rynek wegań­skie lody Magnum. Fundacja PETA uzna­je je za jed­ne z naj­lep­szych w Wielkiej Brytanii.

Inwestycje w zdrową przyszłość

W ubie­głym roku Unilever zain­we­sto­wał 85 mln euro w „The Hive”, cen­trum inno­wa­cji na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Wspiera ono bada­nia nad skład­ni­ka­mi pocho­dze­nia roślin­ne­go i zdro­wą żyw­no­ścią. Firma zain­we­sto­wa­ła miliard euro w fun­dusz na rzecz kli­ma­tu i przy­ro­dy. Zobowiązała się rów­nież do 2025 r. korzy­stać z pla­sti­ko­wych opa­ko­wań nada­ją­cych się do recy­klin­gu, kom­po­sto­wa­nia lub do ponow­ne­go uży­cia. Do 2039 r. osią­gnie zero­we emi­sje net­to we wszyst­kich produktach.

Dieta dobra dla planety

Grono uczo­nych, zebra­nych w komi­te­cie EAT-​Lancet, przy­go­to­wa­ło kom­plek­so­wy raport na temat zdro­we­go odży­wia­nia i koniecz­nych zmian w nawy­kach. Specjaliści od żywie­nia z kil­ku­na­stu kra­jów opra­co­wa­li szcze­gó­ło­we reko­men­da­cje, by zapo­biec degra­da­cji śro­do­wi­ska i wyży­wić 10 miliar­dów ludzi.

Przejście na zdro­wą die­tę do 2050 r. Będzie wyma­ga­ło znacz­nych zmian w spo­so­bie odży­wia­nia. Globalne spo­ży­cie owo­ców, warzyw, orze­chów i roślin strącz­ko­wych będzie musia­ło się podwo­ić. Spożycie żyw­no­ści, takiej jak czer­wo­ne mię­so i cukier, będzie musia­ło zostać zmniej­szo­ne o ponad 50 proc. – prof. Walter Willett MD, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Jeśli chce­cie wię­cej na ten temat poczy­tać, go infor­ma­cje znaj­dzie­cie w rapor­cie EAT-​Lancet z 2019 r.

 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...