- reklama -
Strona głównaKlimatSzykuje się najcieplejszy rok w...

Szykuje się najcieplejszy rok w historii

Jak dotąd naj­cie­plej­szym rokiem w histo­rii pomia­rów tem­pe­ra­tu­ry był 2016. W 2023 r. jeste­śmy na dro­dze do tego, by pobić rekord temperatur.

Globalna tem­pe­ra­tu­ra od stycz­nia do wrze­śnia 2023 roku była o 0,05°C wyż­sza niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2016 r., czy­li naj­cie­plej­sze­go wcze­śniej odno­to­wa­ne­go roku kalen­da­rzo­we­go. Tegoroczny pomiar tem­pe­ra­tur daje wynik o 1,40°C wyż­szy niż śred­nia z okre­su przed­in­du­strial­ne­go i o 0,52°C dla śred­niej z lat 1991–2020.

Najcieplejszy wrzesień w historii

Wrzesień 2023 był naj­cie­plej­szym wrze­śniem w histo­rii na całym świe­cie, ponie­waż jego śred­nia tem­pe­ra­tu­ra wynio­sła 16,38°C. To o 0,93°C powy­żej śred­niej i 0,5°C wię­cej od poprzed­nie­go rekor­du z wrze­śnia z 2020 r. Gdy spoj­rzy­my tyl­ko na Europę tak­że był to naj­cie­plej­szy wrze­sień w historii.

Czytaj tak­że: Bałtyk moc­no odczu­je zmia­ny klimatu

Jeszcze więk­sze róż­ni­ce tem­pe­ra­tur widzi­my porów­nu­jąc wrze­sień tego roku do okre­su przed­in­du­strial­ne­go, w latach 1850–1900. Wzrost tem­pe­ra­tu­ry wyno­si oko­ło 1,75°C powy­żej śred­niej dla tego miesiąca.

Bezprecedensowe tem­pe­ra­tu­ry dla tej pory roku, zaob­ser­wo­wa­ne we wrze­śniu, po rekor­do­wym lecie, były zaska­ku­ją­ce. Ten eks­tre­mal­ny mie­siąc wpro­wa­dził 2023 rok na nie­chlub­ną pierw­szą pozy­cję. Obecny rok jest na dobrej dro­dze, aby stać się naj­cie­plej­szym w histo­rii, z tem­pe­ra­tu­rą o oko­ło 1,4°C wyż­szą od śred­niej tem­pe­ra­tu­ry z okre­su przedindustrialnego

Samantha Burgess, zastęp­ca dyrek­to­ra Copernicus Climate Change Service (C3S).

Zgodnie z reko­men­da­cją Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), CS3 uży­wa naj­now­sze­go 30-​letniego okre­su do obli­cza­nia śred­nich kli­ma­to­lo­gicz­nych. Wyniki opie­ra na ana­li­zach gene­ro­wa­nych kom­pu­te­ro­wo z wyko­rzy­sta­niem miliar­dów pomia­rów z sate­li­tów, stat­ków, samo­lo­tów i sta­cji mete­oro­lo­gicz­nych na całym świecie.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Dwie wieże

Są na tym...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...