- reklama -
Strona głównaTechnologiePierwszy w Polsce zielony fundusz...

Pierwszy w Polsce zielony fundusz funduszy

Nowy pro­gram Polskiego Funduszu Rozwoju obej­mie sek­tor zie­lo­nych tech­no­lo­gii. To ma kie­ro­wać pie­nią­dze do firm, któ­re są w sta­nie real­nie wspie­rać trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną. Na reali­za­cję tego zada­nia pój­dzie 200 milio­nów złotych.

Powstaje PFR GreenHub FoF

Projekt zapew­ni finan­so­wa­nie dla fun­du­szy Venture Capital i Private Equity o stra­te­gii inwe­sty­cyj­nej powią­za­nej z eko­lo­gicz­ny­mi inno­wa­cja­mi. Pojedynczy fun­dusz może pozy­skać do 80 mln zł. Środki mogą sta­no­wić mak­sy­mal­nie 50 proc. jego kapi­ta­li­za­cji. Według sza­cun­ków, pie­nią­dze wystar­czą na inwe­sty­cje w 4 do 5 funduszy.

Jeżeli pro­gram spo­tka się z więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, będzie­my szu­kać moż­li­wo­ści dla zwięk­sze­nia budże­tu – Małgorzata Walczak, dyrek­tor­ka inwe­sty­cyj­na odpo­wie­dzial­na za PFR GreenHub FoF.


Fundusze muszą mieć odpo­wied­nią stra­te­gię inwe­sty­cyj­ną. Ich inwe­sty­cje powin­ny być skie­ro­wa­ne do spół­ek z obsza­rów: gre­en­tech, OZE lub climate-​tech. Ważnym ele­men­tem będzie też kon­tro­la para­me­trów ESG (zwią­za­ne ze śro­do­wi­skiem, odpo­wie­dzial­no­ścią spo­łecz­ną oraz ładem kor­po­ra­cyj­nym) w spół­kach port­fe­lo­wych. Środki będą tra­fiać przede wszyst­kim do pro­jek­tów, któ­re znaj­du­ją się na póź­niej­szej fazie roz­wo­ju (wzrost/​ekspansja).

Chcemy wspie­rać pol­skie fir­my i utrzy­my­wać ich siłę, byśmy nie byli tyl­ko odbior­cą tech­no­lo­gii – Bartłomiej Pawlak, PFR.

Wzorem jest Airly

Brak finan­so­wa­nia to jeden z powo­dów dla któ­re­go pol­skie start-​upy szu­ka­ją inwe­sto­rów za gra­ni­cą. Nowa ini­cja­ty­wa PRF ma spra­wić, że takie fir­my dosta­ną więk­szy wybór – czy się­gnąć po kra­jo­we fun­du­sze czy zagraniczne.

Przykładem może być kra­kow­ska fir­ma Airly. Spółka zaj­mu­ją­ca się ana­li­zą sta­nu powie­trza pozy­ska­ła 12,5 mln zł od gru­py anio­łów biz­ne­su. Wśród nich zna­lazł się mię­dzy inny­mi zało­ży­ciel i pre­zes spół­ki Bolt, rodzi­na Sir Richarda Bransona. 

W Polsce bra­ku­je fun­du­szy VC, któ­re ofe­ro­wa­ły­by więk­sze inwe­sty­cje (run­dy B/​C). W wyni­ku tego pol­skie start-​upy są zmu­szo­ne szu­kać finan­so­wa­nia typu growth w kra­jach zachod­nich, gdzie eko­sys­tem jest bar­dziej roz­wi­nię­ty – Wiktor WarchaŁowski, Airly.

Zielony fun­dusz ma ruszyć w przy­szłym mie­sią­cu, nabór będzie trwał do wyczer­pa­nia środków. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Dwie wieże

Są na tym...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...