- reklama -
Strona głównaTechnologiePierwszy w Polsce zielony fundusz...

Pierwszy w Polsce zielony fundusz funduszy

- reklama -

Nowy pro­gram Polskiego Funduszu Rozwoju obej­mie sek­tor zie­lo­nych tech­no­lo­gii. To ma kie­ro­wać pie­nią­dze do firm, któ­re są w sta­nie real­nie wspie­rać trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną. Na reali­za­cję tego zada­nia pój­dzie 200 milio­nów złotych.

Powstaje PFR GreenHub FoF

Projekt zapew­ni finan­so­wa­nie dla fun­du­szy Venture Capital i Private Equity o stra­te­gii inwe­sty­cyj­nej powią­za­nej z eko­lo­gicz­ny­mi inno­wa­cja­mi. Pojedynczy fun­dusz może pozy­skać do 80 mln zł. Środki mogą sta­no­wić mak­sy­mal­nie 50 proc. jego kapi­ta­li­za­cji. Według sza­cun­ków, pie­nią­dze wystar­czą na inwe­sty­cje w 4 do 5 funduszy.

Jeżeli pro­gram spo­tka się z więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, będzie­my szu­kać moż­li­wo­ści dla zwięk­sze­nia budże­tu – Małgorzata Walczak, dyrek­tor­ka inwe­sty­cyj­na odpo­wie­dzial­na za PFR GreenHub FoF.


Fundusze muszą mieć odpo­wied­nią stra­te­gię inwe­sty­cyj­ną. Ich inwe­sty­cje powin­ny być skie­ro­wa­ne do spół­ek z obsza­rów: gre­en­tech, OZE lub climate-​tech. Ważnym ele­men­tem będzie też kon­tro­la para­me­trów ESG (zwią­za­ne ze śro­do­wi­skiem, odpo­wie­dzial­no­ścią spo­łecz­ną oraz ładem kor­po­ra­cyj­nym) w spół­kach port­fe­lo­wych. Środki będą tra­fiać przede wszyst­kim do pro­jek­tów, któ­re znaj­du­ją się na póź­niej­szej fazie roz­wo­ju (wzrost/​ekspansja).

Chcemy wspie­rać pol­skie fir­my i utrzy­my­wać ich siłę, byśmy nie byli tyl­ko odbior­cą tech­no­lo­gii – Bartłomiej Pawlak, PFR.

Wzorem jest Airly

Brak finan­so­wa­nia to jeden z powo­dów dla któ­re­go pol­skie start-​upy szu­ka­ją inwe­sto­rów za gra­ni­cą. Nowa ini­cja­ty­wa PRF ma spra­wić, że takie fir­my dosta­ną więk­szy wybór – czy się­gnąć po kra­jo­we fun­du­sze czy zagraniczne.

Przykładem może być kra­kow­ska fir­ma Airly. Spółka zaj­mu­ją­ca się ana­li­zą sta­nu powie­trza pozy­ska­ła 12,5 mln zł od gru­py anio­łów biz­ne­su. Wśród nich zna­lazł się mię­dzy inny­mi zało­ży­ciel i pre­zes spół­ki Bolt, rodzi­na Sir Richarda Bransona. 

W Polsce bra­ku­je fun­du­szy VC, któ­re ofe­ro­wa­ły­by więk­sze inwe­sty­cje (run­dy B/​C). W wyni­ku tego pol­skie start-​upy są zmu­szo­ne szu­kać finan­so­wa­nia typu growth w kra­jach zachod­nich, gdzie eko­sys­tem jest bar­dziej roz­wi­nię­ty – Wiktor WarchaŁowski, Airly.

Zielony fun­dusz ma ruszyć w przy­szłym mie­sią­cu, nabór będzie trwał do wyczer­pa­nia środków. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
A jeszcze lepsze jest to...