- reklama -
Strona głównaEcoLifeRestauracja IKEA zmieni jedzenie na...

Restauracja IKEA zmieni jedzenie na bardziej zielone

Szwedzka IKEA jest jed­nym z naj­więk­szych dostaw­ców żyw­no­ści na świe­cie. Sklep zna­ny jest głów­nie z mebli, ale rów­nie zna­na jest restau­ra­cja IKEA. Koncern zapo­wie­dział w tym mie­sią­cu kolej­ny krok w kie­run­ku zdrow­szej i zrów­no­wa­żo­nej żyw­no­ści. Wprowadzi menu, w któ­rym znaj­dzie się wię­cej pozy­cji roślin­nych.  Szwedzi chcą przez to zain­spi­ro­wać do bar­dziej zdro­wych i zrów­no­wa­żo­nych wybo­rów. Do tego jedze­nie ma być bar­dziej przy­stęp­ne cenowo.

Bardziej zrów­no­wa­żo­ny wybór nie powi­nien być luk­su­sem dla nie­licz­nych. Powinien być czę­ścią codzien­ne­go życia ludzi – Lena Pripp-​Kovac, dyrek­tor ds. Zrównoważonego roz­wo­ju w Inter IKEA Group. 

Nowe zobowiązania żywieniowe IKEA

Do 2025 roku poło­wa głów­nych posił­ków ofe­ro­wa­nych w restau­ra­cjach ma być pocho­dze­nia roślin­ne­go, a 80 proc. mię­sa ma sta­no­wić inne niż czer­wo­ne, a 80 proc.  całej pako­wa­nej żyw­no­ści ma być pocho­dze­nia roślin­ne­go. Do tego 80 proc. wszyst­kich dań głów­nych ma speł­nić nor­mę „zrów­no­wa­żo­ne­go posił­ku“. To ozna­cza, że speł­nia­ją odpo­wied­nie wyma­ga­nia w zakre­sie kalo­rii (kcal), tłusz­czów nasy­co­nych, cukrów, soli i błonnika.

Czytaj: Dieta dla pla­ne­ty zysku­je moc­ne poparcie

Spożywanie mniej­szej ilo­ści czer­wo­ne­go mię­sa, a więk­szej ilo­ści owo­ców i warzyw jest dobre zarów­no dla ludzi, jak i dla pla­ne­ty. Obecnie sys­tem żyw­no­ścio­wy odpo­wia­da za 25–30 proc.  glo­bal­nych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, w tym znacz­na część pocho­dzi z pro­duk­cji zwierzęcej.

Restauracja IKEA bije rekordy

W 2019 roku ponad 680 milio­nów klien­tów IKEA zapo­zna­ło się z ofer­tą żyw­no­ści w restau­ra­cjach, bistrach i na szwedz­kich ryn­kach żyw­no­ści. Nie wszyst­kie posił­ki i pro­duk­ty są tanie. Owszem, za 2 zł moż­na zjeść hot-​doga, za oko­ło 7 zł kupić śle­dzia w sło­icz­ku, a za nie­ca­łe 20 zł ma się goto­wą mro­żon­kę do odgrza­nia na obiad. Sporo rze­czy kosz­tu­je też tyle, że uboż­sze oso­by nie mogą sobie na ich zakup pozwolić.

Badanie prze­pro­wa­dzo­ne na 27 tys. osób w 27 kra­jach potwier­dzi­ło, że trzy na czte­ry oso­by chcą znacz­nie zmniej­szyć swój wpływ na śro­do­wi­sko. Znaczna licz­ba osób jedzą­cych mię­so była­by skłon­na prze­sta­wić się na alter­na­tyw­ne pro­duk­ty roślin­ne. Warunek jest taki, by sma­ko­wa­ły podobnie.

Tradycyjne klopsiki pozostaną w menu

W dużych mia­stach restau­ra­cja IKEA sta­je się popu­lar­nym miej­scem na posi­łek. Ponieważ nie mamy cza­su na goto­wa­nie, to lubi­my goto­we potra­wy. Do tego to dobre roz­wią­za­nie dla całej rodziny.

W cią­gu ostat­nich kil­ku  IKEA przy­zwy­cza­iła nas do rewo­lu­cji na tale­rzu. Rzuciła wyzwa­nie iko­nom mię­sa. Wprowadziła kul­ki wege­ta­riań­skie, wege­ta­riań­skie­go hot doga i maka­ron pen­ne z wegań­skim sosem. Najnowszym przy­kła­dem są klop­si­ki roślin­na huvu­droll. Ta opcja klop­si­ków ma tyl­ko 4 proc. śla­du kli­ma­tycz­ne­go tra­dy­cyj­ne­go klop­si­ka z IKEA.

Prawdziwie zrów­no­wa­żo­ny sys­tem żyw­no­ścio­wy musi opie­rać się na pysz­nej, pożyw­nej i odpo­wie­dzial­nie pro­du­ko­wa­nej żyw­no­ści. IKEA sto­su­je podej­ście opar­te na peł­nym łań­cu­chu war­to­ści, aby przy­czy­niać się do zrów­no­wa­żo­nych sys­te­mów żyw­no­ścio­wych, od odpo­wie­dzial­ne­go pozy­ski­wa­nia mate­ria­łów, ogra­ni­cza­nia mar­no­traw­stwa żyw­no­ści w całym łań­cu­chu war­to­ści, do opa­ko­wań okrą­głych i bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia zasię­gu IKEA do udo­stęp­nia­nia zdro­wych i zrów­no­wa­żo­nych opcji żyw­no­ścio­wych wie­lu ludzi, jak to tyl­ko moż­li­we – Peter van der Poel, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy IKEA w Szwecji i mene­dżer IKEA Range & Supply.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...