- reklama -
Strona głównaEcoLifeRestauracja IKEA zmieni jedzenie na...

Restauracja IKEA zmieni jedzenie na bardziej zielone

Szwedzka IKEA jest jed­nym z naj­więk­szych dostaw­ców żyw­no­ści na świe­cie. Sklep zna­ny jest głów­nie z mebli, ale rów­nie zna­na jest restau­ra­cja IKEA. Koncern zapo­wie­dział w tym mie­sią­cu kolej­ny krok w kie­run­ku zdrow­szej i zrów­no­wa­żo­nej żyw­no­ści. Wprowadzi menu, w któ­rym znaj­dzie się wię­cej pozy­cji roślin­nych.  Szwedzi chcą przez to zain­spi­ro­wać do bar­dziej zdro­wych i zrów­no­wa­żo­nych wybo­rów. Do tego jedze­nie ma być bar­dziej przy­stęp­ne cenowo.

Bardziej zrów­no­wa­żo­ny wybór nie powi­nien być luk­su­sem dla nie­licz­nych. Powinien być czę­ścią codzien­ne­go życia ludzi – Lena Pripp-​Kovac, dyrek­tor ds. Zrównoważonego roz­wo­ju w Inter IKEA Group. 

Nowe zobowiązania żywieniowe IKEA

Do 2025 roku poło­wa głów­nych posił­ków ofe­ro­wa­nych w restau­ra­cjach ma być pocho­dze­nia roślin­ne­go, a 80 proc. mię­sa ma sta­no­wić inne niż czer­wo­ne, a 80 proc.  całej pako­wa­nej żyw­no­ści ma być pocho­dze­nia roślin­ne­go. Do tego 80 proc. wszyst­kich dań głów­nych ma speł­nić nor­mę “zrów­no­wa­żo­ne­go posił­ku”. To ozna­cza, że speł­nia­ją odpo­wied­nie wyma­ga­nia w zakre­sie kalo­rii (kcal), tłusz­czów nasy­co­nych, cukrów, soli i błonnika.

Czytaj: Dieta dla pla­ne­ty zysku­je moc­ne poparcie

Spożywanie mniej­szej ilo­ści czer­wo­ne­go mię­sa, a więk­szej ilo­ści owo­ców i warzyw jest dobre zarów­no dla ludzi, jak i dla pla­ne­ty. Obecnie sys­tem żyw­no­ścio­wy odpo­wia­da za 25–30 proc.  glo­bal­nych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, w tym znacz­na część pocho­dzi z pro­duk­cji zwierzęcej.

Restauracja IKEA bije rekordy

W 2019 roku ponad 680 milio­nów klien­tów IKEA zapo­zna­ło się z ofer­tą żyw­no­ści w restau­ra­cjach, bistrach i na szwedz­kich ryn­kach żyw­no­ści. Nie wszyst­kie posił­ki i pro­duk­ty są tanie. Owszem, za 2 zł moż­na zjeść hot-​doga, za oko­ło 7 zł kupić śle­dzia w sło­icz­ku, a za nie­ca­łe 20 zł ma się goto­wą mro­żon­kę do odgrza­nia na obiad. Sporo rze­czy kosz­tu­je też tyle, że uboż­sze oso­by nie mogą sobie na ich zakup pozwolić.

Badanie prze­pro­wa­dzo­ne na 27 tys. osób w 27 kra­jach potwier­dzi­ło, że trzy na czte­ry oso­by chcą znacz­nie zmniej­szyć swój wpływ na śro­do­wi­sko. Znaczna licz­ba osób jedzą­cych mię­so była­by skłon­na prze­sta­wić się na alter­na­tyw­ne pro­duk­ty roślin­ne. Warunek jest taki, by sma­ko­wa­ły podobnie.

Tradycyjne klopsiki pozostaną w menu

W dużych mia­stach restau­ra­cja IKEA sta­je się popu­lar­nym miej­scem na posi­łek. Ponieważ nie mamy cza­su na goto­wa­nie, to lubi­my goto­we potra­wy. Do tego to dobre roz­wią­za­nie dla całej rodziny.

W cią­gu ostat­nich kil­ku  IKEA przy­zwy­cza­iła nas do rewo­lu­cji na tale­rzu. Rzuciła wyzwa­nie iko­nom mię­sa. Wprowadziła kul­ki wege­ta­riań­skie, wege­ta­riań­skie­go hot doga i maka­ron pen­ne z wegań­skim sosem. Najnowszym przy­kła­dem są klop­si­ki roślin­na huvu­droll. Ta opcja klop­si­ków ma tyl­ko 4 proc. śla­du kli­ma­tycz­ne­go tra­dy­cyj­ne­go klop­si­ka z IKEA.

Prawdziwie zrów­no­wa­żo­ny sys­tem żyw­no­ścio­wy musi opie­rać się na pysz­nej, pożyw­nej i odpo­wie­dzial­nie pro­du­ko­wa­nej żyw­no­ści. IKEA sto­su­je podej­ście opar­te na peł­nym łań­cu­chu war­to­ści, aby przy­czy­niać się do zrów­no­wa­żo­nych sys­te­mów żyw­no­ścio­wych, od odpo­wie­dzial­ne­go pozy­ski­wa­nia mate­ria­łów, ogra­ni­cza­nia mar­no­traw­stwa żyw­no­ści w całym łań­cu­chu war­to­ści, do opa­ko­wań okrą­głych i bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia zasię­gu IKEA do udo­stęp­nia­nia zdro­wych i zrów­no­wa­żo­nych opcji żyw­no­ścio­wych wie­lu ludzi, jak to tyl­ko moż­li­we – Peter van der Poel, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy IKEA w Szwecji i mene­dżer IKEA Range & Supply.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł