- reklama -
Strona głównaEcoLifeGrupa OLX zaoferuje elektryki na...

Grupa OLX zaoferuje elektryki na wynajem

Zamiast kupo­wać dro­gie auto elek­trycz­ne moż­na je wyna­jąć przez inter­net. Ruszył pierw­szy taki e‑salon elek­try­ków na abo­na­ment Carsmile, spół­ki z gru­py OLX. Jest to po pro­stu wyna­jem długoterminowy.

Pomysłem Carsmile na zwięk­sze­nie dostęp­no­ści samo­cho­dów elek­trycz­nych jest abo­na­ment. Umożliwia on korzy­sta­nie z elek­try­ka jak z wła­sne­go auta, ale bez koniecz­no­ści zaku­pu oraz ubez­pie­cze­nia i ser­wi­so­wa­nia pojaz­du we wła­snym zakre­sie. Okres na jaki moż­na wyna­jąć elek­try­ka wyno­si od 2 do 5 lat. Wszystkie for­mal­no­ści zała­twia­ne są zdal­nie, a umo­wa pod­pi­sy­wa­na jest elektronicznie.

W Polsce za 5 lat co czwar­ty nowy samo­chód tra­fia­ją­cy na dro­gi powi­nien być zero­emi­syj­ny – prze­wi­du­je Michał Knitter, wice­pre­zes Carsmile. 

Samochody elektryczne są drogie

Obecna poli­ty­ka kon­cer­nów moto­ry­za­cyj­nych powo­du­je, że – w ramach danej mar­ki – auta elek­trycz­ne są śred­nio o kil­ka­dzie­siąt pro­cent droż­sze od tych samych lub zbli­żo­nych kla­są mode­li spa­li­no­wych. Jest to nie tyl­ko kwe­stia same­go napę­du, ale też boga­te­go wyposażenia. 

Auta elek­trycz­ne – czy war­to je popierać?

W przy­pad­ku zaku­pu elek­try­ków trze­ba liczyć się z wydat­kiem rzę­du 100–200 tys. zł. A jeśli szu­ka­my cros­so­ve­ra lub SUVa mar­ki pre­mium – nawet dwu­krot­no­ścią tej ceny. 

Wynajem dłu­go­ter­mi­no­wy w przy­pad­ku samo­cho­dów z napę­dem elek­trycz­nym to szcze­gól­nie atrak­cyj­na for­ma finan­so­wa­nia. Użytkownika nie obcią­ża­ją ani kosz­ty zwią­za­ne z utra­tą war­to­ści wynaj­mo­wa­ne­go pojaz­du, ani wydat­ki zwią­za­ne z obsłu­gą eks­plo­ata­cyj­ną. W kon­se­kwen­cji wyna­jem dłu­go­ter­mi­no­wy EV cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią w Polsce, szcze­gól­nie wśród odbior­ców flo­to­wych oraz klien­tów insty­tu­cjo­nal­nych – Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Ile wynosi opłata za wynajem długoterminowy

Na star­cie Carsmile zapre­zen­to­wał elek­try­ki 20 marek samo­cho­do­wych. Są to samo­cho­dy o róż­nej kla­sie, nad­wo­ziu i wypo­sa­że­niu. Cena naj­tań­sze­go – Renault ZOE – zaczy­na się od 1400 zł net­to mie­sięcz­nie przy wkła­dzie wła­snym na pozio­mie 10 tys. zł net­to oraz umo­wie na 3 lata. Ubezpieczenie, ser­wis i opo­ny wli­czo­ne są w cenę abo­na­men­tu. Najdroższy dostęp­ny elek­tryk – Porsche Taycan – kosz­tu­je 8105 zł net­to mie­sięcz­nie przy wkła­dzie wła­snym na pozio­mie 20 tys. zł net­to. Średni abo­na­ment na ofe­ro­wa­ny na plat­for­mie samo­chód elek­trycz­ny wyno­si w tej chwi­li 2700 zł net­to. Elektryki wynaj­mo­wa­ne są w Polsce głów­nie „na fir­mę”, ze wzglę­du na moż­li­wość korzy­sta­nia z odli­czeń w VAT i PIT.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...