- reklama -
Strona głównaEcoLifeGrupa OLX zaoferuje elektryki na...

Grupa OLX zaoferuje elektryki na wynajem

Zamiast kupo­wać dro­gie auto elek­trycz­ne moż­na je wyna­jąć przez inter­net. Ruszył pierw­szy taki e‑salon elek­try­ków na abo­na­ment Carsmile, spół­ki z gru­py OLX. Jest to po pro­stu wyna­jem długoterminowy.

Pomysłem Carsmile na zwięk­sze­nie dostęp­no­ści samo­cho­dów elek­trycz­nych jest abo­na­ment. Umożliwia on korzy­sta­nie z elek­try­ka jak z wła­sne­go auta, ale bez koniecz­no­ści zaku­pu oraz ubez­pie­cze­nia i ser­wi­so­wa­nia pojaz­du we wła­snym zakre­sie. Okres na jaki moż­na wyna­jąć elek­try­ka wyno­si od 2 do 5 lat. Wszystkie for­mal­no­ści zała­twia­ne są zdal­nie, a umo­wa pod­pi­sy­wa­na jest elektronicznie.

W Polsce za 5 lat co czwar­ty nowy samo­chód tra­fia­ją­cy na dro­gi powi­nien być zero­emi­syj­ny – prze­wi­du­je Michał Knitter, wice­pre­zes Carsmile. 

Samochody elektryczne są drogie

Obecna poli­ty­ka kon­cer­nów moto­ry­za­cyj­nych powo­du­je, że – w ramach danej mar­ki – auta elek­trycz­ne są śred­nio o kil­ka­dzie­siąt pro­cent droż­sze od tych samych lub zbli­żo­nych kla­są mode­li spa­li­no­wych. Jest to nie tyl­ko kwe­stia same­go napę­du, ale też boga­te­go wyposażenia. 

Auta elek­trycz­ne – czy war­to je popierać?

W przy­pad­ku zaku­pu elek­try­ków trze­ba liczyć się z wydat­kiem rzę­du 100–200 tys. zł. A jeśli szu­ka­my cros­so­ve­ra lub SUVa mar­ki pre­mium – nawet dwu­krot­no­ścią tej ceny. 

Wynajem dłu­go­ter­mi­no­wy w przy­pad­ku samo­cho­dów z napę­dem elek­trycz­nym to szcze­gól­nie atrak­cyj­na for­ma finan­so­wa­nia. Użytkownika nie obcią­ża­ją ani kosz­ty zwią­za­ne z utra­tą war­to­ści wynaj­mo­wa­ne­go pojaz­du, ani wydat­ki zwią­za­ne z obsłu­gą eks­plo­ata­cyj­ną. W kon­se­kwen­cji wyna­jem dłu­go­ter­mi­no­wy EV cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią w Polsce, szcze­gól­nie wśród odbior­ców flo­to­wych oraz klien­tów insty­tu­cjo­nal­nych – Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Ile wynosi opłata za wynajem długoterminowy

Na star­cie Carsmile zapre­zen­to­wał elek­try­ki 20 marek samo­cho­do­wych. Są to samo­cho­dy o róż­nej kla­sie, nad­wo­ziu i wypo­sa­że­niu. Cena naj­tań­sze­go – Renault ZOE – zaczy­na się od 1400 zł net­to mie­sięcz­nie przy wkła­dzie wła­snym na pozio­mie 10 tys. zł net­to oraz umo­wie na 3 lata. Ubezpieczenie, ser­wis i opo­ny wli­czo­ne są w cenę abo­na­men­tu. Najdroższy dostęp­ny elek­tryk – Porsche Taycan – kosz­tu­je 8105 zł net­to mie­sięcz­nie przy wkła­dzie wła­snym na pozio­mie 20 tys. zł net­to. Średni abo­na­ment na ofe­ro­wa­ny na plat­for­mie samo­chód elek­trycz­ny wyno­si w tej chwi­li 2700 zł net­to. Elektryki wynaj­mo­wa­ne są w Polsce głów­nie „na fir­mę”, ze wzglę­du na moż­li­wość korzy­sta­nia z odli­czeń w VAT i PIT.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
A jeszcze lepsze jest to...