- reklama -
Strona głównaEcoLifeWeź dotacje na ochronę nietoperzy

Weź dotacje na ochronę nietoperzy

W ramach pro­jek­tu LIFE+ Podkowiec Towers moż­na otrzy­mać dota­cje na ochro­nę nie­to­pe­rzy na połu­dniu Polski – Bat Grants. Działania orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych muszą doty­czyć ochro­ny ist­nie­ją­cych lub two­rze­nia nowych sta­no­wisk i doty­czą wybra­nych gatun­ków nietoperzy.

Niektóre gatun­ki nie­to­pe­rzy w Polsce wyma­ga­ją ochro­ny. Maleje dostęp­no­ści schro­nień, rosną odle­gło­ści pomię­dzy miej­sca­mi roz­ro­du a żero­wi­ska­mi, a zani­ka­nie cią­gów drzew i krze­wów, słu­żą­cych jako tra­sy prze­lo­tu, ogra­ni­cza moż­li­wość bez­piecz­ne­go prze­miesz­cza­nia się nie­to­pe­rzy. Sztuczne oświe­tle­nie latar­ni ulicz­nych i reflek­to­rów zakłó­ca bez­piecz­ny wylot ze schro­nień, jak rów­nież nega­tyw­nie wpły­wa na dostęp­ność poży­wie­nia. Dochodzi do tego pło­sze­nie zwią­za­ne z obec­no­ścią ludzi w pod­ziem­nych kry­jów­kach, jaki­mi są np. jaski­nie, słu­żą­ce nie­to­pe­rzom pod­czas roz­ro­du, jak i zimo­wej hibernacji

Priorytetowe gatunki nietoperzy

W pierw­szej edy­cji kon­kur­su Bat Grants dofi­nan­so­wy­wa­ne otrzy­ma­ją pro­jek­ty ochro­ny ist­nie­ją­cych i poten­cjal­nych sta­no­wisk (schro­nień) nie­to­pe­rzy z gatun­ków priorytetowych:

  • nocek duży Myotis myotis
  • nocek orzę­sio­ny Myotis emar­gi­na­tus
  • pod­ko­wiec mały Rhinolophus hip­po­si­de­ros
  • mopek zachod­ni Barbastella bar­ba­stel­lus

Podejmowane dzia­ła­nia powin­ny doty­czyć sta­no­wisk roz­ro­du, zimo­wa­nia lub cza­so­we­go prze­by­wa­nia zna­czą­cej licz­by co naj­mniej jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej gatun­ków nie­to­pe­rzy. Przykładem two­rze­nia nowych sta­no­wisk może być np. adap­ta­cja sta­rej piw­ni­cy lub przy­sto­so­wa­nie pod­da­sza budyn­ku do potrzeb nietoperzy. 

Dodatkowe punk­ty otrzy­ma­ją pro­jek­ty zapew­nia­ją­ce trwa­łą opie­kę nad sta­no­wi­skiem nietoperzy.

Wnioski o gran­ty wyso­ko­ści do 44 tys zł mogą skła­dać orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we do 24 kwiet­nia 2023 r. Projekt doty­czy woje­wództw: dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go, ślą­skie­go, mało­pol­skie­go i podkarpackiego.

Nie tylko mopek, gacek i nocek 

W Polsce wystę­pu­je bli­sko 30 gatun­ków nie­to­pe­rzy. Zimują one cały­mi kolo­nia­mi, lubią prze­by­wać w kościel­nych dzwon­ni­cach, jaski­niach, bun­krach czy nawet na strychach. 

Na pod­da­szach może­my spo­tkać np. kar­li­ka malut­kie­go. Jest to naj­mniej­szy (19–25 cm dłu­go­ści) i naj­pow­szech­niej­szy nie­to­perz w Europie.

Nocek wąsa­tek jest jed­nym z pierw­szych gatun­ków nie­to­pe­rzy poka­zu­ją­cych się na wio­snę. Jest bar­dzo podob­ny do noc­ka Brandta. Co cie­ka­we, żyje do 24 lat, odpo­czy­wa­jąc latem na drze­wach i w budyn­kach, a zimą w jaski­niach i tune­lach. Inny nocek rudy żyje w pobli­żu sta­wów, jezior i wol­no pły­ną­cych rzek.

Gacka bru­nat­ne­go łatwo roz­po­znać po dużych uszach, któ­re słu­żą do loka­li­zo­wa­nia lata­ją­cych owa­dów. Porusza się nocą, ale moż­na zoba­czyć go tak­że w cią­gu dnia. Jest czę­sto spotykany.

Duży, brązowo-​złoty boro­wiec wiel­ki żyje w lasach, czę­sto odpo­czy­wa­jąc dziu­plach opusz­czo­nych przez dzię­cio­ły. Lata wyso­ko, jest gotów do poko­na­nia nawet ponad 900 km. Należy do gatun­ków zagrożonych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...
A jeszcze lepsze jest to...