- reklama -
Strona głównaTechnologieKolejna polska spółka chce wprowadzić...

Kolejna polska spółka chce wprowadzić małe reaktory jądrowe

Firma DB Energy z Wrocławia zamie­rza pro­po­no­wać zakła­dom prze­my­sło­wym budo­wę małych reak­to­rów jądro­wych SMR (Small Modular Reactors). Podpisała list inten­cyj­ny z ame­ry­kań­ską Last Energy, dostaw­cą małych reak­to­rów nuklearnych. 

SMR, małe reak­to­ry jądro­we, to tech­no­lo­gia, któ­ra cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem w Polsce. Na całym świe­cie nie ma jesz­cze zasto­so­wa­nia, ale to ma się zmie­nić jesz­cze w tej deka­dzie. Trwają pra­ce nad budo­wą SMR mię­dzy inny­mi w Chinach, USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Mały atom

DB Energy we współ­pra­cy z Last Energy wpro­wa­dzić chce w Polsce małe reak­to­ry jądro­we. Będą to jed­nost­ki koge­ne­ra­cyj­ne o mocy elek­trycz­nej ok. 20 MW i ciepl­nej 60 MW. Oferta będzie obej­mo­wa­ła cały pro­ces inwe­sty­cyj­ny: pro­jekt, uzgod­nie­nia, finan­so­wa­nie, reali­za­cję, ser­wis oraz utrzy­ma­nie i pro­duk­cję ener­gii dla klien­ta, aż po uty­li­za­cję instalacji. 

Warto przy­po­mnieć, że KGHM we współ­pra­cy z ame­ry­kań­skim NuScale chce wdro­żyć w Polsce modu­ło­we elek­trow­nie jądro­we już w tej deka­dzie. NuScale Power Module zdol­ny jest do gene­ro­wa­nia 77 MW ener­gii elek­trycz­nej przy uży­ciu tech­no­lo­gii reak­to­ra ciśnie­nio­we­go. Z kolei PKN Orlen pod­pi­sał umo­wę z Sytnthos Energy doty­czą­cą komer­cja­li­za­cji reak­to­rów wodno-​wrzących BWRX-​300. Inwestycje w SMR dekla­ru­ją też m.in. Tauron, kon­cern ener­ge­tycz­ny Zygmunta Solora ZE PAK, Grupa Azoty.

Czytaj tak­że: Elektrownia ato­mo­wa duża czy mała?

Wierzymy, że ener­gia jądro­wa jest nie­zbęd­na i wyjąt­ko­wo dosto­so­wa­na do prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nom kli­ma­tycz­nym i zapew­nie­nia glo­bal­ne­go dostę­pu do ener­gii. W peł­ni modu­ło­we podej­ście do roz­wo­ju pro­jek­tów jądro­wych jest klu­czem do odblo­ko­wa­nia poten­cja­łu tej tech­no­lo­gii i budo­wy nowej gałę­zi gospo­dar­ki w Polsce

Bret Kugelmass, CEO i zało­ży­ciel Last Energy

SMR w Polsce – jak to rozwiązać?

Małe reak­to­ry jądro­we cha­rak­te­ry­zu­je mniej­sza moc od tra­dy­cyj­nych, dużych elek­trow­ni ato­mo­wych. Teoretycznie to pozwa­la insta­lo­wać SMR, np. w zakła­dach prze­my­sło­wych, gdzie już jest infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na. W prak­ty­ce w Polsce nie ma jesz­cze regu­la­cji, któ­re by pozwa­la­ły na takie inwe­sty­cje. Potrzebują więc one – według dzi­siej­sze­go pra­wa – takich samych regu­la­cji jak duże elek­trow­nie jądrowe. 

SMR mają być prost­sze i bez­piecz­niej­sze niż ogrom­ne reak­to­ry lek­ko­wod­ne (LWR), któ­rych budo­wa zwy­kle prze­kra­cza budżet o miliar­dy dola­rów. Ogromne zain­te­re­so­wa­nie SMR może jed­nak mieć też swo­je wady, do któ­rych nale­ży mię­dzy inny­mi zago­spo­da­ro­wa­nie radio­ak­tyw­nych odpa­dów. Jak poka­zał nie­daw­ny raport, pro­duk­cja odpa­dów może być więk­sza w prze­li­cze­niu na jed­nost­kę ener­gii niż przy dużych elek­trow­niach. Przykładowo, reak­to­ry NuScale wytwa­rza­ły­by oko­ło 1,7 razy wię­cej odpa­dów na ekwi­wa­lent ener­gii niż reak­to­ry tra­dy­cyj­ne. Amerykańska spół­ka oce­ni­ła jed­nak, że raport uży­wa prze­sta­rza­łych i nie­ade­kwat­nych danych. W Polsce jak dotąd temat zago­spo­da­ro­wa­nia radio­ak­tyw­nych odpa­dów nie jest w ogó­le poruszany. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...
A jeszcze lepsze jest to...