- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneBrudny plastik w Koninie zamieni...

Brudny plastik w Koninie zamieni się w czysty wodór

Konin ma szan­sę na wyjąt­ko­wy sys­tem prze­twa­rza­nia odpa­dów w czy­sty wodór. Chodzi o pro­duk­cję gazu z pla­sti­ku, takie­go zbie­ra­ne­go ze śmie­ci. Byłaby to pierw­sza taka insta­la­cja w Polsce i Europie kon­ty­nen­tal­nej. Projekt nabie­ra kształ­tów i wła­śnie dołą­czy­ła do nie­go kolej­na firma. 

Linde chce wzmoc­nić swo­je akty­wa wodo­ro­we w Europie. Z tego powo­du ogło­sił 6 wrze­śnia umo­wę z Hydrogen Utopia International czy­li inwe­sto­rem, któ­ry pla­nu­je posta­wić w Koninie insta­la­cję pro­duk­cji wodo­ru z odpa­dów. Linde jest nie­miec­ką fir­mą wyspe­cja­li­zo­wa­ną w gazach prze­my­sło­wych, w tym w ich oczyszczaniu.

Czytaj tak­że: Zielony tlen i inne gazy

W Koninie zosta­nie zasto­so­wa­na tech­no­lo­gia DMG®. Może prze­two­rzyć do 40 ton odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych dzien­nie w 58 MWh ener­gii elek­trycz­nej i czy­sty wodór. Takiego wodo­ru teraz nie­mal nie ma na pol­skim ryn­ku, ponie­waż całość zuży­wa­ją rafi­ne­rie i zakła­dy azo­to­we. Wodór z prze­my­słu nie jest oczysz­cza­ny, by mógł być potem zasto­so­wa­ny w innych sek­to­rach. Większość jest pro­du­ko­wa­na przy uży­ciu gazu ziemnego.

Czysty wodór z odpadów

Technologię prze­ro­bu pla­sti­ku w czy­sty wodór wymy­śli­ła fir­ma bry­tyj­ska Powerhouse, a Hydrogen Utopia ma na nią licen­cję. Wdrożenie tej tech­no­lo­gii ma wkrót­ce przy­spie­szyć, ponie­waż Linde i Hydrogen Utopia są na ostat­nim eta­pie pod­pi­sy­wa­nia wza­jem­nej umo­wy na oczysz­cza­nie gazu syn­te­zo­we­go. Teraz inwe­sty­cja jest na eta­pie stu­dium wyko­nal­no­ści. Natomiast po uru­cho­mie­niu insta­la­cji, wypro­du­ko­wa­ny czy­sty wodór ma napę­dzać auto­bu­sy, pojaz­dy cię­ża­ro­we i samo­cho­dy osobowe. 

Technologia DMG pozwo­li więc na pro­duk­cję wodo­ru, nada­ją­ce­go się do zasto­so­wań w trans­por­cie czy w pro­ce­sach prze­my­sło­wych, a jed­no­cze­śnie zapew­ni roz­wią­za­nie pro­ble­mu z odpa­da­mi z two­rzyw sztucznych.

Pozostaje pyta­nie, kto za to zapła­ci. Projekt sta­ra się o 80 mln zł dofi­nan­so­wa­nia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto finan­so­wa­nie będzie pocho­dzić z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oba źró­dła są 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł