- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneBrudny plastik w Koninie zamieni...

Brudny plastik w Koninie zamieni się w czysty wodór

Konin ma szan­sę na wyjąt­ko­wy sys­tem prze­twa­rza­nia odpa­dów w czy­sty wodór. Chodzi o pro­duk­cję gazu z pla­sti­ku, takie­go zbie­ra­ne­go ze śmie­ci. Byłaby to pierw­sza taka insta­la­cja w Polsce i Europie kon­ty­nen­tal­nej. Projekt nabie­ra kształ­tów i wła­śnie dołą­czy­ła do nie­go kolej­na firma. 

Linde chce wzmoc­nić swo­je akty­wa wodo­ro­we w Europie. Z tego powo­du ogło­sił 6 wrze­śnia umo­wę z Hydrogen Utopia International czy­li inwe­sto­rem, któ­ry pla­nu­je posta­wić w Koninie insta­la­cję pro­duk­cji wodo­ru z odpa­dów. Linde jest nie­miec­ką fir­mą wyspe­cja­li­zo­wa­ną w gazach prze­my­sło­wych, w tym w ich oczyszczaniu.

Czytaj tak­że: Zielony tlen i inne gazy

W Koninie zosta­nie zasto­so­wa­na tech­no­lo­gia DMG®. Może prze­two­rzyć do 40 ton odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych dzien­nie w 58 MWh ener­gii elek­trycz­nej i czy­sty wodór. Takiego wodo­ru teraz nie­mal nie ma na pol­skim ryn­ku, ponie­waż całość zuży­wa­ją rafi­ne­rie i zakła­dy azo­to­we. Wodór z prze­my­słu nie jest oczysz­cza­ny, by mógł być potem zasto­so­wa­ny w innych sek­to­rach. Większość jest pro­du­ko­wa­na przy uży­ciu gazu ziemnego.

Czysty wodór z odpadów

Technologię prze­ro­bu pla­sti­ku w czy­sty wodór wymy­śli­ła fir­ma bry­tyj­ska Powerhouse, a Hydrogen Utopia ma na nią licen­cję. Wdrożenie tej tech­no­lo­gii ma wkrót­ce przy­spie­szyć, ponie­waż Linde i Hydrogen Utopia są na ostat­nim eta­pie pod­pi­sy­wa­nia wza­jem­nej umo­wy na oczysz­cza­nie gazu syn­te­zo­we­go. Teraz inwe­sty­cja jest na eta­pie stu­dium wyko­nal­no­ści. Natomiast po uru­cho­mie­niu insta­la­cji, wypro­du­ko­wa­ny czy­sty wodór ma napę­dzać auto­bu­sy, pojaz­dy cię­ża­ro­we i samo­cho­dy osobowe. 

Technologia DMG pozwo­li więc na pro­duk­cję wodo­ru, nada­ją­ce­go się do zasto­so­wań w trans­por­cie czy w pro­ce­sach prze­my­sło­wych, a jed­no­cze­śnie zapew­ni roz­wią­za­nie pro­ble­mu z odpa­da­mi z two­rzyw sztucznych.

Pozostaje pyta­nie, kto za to zapła­ci. Projekt sta­ra się o 80 mln zł dofi­nan­so­wa­nia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto finan­so­wa­nie będzie pocho­dzić z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oba źró­dła są 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...