- reklama -
Strona głównaŚwiatNajwiększa elektrownia na świecie

Największa elektrownia na świecie

Indie zaczy­na­ją w tym mie­sią­cu nowy pro­jekt budo­wy hybry­do­we­go par­ku ener­gii odna­wial­nej. Będzie to naj­więk­szy tego typu pro­jekt, jaki kie­dy­kol­wiek zbu­do­wa­no. Wiatrowo-​solarny park ma doce­lo­wo mieć moc 30 GW, a to ozna­cza, że będzie to naj­więk­sza elek­trow­nia na świe­cie. Dla porów­na­nia, cała moc ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i sło­necz­nej w Polsce wyno­si teraz oko­ło 12 GW, a nasza naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa Potęgowo ma 0,22 GW.

Premier Indii Narendra Modi przy­je­dzie do sta­nu Gudżarat 15 grud­nia, aby ofi­cjal­nie poło­żyć kamień węgiel­ny i zain­au­gu­ro­wać pra­ce w tym solarno-​wiatrowym parku.

Wiatraki staną przy granicy

Ten ogrom­ny park ener­gii odna­wial­nej powsta­je przy samej gra­ni­cy z Pakistanem. Będzie miał dwie stre­fy.Pierwsza stre­fa hybry­do­wa poło­żo­na jest ok. 6 km od gra­ni­cy. Na powierzch­ni 49,6 tys. hek­ta­rów pomie­ści elek­trow­nie wia­tro­we i sło­necz­ne o mocy 24,8 GW. Druga jest stre­fą tyl­ko farm wia­tro­wych roz­ło­żo­nych na powierzch­ni 23 tys. hek­ta­rów. Mieszczą się w odle­gło­ści 1-​6 km od gra­ni­cy z Pakistanem.

Czytaj tak­że: Trzy razy Paryż. Taka gigan­tycz­na kopalnia

Na powsta­nie par­ku zgo­dę musiał wydać mini­ster obro­ny naro­do­wej. Okazało się, że jest za, bo wia­tra­ki bar­dziej pomo­gą niż prze­szko­dzą w obro­nie granicy.

Terenem podzie­li­ło się kil­ku inwe­sto­rów, wśród nich jest Adani Green. Ten indyj­ski kon­cern inwe­stu­je potęż­ne pie­nią­dze w odna­wial­ną ener­gię. Jest też inwe­sto­rem jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie far­my sło­necz­nej Kamuthi Solar Power Project o mocy 648 MW. To nie wszyst­ko, bo Grupa Adani nale­żą­ca do miliar­de­ra, inwe­stu­je też w węgiel.

Największa elektrownia hybrydowa na świecie

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ nie­rzad­ko sły­chać u nas gło­sy, że Europa tak wie­le robi dla kli­ma­tu, a tym­cza­sem w Chinach i Indiach…Tak, tam nadal są budo­wa­ne blo­ki węglo­we, nadal powsta­ją kopal­nie. W dodat­ku Indie, choć są trze­cim emi­ten­tem CO2 na świe­cie, to emi­sje na gło­wę miesz­kań­ca mają jed­ne z naj­niż­szych (nie­ca­łe 2 tony). Z pew­no­ścią będą więc one rosły. Na szczę­ście tam tak­że ener­gia odna­wial­na wypie­ra z ryn­ku “czar­ną ener­gię”, na nie­szczę­ście – Indie nie mówią o neu­tral­no­ści klimatycznej.

Indie nie zade­kla­ro­wa­ły neu­tral­no­ści emi­syj­nej, choć już zro­bi­ły to Chiny ( plan na 2060 rok). W sumie już oko­ło 120 państw na świe­cie popar­ło neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. Indie wyzna­czy­ły sobie inny cel – udział ener­gii odna­wial­nej 40 proc. w 2030 roku. Cel ten jest łatwy do prze­kro­cze­nia – oce­nił Bloomberg.  Już teraz oko­ło jed­na czwar­ta ener­gii w Indiach pocho­dzi z OZE, z moc­nym udzia­łem słońca.

Czy więc i tam zaj­dzie zmia­na poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej? Oby, ina­czej nie uda się zatrzy­mać glo­bal­ne­go ocie­pla­nia na pozio­mie 1,5 stop­nia Celsjusza i unik­nąć kata­stro­fal­nych zmian klimatu.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł