- reklama -
Strona głównaŚwiatNajwiększa elektrownia na świecie

Największa elektrownia na świecie

Indie zaczy­na­ją w tym mie­sią­cu nowy pro­jekt budo­wy hybry­do­we­go par­ku ener­gii odna­wial­nej. Będzie to naj­więk­szy tego typu pro­jekt, jaki kie­dy­kol­wiek zbu­do­wa­no. Wiatrowo-​solarny park ma doce­lo­wo mieć moc 30 GW, a to ozna­cza, że będzie to naj­więk­sza elek­trow­nia na świe­cie. Dla porów­na­nia, cała moc ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i sło­necz­nej w Polsce wyno­si teraz oko­ło 12 GW, a nasza naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa Potęgowo ma 0,22 GW.

Premier Indii Narendra Modi przy­je­dzie do sta­nu Gudżarat 15 grud­nia, aby ofi­cjal­nie poło­żyć kamień węgiel­ny i zain­au­gu­ro­wać pra­ce w tym solarno-​wiatrowym parku.

Wiatraki staną przy granicy

Ten ogrom­ny park ener­gii odna­wial­nej powsta­je przy samej gra­ni­cy z Pakistanem. Będzie miał dwie stre­fy.Pierwsza stre­fa hybry­do­wa poło­żo­na jest ok. 6 km od gra­ni­cy. Na powierzch­ni 49,6 tys. hek­ta­rów pomie­ści elek­trow­nie wia­tro­we i sło­necz­ne o mocy 24,8 GW. Druga jest stre­fą tyl­ko farm wia­tro­wych roz­ło­żo­nych na powierzch­ni 23 tys. hek­ta­rów. Mieszczą się w odle­gło­ści 1–6 km od gra­ni­cy z Pakistanem.

Czytaj tak­że: Trzy razy Paryż. Taka gigan­tycz­na kopalnia

Na powsta­nie par­ku zgo­dę musiał wydać mini­ster obro­ny naro­do­wej. Okazało się, że jest za, bo wia­tra­ki bar­dziej pomo­gą niż prze­szko­dzą w obro­nie granicy.

Terenem podzie­li­ło się kil­ku inwe­sto­rów, wśród nich jest Adani Green. Ten indyj­ski kon­cern inwe­stu­je potęż­ne pie­nią­dze w odna­wial­ną ener­gię. Jest też inwe­sto­rem jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie far­my sło­necz­nej Kamuthi Solar Power Project o mocy 648 MW. To nie wszyst­ko, bo Grupa Adani nale­żą­ca do miliar­de­ra, inwe­stu­je też w węgiel.

Największa elektrownia hybrydowa na świecie

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ nie­rzad­ko sły­chać u nas gło­sy, że Europa tak wie­le robi dla kli­ma­tu, a tym­cza­sem w Chinach i Indiach…Tak, tam nadal są budo­wa­ne blo­ki węglo­we, nadal powsta­ją kopal­nie. W dodat­ku Indie, choć są trze­cim emi­ten­tem CO2 na świe­cie, to emi­sje na gło­wę miesz­kań­ca mają jed­ne z naj­niż­szych (nie­ca­łe 2 tony). Z pew­no­ścią będą więc one rosły. Na szczę­ście tam tak­że ener­gia odna­wial­na wypie­ra z ryn­ku „czar­ną ener­gię“, na nie­szczę­ście – Indie nie mówią o neu­tral­no­ści klimatycznej.

Indie nie zade­kla­ro­wa­ły neu­tral­no­ści emi­syj­nej, choć już zro­bi­ły to Chiny ( plan na 2060 rok). W sumie już oko­ło 120 państw na świe­cie popar­ło neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. Indie wyzna­czy­ły sobie inny cel – udział ener­gii odna­wial­nej 40 proc. w 2030 roku. Cel ten jest łatwy do prze­kro­cze­nia – oce­nił Bloomberg.  Już teraz oko­ło jed­na czwar­ta ener­gii w Indiach pocho­dzi z OZE, z moc­nym udzia­łem słońca.

Czy więc i tam zaj­dzie zmia­na poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej? Oby, ina­czej nie uda się zatrzy­mać glo­bal­ne­go ocie­pla­nia na pozio­mie 1,5 stop­nia Celsjusza i unik­nąć kata­stro­fal­nych zmian klimatu.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...
A jeszcze lepsze jest to...