- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak wypada unijna taksonomia w...

Jak wypada unijna taksonomia w firmach

Taksonomia jest dla firm w Europie nowo­ścią. Od tego roku przed­się­bior­stwa muszą ujaw­niać w swo­ich rapor­tach nie­fi­nan­so­wych, jak kwa­li­fi­ku­ją swo­ją dzia­łal­ność do zasad Taksonomii Unii Europejskiej.

Rozporządzenie w spra­wie tak­so­no­mii Unii Europejskiej weszło w życie w lip­cu 2020 r. Służy ono do obiek­tyw­ne­go okre­śla­nia, któ­re rodza­je dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej moż­na uznać za zrów­no­wa­żo­ne. Taksonomia w skró­cie ma zapo­bie­gać efek­to­wi gre­en­wa­shin­gu. Firmy powin­ny kie­ro­wać pie­nią­dze publicz­ne i pry­wat­ne na zrów­no­wa­żo­ne inwe­sty­cje, aby pomóc w osią­gnię­ciu celów poro­zu­mie­nia paryskiego. 

Zobowiązane do nie­fi­nan­so­we­go rapor­to­wa­nia fir­my muszą też co roku oce­niać dzia­łal­ność pod kątem tak­so­no­mii UE. W rapor­tach rocz­nych skła­da­ją spra­woz­da­nie z wyni­ków tej klasyfikacji. 

Kto raportuje, kto nie raportuje?

KPMG prze­ana­li­zo­wa­ło 275 firm z sek­to­ra nie­fi­nan­so­we­go z 14 kra­jów Europy, w tym z Polski, któ­re spo­rzą­dzi­ły takie ujaw­nie­nia za ubie­gły rok. Przychody kwa­li­fi­ku­ją­ce się do tak­so­no­mii wska­za­ło 61 proc. Natomiast 79 proc. firm wska­za­ło nakła­dy inwe­sty­cyj­ne (CapEx) kwa­li­fi­ku­ją­ce się do tak­so­no­mii UE, a 60 proc. wydat­ki ope­ra­cyj­ni (OpEx).

Branże, któ­re naj­czę­ściej uzna­wa­ły, że ich przy­cho­dy do tak­so­no­mii nie kwa­li­fi­ku­ją się to: spo­żyw­cza, tury­stycz­na, czas wol­ny i opie­ka zdrowotna. 

Wiele firm doświad­czy­ło trud­no­ści z pozy­ska­niem wia­ry­god­nych danych do prze­pro­wa­dze­nia oce­ny kwa­li­fi­ko­wal­no­ści i z tego wzglę­du zde­cy­do­wa­ło o jedy­nie czę­ścio­wym zara­por­to­wa­niu wskaź­ni­ków bądź zre­zy­gno­wa­ło z takie­go raportowania 

Iwona Galbierz-​Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG, KPMG w Polsce.

W pierw­szym roku rapor­to­wa­nia jakość ujaw­nień tak­so­no­micz­nych znacz­nie się róż­ni mię­dzy ana­li­zo­wa­ny­mi spół­ka­mi – poda­je KPMG. 

Taksonomia w praktyce

Większy odse­tek firm (79%) zgło­sił kwa­li­fi­ko­wal­ność do tak­so­no­mii UE nakła­dów inwe­sty­cyj­nych (CapEx) w porów­na­niu z przy­cho­da­mi (61%) i kosz­ta­mi ope­ra­cyj­ny­mi (60%)

Nie wszyst­kie spół­ki wyraź­nie wska­za­ły, czy ich dzia­ła­nia kwa­li­fi­ku­ją­ce się do tak­so­no­mii są zwią­za­ne z łago­dze­niem skut­ków zmian kli­ma­tu, adap­ta­cją do zmian kli­ma­tu czy doty­czą obu tych celów. Rozporządzenie w spra­wie tak­so­no­mii UE okre­śla nastę­pu­ją­ce sześć celów środowiskowych: 

  • łago­dze­nie zmia­ny klimatu
  • adap­ta­cje do zmian klimatu
  • zrów­no­wa­żo­ne użyt­ko­wa­nie i ochro­na zaso­bów wod­nych i morskich
  • przej­ście na gospo­dar­kę o obie­gu zamkniętym
  • zapo­bie­ga­nie i kon­tro­la zanieczyszczeń
  • ochro­na i przy­wra­ca­nie róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej oraz ekosystemy.

W przy­szłym roku spół­ki będą musia­ły już zamie­ścić obszer­ne tabe­le. Z jed­nej stro­ny zapew­ni to przej­rzy­stość pre­zen­ta­cji, z dru­giej – przy­spo­rzy pra­cy spółkom.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...