- reklama -
Strona głównaEnergiaZielona energia wyprzedziła atom

Zielona energia wyprzedziła atom

Po raz pierw­szy odna­wial­ne źró­dła ener­gii w Europie dostar­czy­ły w ubie­głym roku wię­cej prą­du niż elek­trow­nie jądro­we – poda­je BP. Produkcja ener­gii w 2021 roku z wia­tru i słoń­ca jest tania, cze­go nie moż­na powie­dzieć o ener­gii z paliw kopal­nych. Polska bije rekor­dy w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, ale nadal więk­szość prą­du dostar­cza­ją elek­trow­nie węglowe.

Dwa nie­za­leż­ne rapor­ty poka­zu­ją siłę zie­lo­nej ener­gii. Organizacja Ember osza­co­wa­ła, że w pierw­szej poło­wie 2021 roku dwie trze­cie ener­gii elek­trycz­nej w Europie pocho­dzi­ło z czy­stych, zero­emi­syj­nych źró­deł – OZE i ato­mu. Z kolei corocz­ny raport kon­cer­nu pali­wo­we­go BP poka­zu­je, że pro­duk­cja ener­gii z OZE w pan­de­mii wyprze­dzi­ła atom.

Europa przechodzi na czystą energię 

Produkcja ener­gii elek­trycz­nej w 2021 roku wra­ca do pozio­mów sprzed pan­de­mii czy­li do 2019 roku – poka­zu­je z kolei Ember. Wyjątkiem jest wytwa­rza­nie ener­gii z paliw kopal­nych, któ­re w pierw­szej poło­wie tego roku wypro­du­ko­wa­ły w Unii Europejskiej (27 państw) o 10 proc. mniej ener­gii niż przed pan­de­mią. Za więk­szość spad­ków odpo­wia­da węgiel. Węgiel odpo­wia­da w Europie tyl­ko za 14 proc. ener­gii elek­trycz­nej, jed­nak w Polsce jest to aż 76 proc. 

Zupełnie ina­czej przed­sta­wia­ją się odna­wial­ne źró­dła ener­gii, któ­re rosną w siłę. Główną siłą napę­do­wą bran­ży są elek­trow­nie sło­necz­ne, któ­re w pierw­szej poło­wie tego roku dostar­czy­ły pra­wie 6 proc. ener­gii w UE. Z kolei far­my wia­tro­we odpo­wia­da­ją za nie­ca­łe 15 proc. czy­li mają nie­co gor­szy wynik niż w ubie­głym roku. Powodem są słab­sze warun­ki wiatrowe. 

W Polsce elek­trow­nie sło­necz­ne dają oko­ło 3 proc. ener­gii elek­trycz­nej, a wia­tra­ki – ponad 9 proc. W sumie OZE odpo­wia­da­ły za 14 proc. pol­skiej pro­duk­cji prą­du w pierw­szej poło­wie tego roku. Pod wzglę­dem czy­stekj, zero­emi­syj­nej ener­gii mamy jeden z naj­słab­szych wyni­ków w całej UE, tyl­ko Cypr wypa­da gorzej. 

Drogo, drożej, najdrożej 

Raport Ember potwier­dza to, co wie­my już jako miesz­kań­cy Polski, że pro­duk­cja ener­gii z węgla jest dro­ga. Znaczny wzrost cen gazu, węgla i praw do emi­sji CO2 spo­wo­do­wał, że kosz­ty wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej w ist­nie­ją­cych elek­trow­niach na pali­wa kopal­ne znacz­nie prze­wyż­sza­ją kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej z nowych elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nych i wia­tro­wych na lądzie. Pierwszy raz wska­zał na to Bloomberg New Energy Finance w rapor­cie z czerw­ca tego roku. Ember to przypomniał.

Czytaj tak­że: Ceny ener­gii rosną 

Ceny gazu w pierw­szym pół­ro­czu 2021 r. wzro­sły pra­wie dwu­krot­nie, pod­czas gdy ceny impor­to­wa­ne­go węgla kamien­ne­go wzro­sły o 70 proc. Nawet więc wyłą­cza­jąc kosz­ty upraw­nień do emi­sji CO2, pro­duk­cja ener­gii w 2021 roku z ist­nie­ją­cych elek­trow­ni na gaz jest droż­sza niż w nowych elek­trow­niach wia­tro­wych i sło­necz­nych – pod­su­mo­wu­je Ember.

Czy elektrownie jądrowe uratują klimat?

W Europie spa­da wyko­rzy­sta­nie ato­mu, a w Polsce zaczy­na się cie­ka­wa dys­ku­sja na ten temat. Elektrownie jądro­we wciąż są w pla­nach rzą­du, jed­nak nie­wie­le się dzie­je w kwe­stii ich budo­wy. Za to moż­na spo­tkać się z ostry­mi dys­ku­sja­mi mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi ato­mu a prze­ciw­ni­ka­mi budo­wy jądrówek.

Krótkie spoj­rze­nie na to, co się dzie­je w świa­to­wej i euro­pej­skiej ener­ge­ty­ce jądro­wej, może rzu­cić nie­co świa­tła na to, jakie zna­cze­nie ma atom dla kli­ma­tu. W Unii Europejskiej elek­trow­nie jądro­wej dostar­czy­ły w pierw­szej poło­wie tego roku pra­wie 27 proc. ener­gii elek­trycz­nej, dla porów­na­nia słoń­ce i wiatr dały ok. 20 proc., a elek­trow­nie wod­ne – 14 proc.

Jeśli jed­nak spoj­rzy­my na ubie­gły rok, kie­dy trwa­ła pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa, to wynik był zgo­ła inny. Według danych BP OZE – słoń­ce, wiatr i bio­ener­gia (bio­ma­sa, bio­gaz) – prze­go­ni­ły też atom (21,6proc.).

Udział ener­gii odna­wial­nej w Europie w wytwa­rza­niu ener­gii osią­gnął 23,8%, prze­wyż­sza­jąc ener­gię jądro­wą i czy­niąc z Europy pierw­szy region, w któ­rym OZE są domi­nu­ją­cym źró­dłem wytwa­rza­nia ener­gii – BP Energy Outlook.

Gdy nato­miast spoj­rzy­my na świat, to pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej z OZE wynio­sła w 2020 roku 11,7 proc. Tymczasem atom dostar­czył mniej ener­gii już dru­gi rok z rzę­du i róż­ni­ca ta szyb­ko rośnie. Nadal jed­nak głów­nym surow­cem pozo­sta­je na świe­cie węgiel, a za nim – gaz. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
A jeszcze lepsze jest to...