- reklama -
Strona głównaEnergiaZielona energia wyprzedziła atom

Zielona energia wyprzedziła atom

Po raz pierw­szy odna­wial­ne źró­dła ener­gii w Europie dostar­czy­ły w ubie­głym roku wię­cej prą­du niż elek­trow­nie jądro­we – poda­je BP. Produkcja ener­gii w 2021 roku z wia­tru i słoń­ca jest tania, cze­go nie moż­na powie­dzieć o ener­gii z paliw kopal­nych. Polska bije rekor­dy w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, ale nadal więk­szość prą­du dostar­cza­ją elek­trow­nie węglowe.

Dwa nie­za­leż­ne rapor­ty poka­zu­ją siłę zie­lo­nej ener­gii. Organizacja Ember osza­co­wa­ła, że w pierw­szej poło­wie 2021 roku dwie trze­cie ener­gii elek­trycz­nej w Europie pocho­dzi­ło z czy­stych, zero­emi­syj­nych źró­deł – OZE i ato­mu. Z kolei corocz­ny raport kon­cer­nu pali­wo­we­go BP poka­zu­je, że pro­duk­cja ener­gii z OZE w pan­de­mii wyprze­dzi­ła atom.

Europa przechodzi na czystą energię 

Produkcja ener­gii elek­trycz­nej w 2021 roku wra­ca do pozio­mów sprzed pan­de­mii czy­li do 2019 roku – poka­zu­je z kolei Ember. Wyjątkiem jest wytwa­rza­nie ener­gii z paliw kopal­nych, któ­re w pierw­szej poło­wie tego roku wypro­du­ko­wa­ły w Unii Europejskiej (27 państw) o 10 proc. mniej ener­gii niż przed pan­de­mią. Za więk­szość spad­ków odpo­wia­da węgiel. Węgiel odpo­wia­da w Europie tyl­ko za 14 proc. ener­gii elek­trycz­nej, jed­nak w Polsce jest to aż 76 proc. 

Zupełnie ina­czej przed­sta­wia­ją się odna­wial­ne źró­dła ener­gii, któ­re rosną w siłę. Główną siłą napę­do­wą bran­ży są elek­trow­nie sło­necz­ne, któ­re w pierw­szej poło­wie tego roku dostar­czy­ły pra­wie 6 proc. ener­gii w UE. Z kolei far­my wia­tro­we odpo­wia­da­ją za nie­ca­łe 15 proc. czy­li mają nie­co gor­szy wynik niż w ubie­głym roku. Powodem są słab­sze warun­ki wiatrowe. 

W Polsce elek­trow­nie sło­necz­ne dają oko­ło 3 proc. ener­gii elek­trycz­nej, a wia­tra­ki – ponad 9 proc. W sumie OZE odpo­wia­da­ły za 14 proc. pol­skiej pro­duk­cji prą­du w pierw­szej poło­wie tego roku. Pod wzglę­dem czy­stekj, zero­emi­syj­nej ener­gii mamy jeden z naj­słab­szych wyni­ków w całej UE, tyl­ko Cypr wypa­da gorzej. 

Drogo, drożej, najdrożej 

Raport Ember potwier­dza to, co wie­my już jako miesz­kań­cy Polski, że pro­duk­cja ener­gii z węgla jest dro­ga. Znaczny wzrost cen gazu, węgla i praw do emi­sji CO2 spo­wo­do­wał, że kosz­ty wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej w ist­nie­ją­cych elek­trow­niach na pali­wa kopal­ne znacz­nie prze­wyż­sza­ją kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej z nowych elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nych i wia­tro­wych na lądzie. Pierwszy raz wska­zał na to Bloomberg New Energy Finance w rapor­cie z czerw­ca tego roku. Ember to przypomniał.

Czytaj tak­że: Ceny ener­gii rosną 

Ceny gazu w pierw­szym pół­ro­czu 2021 r. wzro­sły pra­wie dwu­krot­nie, pod­czas gdy ceny impor­to­wa­ne­go węgla kamien­ne­go wzro­sły o 70 proc. Nawet więc wyłą­cza­jąc kosz­ty upraw­nień do emi­sji CO2, pro­duk­cja ener­gii w 2021 roku z ist­nie­ją­cych elek­trow­ni na gaz jest droż­sza niż w nowych elek­trow­niach wia­tro­wych i sło­necz­nych – pod­su­mo­wu­je Ember.

Czy elektrownie jądrowe uratują klimat?

W Europie spa­da wyko­rzy­sta­nie ato­mu, a w Polsce zaczy­na się cie­ka­wa dys­ku­sja na ten temat. Elektrownie jądro­we wciąż są w pla­nach rzą­du, jed­nak nie­wie­le się dzie­je w kwe­stii ich budo­wy. Za to moż­na spo­tkać się z ostry­mi dys­ku­sja­mi mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi ato­mu a prze­ciw­ni­ka­mi budo­wy jądrówek.

Krótkie spoj­rze­nie na to, co się dzie­je w świa­to­wej i euro­pej­skiej ener­ge­ty­ce jądro­wej, może rzu­cić nie­co świa­tła na to, jakie zna­cze­nie ma atom dla kli­ma­tu. W Unii Europejskiej elek­trow­nie jądro­wej dostar­czy­ły w pierw­szej poło­wie tego roku pra­wie 27 proc. ener­gii elek­trycz­nej, dla porów­na­nia słoń­ce i wiatr dały ok. 20 proc., a elek­trow­nie wod­ne – 14 proc.

Jeśli jed­nak spoj­rzy­my na ubie­gły rok, kie­dy trwa­ła pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa, to wynik był zgo­ła inny. Według danych BP OZE – słoń­ce, wiatr i bio­ener­gia (bio­ma­sa, bio­gaz) – prze­go­ni­ły też atom (21,6proc.).

Udział ener­gii odna­wial­nej w Europie w wytwa­rza­niu ener­gii osią­gnął 23,8%, prze­wyż­sza­jąc ener­gię jądro­wą i czy­niąc z Europy pierw­szy region, w któ­rym OZE są domi­nu­ją­cym źró­dłem wytwa­rza­nia ener­gii – BP Energy Outlook.

Gdy nato­miast spoj­rzy­my na świat, to pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej z OZE wynio­sła w 2020 roku 11,7 proc. Tymczasem atom dostar­czył mniej ener­gii już dru­gi rok z rzę­du i róż­ni­ca ta szyb­ko rośnie. Nadal jed­nak głów­nym surow­cem pozo­sta­je na świe­cie węgiel, a za nim – gaz. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...