- reklama -
Strona głównaTechnologieStatek na słońce pokonał Atlantyk

Statek na słońce pokonał Atlantyk

Bezzałogowy sta­tek Mahi Two jako pierw­szy prze­pły­nął Ocean Atlantycki, korzy­sta­jąc wyłącz­nie z ener­gii słonecznej.

Autonomiczna łódź-​robot opu­ści­ła wybrze­że Hiszpanii we wrze­śniu 2021 r. Sześć mie­się­cy póź­niej wylą­do­wa­ła na Martynice we fran­cu­skich Małych Antylach. W sumie prze­by­ła ponad 4300 mil morskich.

Autonomiczny statek na słońce

Projekt Mahi roz­po­czął się, podob­nie jak wie­le histo­rii suk­ce­su – w gara­żu zało­ży­cie­la. Pieter-​Jan Note zebrał sze­ściu przy­ja­ciół z róż­nych inży­nier­skich śro­do­wisk. Kolejne kil­ka lat spę­dzi­li na budo­wa­niu, pro­jek­to­wa­niu i pisa­niu opro­gra­mo­wa­nia. „Nasza pierw­sza pró­ba prze­kro­cze­nia gra­ni­cy w 2019 roku wywró­ci­ła się pod­czas nie­zwy­kle sil­nej burzy w Zatoce Biskajskiej” – powie­dział Note. „Jednakże wie­le się nauczy­li­śmy pod­czas tej krót­kiej podró­ży i wyko­rzy­sta­li­śmy tę wie­dzę do zbu­do­wa­nia Mahi Two”.

Czterometrowy Mahi Two ma kom­po­zy­to­wy kadłub, któ­ry zapew­nia wytrzy­ma­łość, wydaj­ność i trwa­łość. Wykorzystuje napęd kap­su­ło­wy Torqeedo Cruise 2.0, tak zmo­dy­fi­ko­wa­ny, aby obra­cał się i ste­ro­wał stat­kiem. tak zre­zy­gno­wa­no ze steru.

Napęd kap­su­ło­wy Cruise jest zasi­la­ny dwo­ma aku­mu­la­to­ra­mi litowo-​jonowymi Torqeedo 24 V, któ­re są łado­wa­ne przez pane­le sło­necz­ne Solbian. Słońce zasi­la napęd oraz siłow­nik ukła­du kie­row­ni­cze­go, elek­tro­ni­kę i pom­py zęzo­we. Łódź komu­ni­ku­je się za pomo­cą pokła­do­we­go mode­mu sate­li­tar­ne­go, GPS i sys­te­mu auto­ma­tycz­nej identyfikacji.

Łodzią przez Atlantyk

Oceaniczna przy­go­da Mahi Two zaczę­ła się dobrze, pomi­mo okre­sów złej pogo­dy. Pierwsze kil­ka mie­się­cy było bez­błęd­ne. Oprócz dosto­so­wa­nia pręd­ko­ści w celu skom­pen­so­wa­nia zmniej­szo­nej pro­duk­cji ener­gii sło­necz­nej, Mahi bez pro­ble­mu przyj­mo­wał burzo­we, pochmur­ne dni na morzu.

W stycz­niu jed­nak doszło do kata­stro­fy. Mahi Two nagle zaczął uży­wać wię­cej mocy. Zespół zaczął się oba­wiać, że mały bez­za­ło­go­wy pojazd nabie­ra wody. Pompy zęzo­we cięż­ko pra­co­wa­ły, aby to pokonać.

Kilka dni póź­niej zespół stra­cił cał­ko­wi­cie komu­ni­ka­cję z Mahi Two, zale­d­wie 700 mil od celu. Morskie Centrum Koordynacji Ratownictwa na Martynice skon­tak­to­wa­ło się z żaglow­cem, któ­ry pły­nął w pobli­żu ostat­niej zna­nej pozy­cji Mahi. Szukali tak­że zawod­ni­cy w trans­atlan­tyc­kim wyści­gu wio­ślar­skim, ale na nic. Mahi Dwa wyda­wał się zagubiony.

Dwa mie­sią­ce po utra­cie łącz­no­ści Mahi został zna­le­zio­ny. Statek na słoń­ce nie zato­nął, tyl­ko zakoń­czył swo­ją misję, samot­nie nawi­gu­jąc na wybrze­że Martyniki. 

Pomyślne zakoń­cze­nie tej trans­atlan­tyc­kiej wędrów­ki jest wyraź­nym dowo­dem nie­sa­mo­wi­tej trwa­ło­ści i nie­za­wod­no­ści tech­no­lo­gii solarno-​elektrycznej w auto­no­micz­nych misjach dale­kie­go zasięgu

Maurice Bajohr, wice­pre­zes ds. jako­ści w Torqeedo GmbH
odna­le­zio­ny Mahi Two na Martynice, fot. Troqueedo

Pojazdy napędzane słońcem

Konstruktorzy i klien­ci bez­za­ło­go­wych pojaz­dów coraz czę­ściej prze­sta­wia­ją się na napę­dy solarno-​elektryczne zamiast tra­dy­cyj­nych sil­ni­ków spa­li­no­wych. W ten spo­sób wyklu­cza­ją emi­sje i hałas pod­czas zbie­ra­nia danych i nawi­ga­cji oraz zmniej­sza­ją kosz­ty eks­plo­ata­cji: zaku­pu pali­wa i kon­ser­wa­cji. Napędey Torqeedo są już uży­wa­ne w set­kach takich pojaz­dów USV na całym świe­cie. Te wyso­ce wyspe­cja­li­zo­wa­ne łodzie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez ope­ra­to­rów rzą­do­wych i komer­cyj­nych do wie­lu róż­nych misji, takich jak mapo­wa­nie dna mor­skie­go, bada­nia oce­ano­gra­ficz­ne, zbie­ra­nie danych z czuj­ni­ków pod­wod­nych i ope­ra­cje nadzoru.

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa na Bałtyku zaczy­na nabie­rać kształtów 

Torqeedo jest lide­rem na ryn­ku mobil­no­ści elek­trycz­nej na wodzie. Założona w 2005 roku w Starnbergu fir­ma opra­co­wu­je i pro­du­ku­je napę­dy elek­trycz­ne i hybry­do­we o mocy od 0,5 do 100 kW do zasto­so­wań komer­cyj­nych i rekre­acyj­nych. Torqeedo jest czę­ścią Grupy DEUTZ, jed­ne­go z wio­dą­cych świa­to­wych pro­du­cen­tów inno­wa­cyj­nych sys­te­mów napędowych.

Część zespo­łu Project Mahi zało­ży­ła nie­daw­no fir­mę Mahi. Opracowują pro­duk­ty pro­gra­mo­we i sprzę­to­we, któ­re umoż­li­wia­ją USV dokład­ne wykry­wa­nie prze­szkód i innych stat­ków oraz uni­ka­nie koli­zji zgod­nie z Międzynarodowymi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi zapo­bie­ga­nia zde­rze­niom na morzu.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...