- reklama -
Strona głównaTechnologieStatek na słońce pokonał Atlantyk

Statek na słońce pokonał Atlantyk

- reklama -

Bezzałogowy sta­tek Mahi Two jako pierw­szy prze­pły­nął Ocean Atlantycki, korzy­sta­jąc wyłącz­nie z ener­gii słonecznej.

Autonomiczna łódź-​robot opu­ści­ła wybrze­że Hiszpanii we wrze­śniu 2021 r. Sześć mie­się­cy póź­niej wylą­do­wa­ła na Martynice we fran­cu­skich Małych Antylach. W sumie prze­by­ła ponad 4300 mil morskich.

Autonomiczny statek na słońce

Projekt Mahi roz­po­czął się, podob­nie jak wie­le histo­rii suk­ce­su – w gara­żu zało­ży­cie­la. Pieter-​Jan Note zebrał sze­ściu przy­ja­ciół z róż­nych inży­nier­skich śro­do­wisk. Kolejne kil­ka lat spę­dzi­li na budo­wa­niu, pro­jek­to­wa­niu i pisa­niu opro­gra­mo­wa­nia. „Nasza pierw­sza pró­ba prze­kro­cze­nia gra­ni­cy w 2019 roku wywró­ci­ła się pod­czas nie­zwy­kle sil­nej burzy w Zatoce Biskajskiej” – powie­dział Note. „Jednakże wie­le się nauczy­li­śmy pod­czas tej krót­kiej podró­ży i wyko­rzy­sta­li­śmy tę wie­dzę do zbu­do­wa­nia Mahi Two”.

Czterometrowy Mahi Two ma kom­po­zy­to­wy kadłub, któ­ry zapew­nia wytrzy­ma­łość, wydaj­ność i trwa­łość. Wykorzystuje napęd kap­su­ło­wy Torqeedo Cruise 2.0, tak zmo­dy­fi­ko­wa­ny, aby obra­cał się i ste­ro­wał stat­kiem. tak zre­zy­gno­wa­no ze steru.

Napęd kap­su­ło­wy Cruise jest zasi­la­ny dwo­ma aku­mu­la­to­ra­mi litowo-​jonowymi Torqeedo 24 V, któ­re są łado­wa­ne przez pane­le sło­necz­ne Solbian. Słońce zasi­la napęd oraz siłow­nik ukła­du kie­row­ni­cze­go, elek­tro­ni­kę i pom­py zęzo­we. Łódź komu­ni­ku­je się za pomo­cą pokła­do­we­go mode­mu sate­li­tar­ne­go, GPS i sys­te­mu auto­ma­tycz­nej identyfikacji.

Łodzią przez Atlantyk

Oceaniczna przy­go­da Mahi Two zaczę­ła się dobrze, pomi­mo okre­sów złej pogo­dy. Pierwsze kil­ka mie­się­cy było bez­błęd­ne. Oprócz dosto­so­wa­nia pręd­ko­ści w celu skom­pen­so­wa­nia zmniej­szo­nej pro­duk­cji ener­gii sło­necz­nej, Mahi bez pro­ble­mu przyj­mo­wał burzo­we, pochmur­ne dni na morzu.

W stycz­niu jed­nak doszło do kata­stro­fy. Mahi Two nagle zaczął uży­wać wię­cej mocy. Zespół zaczął się oba­wiać, że mały bez­za­ło­go­wy pojazd nabie­ra wody. Pompy zęzo­we cięż­ko pra­co­wa­ły, aby to pokonać.

Kilka dni póź­niej zespół stra­cił cał­ko­wi­cie komu­ni­ka­cję z Mahi Two, zale­d­wie 700 mil od celu. Morskie Centrum Koordynacji Ratownictwa na Martynice skon­tak­to­wa­ło się z żaglow­cem, któ­ry pły­nął w pobli­żu ostat­niej zna­nej pozy­cji Mahi. Szukali tak­że zawod­ni­cy w trans­atlan­tyc­kim wyści­gu wio­ślar­skim, ale na nic. Mahi Dwa wyda­wał się zagubiony.

Dwa mie­sią­ce po utra­cie łącz­no­ści Mahi został zna­le­zio­ny. Statek na słoń­ce nie zato­nął, tyl­ko zakoń­czył swo­ją misję, samot­nie nawi­gu­jąc na wybrze­że Martyniki. 

Pomyślne zakoń­cze­nie tej trans­atlan­tyc­kiej wędrów­ki jest wyraź­nym dowo­dem nie­sa­mo­wi­tej trwa­ło­ści i nie­za­wod­no­ści tech­no­lo­gii solarno-​elektrycznej w auto­no­micz­nych misjach dale­kie­go zasięgu

Maurice Bajohr, wice­pre­zes ds. jako­ści w Torqeedo GmbH
odna­le­zio­ny Mahi Two na Martynice, fot. Troqueedo

Pojazdy napędzane słońcem

Konstruktorzy i klien­ci bez­za­ło­go­wych pojaz­dów coraz czę­ściej prze­sta­wia­ją się na napę­dy solarno-​elektryczne zamiast tra­dy­cyj­nych sil­ni­ków spa­li­no­wych. W ten spo­sób wyklu­cza­ją emi­sje i hałas pod­czas zbie­ra­nia danych i nawi­ga­cji oraz zmniej­sza­ją kosz­ty eks­plo­ata­cji: zaku­pu pali­wa i kon­ser­wa­cji. Napędey Torqeedo są już uży­wa­ne w set­kach takich pojaz­dów USV na całym świe­cie. Te wyso­ce wyspe­cja­li­zo­wa­ne łodzie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez ope­ra­to­rów rzą­do­wych i komer­cyj­nych do wie­lu róż­nych misji, takich jak mapo­wa­nie dna mor­skie­go, bada­nia oce­ano­gra­ficz­ne, zbie­ra­nie danych z czuj­ni­ków pod­wod­nych i ope­ra­cje nadzoru.

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa na Bałtyku zaczy­na nabie­rać kształtów 

Torqeedo jest lide­rem na ryn­ku mobil­no­ści elek­trycz­nej na wodzie. Założona w 2005 roku w Starnbergu fir­ma opra­co­wu­je i pro­du­ku­je napę­dy elek­trycz­ne i hybry­do­we o mocy od 0,5 do 100 kW do zasto­so­wań komer­cyj­nych i rekre­acyj­nych. Torqeedo jest czę­ścią Grupy DEUTZ, jed­ne­go z wio­dą­cych świa­to­wych pro­du­cen­tów inno­wa­cyj­nych sys­te­mów napędowych.

Część zespo­łu Project Mahi zało­ży­ła nie­daw­no fir­mę Mahi. Opracowują pro­duk­ty pro­gra­mo­we i sprzę­to­we, któ­re umoż­li­wia­ją USV dokład­ne wykry­wa­nie prze­szkód i innych stat­ków oraz uni­ka­nie koli­zji zgod­nie z Międzynarodowymi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi zapo­bie­ga­nia zde­rze­niom na morzu.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
A jeszcze lepsze jest to...