- reklama -
Strona głównaEcoLifeHiszpania: jeziora wysychają, ale wody...

Hiszpania: jeziora wysychają, ale wody mamy dostatek

Ostatnich kil­ka upal­nych waka­cji w Polsce uświa­do­mi­ło mi pew­ne kurio­zum. W suchej hisz­pań­skiej La Manchy, gdzie let­nie tem­pe­ra­tu­ry gru­bo prze­kra­cza­ją 40 stop­ni, a deszcz pokro­pi raz na 4 mie­sią­ce (cza­sa­mi przez pół roku nie spad­nie ani kro­pla), wody nie bra­ku­je i nie pła­cę za nią hor­ren­dal­nych rachun­ków jak moi bli­scy w Polsce. 

Dodam, że dodat­ko­wo w Hiszpanii przez nie­mal cały rok cho­dzi u mnie auto­ma­tycz­ne pod­le­wa­nie ogro­du. Nie sły­szy się ape­lu władz, aby nie pod­le­wać tra­wy z powo­du suszy. Oczywiście, w porze suchej też narze­ka się na nie­do­stat­ki wody, ale win­ni­ce i upra­wy arbu­zów regu­lar­nie są podlewane. 

Najgorzej z wodą jest w regio­nie Murcji, ale korzy­sta ona z wody zgro­ma­dzo­nej w innych regionach. 

Kraj flamingów i znikających jezior

W Hiszpanii rze­ki i jezio­ra czę­sto są okre­so­we. Jeśli widzi się na mapie jezio­ro, nie ma żad­nej gwa­ran­cji, że ono tam będzie. Przez więk­szość część roku pozo­sta­je tyl­ko suche kory­to, a bywa, że przez sze­reg lat nie ma wody. Przykładem są jezio­ra w moim mia­stecz­ku (region Kastylia La Mancha). Najczęściej wypeł­nia­ją się raz w roku po zimo­wych desz­czach i wte­dy poja­wia­ją się na nich fla­min­gi. To jed­no z nie­licz­nych miejsc w Europie gdzie żeru­ją te maje­sta­tycz­ne pta­ki. Nie zagrze­wa­ją jed­nak dłu­go miej­sca w tych sło­nych, alka­licz­nych akwenach. 

Wraz z pierw­szy­mi upal­ny­mi tygo­dnia­mi jezio­ra zamie­nia­ją się w kału­że, a naszym oczom uka­zu­je się mar­sjań­ski widok – bia­łe, pokry­te solą dno. To gorz­ka sól: węgla­ny i siar­cza­ny sodu, pota­su i magne­zu. W Rezerwacie Przyrody Ruidera, jed­nym z hisz­pań­skich cudów przy­ro­dy, to samo dzie­je się z jezio­ra­mi. Są lata gdzie kaska­dy i wodo­spa­dy zni­ka­ją, a jezio­ra zamie­nia­ją się w bajora. 

Hiszpania robi zapasy

Ostatnie upal­ne lata w Polsce poka­za­ły, że woda to pro­dukt, któ­ry trze­ba oszczę­dzać i gro­ma­dzić. Hiszpania już od cza­sów Franco zabez­pie­czy­ła się na wypa­dek suszy, nauczy­ła się maga­zy­no­wać wodę. Zbudowano w całym kra­ju embal­ses, czy­li sztucz­ne zbior­ni­ki. W Hiszpanii jest 350 embal­ses (mniej­szych i więk­szych) przy popu­la­cji liczą­cej 48 milio­nów miesz­kań­ców. Tymczasem w Polsce, gdzie popu­la­cja liczy 38 mln osób, jest o dwie trze­cie mniej sztucz­nych zbior­ni­ków. Ponad poło­wę spo­śród nich uru­cho­mio­no przed II woj­ną światową. 

Mój sąsiad w Polsce, któ­ry ma gospo­dar­stwo obok mego dom­ku let­ni­sko­we­go, skar­żył się w ubie­głym roku, że bra­ku­je mu wody dla krów i plo­ny są słabe…a stud­nia wyschła. A ma być coraz gorzej.

Młyny wodne na pustyni 

W Hiszpanii od lat odczu­wa się, tak jak wszę­dzie, ocie­ple­nie kli­ma­tu. Starsi tubyl­cy pamię­ta­ją cza­sy, kie­dy potra­fi­ło „lać cały mie­siąc bez przerwy“. 

Do dziś spo­ty­ka się sta­re, nisz­cze­ją­ce mły­ny wod­ne, któ­re już daw­no prze­sta­ły speł­niać swo­ją funk­cję. Trudno uwie­rzyć, że na pusty­ni, gdzie się teraz znaj­du­ją, kie­dyś mogła pły­nąć rzeka. 

One są naj­lep­szym dowo­dem na to, jak bar­dzo zmie­nia się nasz klimat.

- autopromocja -
Marzena Olechowska
Marzena Olechowskahttps://hiszpania-intymnie.blogspot.com/
Dziennikarz, autorka przewodnika po hiszpańskiej Castilla La Mancha ("Hiszpania, jakiej nie znacie. Kastylia-La Mancha. W krainie błędnych rycerzy i wiatraków"), autorka bloga o tym regionie i miłośniczka koni. Przewodnik turystyczny po hiszpańskiej La Manczy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...