- reklama -
Strona głównaEnergiaOrange Energia ma nowe pomysły...

Orange Energia ma nowe pomysły na fotowoltaikę

Niezależny sprze­daw­ca ener­gii Orange Energia zawarł ostat­nio dwie umo­wy z fir­ma­mi wyspe­cja­li­zo­wa­ny­mi w foto­wol­ta­ice. Columbus dostar­czy klien­tom Orange insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Solar Spot będzie swo­im klien­tom ofe­ro­wał roz­li­cze­nie net-​billingu 1:1 od Orange. 

Zmiana zasad roz­li­cza­nia foto­wol­ta­iki na net bil­ling powo­du­je, że sprze­daw­cy ener­gii wycho­dzą z wła­sny­mi pro­po­zy­cja­mi roz­li­cza­nia pro­su­men­tów. Tak zro­bi­ły mię­dzy inny­mi Polenergia (Polenergia 360) i Columbus (Prąd jak Powietrze) i Orange Energia (ofer­ta dla Mikrowytwórców). Jednocześnie two­rzą się nowe poro­zu­mie­nia, któ­re mają pomóc zarów­no sprze­daw­com ener­gii, jak i fir­mom mon­tu­ją­cym foto­wol­ta­ikę i zachę­cić wię­cej Polaków do inwe­sty­cji w pro­duk­cję wła­snej ener­gii ze słońca. 

Orange Energia rozliczy prosumenta 

Nowi klien­ci, któ­rzy zamó­wią foto­wol­ta­ikę od SolarSpot i pod­pi­szą z kom­plek­so­wą umo­wę z Orange Energia, mogą sko­rzy­stać z roz­li­cze­nia wpro­wa­dzo­nej i pobra­nej z sie­ci ener­gii 1:1 bez pono­sze­nia opłat dys­try­bu­cyj­nych. Rabat 100 proc. na opła­ty dys­try­bu­cyj­ne przy­słu­gu­je tyl­ko przy tary­fie dwu­stre­fo­wej G12w (week­en­do­wa). Pakiet pod­sta­wo­wy zawie­ra stan­dar­do­we modu­ły foto­wol­ta­icz­ne, nato­miast pakiet pre­mium modu­ły foto­wol­ta­icz­ne Full Black z falow­ni­kiem hybry­do­wym, goto­wym do współ­pra­cy z maga­zy­na­mi ener­gii. Umowa jest dwu­let­nia. Klienci będą pono­si­li przy tym mie­sięcz­ną opła­tę 54,99 zł, przy insta­la­cjach do 6 kW lub 79,99 zł przy więk­szych. Ponadto, fir­my zapew­nia­ją finan­so­wa­nie do 60 tys. zł na mikro­in­sta­la­cję, bez wkła­du własnego. 

Czytaj tak­że: Fotowoltaika i pom­pa cie­pła nie dzia­ła­ją. I co zrobisz?

Z kolei Columbus Enegia dostar­czy insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne klien­tom Orange Energia oraz zaj­mie się kom­plek­so­wą obsłu­gą posprze­da­żo­wą. Będzie rów­nież świad­czyć usłu­gi gwa­ran­cyj­ne, ser­wi­so­we, dorad­cze oraz moni­to­rin­gu, dla pro­duk­tów i usług powią­za­nych z odna­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii. Ma ponad­to poma­gać klien­tom Orange Energia w uzy­ska­niu finan­so­wa­nia insta­la­cji pane­li fotowoltaicznych

Jak przekonać do net billingu?

Od kwiet­nia, kie­dy zmie­ni­ły się zasa­dy dla pro­su­men­tów, licz­ba takich inwe­sty­cji w Polsce dra­ma­tycz­nie spa­dła. W kwiet­niu zgło­sze­nia o przy­łą­cze­nia mikro­in­sta­la­cji do sie­ci zma­la­ły o ponad 90 proc. Wszystko przez to, że nowy sys­tem roz­li­czeń ener­gii nie opie­ra się już na „maga­zy­no­wa­niu ener­gii w sie­ci“ i odbio­rze w cią­gu roku 80 proc. (przy insta­la­cji do 10 kw) albo 70 proc. (przy więk­szych mikro­in­sta­la­cjach do 50 kW). Natomiast net bil­ling pole­ga na roz­li­cza­niu war­to­ścio­wo ener­gii, któ­ra zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sie­ci i pobra­na z niej. O ile pro­su­ment sprze­da­je ener­gię po cenie hur­to­wej (śred­niej cenie mie­sięcz­nej) to pobie­ra już ener­gię ze wszyst­ki­mi opła­ta­mi. Przy obec­nych wyso­kich cenach hur­to­wych jest to nadal opła­cal­ne, ale Polacy jesz­cze się do nowych zasad nie prze­ko­na­li. I nie wia­do­mo, kie­dy się przekonają.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...