- reklama -
Strona głównaEnergiaOrange Energia ma nowe pomysły...

Orange Energia ma nowe pomysły na fotowoltaikę

- reklama -

Niezależny sprze­daw­ca ener­gii Orange Energia zawarł ostat­nio dwie umo­wy z fir­ma­mi wyspe­cja­li­zo­wa­ny­mi w foto­wol­ta­ice. Columbus dostar­czy klien­tom Orange insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Solar Spot będzie swo­im klien­tom ofe­ro­wał roz­li­cze­nie net-​billingu 1:1 od Orange. 

Zmiana zasad roz­li­cza­nia foto­wol­ta­iki na net bil­ling powo­du­je, że sprze­daw­cy ener­gii wycho­dzą z wła­sny­mi pro­po­zy­cja­mi roz­li­cza­nia pro­su­men­tów. Tak zro­bi­ły mię­dzy inny­mi Polenergia (Polenergia 360) i Columbus (Prąd jak Powietrze) i Orange Energia (ofer­ta dla Mikrowytwórców). Jednocześnie two­rzą się nowe poro­zu­mie­nia, któ­re mają pomóc zarów­no sprze­daw­com ener­gii, jak i fir­mom mon­tu­ją­cym foto­wol­ta­ikę i zachę­cić wię­cej Polaków do inwe­sty­cji w pro­duk­cję wła­snej ener­gii ze słońca. 

Orange Energia rozliczy prosumenta 

Nowi klien­ci, któ­rzy zamó­wią foto­wol­ta­ikę od SolarSpot i pod­pi­szą z kom­plek­so­wą umo­wę z Orange Energia, mogą sko­rzy­stać z roz­li­cze­nia wpro­wa­dzo­nej i pobra­nej z sie­ci ener­gii 1:1 bez pono­sze­nia opłat dys­try­bu­cyj­nych. Rabat 100 proc. na opła­ty dys­try­bu­cyj­ne przy­słu­gu­je tyl­ko przy tary­fie dwu­stre­fo­wej G12w (week­en­do­wa). Pakiet pod­sta­wo­wy zawie­ra stan­dar­do­we modu­ły foto­wol­ta­icz­ne, nato­miast pakiet pre­mium modu­ły foto­wol­ta­icz­ne Full Black z falow­ni­kiem hybry­do­wym, goto­wym do współ­pra­cy z maga­zy­na­mi ener­gii. Umowa jest dwu­let­nia. Klienci będą pono­si­li przy tym mie­sięcz­ną opła­tę 54,99 zł, przy insta­la­cjach do 6 kW lub 79,99 zł przy więk­szych. Ponadto, fir­my zapew­nia­ją finan­so­wa­nie do 60 tys. zł na mikro­in­sta­la­cję, bez wkła­du własnego. 

Czytaj tak­że: Fotowoltaika i pom­pa cie­pła nie dzia­ła­ją. I co zrobisz?

Z kolei Columbus Enegia dostar­czy insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne klien­tom Orange Energia oraz zaj­mie się kom­plek­so­wą obsłu­gą posprze­da­żo­wą. Będzie rów­nież świad­czyć usłu­gi gwa­ran­cyj­ne, ser­wi­so­we, dorad­cze oraz moni­to­rin­gu, dla pro­duk­tów i usług powią­za­nych z odna­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii. Ma ponad­to poma­gać klien­tom Orange Energia w uzy­ska­niu finan­so­wa­nia insta­la­cji pane­li fotowoltaicznych

Jak przekonać do net billingu?

Od kwiet­nia, kie­dy zmie­ni­ły się zasa­dy dla pro­su­men­tów, licz­ba takich inwe­sty­cji w Polsce dra­ma­tycz­nie spa­dła. W kwiet­niu zgło­sze­nia o przy­łą­cze­nia mikro­in­sta­la­cji do sie­ci zma­la­ły o ponad 90 proc. Wszystko przez to, że nowy sys­tem roz­li­czeń ener­gii nie opie­ra się już na “maga­zy­no­wa­niu ener­gii w sie­ci” i odbio­rze w cią­gu roku 80 proc. (przy insta­la­cji do 10 kw) albo 70 proc. (przy więk­szych mikro­in­sta­la­cjach do 50 kW). Natomiast net bil­ling pole­ga na roz­li­cza­niu war­to­ścio­wo ener­gii, któ­ra zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sie­ci i pobra­na z niej. O ile pro­su­ment sprze­da­je ener­gię po cenie hur­to­wej (śred­niej cenie mie­sięcz­nej) to pobie­ra już ener­gię ze wszyst­ki­mi opła­ta­mi. Przy obec­nych wyso­kich cenach hur­to­wych jest to nadal opła­cal­ne, ale Polacy jesz­cze się do nowych zasad nie prze­ko­na­li. I nie wia­do­mo, kie­dy się przekonają.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...